Odmevi bralcev

 

Samo srce je žal premalo. Pamet, pamet?

(misel kranjskogorske občanke)

 

List papirja, ki ga na sodišče
zanese veter, dva vola z njega
komaj izvlečeta.
(Kitajski pregovor)

 

Kdor govori, kar se mu zdi,
mora slišati, česar ne želi.
(Slovenski pregovor)

 

Odmevi bralcev

426. Po čem si bomo zapomnili ta mandat

 1. Politična neaktivnost

Prebivalci Slovenije uresničujemo lokalno samoupravo v občinah. V naši občini naj bi lokalno samoupravo uresničevali preko izvoljenih predstavnikov v občinskem svetu (16 predstavnikov) in petih svetih krajevnih skupnostih (po 5 do 7 predstavnikov). Svoje predstavnike smo leta 2014 izvolili z namenom, da nas zastopajo in sprejemajo odločitve, v zvezi z urejanjem javnih zadev, ki bodo koristne za vse prebivalce.

Občinski svet se je na predlog župana sestal v tem mandatu 24. krat (»za zaveso« so se 10 krat odločali tudi na dopisnih sejah). Odbori in komisije, kot posvetovalna telesa občinskega sveta niso opravili svojega dela. Njihovo aktivnost lahko preverite na spletni strani občine. V letu 2018 se žal, kot je razvidno, niso sestali niti enkrat.

Delovanje svetov krajevnih skupnosti (leta 2013 so prebivalci Podkorena zahtevali svojo krajevno skupnost, zaradi »zapostavljenosti pri odločanju o porabi občinskih sredstev«), pa je v tem mandatu poglavje zase. Sveti krajevnih skupnosti se v letu 2018, razen KS Dovje Mojstrana, kot je razvidno s spletne strani občine, niso sestajali. Sveta KS Podkoren in KS Kranjska Gora, pa se nista sestala niti v letu 2017. Na tem mestu je verjetno odveč navajati, da imajo izvoljeni predstavniki tudi določene obveznosti (naloge) do volivcev, ki pričakujejo, da jih bodo korektno zastopali in sprejemali odločitve v njihovo korist, pa čeprav stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti ne zavezujejo župana, občinskega sveta in občinske uprave, razen če ni s statutom ali zakonom drugače določeno (drugi odstavek 72. člena Statuta Občine Kranjska Gora, ki ga je sprejel občinski svet v tem mandatu). Za primer naj navedemo, da je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 13. seji dne 28. 9. 2016 sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) brez stališča ali mnenja sveta KS Kranjska Gora, saj se ta sploh ni sestal. Ali člani istega sveta sploh vedo, »da imajo« na kmetijskem zemljišču prve kategorije vrhunsko »gojišče trave«, kjer je dostop preko mostička izvedla in plačala občina in da so »vrtnarji« vrhunski »fuzbalerji«. Mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, niso dali. Težko nas bo kdorkoli prepričal, da je igranje nogometa na označenem in zamreženem igrišču podobno gojenju trave. Podobno je z aktivnostjo svetov KS v drugih krajevnih skupnostih. Občani se vprašamo, ali jih ob takšnem načinu vodenja občine, sploh še potrebujemo?

Če govorimo o politični neaktivnosti, se moramo vprašati o vzrokih. Je to rezultat »avtokratskega modela« vodenja občine, ali pa morda političnega neznanja in neznanja pri upravljanju javnih zadev v naši družbi, ki bi ga tudi člani svetov KS morali imeti, ali pa se o svojih pristojnostih in nalogah vsaj podučiti. Bravo Jani!

 1. Občinski svet, organ odločanja

V občinskem svetu je imela Alpska lista Janija Hrovata polovico članov (osem od šestnajstih). Za sprejemanje veljavnih odločitev je ob polni prisotnosti potrebnih devet glasov. S podžupanom Janšo (za podžupansko plačo) ima župan absolutno večino. Torej se za posebne obrazložitve velikokrat slabo pripravljenih in pomanjkljivih gradiv (na kar smo že opozarjali) in »prepričevanje« ostalih članov občinskega sveta ni bilo potrebno posebej truditi. Župan je praktično lahko uresničil vse, kar se mu je zahotelo (od nakupa starega avtobusa na Nizozemskem, do ureditve parkirišč in okolice pri njegovi turistični agenciji Julijana v Kranjski Gori z javnim denarjem). Če sta dva svetnika kdaj podvomila v pravilnost odločitev, ju je znal župan hitro in žaljivo utišati. Znal se je ponorčevati iz vseh, ki mu niso bili po volji, ali pa so se mu postavili po robu. Ostali svetniki so bili večino časa tiho (tudi g. Požar iz »Žerjavovih vrst« ni bil posebej zgovoren), ali pa so predvsem tisti iz Alpske liste in SD kazali navdušenje sami nad sabo in hvalili eden drugega (kajne g. Židan, g. Knific?). Največkrat smo dobili občutek, da se tisti, ki se sploh oglašajo, počutijo poklicane sami sebe prepričevati, kako dobri so in, da je najtežje delo dobro plačanega občinskega svetnika dvig roke z zelenim kartončkom. Ker je bila večina tiho, tako ali tako ne vemo, če so ti gradiva sploh prebrali in razumeli o čem odločajo. To bo pokazal čas in posledice odločitev, ki jih je v tem mandatu sprejel občinski svet. Bravo Jani!

 1. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor si je v tem mandatu »odtrgal« kos pogače v višini povprečno 10.000 € na leto za sejnine in izobraževanje. Kaj smo dobili za ta denar? 41 sej in 20 nadzorov. Na spletni strani občine je sicer objavljenih 19 rednih nadzorov, en izreden pa ni objavljen. To je tisti, ko so občinski nadzorniki ugotavljali ali je Žerjav zapustil šolo zakonito ali nezakonito. Njihove ugotovitve so brezpredmetne, ker nadzorni odbor sploh ni pristojen za ugotavljanje zakonitosti postopkov iz delovnih razmerij. Upamo, da si člani niso pozabili obračunati sejnin in plačati dela pri opravljanju tega brezpredmetnega nadzora, ki je bil po našem mnenju opravljen zgolj iz nagibov »po žigosanju nasprotnikov« na podlagi zahteve vodstva občine. Drugače pa je nadzorni odbor v tem mandatu dvakrat ugotovil poslovanje občine v nasprotju s predpisi (Nadzor načrta ravnanja z občinskim premoženjem Občine Kranjska Gora v letu 2015, Nadzor Zaključnega računa Občine Kranjska Gora za leto 2017), a ni ukrepal kot bi moral (o tem smo že pisali). Nadzorni odbor je dolžan (zakonska obveza) o nepravilnostih obvestiti Računsko sodišče RS in pristojno ministrstvo, a tega ni storil. Zato smo prepričani, da se članom obeta še en mandat v smislu »malo lahko lajajo, saj grizejo tako ne« in zato nič ne boli. Kot župan, ki ima absolutno večino lahko postaviš »prave ljudi« v nadzorni odbor in druga delovan telesa občinskega sveta, jim plačaš sejnine in imaš (kupiš z javnim denarjem) mir. Bravo Jani!

 1. Neizvajanje zakonodajne funkcije občine

Občina je »zakonodajalec« na lokalnem nivoju. V skladu s pristojnostmi in nalogami, ki jih določata Zakon o lokalni samoupravi in statut, občina samostojno ureja javne zadeve na svojem območju. Župan mora občinskemu svetu predlagati v sprejem odloke in druge splošne akte (npr. pravilnike) in jih tudi objaviti v glasilu občine (Uradni list RS), ali pa objavo zadržati s sklepom in o tem obvestiti občinski svet, ki se ponovno odloča o sprejemu aktov. Kar je občinski svet sprejel, ne more ostati v predalniku tako, kot se to dogaja v naši občini.

Župan bi moral v tem mandatu predlagati v sprejem (navajamo samo dva akta, ker je vseh preveč):

 • Občina bi morala sprejeti Odlok o pokopališkem redu na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), rok je bil do 15.10.2017;
 • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) določa, da morajo občine vsebino svojih predpisov in aktov uskladiti z določbami tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi, rok je bil do 10.9.2018.

Župan je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi dolžan zadržati objavo splošnega akta, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlagati občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Odveč je navajati, da tega ni storil, da ni sprejel sklepa o zadržanju objave dveh pravilnikov, ki jih je pripravil Blaž Knific in predstavil na 23. seji Občinskega sveta: Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora in Pravilnika o dodeljevanju zabojnikov za mešano embalažo v občini Kranjska Gora. V nasprotnem primeru bi moral akte objaviti v Uradnem listu RS, česar tudi ni storil. Župan svojih nalog ne opravlja. Bravo Jani.

 1. Nespoštovanje obstoječe zakonodaje – javna naročila

Področje, ki ga ureja Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, prej ZJN-2) je pri nas »tabu« tema. Javna naročila so se na občini »drobila« (istemu izvajalcu so se dodeljevala istovrstna dela v istem letu na podlagi naročilnic zato, da se je naročnik izognil postopku javnega naročanja in s tem transparentnosti), izdajale so se naročilnice do 40.000 EUR za gradbena dela istemu izvajalcu in do 20.000 EUR za storitve (navajamo en primer, ker je vseh preveč: leto 2016 – Odprava posledic škode na GC Erika-Krnica, Pavčnik d.o.o., Dol pri Hrastniku, 38.170 EUR in Odprava posledic škode na GC Erika-Krnica 2. Faza, Pavčnik d.o.o., Dol pri Hrastniku, 37.906 EUR). »Brihtne glave« so istovrstna dela enemu izvajalcu v istem letu celo »uradno« razdelile v dve fazi in tako »obšle« zakonodajo. Enak problem se pojavlja na Komunali od 1.1.2017 naprej, ko se je zamenjal direktor (primer: dobava in polaganje asfalta-ceste Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Gorenjska gradbena družba d.d., 64.548 EUR) in tudi v javnem zavodu Turizem Kranjska Gora od 1.3.2016, ko se je tudi zamenjal direktor (primer: podjetje GP d.o.o. (»povezave« med obema direktorjema poiščite sami) je leta 2016 opravilo za 31.570,63 EUR storitev (meja 20.000 brez DDV), leta 2017 za 47.582,73 EUR in leta 2018 že za 33.991,02 EUR). Odveč je pripominjati, da verjetno niso enkrat »inštalirali« programske opreme, drugič prodajali krompir in tretjič morda izvajali »duhovne storitve« ali masaže, pač pa so ves čas opravljali istovrstne storitve brez javnega razpisa. Bravo Jani!

 1. Investicije – »butični« projekti

Jani Hrovat je v začetku mandata napovedal, da bo on delal butične projekte in ne megalomanskih, tako kot Žerjav. Dobili smo naravno kopališče Jasna, parkirišče Topolino v Mojstrani in kar nekaj »vstopnih točk« (navadni občani ničesar od tega ne uporabljamo). Za občutek »o kakšnih denarjih« govorimo, bi lahko samo za sredstva obnove osnovne šole v Kranjski Gori (»megalomanski« projekt Žerjava) v vrednosti preko 5 mio EUR brez opreme, postavili 40 počivališč Topolino (v vsako naselje občine po štiri, na vsako stran neba po enega) in 20 naravnih kopališč tipa Jasna (v vsako naselje po dve), vstopno točko, bi lahko imela vsaka ulica (tudi za izstopno bi bilo dovolj denarja). Kanalizacije smo v tem mandatu zgradili bolj malo (nekaj sto metrov), čeprav je proračunska postavka »kar bogata«. V začetku mandata je Jani bentil nad mešanim kanalizacijskim vodom iz Jasne do Kranjske Gore (»to je okoljska katastrofa in obljubljam, da bom vse vpletene spravil tja, kamor jim paše«). Jezili so se ribiči, glasni so bili okoljevarstveniki. Dopisnik Dela (sedaj županski kandidat na Jesenicah) je na kranjskogorski kanalizaciji »lomil peresa«. Po štirih letih je kanal še vedno mešan, tak, kot je bil še za časa Kotnika, nanj pa so dodatno priključena še javna stranišča »za kopalce« v Jasni. Občani tako lahko vidimo, da župan predalčka probleme v probleme in probleme, na katere opozarja zgolj takrat, ko je »to nujno zgolj zaradi pridobivanja političnih točk. Krivi so pa so za vse itak drugi, on nikoli. Obnove občinskih cest so postale v tem mandatu »misija nemogoče«. Projektanti so dobili »dodatne projektante« (na gradbiščih v Kranjski Gori je bila večkrat videna tudi žena župana in usmerjala delavce), ki so strokovno delo še dodatno »oplemenitili«. Tako smo dobili pri vstopu v Kranjsko Goro novo občinsko cesto med hotelom »Larix« in gostiščem Bor v širini, da se dva avtobusa ne moreta srečati. O trajanju del ni potrebno izgubljati besed, roki za izgradnjo in pogodbena kazen so v pogodbah verjetno zgolj zaradi tega, ker so »prednastavljeni« že v vzorcih pogodb. Sezonska dela so se raztegnila na dve sezoni in še zimo vmes. Bravo Jani!

 1. Področje urejanja prostora

To področje je najbolj občutljivo v vseh občinah, tudi pri nas. Predvolilni očitek »bivši garnituri« je bil, da občina leta 2014 še ni imela sprejetega Občinskega prostorskega načrta. Župan s svojo ekipo se je dela »resno lotil«. Področje prostora je prevzel podžupan Bogdan Janša in ob »resnem licu« na sejah občinskega sveta smo občani pričakovali, da bo občinski prostorski načrt sprejet že leta 2015. Kmalu se bo pisalo leto 2019, pa o njem ne duha ne sluha. Znali pa so »strokovnjaki« spremeniti Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB4) (Uradni list RS 18/2017), zmanjšati odmike od sosednih zemljišč in spremeniti ter dopolniti 9. člen odloka. Za čigav interes? Verjamemo, da je za večino občanov branje predpisov dolgočasno in suhoparno. Vseh »radosti« zapisanega v prostorskih aktih se bodo zavedli šele takrat, ko jim bodo praktično na parcelno mejo pričeli »postavljati« 12 in več m visoke nastanitvene objekte – hotele (vse za razvoj turizma). Leta 2016 je bil sprejet tudi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2), kjer naj bi se tudi gradili hoteli. Tudi v tem primeru se bo večina občanov zavedla šele takrat, ko bodo hoteli prodani po apartmajskih enotah (primer Lesnine), ko bodo novi lastniki »zagradili« svoja zemljišča, obiskovalci smučišč pa parkirali na njihovih dvoriščih (tako kot v Jasni). »Izbrani« posamezniki bodo takrat z mastnimi denarci »Bog ve kje«. Bravo Jani!

 1. Koriščenje EU sredstev

Eden od predvolilnih očitkov bivši garnituri je bil leta 2014, da »ne zna črpati« EU sredstev. Kljub temu, da župan s svojo ekipo ni poznal možnosti za koriščenje sredstev občin v obdobju 2014–2020, je takrat javno (brez kakršne koli podlage) obljubljal večjo učinkovitost. Direktorica občinske uprave pa si je želela večjo učinkovitost občinske uprave. Prepričani smo, da še danes ne poznata 11 ciljev, znotraj katerih lahko članice EU pridobivajo sredstva EU. »Drobtine«, se tudi za občine najdejo, le razpise je potrebno »znati brati« in znati pripraviti ustrezne projekte.

Izkazalo se je, da je občina Kranjska Gora v tem mandatu počrpala zgolj 72.419 EUR nepovratnih sredstev EU. Res je, da statistika izkazuje, da je občina prejela 1,17 mio EUR v letu 2015, ki šteje v ta mandat, vendar jih je prejela za nazaj za obnovo Ljudskega doma v Kranjski Gori in je potrebno te rezultate pripisati bivši garnituri (tudi tistim, ki so v noči iz neke nedelje na ponedeljek za dobro občine stali na bencinski črpalki v Žalcu in nekaj sekund po polniči med prvimi v Sloveniji oddali prijavo za sofinanciranje Ljudskega doma v Kranjski Gori in ta sredstva tudi pridobili in niso bili nikoli nikjer s »trona občine« omenjeni). Hvala Jani!

Kljub »jamranju« župana zaradi izpada infrastrukturnih projektov v tej finančni perspektivi in dajanju prednosti t.i. »mehkim vsebinam«, so na podlagi Dogovora za razvoj regij, občine v Sloveniji upravičene do dodatnih 418 mio EUR, ki jih bodo lahko koristile že leta 2018. Razvojni svet gorenjske regije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta 13. julija 2018 podpisala dopolnitev dogovora za razvoj regije. Potrjenih je bilo 21 dodatnih infrastrukturnih projektov v skupni vrednosti 46 milijonov evrov, od česar bo država prispevala 23,6 milijona evrov. Koliko projektov se bo izvajalo in bodo sofinancirani v naši občini? Drage občanke, spoštovani občani NIČ (0)! Bravo Jani!

 1. Prekinitev koncesijske pogodbe za izgradnjo in upravljanje kanalizacijskega sistema

Župan je večkrat povedal, da je koncesija za izgradnjo kanalizacijskega sistema slaba (kriminal) in jo bo prekinil, vpletene pa spravil tja, kamor »jim paše«. To je tudi storil in koncesionarja – nemško podjetje WTE »nagnal« s 1.7.2016 iz Kranjske Gore. Zanj je bila zadeva zaključena, saj naj bi si s predstavnikom nemškega podjetja celo »segla v roke«. No zadeve pri multinacionalkah niso tako enostavne (tudi tam so ljudje, ki skrbijo za svoje dobro ime in »zavarovanje« poslovnega interesa), kot si jih predstavlja preprost mož iz Podkorena (Bedanc v Kekčevi deželi), še posebej, če pridejo predstavniki iz Nemčije z namenom, da bi se pogovarjali in celo dogovorili o razvezi poslovnega sodelovanja in morebitnih obveznostih. Naši strani se to žal ni zdelo vredno. Zato je podjetje WTE vložilo tožbo pri Arbitražnem sodišču na Dunaju, kjer med drugim zahteva vračilo cca 400.000 EUR davka, ki ga je na podlagi odločitev prvega župana Kotnika plačal koncesionar namesto občine. Občina se je že leta 2000 zavezala, da bo v primeru, da se bodo davčni organi odločili, da je davek »strošek posla«, ta »založen« denar vrnila koncesionarju. Slišati je, da so se tudi o tem, na kakšen način bi občina lahko povrnila založena sredstva, želeli pogovarjati Nemci, žal z našimi veljaki neuspešno. Zato naši predstavniki »hodijo« (oprostite: prevaža jih zasebnik iz Pokorena, čeprav ima občina svoj »davkoplačevalski« kombi) na Dunaj in iščejo izgovore, ter »izgubljajo« dokumente na občini. Bolj zanimivo je, da so za sodne stroške, stroške odvetniške pisarne in stroške prevajanja do sedaj (v letu 2017 in 2018) plačali že 377.447 EUR iz občinskega proračuna (kar predstavlja preko 90 % dolgovanega davčnega zneska). Včasih se je denar iz proračunske postavke 150221 FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE porabljal za izgradnjo kanalizacijskega sistema in dobrobit občanov, v tem mandatu pa za sodne stroške in prevajalske storitve (te brez javnega razpisa, čeprav bi moral biti po mnenju Državne revizijske komisije izveden). Ko bomo »pri koncu«, bodo vsi stroški za občinski proračun, kot kaže, milijonski. Kaj je kriminal pri vsej zgodbi, bomo zvedeli prav kmalu in tudi zahtevali osebno odgovornost za povzročeno škodo iz samovolje (prekinitev je bila izvedena brez odločitev in sprejetih sklepov občinskega sveta). Bravo Jani!

 1. Odnos do drugače mislečih

Občinski svet je parlament. Parlamentirati pomeni, pogovarjati, dogovarjati, pogajati se… . Pri nas se pač v tem mandatu, »pod geslom Jest«, na sejah občinskega sveta to ni dogajalo. Dopustno je bilo pohvaliti oblast in ustvarjati vtis kako dobra je, dopustno je bilo pokazati (verjetno prej dogovorjenega) navdušenja samega nad sabo in se pohvaliti, ni pa bilo dopustno izražati svojega mnenja ali mnenja volivcev, če je bilo to v nasprotju z »vizijo« župana. To sta občutila na svoji koži predvsem občinska svetnika Vesna Kovačič in Jure Žerjav (enkrat pa je bil okaran tudi dr. Mlinar, ker je klepetal). Če sta svetnika kdaj podvomila v pravilnost odločitev, ju »je znal« župan hitro in žaljivo utišati. Javni uslužbenci so zanj očitno manj vredni kot »prvoborci« v gospodarstvu. Najbrž zato, ker si ne morejo privoščiti treh BMW-jev v enem mandatu, tako kot župan. Župan se »je spustil« celo tako nizko, da je na sejah občinskega sveta posegal v zasebno življenje občinskih svetnikov, ki nima nobene zveze z delom in predlaganimi gradivi na sejah občinskega sveta. Takšen odnos je za nas nerazumljiv, saj glasov teh svetnikov župan niti ni potreboval za sprejemanje odločitev in je kot kaže bolj značajske narave posameznika.

Župan se je rad »javno ponorčeval« iz vseh, ki mu niso bili po volji, ali pa so se mu kakorkoli postavili po robu, ker niso hoteli biti njegove marionete in predmet zaničevanja. Kadar ni bilo javnega obtoževanja s ciničnem nasmeškom, ker ni sklical seje, »je pisal« kazenske ovadbe, ki pa bodo najverjetneje zavržene. Takrat bo »puščica izstreljena v drugo smer« in župan bo moral odgovarjati za t.i. krive ovadbe. V to ssmo prepričani in samo upamo lahko, da odškodnin ne bomo plačevali davkoplačevalci, ker nam tega res ni treba. Bravo Jani!

Zaključek

Spoštovani! Kranjskogorske-novice smo pisali dve leti (bilo nas je veliko), kot odgovor na Facebook stran »Radi mamo Kranjsko Goro«, ki je prav tako nastala dobri dve leti pred lokalnimi volitvami leta 2014. Z deskriditacijo bivšega župana in predvsem direktorice LTO, največkrat na podlagi laži in nepreverjenih informacij (npr. bivši župan ni nikoli imel nepremične na Floridi, kot je bilo tam zapisano in zatrjevano), se nismo mogli strinjati. Še posebej nizkotno in ponižujoče za vse občane pa je bilo igranje skladbe Tišina (skladbo igrajo na pogrebih), na trobento dne 5.10.2014 pred Občino Kranjska Gora. Kaj so zmagovalci na volitvah s tem želeli povedati, nam ni znano. V svojih prispevkih se nismo »spuščali na nivo« merjenja višine trave med kockami na trgu v Kranjski Gori ali štetja opek za Ljudski dom, pač pa smo na podlagi preverjenih podatkov in dejstev želeli prikazati občanom podrobnosti pri poslovanju občinske oblasti, ki na prvi pogled morda niso vidne, so pa »odločitve« večinoma plačane iz javnih sredstev in se tičejo nas vseh in ne zgolj koristi za posameznike. V »zaposlovanje zaslužnih« (ker so zadaj mlade in perspektivne osebe, ki iščejo svojo priložnost in jih občinska politika največkrat ne zanima) se »nismo spuščali« in nismo podajali očitkov v tej smeri, čeprav bi jih marsikdaj lahko. Naj mladi pokažejo kaj znajo, če je »stvar prava in uspešna«, bomo imeli koristi vsi. Ne glede na delitve občanov, ki jih je uvedla ta oblast (na »naše« in »njihove«).

Na podlagi javno dostopnih podatkov smo želeli razkriti »kamenčke v mozaiku« poslovanja občine Kranjska Gora v tem mandatu, ki bi moralo biti, na podlagi predvolilnih obljub iz leta 2014 vzorno in zgledno, vsekakor pa boljše kot prej, glede na predvolilno kritiziranje bivše garniture. Občina Kranjska Gora je bila do leta 2014 »pojem dobre občine« in med bolj aktivnimi občinami pri pripravi predpisov in sodelovanja z združenji občin. Zaposlene na njej, so večkrat povabili, da so svoje izkušnje in primere dobrih praks prenašali drugim občinam na raznih seminarjih in posvetih. Marsikateri pravilnik je nastal med prvimi v Sloveniji in so ga druge občine »uporabile« za svojo podlago (to dobro vedo npr. na občini Gorje). Temu sedaj žal ni več tako. Predstavnikov občine ni videti na seminarjih, srečanjih, posvetovanjih in imamo občutek, da je osebna iniciativa zaposlenih zamrla, kljub drugačnim predvolilnim obljubam župana.

Trudili smo se biti objektivni in pisati zgolj na podlagi preverjenih dejstev. Kakšno stvar smo zapisali na šaljiv način, nikakor pa ni bil naš namen kogarkoli žaliti, pač pa zgolj opozoriti na nepravilnosti, ki so se kdaj lahko zgodile tudi nehote. Nihče ne ve vsega, zato je potrebno tudi poslušati druge, se učiti od tistih, ki imajo znanje in ga uporabiti pri svojem delu, v korist nas vseh. Zaničevanje drugih v družbenih razmerjih, še posebej v javnosti, ni perspektivno. Zaničevani se po navadi umaknejo, tisti, ki zaničuje pa na koncu vedno ostane sam, s kopico problemov, še posebej, če je prvi in odgovorni mož občine.

Zahvaljujemo se vsem, ki so posredovali svoje prispevke. Vseh žal nismo mogli objaviti, ker je šlo tudi za nepreverjene podatke. Pohval nismo objavljali, prav tako ne žalitev. Tudi sovražnosti, ki jih ni bilo malo, nismo tolerirali. Vsi skupaj pa se lahko kot družba vprašamo, kakšne osebe so ljudje, ki ne znajo prenesti kritike, ki se skriti za anonimnostjo na vsak prispevek odzovejo s sovražnim govorom, nestrpnostjo in grožnjami, saj živijo med nami in so del naše družbe. To vedo predvsem njihovi najbližji (če koga sploh imajo).

Zakaj zaključujemo s prispevki na Kranjskogorskih-novicah. Zato, ker se danes 18.10.2018 izteče rok za vlaganje kandidatur za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti in se jutri 19.10.2018 prične volilna kampanja za naslednji štiriletni mandat. V času volilne kampanje ne želimo nobenemu kandidatu pomagati in tudi nikogar onemogočati z ustvarjanjem javnega mnenja. S tem bi delali krivico ljudem, ki so pripravljeni za našo družbo kaj narediti in se javno izpostaviti. Ne želimo sodelovati v negativni kampanji, še posebej ne v taki, kot je bila leta 2014. Naj si kandidati »pošteno pogledajo v oči«, naj se predstavijo z lastnim znanjem, brez podtikanj in omalovaževanj drugih, zmagajo pa naj tisti, ki so res najboljši in primerni za naše predstavnike. Volilvke in volivci bomo z malo sreče lahko izbrali najboljšo županjo ali župana, ki bo delal za občane. Če bo kandidat za župana samo eden, pa tudi sreče ne potrebujemo in jo bomo »unovčili« kdaj drugič. Potem bomo imeli župana, »kot si ga zaslužimo« in mirno bo lahko »obrnil« 40 mio EUR našega denarja, kot si bo zamislil sam, ljudje mu bodo ploskali in za kakšno »drobtinico« nekateri tudi »padali na kolena« pred njim. Srečno Zgornjesavska dolina!

 

425. Še ena lovska

V 10. številki Zgornjesav’ca je bil na strani 5 objavljen članek o obnovi trga v Podkorenu. Direktor Komunale Blaž Knific je povedal, da če bo šlo vse po načrtih bodo dela končana do sredine meseca. Izvajalec, ki je bil izbran na razpisu, podjetje Jeko, bo zamenjal tlakovce in uredil odvodnjavanje. Poraja se vprašanje ali do sedaj odvodnjavanje ni bilo urejeno? Bo to uredil šele sedaj direktor Komunale v stilu “Blaž pomagaj” (saj se ga še spomnite kot svetnika občinskega sveta v prejšnjem mandatu). Bivši zaposleni na občini na področju prostora se s tem verjetno ne bi strinjali. Lovska pa je izjava, da je bilo javno komunalno podjetje JEKO z Jesenic (ja to je tisto, kjer je bil Blaž Knific prej zaposlen) izbrano na razpisu. Razpisa ni bilo, ne najdemo ga na Portalu javnih naročil, niti na spletni strani občine. Še enkrat bo izdana zgolj naročilnica s strani naročnika Občine Kranjska Gora. In kaj ima pri vsem tem direktor naše komunale?

 

424. Moralne vrednote/vežejo se na dolžnosti, odgovornosti

Moralne vrednote, so v občini Kranjska Gora, izgubile pomen. Spoštovanje, kultura, poštenost itd., je samo nekaj, kar so pozabili vsi, ki danes vodijo občino…

Svetniki in svetnice ne prepoznajo sovražnosti svojega “idola”, do vseh drugače mislečih. Stiskanje za vrat šoferja, porivanje v prepad nadzornika, arogantno in ošabno obnašanje na sejah OS, poraba občinskega denarja za poplačilo svojih ……znikov, bi moralo postati razlog, da smo lahko skrajno zaskrbljeni.
Ni razpisov, se pa pojavljajo zneski (nakazila) na računih ljudi, ki z izvedbo del (Jasna) nimajo nobene veze. Na ta način župan poplača svoje “pristaše”, ki ne morejo oz. ne smejo odpreti svojega podjetja. Je to kaznivo ali ne, ni moj problem, je pa vse to moralno zelo sporno, kar bi moralo svetnicam in svetnikom že zdavnaj postati jasno. Mogoče jim tudi je ali jim je bilo vsaj na začetku…sedaj pa jim je enostavno postala navada, zato takšne in podobne goljufije ne predstavljajo več razloga, da jim zazvonijo vsi alarmi.
Prav tako, bi morali tudi občani spoznati, da bahač ni prava izbira in, da si zaslužijo človeka, ki bo gradil vrtce, šole, podporne zidove itd., predvsem pa spoštoval svoje občane.

F.K.

 

423. Rad bi bil podjetnik – 3. del

Po poklicu sem, kot bi rekel župan, šolan kader v gostinstvu, na katerega je župan tako ponosen v naši dolini. Ker gostinstvo pri nas »laufa«, bi tudi jaz rad imel svojo gostilno in to v domačem kraju. Dogovorim se z občino, da mi (»skrijem« se za zadrugo) odda hišo, ki jo prazna in jo je pred leti (pod županom Kotnikom) lepo obnovila in v kateri je 200 let stara izba in starinska preša, kar bo pritegnilo goste. Ker hiša ni namenjena gostinstvu jo moram predelati v gostilno, namestiti kuhinjo, narediti strop, da bo lahko več obiskovalcev deležnih mojih dobrot. Najemnine ne plačujem, ker se z občino dogovorim, da ne bo imela nobenih stroškov s hišo in bom sam plačeval tudi nujna vzdrževalna in investicijska dela. Do tu super! Otvoritev, hvala, gostilna ima odlično ponudbo in se počasi »prijemlje«. Poleg gostinstva se ukvarjam še z drugimi stvarmi, politiko, vmes so volitve, vodim predvolilna srečanja, župan se zamenja in ob vseh aktivnostih imam vedno manj časa za goste, ki so postali kar preveč zahtevni. »Krajšam« jedilnik, skrajšujem delovni čas in korak za korakom se izkaže, da je gostinstvo zame prezahtevno in preveč naporno. Kljub temu, da mi pogodba o najemu tega ne dovoljuje, poskušam najti podnajemnika. Objavim oglas, neuspešno! Gostilno zaprem (na spletni strani Turizma Kranjska Gora boste dobili drugačne podatke) in prekinem najemno pogodbo.

V 15. členu pogodbe je zapisano, da moram lastniku predati oddane prostore v enakem stanju, kot sem jih prejel v namen (torej tudi brez lukenj v stenah o katerih je govoril župan in zavajal na 24. seji OS). Glede notranje opreme, ki sem jo namestil, pa se lahko z lastnikom drugače dogovorim. Zakaj pa ne, saj sem dovolj dobrega storil za župana? Da ne bo izgledalo »kičasto«, bo župan ustanovil komisijo, ki bo namesto njega »prevzela odgovornost« in predlagala, da naj občina odkupi mojo gostinsko opremo za 70.000 €. Tako dobim povrnjena sredstva in zaključim svojo avanturo v »kruti« svet gostinstva, kot zmagovalec in brez izgube. Edino me mogoče malo skrbi, če bi se našel kdo, ki je dovolj »siten« in zadevo prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije. Čeprav o tem ne vem nič, se mi vseeno zdi, da bi šlo mogoče za omogočanje koristi posamezniku s porabo javnih sredstev. Sicer, pa kaj me briga, saj moj primer ni niti prvi, niti zadnji. Tudi, če predsednik nadzornega odbora na seji OS »dobi svojih pet minut«, ne stori nič, le malo »opozarja in predlaga«. Prav »firbčen« pa sem, ali bo občina našla novega najemnika, ki mu bo ob plačevanju najemnine gostilna »laufala«, če meni, ki sem vrhunski kader, brez plačevanja teh stroškov ni?

422. 24. seja OS

Predlagam članom in članicam liste Na pravi (Janijevi) poti, da naslednjič kar postavijo zelene kartice na mizo in doma počnejo stvari, ki jih bolj veselijo kot pa sedenje in dolgočasenje na seji. Edini izjemi (na tej listi) sta Jože Dovžan in včasih Žiga Židan. Ostali ostajajo nemi npr. Blaž Lavtižar do danes še ni “spacal” dveh pametnih stavkov, Branku Hlebanji sta uspela ravno dva in pol. Sejnino pa dobivata ravno takšno, kot  npr. ga Vesna Kovačič, pri kateri se vidi, da je na sejo prišla pripravljena in pri debati tudi aktivno sodeluje. Ne vem, ali je imel Jani res tako nesrečno roko pri izbiri kandidatov za svojo listo. Verjetno da, saj tudi iz poročila NO o poslovanju KS Podkoren vidimo, da so bili člani sila neaktivni. Člani so pa prav vsi iz Janijeve liste. In ravno ti bodo metali slabo luč na prebivalce te prelepe vasice, saj kar se vidi ko se peljemo mimo, so med najbolj aktivnimi v dolini. Mogoče so pa “ta pridni” le premalo ubogljivi.
Jani, več sreče prihodnjič.
Lp!  J.K.
Opomba: Jani, po štirih letih županovanja bi (poleg neumnosti o odkupu inventarja v Katri za 70.000 € in floskulah o iskanju dobrega gospodarja) lahko vedel, da je občinski svetnici “Viki Žerjav”, kot si jo poimenoval na seji(33:20), ime Janja in se piše Dolhar.

 

421. Jest ne “rabm” avtov

Se še spomnite 2. Redne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora. Podana je bila informacija (od 1:30:00 ure dalje) o prodaji službenega vozila VW Passat 2.0 TDI. Župan je z nasmeškom na obrazu povedal , da je treba delat zakonito, da se bodo zbirale ponudbe za prodajo (pa se niso!). Zelo »na široko« je dejal: »Jest ga ne rabm, jest mam svoje avte tako, da ne rabm ne avtomobilov, ne potnih stroškov, tud goriva za to ne rabm.«

Vprašamo se lahko, kaj rabi župan? En rdeč avtobus za cca. 60.000 EUR, ki ga ni nikjer več? En kombi VW za 26.900 EUR, ki ga občani bolj poredko vidimo v uporabi občinskih uslužbencev (ali pa sploh ne)? Leta 2018 pa si je z rebalansom proračuna privoščil še električni avto Renault za 22.457 EUR, ki goriva res ne potrebuje, pač pa je potrebno vsak mesec plačati 90 EUR za najem elektične baterije. Če zanemarimo stroške polnjenja baterije, bo samo najem baterije občino stal letno 1080 EUR (786 l  95 oktanskega goriva). S tem gorivom, bi lahko opravili 13.000 km na leto.

Županove »igrače« so občane tako stale preko 100.000 EUR v tem mandatu. Če prištejemo še stroške popravil avtobusa, ki je čudežno izginil, pa še precej več. Bravo Jani! Res je udobno zapravljati tuj (naš) denar.

 

420. Kranjskogorski haiku ali uspehi na komunalnem področju

Kotnik ustanovil komunalo,
Žerjav zgradil komunalno bazo,
Hrovat postavil Knifica za direktorja!
Knific »pokliče« JEKO, da trge pri nas gradi (v Podkorenu),
sam sebi imeniten se zdi!
(javnega razpisa pa ni in ni)

419. Nimamo časa

V sredo 10.10.2018 bo 24. seja Občinskega sveta Občine Kranjska Gora. Na njej se bo svetniki seznanili tudi s poročilom Nadzornega odbora občine o pregledu Zaključnega računa proračuna za leto 2017 (upamo, da si bo predsednik nadzornega odbora vzel čas in prišel ugotovitve predstavit).

Nadzorni obor je pri pregledu proračunske postavke 160355 Javne sanitarije, na kontu 420299 Nakup druge opreme in napeljav, odkril, da je občina poslovala »pa damače« in mimo Zakona o javnem naročanju. Kot je razvidno iz poročila je postopek vodil celo direktor javnega zavoda Turizem Kranjska Gora (in ne zaposleni na občini?, kdo je skrbnik proračunske postavke na občini?, kdo je predstavnik občine, ki je naveden v poročilu?, ima občina na podlagi takrat veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti sklep o določitvi upravljalca in pogodbo o prenosu v upravljanje svojih osnovnih sredstev javnemu zavodu?).

Najbolj zanimiv pa je odgovor, ki ga je občina v postopku nadzora dala Nadzornemu odboru:

»Pojasnila nadzorovane osebe: Zaradi izjemnega povečanja turističnega obiska v destinaciji, so se morali odločiti za dodatno nabavo javnih sanitarij. Zaradi pomanjkanja časa javnega naročila niso uspeli izvesti. Nadzorovana oseba se zaveda, da so s tem kršili določila ZJN-3, ki ga bodo v bodoče tudi na tem področju dosledno upoštevali.«

Drage občanke, spoštovani občani (bi rekel župan)! Kaj bi rekli, če bi vam v bolnici povedali, da so vas sicer operirali, vendar vas niso zašili, ker niso imeli časa? Kaj bi rekli, če bi vam učiteljica na govorilnih urah povedala, da vaš otrok sicer zna poštevanko do 8, več pa ne, ker ga ni imela časa naučiti? Kaj bi rekli, če bi vam na upravni enoti povedali, da imate v osebni izkaznici sicer napisano ulico prebivališča, kraja pa ne, ker niso imeli časa? Bi rekli, no ja, če ni časa pa lahko »ablast« dela tudi mimo zakonov?

Nadzorni odbor je odkril nepravilnost, jo obelodanil, člani so prejeli sejnine (12.104,58 EUR  v letu 2017 za sejnine in izobraževanje) in zadeva je rešena? NE PA NI!!!

Zakon o lokalni samoupravi je jasen: »Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.«

Tudi Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (Ur. l. RS, št. 90/2015) je jasen:

»43. člen

V primeru, ko nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v roku petnajst (15) dni od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

Hujše kršitve predpisov pri poslovanju so naslednje:

 1. nezakonito razpolaganje s premoženjem občine (ravnanje s premoženjem v nasprotju z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti),
 2. nenamenska poraba proračunskih sredstev (poraba proračunskih sredstev za namene, ki niso določeni v proračunu občine),
 3. nepravilnosti pri poslovanju ali poslovanje v nasprotju z zakonom (kršitev določb Zakona o javnih financah, kršitev določb Zakona o javnih naročilih).«

Nadzorni odbor se je dolžan odzvati in opraviti svoje delo »do konca«! Če se ne bo, se bomo mi,  vsi tisti občani te občine, ki že od leta 2015 opozarjamo na nepravilnosti (vzeli si bomo čas). Kršitev zakona o javnem naročanju ni le ta, ki jo je ugotovil nadzorni odbor, ampak jih je veliko več, dogajajo se tudi v javnem podjetju Komunala Kranjska Gora od 1.1.2017 in v javnem zavodu Turizem Kranjska Gora od 1.3.2016). Javnih sredstev ni moč »deliti izbranim« (žal je pri nas prisoten sindrom »bratrancev in sestričen« in sindrom dajanja dela po načelu »malo zame zasebno in veliko za občino«) pač pa transparentno na podlagi javnih razpisov, z izbiro najugodnejšega ponudnika! Bravo Jani, res si se izkazal, ti in tvoja ekipa (»Na pravi poti«).

 

418. Dunaj in naš župan

Prihaja predvolilni čas, zopet bomo izbirali župana in občinske svetnike. Kaj bomo sploh imeli na izbiro?
Sedanji župan Jani Hrovat je že najavil svojo kandidaturo. Sprašujem se ali bodo volivke in volivci v naši občini res take “ostrižene ovce”, da bodo ponovno izvolili njega in njegovo ekipo, ki nas je dobesedno potisnila v ne-izhodni položaj pred arbitražno sodišče na Dunaju. Koliko nas bo to stalo? Med 1,5 in 2 milijona evrov. česa vse ne bomo mogli izgraditi, obnoviti, urediti, ker ne bo v proračunu tega denarja?
Zakaj smo se znašli v takem položaju? Zaradi dokazovanja ega, zato, da bi se znebili tistih, ki “našemu” Janiju ne ustrezajo?
Pa ponovimo dejstva: župan Janez Hrovat je na lastno pest, brez soglasja občinskega sveta odpovedal koncesijsko pogodbo tujemu partnerju SHW. Pogodbo, ki je bila podpisana s strani nekdanjega župana Jožeta Kotnika pred dvajsetimi leti in bi se itak iztekla. Prekinil jo je približno eno leto pred iztekom. Na pozive koncesionarja, naj tega ne stori, se je odzval v svojem stilu, arogantno. Češ “jest lahko delam vse kar hočem, saj so me izvolili za župana”. Ne, “jest”, ne moreš delati vsega. Kot “podjetnik” (kar tako rad poudarjaš), bi moral vedeti, da se je treba držati pogodb in jih ne moreš kar enostransko prekiniti. Kot župan pa bi moral vedeti, da je pač potrebno spoštovati tudi zakonodajo in nisi vsemogočen samo zato, ker si župan. Če bi s svojim predlogom prišel pred občinski svet, bi ti vsaj dva svetnika povedala, da ni tako enostavno. Ostali so tako ali tako “ostrižene ovce” in niti ne preberejo materialov, o katerih glasujejo. Da bi jih razumeli? To je pa že drugo poglavje.
Tako pa zdaj sediš nesrečen ob Pišnici, iščeš milijon izgovorov za svojo potezo, iščeš krivce vse naokoli. Samo “jest” ni nič kriv. Veš “jest” moral bi odgovarjati s svojim premoženjem za tako potezo. Tako pa bo tvoje ravnanje nas davkoplačevalce, občanke in občane prikrajšala za obnove občinskih cest, nove pridobitve, kakšen vrtec. Vse to bo nas “koštalo” med 1,5 in 2 milijona evrov. Nas, ki nimamo vpliva na to, kaj dela naša “ablast”. Kako že pravijo “s tujim k…. je lahko po koprivah mahat”.
Občanke in občani ali boste res izvolili tega nesposobneža, ki mu je mar samo za njegov “jest” in njegov žep.
O žepih pa naslednjič.

LP!  M.N.

Opomba: če bo Janez Hrovat edini kandidat za župana je dovolj, da na volitvah obkroži sam sebe in je to, to. No, pa najbrž ne?

 

417. “Medsosedska pomoč”

Pozdravljeni!
Ko se človek usede za računalnik in malo “pofirbca” komu in koliko plačuje naša občina (seveda z našim denarjem), najbolj v oči zbodejo nakazila županovem sosedu. Celo leto ima “hvala Jani” že tišino v okolici svoje hiše, saj žaga stoji, pa vendar občinskih nakazil ne manjka. Samo v zadnjih dneh avgusta so nakazali 46.898,76 €. Brez razpisov! Brez dela? seveda razpisa ni treba, saj je znesek razdrobljen. Ampak, “ne hvala Jani” mi nismo slepi. Pri takih nakazilih se človek vpraša, le koliko ima tako podjetje zaposlenih, pa vendar nam stran www.bizi.si razkrije, da ni nobenega zaposlenega. Mogoče gre malo meni malo tebi? KAKO TO? KJE JE NADZORNI ODBOR? Aja, pri Martinu na kosilu…
“Ne hvala Jani”, poišči si svojo lesko.
LP!  J.K.

 

416. Dosežki 2014 – 2018

Drage občanke, spoštovani občani (bi rekel župan),

Štiri leta hitro minejo in čas je, da se pokažejo dosežki župana in njegove ekipe v mandatu 2014 – 2018. In res, župan je objavil rezultate kar na svoji Facebook strani, kje je ponosno zapisal, da si je že v prvem županskem mandatu lahko privoščil tri BMW-je, pa tudi časa za potovanja ima očitno dovolj. Vodenje občine je očitno manj zahtevno, kot je do sedaj mislila večina občanov. Bravo Jani!

Kaj si bodo o tem zapisu mislili župani ostalih občin, ki so »na tronu« že več mandatov in opravljajo funkcijo poklicno in ne tako kot naš nepoklicno (ljubiteljsko). Kaj si o njegovem zapisu lahko mislimo občani, koliko BMW-jev (da Porschejev niti ne omenjamo) si lahko privoščijo šele tisti, ki vodijo občine tri, štiri ali več mandatov. Je kakšna povezava med njegovo uspešnostjo in dodeljevanjem del v občini »priznanim domačim« izvajalcem brez javnih razpisov? Kaj si o njegovem zapisu lahko mislijo na Računskem sodišču, Komisiji za preprečevanje korupcije, Državni revizijski komisiji,…. Rezultati v njegovih podjetjih in znesek “pod črto” za nepoklicno opravljanje funkcije “kažejo drugače”. V Nadzornem odboru občine, ki je prvi organ nadzora proračunske porabe očitno nič, »gledajo v Savo in Pišnico« (pa še to na »preskok«).

V »lepo luč« je postavil vse župane slovenskih občin. Bravo Jani! Mi te »globoko cenimo«, sama osebno pa sem vesela, da moj 12 let star Clio dobro dela in se lahko vsak dan odpeljem na delo 50 km daleč in se tudi ponosno vrnem v občino, ki ima tako uspešnega »vodjo«. Ne vem pa, kaj bom naredila, ko bo “crknil”, bo župan “zrihtal” kakšen nov avtobus?

LP!      S.M.

 

415. Obnova občinske ceste na Dovjem

Župana vljudno in ponižno obveščamo, da bodo 18. novembra 2018 lokalne volitve in bo potrebno z obnovo občinske ceste na Dovjem pohiteti, da bodo krajani lahko sploh prišli do volišč in volili zanj.

Lp! Volivec z Dovja

 

414. Obnova državne ceste skozi Gozd Martuljek

O obnovi te ceste je bilo že prelitega precej črnila, na to temo je bilo veliko sestankov in tudi groženj prebivalcev Gozd Martuljka, da bodo zaprli državno cesto v času planiških prireditev, če država zadeve ne uredi. Zahtevali so obvoznico in razbremenitev prometa skozi naselje.

Se spomnite sestanka krajanov s predstavnikom Direkcije za državne ceste leta 2003 g. Kolenovičem. Država je takrat ponudila obnovo regionalne ceste R1-201 skozi naselje, z izgradnjo obojestranskega pločnika in javne razsvetljave (od table z oznako naselja, do table z oznako konec naselja). Po takratni zakonodaji je bila vsa ta infrastruktura v pristojnosti države, ki jo je takrat bila dolžna tudi financirati. Občine takrat obnova ne bi stala nič. Krajani so rekli: »Ali obvoznica ali pa nič«. Predstavnik države je zaprl blok in rekel: »potem pa nič« in odšel. Zadeva se je lepo zavlekla do leta 2018.

Po sedanji zakonodaji je izgradnja pločnikov in javne razsvetljave v pristojnosti občin (država se je s spremembo zakonodaje »razbremenila« stroškov izgradnje pločnikov in javne razsvetljave v naselju in je te stroške “prevalila” na občine). Naš župan je (če smo sploh hoteli kaj dobiti) podpisal sporazum in pogodbo o sofinanciranju investicije, ki občino stane 328.065,37 EUR. Občani smo mislili, da bomo dobili obojestranski pločnik skozi celotno naselje z javno razsvetljavo. Kaj smo dobili  (oziroma bomo dobili po treh aneksih h pogodbi o podaljšanju roka izgradnje) pa si v teh dneh lahko ogledate kar na sami cesti skozi naselje. O obojestranskih pločnikih skozi celotno naselje lahko le sanjamo. Pločnik je na strani, kjer ni hiš (gasilski dom), na strani, kjer so hiše in celo javni objekt – cerkev, ga ni). O pločniku v Sp. Rutah lahko prebivalci  le sanjajo.

Se še spomnite ene od sej občinskega sveta, kako se je župan norčeval iz bivše garniture, da ni odkupila vseh zemljišč in kako bo on vse uredil. Je mogoče sedaj “preveril” zakaj ni pločnika tudi tam, kjer so bila zemljišča zagotovo odkupljena še pod bivšo garnituro? V pogodbi je žal naveden le kot plačnik sofinancerskega dela, ki očitno o ničemer ne odloča (občina ni nikjer navedena kot “partner v projektu”, nikjer ni naveden pooblaščeni predstavnik občine, ki bi ga država o poteku projekta vsaj obveščala). Bo povedal, ali se bo spet “obrnil vase” in šel sedet pod most, na kamen ob Pišnici? Mi pa bomo lahko modrovali, za kaj pravzaprav smo porabili 328.000 EUR iz občinskega proračuna, če investicija ni v celoti zaključena. Mogoče so pa prebivalci Gozd Martuljka sedaj zadovoljni?

 

413. Odziv na uvodnik v Zgornjesavcu

Ko berem uvodnik v Zgornjesavcu ,  ko župan sedi na kamnu in modruje, se mi vse skupaj zdi malo čudno.

Po skoraj štirih letih županovanja se človek obrne sam vase, pregleda svoja pretekla dejanja in se zamisli nad tem, ali je res naredil toliko dobrega za VSE OBČANE, da bo ponovno kandidiral; ali so VSI OBČANI res zadovoljni z narejenim; ali imajo VSI OBČANI res kaj od tega, za kar se je v tem času porabljal občinski denar.

Nikakor pa ne razumem, da po vsem tem času župan še vedno išče nepravilnosti v delu prejšnjega vodstva, ki je ne glede na vse napisano naredilo za VSE OBČANE veliko, predvsem na področju šolske infrastrukture, kulturne infrastrukture, vsako leto je bil zgrajen del kanalizacijskega sistema.

Kaj pa lahko župan pokaže po vsem tem času dobrega za VSE OBČANE – tukaj smo mišljeni vsi občani in ne samo tisti, ki se ukvarjajo s turizmom in so njegovi privrženci.

 • Dobili smo veliko številko zastonjskih parkirišč, ki so zjutraj polni smeti, saj čez noč parkirajo avtodomi. Redarjev pa je tako premalo, da bi lahko kontrolirali vsa ta parkirišča.
 • Dobili smo urejene vstopne točke, kjer se na tuji lastnini porablja občinski denar VSEH OBČANOV.
 • Dobili smo več varovanih plezalnih poti, za katere se še danes ne ve, kdo uradno skrbi za njih in kdo bo prevzel odgovornost, če se komu na teh poteh kaj zgodi.
 • Dobili smo obnovitev in preplastitev DRŽAVNIH CEST, s katerimi se župan ne bi smel hvaliti, saj je to državni in ne občinski projekt.
 • Dobili smo seveda tudi obnovo in preplastitve občinskih cest, v tistih okoljih, ki so všečna županu ; tudi če niso bila sredstva za to planirana v občinskem proračunu.
 • Dobili smo kolesarske poti po privatnih poteh; morda zato, da bi »nekolesarji« ostali v dolini in prinašali zaslužek turističnim delavcem v gostinstvu.
 • Dobili smo urejeno Jasno, ki pa je s tem izgubila ves svoj čar in je postane ob koncu dneva eno veliko smetišče, saj komunalni delavci ne zmorejo vsega očistiti in pospraviti, ker je ljudi enostavno preveč.
 • Dobili smo nov oz. rabljen rdeči avtobus, ki je stal veliko denarja in OBČANI od njega nismo imeli kaj dosti. Mislim, da je prinašal samo izgubo, ki smo jo spet krili VSI OBČANI. Kje pa sedaj leži pozabljen, bi se pa morda lahko spomnil župan, ko je sedel na kamnu.

Morda se bo župan ob naslednjem pisanju uvodnika usedel na kakšno klopco  nekje v miru (če jo bo našel, glede na to, da so vse poti dobro označene) in ponovno razmislil o tem, da občino predstavljajo VSI OBČANI, ne glede na spol, starost, izobrazbo. In  bo morda napisal, kaj je storil do sedaj za VSE OBČANE, tisto, kar je dobro tudi za:

 • otroka v vrtcu;
 • starejšo upokojenko, ki živi ob nekje na samem in bi rada imela še nekaj miru;
 • delavca, ki dela nekje izven občine in se pozno popoldan vrača v dolino brez miru, saj jo je preplavilo ogromno število turistov;
 • kmeta, ki mu obiskovalci šotorijo na travniku, vozijo s kolesi po gozdu, puščajo smeti vsepovsod in delajo »selfije« sredi travnikov

LP! Občanka

 

412. Povabilo na Dovje

Pred štirimi leti smo prejeli letak, na katerem nas četvorka poziva k spremembam. Zdaj mi vabimo edino, ki je tistega leta 2014 pozivala, pa ni bila iz naše krajevne skupnosti, da si ogleda neverjetne spremembe, ki smo jih doživeli na Dovjem! Ker smo kmetska vas, so spremembe več kot »dobrodošle«. Kvaliteta naših življenje se je v zadnjih štirih letih neverjetno dvignila, še posebej pa v zadnjih pol leta, ko se do svojih domov in polj prebijamo na vse možne načine. Res se nadejamo, da nas bo svetnica obiskala in se na lastne oči prepričala kam so pripeljale »spremembe«. In seveda, pomagala reševati nastalo situacijo.

Z ostalo trojico je namreč takole. Eden je dobil obljubljeno mesto direktorja komunale, vodovodni in kanalizacijski vod na kmetijsko zemljišče, kjer bo, bojda, gradil hišo. Druga članica skupine se na Dovje vrača le na obisk. Tretji, takrat novi obraz njihove stranke, pa je zasedel mesto predsednika KS Dovje Mojstrana in v letošnjem letu rešil »veliko vprašanje hiše Pr´Katr«. Dobil plačilo iz občinskega proračuna za nekajletno brezplačno uporabo in obmolknil!  Razrita  (že tretjič) vas ga ne moti! O tem krajevna skupnost ni rekla ne bele ne črne.

Se pa velikokrat sprašujemo kako bi bilo, če bi morali posredovati gasilci ali reševalci. Koliko »pametnih« tovarišev bi potem modrovalo?

Lepo povabljena! Z veseljem razkažemo stenske poslikave na zidovih hiš, priklope na kmetijskem zemljišču, kulturni dom, ki je bil potreben širitve le v sklicu OS 2010/2014, zdaj pa ne več, »oviratlon« Dovje, kašto, za katero občina nima denarja (najbrž ker ni lesena), pet dodatnih parkirnih površin, ki prav kaj rešijo, pa še kaj.

Res lepo povabljena! zaskrbljeni Dovžani

Preblisk:

Ob branju zadnjega uvodnika občinskega glasila se mi je utrnila stara ljudska modrost:

»Lastna hvala, cena mala.«

Lp!  S.O.

 

411. Očistimo Slovenijo 2018

V soboto 15. septembra bo širom Slovenije potekala okoljska akcija Očistimo Slovenijo s pomenljivim naslovom “Še zadnjič”. To še ne pomeni, da bo akcija organizirana zares zadnjič, pač pa je naslovljena na vse tiste, ki odlagajo odpadke v naravnem okolju, da tega ne bi počeli več. Akcija ima poleg okoljevarstvene funkcije tudi socialno noto, saj je priložnost za druženje ljudi in spodbujanje občutka, da so nekaj koristnega storili  za družbo in tudi zase (pa čeprav morajo pospravljati za “pujsi”, ki največkrat za svoja dejanja ostanejo nekaznovani). Tu nastopijo občine, ki prevzamejo organizacijo, prispevajo zaščitna sredstva, vrečke, organizirajo odvoz zbranega materiala  in zagotovijo tudi kakšno malico za udeležence. Čeprav je bila naša občina v preteklosti aktivna in med prvimi udeleženci obeh prejšnjih akcij pred leti (ja takrat je bila na občini še “bivša garnitura”), letos temu ni tako. Žal je naša občina na zemljevidu sodelujočih označena z rdečo barvo. Tudi, če je občina tako čista, da akcije ne bi bilo potrebno organizirati, gre lahko za simbolno dejanje župana in občinske uprave pred prihajajočimi lokalnimi volitvami. Pri nas tega očitno ne razumejo. Bomo rajši sedeli na kamnu pod mostom ob Pišnici in gledali v vodo. Direktor Komunale pa bo ob “spremljavi” direktorice občinske uprave, občinskega inšpektorja, in policistov (tako kot 13.9.2018 v Kranjski Gori) posnel kakšno fotografijo in potem “mahal z njo”. Bravo Jani!

 

410. Županov uvodnik

Uf, kar na jok mi gre od čustev, ki so me preplavila ob branju županovega uvodnika v septembrski številki Zgonjesav´ca. Naslovil me je z spoštovani občan zato menim, da je pismo namenjeno tudi meni, čeprav ga nisem volil leta 2014. Po dolgem razmišljanju je čisto iz globin njegovega srca in duše »privrela« odločitev, da smo občani vredni tega, da nam nekaj napiše (ne vem sicer, če se obrača na vse občane, ali pa morda le na tiste, ki so se pred štirimi leti odločili, da mu zaupajo krmilo »tako čudovite barke« kot je Občina Kranjska Gora). Kakorkoli že, berem naprej, saj namreč tudi sam preko občinskega proračuna sofinanciram izdajo tega čudovitega glasila in se zato »čutim upravičen« do županove pozornosti.

Da z županom ni lahko itak vemo, še posebej gospod iz malega traktorčka, kakšen nadzornik TNP, bivši in sedanji uslužbenci na Občini, WTE, LTO, Komunali in še kje. Njegovega priznanja (da z njim ni lahko) ne potrebujemo, saj govorijo dejstva in izkušnje same zase.

Birokracija in mlatenje prazne slame?

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je izraz birokracija označen kot: »družbeni sloj uradništva, ki vodi javno upravo«. Glede na to, da je župan neposredno izvoljen funkcionar, ki predstavlja in zastopa občino in je hkrati predstojnik svojim uradnikom, ki sodijo v javno upravo, očitno tega izraza ne pozna. Sam je namreč najvišji »birokrat« v občini. Morda ne »prenese samega sebe« ali pa s svojimi floskulami zgolj »mlati prazno slamo«? Če je slabšalno mislil, da mora pri svojem delu župana spoštovati in izvajati vrsto predpisov, ki zanj očitno niso pomembni, mu moramo povedati, da predpisi urejajo družbeno življenje skupnosti za vse enako in upoštevati smo jih dolžni vsi enako že zato, da ni »krega« med nami. Žal nekateri v naši družbi mislijo, da lahko delajo vse (npr. v TNP), kar se jim zahoče brez soglasij, da za izvajanje gospodarske dejavnosti ne potrebujejo uporabnih dovoljenj za zgradbe, ki so bile zgrajene za čisto drug namen, da lahko v javnem sektorju trošijo javni denar brez javnih razpisov, čeprav »pravila igre« določajo drugače.

Družbena razmerja so kompleksna, zapletena in jih ni mogoče urejati na »horuk«. Tako npr. že na »gojišču trave« (ali dveh) v Kranjski Gori, kjer »trdo dela« dvaindvajset »vrtnarjev v dveh izmenah« potrebujemo osebo (sodnika), da  »garače pravilno usmerja« in se ne »zbrcajo med seboj«, kaj šele v zapletenem svetu »birokracije«, kjer se bodo npr. gradili večnadstropni hoteli sredi vaških jeder. Funkcija župana ni tek na en krog, je maraton, kjer se krogi kar vrstijo eden za drugim. V vsakem je kakšna ovira, ki povzroči »napako«. Seštevek vseh »napak« je potem visok. V trenutkih, ko naš župan ne ve več kam, bodo sigurno prišla vabila na njegov naslov, ki ga bodo »znala pravilno usmeriti«. »Potne stroške« pa bomo plačali občani (tudi tisti, ki ga nismo volili) in šli v lastni minus (brišem solze).

Župan po štirih letih (in še prej dveh »pljuvanja« na Facebook profilu »Radi mamo (imamo) Kranjsko Goro«) sedi na robu obupa na kamnu ob Pišnici in se čudi, kako so njegovi predhodniki pohlepno, v pehanju za dobičkom in lagodnimi položaji na koncu prevarali naravo in še samega sebe (brišem solze od silnega čustvovanja, ker on res ne sodi mednje).

Medtem, ko sta bivša župana Kotnik in Žerjav zgradila 74 kilometrov kanalizacije (in na koncu »prevarala samega sebe«) je sedanjemu županu uspelo v štirih letih zgraditi 325 metrov nove kanalizacije v Kranjski Gori na Borovški cesti za 102.100 EUR (projektantska cena) kar znese 314 EUR na tekoči meter (brez projektne dokumentacije in plačila služnosti). To pa je več kot dvojna cena po kateri je gradil koncesionar, ki za nas »ni bil dovolj dober« (pohlep?). Če bi gradili s tempom 325 metrov na leto, bi za izgradnjo že zgrajene kanalizacije v občini Kranjska Gora potrebovali 227 let. Na ločen kanalizacijski vod iz Jasne, tam kjer je župan dal postaviti nova stranišča za turiste in jih brez dovoljenj (nepotrebne birokracije) priključil na mešan kanal, lahko kar pozabimo (ribiči, ki jim na Jesenicah iz ČN »nič ne smrdi«, pa tudi). Še dobro, da župan, kot pravi v svojem nagovoru, ne trpi lenobe, drugače bi se čas izgradnje verjetno podaljšal v tisočletje.

Župan išče odgovore od ljudi, ki »so zaverovani sami vase« in predvideva, da jih verjetno nikoli ne bo dobil. Mar je pozabil, kako je na kakšni seji občinskega sveta »vsemogočno« jemal besedo, ni dopuščal razprave ali pa tistih, ki bi znali kaj pojasniti in zadeve razložiti, sploh ni povabil pred kamere? Iz tega sklepam, da razlogov sploh ni iskal, pač pa zgolj potrditev, da ima on prav. In marsikdo je globoko »kimal«. Če bo župan želel dobiti odgovore na svoja vprašanja, bo moral najprej »dobiti« sogovornika, ki se bo z njim sploh pripravljen pogovarjati in še pred pogovorom sam pri sebi razčistiti nekaj osnovnih pojmov, kot so: Kaj je javna infrastruktura, kaj so zasebni priključki, obveznost priključitve, sankcije za nespoštovanje predpisov in še kaj. Predvsem pa, kaj pomeni sukcesivna (postopna) izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Kranjska Gora, v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi občinskega proračuna.

Sam s sedenjem na WC školjki nimam težav (malo se mi upira spuščati na županov nivo, vendar želim, da tudi on razume). Občina je leta 2002 zgradila javni kanal do roba moje parcele, nato sem zavihal rokave in zgradil še lastni priključek, tako kot večina drugih, ki za priključitev na kanalizacijski sistem nismo potrebovali nikakršne prisile. Veseli smo bili, da se občina razvija in napreduje. Nekateri pa razmišljajo drugače, za njih je občinski svet leta 2013 sprejel nov odlok, s kazenskimi določbami (»Kotnikov« odlok jih ni imel). Zakaj jih župan od leta 2015 ni uporabil in kaznoval tistih, ki še niso priključili svojih objektov na kanalizacijski sistem? To bo znal pojasniti sam. Ko na WC-ju potegnem vodo nimam nobenih skrbi, prevzame jih izvajalec javne službe. Pa tudi lagati mi ni potrebno nikomur (le zakaj bi?). Pri županu je to drugače. V proračunu za leto 2015 (pripravila ga je še »bivša garnitura«) je bila načrtovana izgradnja manjkajočega dela kanalizacije v Podkorenu (ravno tam, kjer živi župan). Z rebalansom proračuna je župan to investicijo črtal in še danes ni izvedena (prednost so dobili turisti). Verjamem, da ima sam zato na WC-ju v domačem Podkorenu slabo vest. Saj je eden redkih, ki imajo doma še vedno greznico in gredo »njihovi produkti« naravnost v podtalnico. Pa še za kakšnega predsednika, kakšnega nadzornega sveta, kakšnega občinskega podjetja, bi lahko to potrdili.

S kristalno jasnostjo je pa takole: Občani občine Kranjska Gora zahtevamo, da župan v skladu z 10. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (spet ta presneta birokracija) objavi obe študiji na spletni strani Občine Kranjska Gora, da skliče izredno sejo občinskega sveta na to temo in nanjo povabi tudi izvajalce javne službe in lastnike objektov, ki na javni kanalizacijski sistem še niso priključeni. Naj javno povedo svoje razloge. V primeru pa, da bo en sam hišni priključek (zasebna lastnina) »potiho« plačan iz javnih sredstev, bomo to zahtevali tudi ostali občani s peticijo ali pa občinskim referendumom. Koliko je že hišnih priključkov  v naši občini, okoli 2.000? Vsi lastniki so svoje zasebne priključke plačali sami (solze so se mi od jeze osušile).

Po štirih letih »oblasti« je dovolj javnega pljuvanja po tistih, ki so gradili in razvijali to občino. Prevzeti bo potrebno odgovornost za svoja dejanja, pisanja in tudi besede. Sedenje na kamnu, pod mostom ob Pišnici, na robu obupa ne bo pomagalo. Dunaj gor, Dunaj dol.  Kako je že bilo pred štirimi leti? »Za župana hočemo garača in ne jamrača«, potem pa »Tišina«.

Župani v drugih občinah režejo trakove novih občinskih pridobitev in se z njimi pohvalijo, občani ploskajo in se veselijo. Naš pa, na robu obupa sedi na kamnu pod mostom ob Pišnici in gleda v penečo “smrdljivo” vodo. Turist bo, ko bo prebral županov uvodnik, vprašal: Kam pa sem jaz prišel? Tu mora biti hudo narobe, če je še župan tak pesimist. Mu bomo že povedali, da stanje ni takšno, kot ga želi prikazati župan dva meseca pred volitvami. Ne nazadnje, v preteklosti je občina vsako leto naročala Allium (čebulne) teste, ki jih je opravil neodvisni laboratorij in so pokazali, da je stanje reke Pišnice zadovoljivo in iz leta v leto boljše. Zakaj jih je župan ukinil, ve on sam. Bravo Jani!

Občan (od leta 2002 priključen na kanalizacijo)

 

409. “Sporočilo z Dunaja”

“Človek mora imeti dober spomin, če se zlaže.” Pierre Corneille

“Kdor laže zate, bo lagal tudi proti tebi.” Srbski pregovor

 

408. Samo promocija se nadaljuje

Če »ne zna« Turizem Kranjska Gora izkoristiti priložnosti za promocijo turističnega gospodarstva, pa to obvlada direktor Komunale Kranjska Gora d.o.o.. Kako to gre? V medijih naročiš prispevek ali dva, ki ju je seveda potrebno plačati in poveš kar želiš. Tako lahko občani izvemo, da Komunala dobro posluje in se seznanimo z novostmi zbiranja odpadkov v Kranjski Gori.

Direktor je pozabil povedati, da je v prvem polletju praktično porabil vsa razpoložljiva sredstva v občinskem proračunu za izvajanje zimske službe do konca leta (bog nam daj lepega vremena v oktobru in novembru 2018), da je v zimski sezoni 2017/2018 »posul« preko 1.300 ton soli po naših cestah in posledično naravnem okolju (prej max. 850 ton), da je v letu 2017 iz občinskega proračuna prejel 1.520.863,79 EUR (prej max. 1,2 mio EUR), v osmih mesecih letošnjega leta pa že 1.265.448,09 EUR. Še posebej pa smo lahko veseli pojasnila direktorja, da bo inšpekcijska služba začela nadzirati odlaganje odpadkov v mesecu septembru 2018 (pozornost, ki jo bomo zopet deležni občani, »nadlegovati« turistov julija in avgusta se pač ne spodobi). Direktor Komunale Kranjska Gora je v prispevku pohvalil tudi Občino Kranjska Gora, ki očitno »pleše« tako, kot si je zamislil. Bravo Jani! Koliko pa nas bo to stalo? Bomo izvedeli iz zaključnega računa za leto 2018.

 

407. Poletna turistična ponudba na slovenskih smučiščih

Ekipa 24ur Inšpektor je konec avgusta naredila turistično izvidnico in pripravila prispevek o poletni turistični ponudbi na slovenskih smučiščih. Prispevek je dolg dobrih 18 (osemnajst) minut. V njem pa je Kranjska Gora dobila celih 10 (deset) sekund prostora za lastno promocijo, ki to žal sploh ni bila. Izvedeli smo, da v Kranjski Gori poleti zaslužijo le desetino prihodkov (10 %). Ali kdo verjame, da je to res? Kranjskogorski turistični delavci so zamudili še eno priložnost za brezplačno TV oglaševanje svoje ponudbe. Zamudili so npr. priložnost, da bi slovensko javnost seznanili, da ima voda v Jasni v juliju in avgustu 29 stopinj (v zgornjem jezeru 14 in v spodnjem 15), da turisti lahko brezplačno prenočujejo v avtodomih na parkirišču, kjer jim je varnost 100 % zagotovljena, saj so parkirišča v neposredni bližini policijske postaje, ponudili bi jim lahko monden glamping v občinskih hišicah ob vznožju kranjskogorskega smučišča, prirejali vodene oglede skakalnic v krožišču v Ratečah, ki jih zaliva avtomatski namakalni sistem (malo tudi travo ob vznožju),…

Kaj dela javni zavod Turizem kranjska Gora, katerega osnovna naloga je promocija turizma v sodelovanju s turističnimi ponudniki? Porablja denar iz občinskega proračuna. Letos v prvih osmih mesecih že 513.544,26 EUR. Za primerjavo je LTO Kranjska Gora v celem letu 2014 porabil 343.418 EUR. Pojavljanja v medijih je bilo takrat precej več, kot pa danes. Bravo Jani!

 

406. Pripombe 

Ko gledam prispevke v kranjskogorskih novicah( Propadajoče hišice,”Scheishauselne”,slaščičarno v Ratečah, “ratrack” in kolo ob cesti pri Kompasu,smučarja v Logu, turistični avtobus in še bi lahko našteval) se sprašujem:Kje je naš nadzorni odbor? Ali je res vse pregledano na preskok, kot je izjavil njegov predsednik. Za most pri “Topolinu” je svetnik Žerjav postavil vprašanje koliko je stal. Direktorica mu je naštela stroške za vso kramo v Topolinu. Za sam most pa niti besede. Prepričan sem,da bi za tako zapravljen denar lahko preplastili dobršen del kolesarske poti,če ne drugje pa vsaj mimo Podkuž, kjer je taka,da bi se gams ubil. L.Š.

 

405. Slaščičarna Rateče

Kaj je na sliki? Nič! Mišljena je bila slaščičarna ob kolesarski stezi v Ratečah. Pa “je plesala” eno samo poletje. Letos niti enkrat. Se ne splača? Koliko je pridobitev stala? Ni važno, saj je bila plačana iz občinskega proračuna. Z našim denarjem. Mogoče bi pa tudi na to pridobitev napisali: ” No sladoled this summer, sploh!“. Ali pa: “Drva na razpolago!”.

 

404. Kanalizacijske skrbi v Kranjski Gori

To je naslov članka, ki je bil objavljen v delu 23.8.2018. Imata jih predvsem župan in direktorica občinske uprave, ki bosta na Dunaju pojasnila zakaj je župan prekinil koncesijsko pogodbo brez sklepov občinskega sveta in brez izdane odločbe koncesionarju o prekinitvi pogodbe. Tokrat »pa damače« najbrž ne bo šlo. Upamo, da prič občine, ki so bile aktivne do leta 2002, ne bo nenadoma zapustil spomin. »Ocene za umetniški vtis« nastopajočih tokrat ne bodo delili “lokalni novinarji” na podlagi “mislimo, domnevamo, govori se,…”, ampak priznani sodniki – arbitri arbitražnega sodišča na Dunaju na podlagi dokazov.

Pa srečno vsi, ki imate “tako radi” Kranjsko Goro!

 

403. RMKG – ne boste verjeli, mi tudi

RMKG, se počasi prebuja iz štiriletnega sna, za potrebe lokalnih volitev. Ja, res je.. Na spletu (facebook), že lahko uživate ob branju pravljice, ki je tako kot vse ostale pravljice, ostala samo pravljica (!). Avtor se še zahvali županu z ” Hvala Jani” in s tem se dokončno potrdi uspešnost Janijevega županovanja. Pa je res tako….

V štirih letih je župan “hvala Jani” dal zgraditi največ objektov v zadnjih desetletjih. Seveda govorimo o lesenih barakah, ki so prinesla lep zaslužek ljudem, ki so uspešno lezli v ..t “hvala Janiju”. Barake sedaj klavrno propadajo ob žičnici “Brsnina”.

Topolino…Vstopna točka za kolesarje, ki brezplačno parkirajo svoja vozila, na mizah pojedo svojo, s seboj prinešeno malico in se odpravijo uživat na brezplačno kolesarsko stezo, ki smo jo zgradili z denarjem občanov. Na tej stezi domačini nismo zaželjeni, saj toliko psovk in žalitev namenjenih nam s strani zastonjkarskih kolesarjev, človek težko prebavi. Seveda gre ob tem povedati, da ti kolesarji skrbijo za naravo (prijazni do narave), saj njihova kolesa ne onesnažujejo naše doline. Da se vije kolona avtomobilov iz smeri Ljubljane v jutranjih urah proti Kranjski Gori in v večernih v obratni smeri, seveda ni omembe vredno. Tudi ni omembe vredno, da smo zaradi navala zastonjkarskih kvazi gostov, postali ujetniki v svojem okolju. Mogoče pa se vseeno kakšen odstotek teh ljudi, ustavi na kosilu pri županu..

Info točke…Leseni mostički in platforme, ki nikakor ne zgledajo več tako “fajn”, kot ob izgradnji. Les je osivel, okoli teh “hvala Janijevih” info točk, pa je nemalokrat videti smeti in tudi človeške in pasje iztrebke.

Jasna…Vse tisto, kar je bila in ni več…Ljudje so tam poiskali mir in uživali ob pogledu na nam ljube očake. Danes domačini  v Jasno večinoma ne gredo več. V tem prostoru ni več miru, “hvala Jani” je namreč iz prelepega mirnega kotička, brez ustreznih dovoljenj in  posveta z domačini, ta prostor spremenil v nekaj, kar  kot domačin, nikoli ne bi smel dopustiti.

Gozdne prometnice… Gozdarji in lastniki gozdov, menda tako zanemarjenih gozdnih cest, v preteklosti niso videli. Na teh cestah sedaj kraljujejo kolesarji, ki jih je “hvala Jani” dal celo označiti kot kolesarske poti. Kot povedo ljudje, je delo v gozdovih preko poletja praktično nemogoče, kar pa “hvala Janija” seveda ne moti preveč.

Kaznovanje v prometu… Na prakiriščih in lokalnih cestah so napačno parkirana motorna vozila, na parkiriščih opazimo postavljene šotore in avtodome, v katerih prenočujejo gostje v naši mondeni občini. Nihče od njih ni prijavljen kot gost na policijo, nihče ne plača turistične takse…A vseeno nikogar ne kaznujejo. Za kaznovanje bo bolj primeren čas po koncu sezone in to seveda domačine.

Da pa mladi zadnja leta ostajajo v tej dolini, je neumnost brez primere…Lahko je “saditi rožice”, toda realnost je drugačna. To se jasno vidi tudi in predvsem iz menjavanja personala v gostilni pri “hvala Janiju”.

LP!  F.K.

Opomba:

Tole pa ni pravljica! To so podatki Statističnega urada RS. Število prebivalcev v naši občini drastično pada. Največji “primanjkljaj” je ravno v starostni skupini 25 – 35 let. Ja dragi “pravljičarji” od 135 oseb se je iz naše občine izselilo 110 mladih. Jih je kdo vprašal zakaj, nočejo biti sobarice, kuharji in natakarji ??? Še malo, pa bomo občina z manj kot 5.000 prebivalci. Kako dolgo še? Do prve vlade, ki bo takšne občine ukinila in RMKG bo lahko “navijala” le še za Krajevno skupnost Kranjska Gora. Tako kot je včasih že bilo. Na pota stare slave, a ne?.

 

402. Strokovnjak za tampone

Ko krajani Dovjega gledamo kaj nam vgrajujejo v cesto si ne moremo kaj, da se ne bi spomnili na dejavnega občinskega svetnika Blaža, ki je na sejah občinskega sveta neutrudno zahteval certifikate za vgrajene materiale (tampone).

Zdaj, ko je direktor komunale pa pričakujemo, da se bo izkazal in tudi sam posredoval ustrezna dokazila.
Zapisniki sej občinskega sveta:

19/10 Blaž Knific – vprašanje – ustno Glede na ugotovitve nadzornega odbora, da imamo slab nadzor nad izvajalci del, so že večkrat podali predloge, da bi se zadeve izboljšale. Naša občina pa se na njihove predloge ni odzvala. Na KS Dovje Mojstrana so mnenja, da nadzor ni dober. To se je pokazalo pri sanaciji cest v KS Dovje Mojstrana. Najbolj jih je zmotilo, da so v spodnji ustroj cest vgrajevali materiale, ki niso primerni. Izvajalec je s tem prenehal šele na pobudo KS, kljub temu, da so obvestili nadzor. Izrazil je upanje, da se bodo zadeve na tem področju izboljšali. V preteklih letih so se prepričali, da je slab nadzor lahko zelo drag za občino.

27/20 – Blaž Knific – vprašanje – ustno Še vedno ni prejel odgovora glede sanacije cest v KS Dovje Mojstrana glede vgrajenih materialov. S krajani Podkorena si je ogledal tudi sanacijo ceste proti poligonu. Skupaj so ugotovili, da vgrajeni materiali niso primerni. Prosil je, da mu nadzor pripravi pisni odgovor glede materiala vgrajen v spodnji ustroj ceste.

 

LP! “Dovžan”

 

401. Ogledalo direktorja

Na komunalni bazi Tabre nastajajo ob regionalni cesti veliki kupi požaganega drevja, odpadnih palet in druge lesene krame, zadaj pa še deponija gradbenega materiala. Očitno raste nova živa meja bolj počasi, pa si je direktor omislil drugačno “kuliso”, ki se res poda k novi podobi komunalnega podjetja, o kateri nas je podučeval na zadnji seji občinskega sveta. Mogoče pa se želi pred kom skriti? Zdi se nam, da stopamo na “pota stare slave” res z velikimi koraki. Mimo vozečim turistom pa ponujamo izjemna doživetja vsega lepega v naši občini.

 

400. Pismo občana

Ko gledam tele “kandelabre”  ob glavni cesti v Rutah se mi zdi, da so  precej visoki.
Ker žal nisem videl:

 1. javne razgrnitve projekta rekonstrukcije cestišča ali da bi dobil kje ustrezno informacijo, da bi si projekt pogledal na internetu (vsako javno naročilo mora biti v celoti javno dostopno);
 2. niti javne obvestilne table na gradbišču, kdo je nadzornik in kdo je projektant

Na internetu sem našel tole predavanje oz. informacijo o svetlobi na cestah: http://lrf.fe.uni-lj.si/e_sv_tehnika/SI/i_ProjektiranjeCestna.pdf

Zanima me kje bi lahko dobil razlago o:

 1. osvetlitvi cestišča v Gozd Martuljku;
 2. o izračunu višine “kandelabrov” (glede na to, da imajo LED svetila širok kot osvetlitve, velike višine niso potrebne)
 3. o vrsti svetilk (kakšna barva svetlobe bo v svetilkah, kar vpliva na kvaliteto osvetlitve, motenja živali, svetlobno onesnaževanje,…)

Torej zadeva ni nedolžna in glede na to, da plačujem davke redno lahko zahtevam tudi razlago porabe mojega denarja.

Lep pozdrav DZ!

 

399. Krožišče v Ratečah

Na regionalni cesti v Ratečah se te dni zaključujejo dela na krožišču, kjer je odcep tudi za Planico (kdo je ne pozna?). Krožišče po skoraj enem letu dobiva končno podobo, vključno z vsebino na sredini. Vsebino krožišč na regionalnih (državnih) cestah določajo občine, ki so zadolžene tudi za financiranje »simbolov« po katerih so po navadi najbolj prepoznavne. Pri nas je župan izbiro vsebine krožišča v Ratečah prepustil svetu Krajevne skupnosti Rateče – Planica in dobili smo vrhunski umetniški izdelek (javni natečaj, javni razpis, predstavitev idejnih zasnov občanom, izbira najboljšega projekta s strani krajanov, kaj pa je to???). Dragi obiskovalci, skulpture v sredini niso »žlice za čevlje« (saj nismo v Tržiču) in niso strelovodi, kot se nekateri na naš račun že šalijo na Facebooku. So simbol svetovno znane Planice, ki je le streljaj od krožišča. Izdelane so iz »korten« jekla, ki se prevleče s samozaščitno patino rjave barve. Tako smo dobili trajen izdelek na leseni podlagi (ja kakšna pa naj bi bila v naši občini?). Nimamo pravice soditi dela umetnika, imamo pa pravico oceniti ali sodi »tovrstna mojstrovina« v enega izmed naših krajev v občini in imamo pravico povedati, ali nam je všeč ali pa ne. Če je ne bodo »posvojili zbiralci kovin«, jo bomo gledali še dolga leta vsak dan. Člani Sveta KS Rateče Planica v mandatnem obdobju 2014-2018 pa tudi. Župana pa vljudno naprošamo naj prinese eno skalco z napisom »Alpska lista na pravi poti« in jo postavi na sredino krožišča, da ne bo »tako prazno«.

 

PS: Če vam je v teh dneh vroče in vam temperaturo dodatno dvigujejo naši prispevki, vas vabimo v naravno kopališče Jasna. Ohladitev garantirano zagotovljena. Voda je imela samo v sezoni 2014 od 20 – 21 °c, po tem pa nikoli več (sedaj 14 -16 °c).

 

398. Dragi občani: No “kanta” today

Spomin je sposobnost organizma, da lahko ohrani in kasneje obnovi podatke (iz Wikipedije). Šaljivih dogodkov se lažje spomnimo in jih dalj časa obdržimo v spominu. Ko pomislimo na burek, se nehote spomnimo obvestila, ki je bilo pred leti objavljeno na eni od prodajaln.

Pri nas je bil na 23. seji občinskega sveta sprejet Pravilnik o dodeljevanju zabojnikov za mešano embalažo v Občini Kranjska Gora, ki pa še vedno ni bil objavljen v Uradnem listu RS (po več kot dveh mesecih), zato še vedno ni podlage za dodelitev zabojnikov občanom. Predlagamo, da Komunala na svoji spletni strani objavi s svojim novim logotipom obvestilo z naslednjo vsebino (in nas vsaj malo spravi v dobro voljo): 

Razumeli ga bomo itak vsi, najbrž tudi tisti, ki svojega dela, za katerega »so mastno« plačani, ne opravljajo.

 

397. Žalostno stanje na ekoloških otokih

Članek s tem naslovom je objavljen na spletni strani Komunale Kranjska Gora d.o.o.. Podjetje poziva vse občane, da »odpadke ločujejo in odlagajo dosledno, saj s svojim mačehovskim odnosom škodujejo izgledu celotne Kranjske Gore. Divja odlagališča in kupi odpadkov na eko otokih niso problem in odraz dela komunale, temveč malomarnega, neodgovornega odnosa občanov«.

Uf, moram priznati, da mi je pisec članka (če ga že ni napisal, ga je pa vsaj »požegnal« direktor javnega podjetja, kot odgovorna oseba) pošteno dvignil pritisk. Sam dosledno ločujem odpadke in pravočasno plačujem položnice, pa sem potisnjen v isti koš, kot tisti, ki odlagajo odpadke na EKO otokih tudi poleg zabojnikov. Trdim, da nisem malomaren in neodgovoren občan, kot meni komunala, ki me je potisnila mednje. Če bi si direktor javnega podjetja pri svojih nedeljskih obhodih vzel čas in kakšno urico prebil v bližini EKO otokov v naši občini in ne samo »vihtel« fotoaparata, bi videl kdo nam podtika »kukavičja jajca«. Najbrž občani nismo tisti, ki kupujemo cele zaboje Derby banan, nismo tisti, ki naenkrat pripeljemo več deset kilogramov steklenic na EKO otok in še kakšno vrečo drugih “gostilniških” odpadkov. Prav tako je najlažje odložiti smeti v nedeljo popoldan in se za pet dni odpeljati drugam, do naslednjega vikenda bo že pospravljeno. Pa je Komunala Kranjska Gora skupaj z inšpekcijsko službo že kaj naredila, da bi bilo stanje boljše? Je že pripravila kataster hišnih zabojnikov? Ima evidenco, kateri lastnik sekundarnega bivališča (vikenda) ga še nima? Zakaj je bil uveden kodni sistem nadzora hišnih zabojnikov? Ima komunala sklenjene pogodbe o odvozu komunalnih odpadkov in odpadkov od dejavnosti z vsemi gospodarskimi subjekti in podjetniki (predvsem s področja turizma in gostinstva ter še kakšnim »eko« kampom za povrhu)? Koliko lastnikov sekundarnih bivališč je pri komunali naročilo odvoz kosovnih odpadkov v soboto ali nedeljo, ko so tukaj in prenavljajo svoja stanovanja (od tam je najbrž tudi kakšen stol na sliki)? Imajo oddajalci sob primerno velike zabojnike za čas, ko so njihove kapacitete zapolnjene, odvoz na 14 dni je takrat verjetno premalo? In ne nazadnje, ste že videli kakšnega dnevnega obiskovalca, ki bi embalažo hrane, ki jo je prinesel s seboj odpeljal v npr. Ljubljano, Celje, Mursko Soboto ali drugam?

Direktorju Komunale Kranjska Gora sporočamo, naj najprej naredi red pri sebi, potem pa naj se s tako ponižujočim odnosom obrača na občane občine Kranjska Gora. Tako opevan turizem ni samo »cekin v žepu gostilničarja«, pač pa sistem ravnanja vseh, še posebej aktualne oblasti, ki mora vzpostaviti takšne pogoje, da bodo v korist vsem, tudi občanom. Kot strokovnjaka ga sprašujem, če je že slišal za načelo »Povzročitelj plača«? Mogoče pa bo potrebno razmisliti in se izseliti iz občine ter se vračati ob vikendih kot turist. Vsaj cenjen bom bolj! Odpadke pa bom v nedeljo zvečer seveda pustil na prvem EKO otoku, tako čisto iz »gušta«.

Lep pozdrav!   Vaš občan

 

396. Palčkova dežela ali deponija odsluženih hišk

Pozdravljeni!

Rezultati projektov župana se kažejo že na vsakem koraku. Lesene hiške, ki smo jih drago plačali, so namesto na vstopnih točkah ali pred cerkvijo končale ob kolesarski stezi proti Podkorenu. Že tako gnijoče hiške so postavljene na tla in ob rob gozda, kar bo zaradi vlage proces gnitja samo pospešilo. Ampak pri nas to ni problem, saj denarja nam nikoli ne zmanjka. Seveda, za določene stvari.

Mogoče pa bila to lahko dodatna ponudba za belgijske skavte, ki so po Mojstrani slepo iskali zastonj prenočišča, da bi jim hiške ponudili kot prenočišča, seveda zastonj, kot še mnoge druge stvari v naši občini.

Lep pozdrav!  J.K.

 

395. Ujetega Zgornjesavca tožba

J… V… M…, Z… S… T… V… T… V… R…

Najraje bi prispevek začel s temi besedami, pa vendar vem, da kaj tako grdega ne bi smeli objaviti.

Kje naj začnem? V redu, tam kjer začne tudi turist kalvarijo po naši občini v času poletne sezone, se pravi v Gozd Martuljku. Nepregledne kolone, ki se ne premaknejo nikamor, saj enkrat semaforji delajo, drugič delavci mahajo z loparčki. Vmes kamion, bager in zmeda je tu. Nam domačinom, ki si ne moremo privoščiti športnega avta (“jest” si ga seveda lahko), jaški ki gledajo iz ceste seveda ne naredijo nobene škode, za tiste 4 amortizerje, ki jih uničijo ogromne luknje pa ja zaslužimo na leto. Pa vendar ima veliko “petičnih” gostov, ki na veliko zapravljajo denar v naših krajih dobre avte, zato si ne predstavljam njihovega veselja, ko se peljejo proti mondeni Kranjski Gori in se za njimi iskri kot za šalo.

V teh dneh smo doživeli tudi dolgotrajno delo na cesti proti Korenskem sedlu. Za 2 dni so si privoščili celo popolno zaporo, tako da si lahko le predstavljamo kaos v tej idilični vasici, ko so skozi vas drveli kamioni, avtobusi, avtodomi, motorji, avti in “nebodigatreba” tudi kakšen traktor. Označeno nič, turisti niti niso vedeli kam morajo zaviti.

V Ratečah se končno zaključujejo dela, čeprav kar so “nasrali” sredi krožišča še zdaleč ne zgleda končano. Upamo lahko le, da je to šele osnutek in da bo na koncu to skrpucalo dobilo obliko, vredno naše Planice.

Da o urejenosti novega dela ceste mimo hotela Prisank ne govorimo. Odvodni kanal narejen iz granitnih kock, ne razumem kakšen snežni plug bomo letos dobili na komunali. Pri bivšem TICu, pa bomo rabili spet drugačnega, saj so nekako uspeli na cesti narediti otoček iz kock, za kar bi pa rabili mehak plug, da ne bodo že po enem letu kocke ležale po cestišču. Glede na preteklo kvaliteto izvedenih del (stebrički od Vope proti smučišču so že rijasti, plavajoči tlakovci pred Mercatorjem), me že sedaj resno skrbi kaj šele bo. Prepričan sem bil, da bodo vodilni delali tako, da bodo narejene stvari zdržale vsaj do konca mandata, pa zgleda “našemu” županu bolj ustreza, da bi v enem mandatu nekaj naredil dvakrat. Saj se tako lahko dvakrat slika pred deloviščem in se hvali kako sposoben je. Pa večino dela trenutno v občini dela država, ne on.

Ob vsem napisanem pa mi na misel pade še spomin na čase, ko je bil župan še g. Jure. Na avstrijski strani Korenskega sedla, so se Avstrijci odločili sekati les ob cesti in so posledično imeli zapore ceste. Takrat so se naši hotelirji in gostinci družno obračali proti g. Žerjavu, da mora v Avstrijo poslati protestno noto, da morajo odpreti cesto, saj trpi celotno turistično gospodarstvo. In to sredi sezone. Danes janiju (ja j) nihče ne upa reči nič, saj že vsi vedo kako zamerljiv je.

Pozdrav iz zapora v Zgornjesavski dolini!  J.K.

 

394. Še marsikaj je mal drago

Naša velika drevesa je Komunala požagala, pa sadi ali pa tudi ne nova. Drago, ker starim ni nič manjkalo. Drago plačujemo tudi reklamo direktorja , zraven pa je na zadnji občinski seji rekel da v enem letu še ni vsega osvojil in dela v nedeljah nadure. Drago! Kako lahko župan kot podjetnik to gleda. Čudno?? Drage so tudi lesene stvaritve, ki bodo čez 5 let zgnile.

LP! M.M.

Opomba: Na 23. seji občinskega sveta (posnetek od 2:24:30 ure dalje) je direktor javnega podjetja Komunala Kranjska Gora podal odgovor svetniku Juretu žerjavu na vprašanje, ki ga je postavil na 21. seji OS dne 13.12.2017 (potreboval je skoraj pol leta):

21/4 – Jure Žerjav – vprašanje – ustno

Okoli čistilne baze Tabre so odstranili približno 2 metra visoko živo mejo, ki je zastirala pogled na čistilno napravo. Nadomestili so jo z novo živo mejo, ki je visoka 0,5 metra. Prosil je za razlog, zakaj je to tega prišlo?

Direktor Blaž Knific je povedal, da so živo mejo odstranili, ker je bila posajena na pesek in se je po tolikih letih (15 letih) začela sušiti. Pokaže nekaj slik (žal nima niti enega posnetka »posušene« žive meje, ki bi jo bilo nujno potrebno nadomestiti) nato pa pove, da so začeli na komunalni bazi spreminjati podobo, tako zunanjo kot tudi grafično, imajo tudi že nove napise (če smo opazili).

S »prozornim« odgovorom glede zamenjave žive meje se seveda ne bomo sprijaznili. Živa meja je bila zasajena leta 2013, kar je lepo razvidno tudi iz Googlovih posnetkov iz leta 2013. Živa meja je bila lepa in zdrava. Zadnji posnetek žive meje s katerim razpolagamo je iz leta 2016, saj nismo vedeli, da bo novi direktor najprej »udaril« po njej.

Živa meja ni suha, pač pa njen dobršen del lepo raste naprej. Delavci so skrbno odstranili sadike s koreninami, ki so sedaj posajene na različnih privatnih zemljiščih širom občine (bolje tako kot, da bi končale na kompostarni ali v peči). In koliko nas »nova podoba« komunalne baze, ki si jo je omislil direktor stane? Iz spletne aplikacije ERAR je razvidno, da je Komunala Kranjska Gora plačala Okrasni drevesnici Žiher-Špur skupaj 8.378,41 € (predpostavljamo, da cca 7.000 € v letu 2017 za zamenjavo žive meje). S čigavim denarjem? Našim – občinskim!

Postavlja pa se nam splošno vprašanje, kjer je vsaka podrobnost nenamerna in zgolj slučajna. Kakšni so občutki, če se mora  npr. odgovorna oseba za zagovarjanje svojih nerazumnih dejanj v službi (javno) sprenevedati (da ne omenimo močnejše besede lagati?

 

393. Našel se je turistični avtobus

Končno! Če ni za vozit, je pa za pojest. Samo malo drag je bil, ane? Koliko že? Podjetje Infrasport je bilo maja 2015 dokapitalizirano s 125.000 EUR občinskega denarja za takšne hece!

 

392. Išče se turistični avtobus

V poletni turistični sezoni 2018 se išče turistični avtobus z registrsko številko “KR  GOR”. Upamo, da tja tudi ni odšel (za vedno).

 

391. Populizem, kaj je to?

Jutri je petek in nov Gorenjski glas. Me je kar strah, da iz njega ne skoči kakšen “Knific”.  Že v junijskem Zgornjesavcu smo prebrali reklamo direktorja. Potem ista reklama v Gorenjskem glasu in zopet julija v Zgornjesavcu. Zakaj toliko člankov z isto vsebino. Kje je tu pamet, da se tako zapravlja denar. Ena objava je za običajne ljudi dovolj. Za ta denar bi lahko kupil in zasadil drevesa. Iz svojega žepa jih zgleda ne bo. Občanom je zelo žal za naša drevesa.

Srečno! M.

Opomba:
Jan-Werner Müller, profesor političnih ved na Princeton University je izdal knjigo z naslovom »Kaj je populizem«, ki je konec leta 2017 izšla tudi pri nas v slovenskem jeziku. V njej  definira značilnosti populizma ter globlje vzroke za njegov vzpon in volilni uspeh politikov, kot so Donald Trump, Silvio Berlusconi, Marine Le Pen in Hugo Chávez. Knjiga analizira psihološki profil populista v »ljudskosti ljudskega človeka« (kar hoče on, hočemo mi, ki smo njegovi podporniki).

Vam je to znano? Postavljanje »apsolutno« sebe v ospredje (»jest«, moji, mi…), do sedaj je bilo vse zanič, zato bomo naredili spremembe, mi smo najboljši in edini, ki smo sposobni, vsi ostali so zanič (Bog ne daj, da nam kdo oporeka), nam ni potrebno nikogar nič vprašati, tako bo kot se bom “jest” odločil (predpisi sprejeti po skrajšanem postopku, brez javne razprave, brez ustreznih sklepov), da pa bodo ljudje vedeli kako smo dobri (če se slučajno to nikjer ne vidi) se je pač potrebno reklamirati v medijih in ljudi prepričati, da je to kar mi delamo, dobro tudi za narod. Pa je temu res tako? To bo pokazal čas, kmalu. Na spletu je za “pokušino” objavljen odlomek iz knjige. Želimo vam prijetno dopustniško branje!

 

390. Reklamiranje v naši občini

Če še niste opazili, krožišče v Ratečah je skoraj nared. Manjka še vsebina v sredini in zatravitev. Kolesarska steza v krožišču je tudi že dokončana in označena. Pripelje vas do tovorne prikolice, ki tam stoji že več kot pol leta, očitno zgolj v reklamne namene. Da ne bo dolina “pusta in siva” imajo takšne ali drugačne reklame prednost celo pred kolesarji na kolesarski stezi.

 

389. Turizem, ki sredi sezone ponuja gradbišča

S tem naslovom je bil danes v Delu objavljen članek v katerem se turistični delavci pritožujejo zaradi gradbenih del sredi turistične sezone. Pri nas? Ne v Portorožu. Naše občine s piransko ni moč primerjati. Pri nas se gradbena dela izvajajo preko celega leta, ne le zgolj v poletni turistični sezoni. Obnova ceste skozi Gozd Martuljek se je začela že januarja, izgradnja krožišča v Ratečah pa že lansko leto. Pri nas se ne pritožujemo. Pri cestnih zaporah mirno čakamo 20 in več minut in potrpežljivo menjamo amortizerje na avtomobilih.  Vemo, da bo enkrat bolje. Dela izvaja država, z njimi pa se hvali občinska oblast.

 

388. Kdo koga »farba«?

V Gorenjskem glasu je bil objavljen članek z naslovom »Komunala lani z dobičkom«. Direktor je novinarki očitno povedal: »Občina Kranjska Gora je sicer konce lanskega leta kupila 320 zabojnikov za zbiranje embalaže, ki so jih v začetku leta razdelili v brezplačni najem občanom. Na ta način želijo zmanjšati uporabo plastičnih vrečk, ki je bila za te namene v veljavi doslej.«. To seveda ne drži, zato bomo direktorja spomnili na nekaj dejstev.

Občina je res plačala nakup 320 zabojnikov za zbiranje odpadne embalaže (cca. 9.000 EUR), ki pa jih še ni razdelila uporabnikom storitev in »počivajo« v komunalni bazi na Tabrah. Vzrok je v tem, da se mora vsaka stvar, ki je plačana iz javnih sredstev, razdeliti na podlagi jasnih pravil in po postopku, ki je določen z zakonom in predpisi na podlagi zakona.

Občinski svet je na zadnji 23. seji dne 23.5.2018 sprejel Pravilnik o dodeljevanju zabojnikov za mešano embalažo, ki ga je, kot je razvidno iz gradiva pripravil direktor Blaž Knific.

Sama vsebina pravilnika je res zabavna, kar človeka spravi v dobro voljo. Že v prvem členu izvemo, da je namen »zmanjšanje količine odpadne mešane embalaže med mešanimi komunalnimi odpadki iz občine Kranjska Gora, ki se odlagajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla«. Torej dragi občani, če boste odložili prazno konzervo od rib v zabojnik, namesto v vrečko, boste drastično zmanjšali količino odpadne embalaže, ki se odlaga na odlagališču Mala Mežakla. Direktor očitno, kljub izobrazbi “komunalnega inženirja” ne ve, da odpadke ločujemo »na izvoru« zato, da se reciklirajo in ponovno uporabijo, nikakor pa ne odlagajo na odlagališču.

»Občina Kranjska Gora lahko, v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev za posamezno leto, izvede nakup zabojnikov za mešano embalažo, prostornine 120 l in 240 l in jih po postopku iz tega pravilnika dodeli občanom v brezplačno uporabo.« Lahko pa tudi ne, ničesar jo ne zavezuje, da to tudi mora storiti!?

Najbolj zanimiv pa je 4. člen: »Zabojnik v brezplačno uporabo kandidat pridobi s prijavo, ki jo odda na Komunalo Kranjska Gora d.o.o.. Prijava mora vsebovati: ime in priimek prijavljenega kandidata, izjavo, da je kandidat plačnik komunalnih storitev na območju občine Kranjska Gora in izjavo, da kandidat ne opravlja gospodarske dejavnosti.« Torej dragi občani, če boste te stvari (ime in priimek, dve izjave, pri čemer je drugi pogoj, da ne opravljate gospodarske dejavnosti (tudi, če imate npr. zlatarno na Jesenicah in pri nas gospodinjstvo???) pravilno napisali, boste avtomatično pridobili zabojnik v brezplačno uporabo. Bravo, tudi ko bo vseh 320 že razdeljenih boste upravičeni do zabojnika in ga imate pravico zahtevati, saj pravilnik ne določa nobenih drugih pogojev.

Zakaj prijave še ne morete oddati? Zato, ker v skladu z 10. členom ta pravilnik še ni bil objavljen v Uradnem listu RS, ki je uradno glasilo Občine Kranjska Gora. Morda pa se je župan, na podlagi opozorila občinskega svetnika na seji spoznal, da ga je njegova ekipa polomila in bo »popravljen« pravilnik še enkrat predlagal občinskemu svetu v sprejem (»in bodo to skrpucalo seveda razveljavili«).

Dobra volja pa nas mine, ko preberemo 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), ki določa postopke dodelitve sredstev subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranj iz proračuna in so ga občine dolžne spoštovati in se po njem ravnati. Kaj hitro lahko ugotovimo, da je naš pravilnik nezakonit (manjka razpisna dokumentacija, javni razpis, ki ga je potrebno objaviti v Uradnem listu RS, komisija….! Vprašamo se lahko, kaj počneta Nadzorni odbor občine in Statutarno pravna komisija?

Žalostni pa smo, ko ugotovimo, da je Občina, ki je bila še do nedavnega zaupanja vredna upravna ustanova, postala navadna »Kekčeva dežela«, kjer ne znajo napisati niti preprostega pravilnika.

Kar pa se dobička Komunale Kranjska Gora d.o.o. za leto 2017 tiče, pa napovedujemo v mesecu septembru (oktobru) rebalans proračuna občine in ponovno povišanje sredstev za komunalno podjetje, da bo to lahko »preživelo«.

 

387. Odličnjaki

V kroniki tedna dne 24.6.2018 je župan povedal, da je že četrtič pripravil slavnostni sprejem odličnjakov (župan: Sami najbolj vztrajni, najboljši, najbolj perspektivni kranjskogorski in mojstranški učenci na kupu). Župan jim želi, da se marsikdo tudi vrne v našo prelepo občino (ja saj še niso nikamor šli!), da si ustvarijo lepo zgodbo kranjskogorskega turizma (odličnjaki so najbolj primerni za natakarje in kuharje, ki prejemajo dohodek v višini zajamčene plače!), gospodarstva, kranjskogorskega vsega kar že je in da v tej naši občini zamenjajo naše direktorje, naše vodje javnih zavodov, da bodo postali prijetni učitelji, učiteljice, znanstveniki, »tud« župani »rabmo tud« mladino, da nas bo zamenjala na teh pozicijah v Kranjski Gori (to pa res, če bo le kdo hotel kandidirati, ko bo star najmanj 18 let, zagotovo ima naše glasove).

Upamo, da se bo vsaj eden od štirinajstih odličnjakov po končani srednji šoli lotil medijskih in komunikacijskih študij in da bo dobil zaposlitev na Občini Kranjska Gora in takratnemu županu (kdorkoli že bo) pripravil kakšen govor za javni nastop, kot se ob taki priložnosti spodobi. Da nas, ko poslušamo sedanjega župana, ne bo sram. Župan očitno itak ne ve kaj govori (govor “iz glave” mu pač ne gre). Na Občini, LTO in Komunali je imel zaposlene odličnjake, pa niso bili dovolj dobri zanj. Zanj so bolj primerni direktorji, ki so obiskovali skrajšan srednješolski program. Odličnjaki pa pazite, da ne boste v najbolj produktivnih letih ostali “z delovno knjižico” v roki na cesti, zaradi politike kakšnega preveč zamerljivega in ambicioznega župana. Pa ne bo tako hudo, se boste že znašli, saj ste najboljši. Čestitke in mislite s svojo glavo tudi v prihodnje!

 

386. Andrejčkov tek

Prestavitev trase Andrejčkovega teka je “INVESTICIJA V PRIHODNOST”! Saj, ko bo na Vitranc vozila gondola, se bodo navijači podali na in z gore z njo. Do takrat pa vrlim organizatorjem s super županovo ekipo ostane le, da ga sploh uspe organizirat! Letos jim ga namreč ni!

Lp! H.S.

385. Tek na Vršič ” Andrejčkov tek

Turistično društvo Kranjska Gora že več kot 20 let organizira tradicionalni Andrejčkov tek oziroma Tek na Vršič. Vsako leto se ga je udeležilo veliko,včasih tudi več kot 500 tekačev. Letos pa naj bi ga ukinili in zamenjali s tekom na Vitranc. Ideja se je lahko porodila samo nekomu z “Geburtsfehlerjem”. Predvidevam,da zato ker poteka tek na Vršič mimo Tonkine koče in je cesta v času teka nekaj časa zaprta. BOG se jih usmili!  L.Š.

“Geburtsfehler” = prirojena napaka.

 

384. Da ne bo fovšije

Priznati je treba, da ima kranjskogorska Komunala “enake vatle” za vse. “Lepo” ureja tudi okolico v Kranjski Gori v bližini igrišča za golf (glej prispevek št. 377). Predlagamo nov slogan podjetja (ki ga lahko za naš denar napišejo celo na fasado poslovnega objekta na Tabrah): “Delamo za vas, temeljito do korenin“.

 

383. Ko te povozi čas

Kaj pomeni izraz “povozil ga je čas” najbolj nazorno pokaže tale primerjava: Na Jesenicah vozi prvi 100 % hibridni avtobus v Sloveniji. Njih ni povozil čas, zazrti so v prihodnost, sledijo razvoju.
Kaj pa mi v Kranjski Gori? Ja, nas je pa povozil čas. Dobesedno.
Mi smo šli pa na pota stare slave, po kateri so nas, hočeš nočeš,  potisnili naš župan in njegovi “podrepniki”. No zdaj nas še povoziti več ne zmore. Samo še žalostno sameva, star, poklapan, izrabljen, s tehnologijo iz prejšnjega stoletja, ki je noben mehanik ne zna “poštimati”. Kar seveda drago plačujemo mi, občani, iz našega davkoplačevalskega denarja.

“Kdo zna noč temno razjasnit, ki tare duha.” Dr. France Prešeren

M.N.

382. Nova pridobitev za kolesarje

No, pa smo občani spet dobili nekaj novega, kar nam bo izjemno koristilo pri vsakdanjem življenju v turistični občini. Tokrat leseno kolo – velociped iz 19. stoletja. Če že imajo v Srbiji Drvengrad znanega režiserja Emira Kusturice, zakaj ne bi še mi imeli svojega “Etno sela” župana Janeza Hrovata. Les je vendar lep!

Želimo pa župana spomniti, da bi morala občina na podlagi novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (50. člen) uskladiti svoj odlok o turistični taksi do 15. junija 2018. Tako bi že v letošnji poletni turistični sezoni lahko zaračunala turistom višjo turistično takso (do 2,5 EUR na noč). Samo nov občinski odlok o turistični taksi bi moral župan predlagati občinskemu svetu v sprejem, pa tega ni storil. Je s svojo “učinkovito” ekipo to spregledal? Občinski proračun in občani bomo tako izgubili (med brati) 300.000 EUR do konca leta (koliko lesenih velocipedov je to?). Verjamemo, da bo tudi pri nas turistična taksa 2,5 EUR, saj smo mondena občina, a ne? Samo interese bo potrebno poenotiti.

 

381. Uvodnik revije Ona

Imate tudi vi občutek, da je odgovorna urednica revije Ona gledala TV prenos 23. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora?

Uvodnik revije ONA

 

380. Občinske investicije

Poslušamo koliko smo investirali v zadnjem mandatu. Investicije naj bi bile vredne od 2,5 mio EUR v letu 2018 pa do 3,2 mio EUR po 1. rebalansu proračuna. Med večjimi investicijami naj bi bil celo nakup električnega avtomobila (smo ekološko usmerjeni).

Da ne bo nepotrebnih ugibanj koliko občinskega denarja gre dejansko za investicije, vam predstavljamo tabelo v kateri so prikazani odhodki občinskih proračunov, ki so bili namenjeni investicijam v občinsko infrastrukturo ali v infrastrukturo javnih zavodov, ki so v lasti občin. V prejšnjih mandatih je bilo za investicije namenjenega povprečno 42.71 % odhodkov občinskega proračuna na leto. V zdajšnjem mandatu 40,25 %. Zelo primerljivo! In katere nove nepremičnine smo dobili za to (obnovljenih objektov ne štejemo):

Prej: dvorano Vitranc, lastno občinsko stavbo s knjižnico, Slovenski planinski muzej, Komunalno bazo Tabre, kompostarno Tabre, Ljudski dom v Kranjski Gori, dve novi telovadnici, Gasilski dom in KS v Gozd Martuljku, nove vodohrane (Log, Kranjska Gora- železnica, Rateče)…

Sedaj: lesen pomol, lesene vstopne točke, lesen mostiček, lesene hiške, turistični avtobus (ga upravičeno štejemo med nepremičnine), silos za sol, lesen ratrak, leseno kolo, leseno…

 

379. SIW 2018

Slovenska turistična borza (Slovenian Incoming Workshop – SIW) 2018 se je  od 7.- 9. junija 2018 odvijala v dvorani Vitranc v Kranjski Gori. Na spletni strani občine o njej niti besede. Na spletni strani Turizma Kranjska Gora zgolj obvestilo o dogodku.

Naši turistični »guruji« na občini in LTO se očitno ne zavedajo, da je to največji poslovni dogodek s področja turizma v Sloveniji in dobra priložnost za predstavitev kranjskogorske turistične ponudbe tujim obiskovalcem. Naš župan se očitno ne zaveda, da je predstavnik občine in »zadolžen« za njeno zastopanje navzven. Na zaključni prireditvi »Slovenski večer« v Nordijskem centru Planica ga ni bilo. Pa samo par besed udeležencem borze bi lahko izrekel, če že kaj več ne zmore: »Hvala, ker ste za ta poslovni dogodek izbrali našo občino, upamo, da ste se imeli lepo in smo vam pokazali vse, kar vam lahko ponudimo in se kmalu zopet vidimo«. Tako pa žal spet ignoranca in tuji turistični agenti so nas lahko res dobro »začutili«.

Kaj lahko pri tem opazi »navaden« občan? Da Nordijski center Planica »pač ni županov projekt«. Drugače si ne znamo razlagati tudi dejstva, da naši turistični promotorji na predstavitev načrtov za poletno turistično sezono predstavnikov Nordijskega centra Planica  v Slovenski planinski muzej niso niti povabili (Kronika tedna 3.6.2018), kljub pridobljeni organizaciji svetovnega nordijskega prvenstva leta 2023.

 

378. Odziv

Pozdravljeni.
To kar dela Komunala-vodstvo je že prav grozljivo.Travnik poln cvetic je pašnik metuljem, čebelam,…Ali ne poznajo skrbi za ohranjanje čebel? Drevesa in grmovje ob kolesarski poti  in po vaseh so potolkli do tal. Tudi na pokopališču na Dovjem živo mejo. Pa imamo sedaj lepo? Niti slučajno. Drevesa naj na svoje stroške in ne na naše zasadi vodstvo. Pa preden bodo zrasla, kdo bo dajal kisik in senco?

Lp! M&M

Opomba: Naš župan se je 1. Svetovnega dneva čebel, 20. maja 2018 v Žirovnici, udeležil. Slikal se je, če se je kaj o čebelah naučil, pa ne vemo. No, ima pa ekipo, ki “obvlada v nulo”, tudi košnjo travnikov.

 

377. Cvetoči travnik v občini Kranjska Gora

Naravni travniki so polni cvetočega rastlinja. Na povprečnem naravnem travniku lahko najdemo več kot 150 različnih rastlinskih vrst, številne žuželke in druge živali. Konec aprila, maja in junija se takšni travniki bohotijo s cvetlicami, med katerimi lahko najdemo tudi takšne, ki so pri nas ogrožene. Takšen travnik je na pogled lep in zanimiv za vsakega, ki obožuje naravo in rastlinje. (Vir: www.vrtnarava.si)

Namesto cvetočega travnika na ‘vstopni točki’ Podkoren – sever, turiste pa tudi domačine, pričaka brutalno ‘pomulčan’ kos zemlje. Fotografije pričajo, da se barbarstvo nad naravo (lepi jeglič, sečnja ob kolesarski stezi v času gnezdenja ptic, gradnja na območju Nature 2000…..) nemoteno vrši!

Lep pozdrav!   S.C.

 

376. Turizem smo ljudje (in občinski denar)

Trail days 2018 so za nami. Kranjska gora je spet očiščena in cca 2.000 kolesarjev iz pretežno nemško govorečega področja je zadovoljnih odšlo domov. Kako človek ne bi prišel v gostoljubno deželico z edinstveno lepoto Triglavskega narodnega parka in potmi (za kolesarje), kakor daleč seže oko. Poleg tega je še veliko prostora za šotore in kamperje. Tako nekako je Trail days 2018 oglaševal tuji prireditelj na svoji spletni strani. Na isti spletni stran je celo napisano, da lahko prijavljeni udeleženci postavijo šotore in avtodome zastonj. Kolesarjem pa so na voljo že obstoječe in tudi nove kolesarske poti (specialno zgrajene za njih!?).

Vse več občanov (predvsem lastnikov kmetijskih zemljišč v Karavankah) se sprašuje, kaj imamo od prijetnega druženja kolesarjev domačini? Kdo je plačal najemnine zemljišč, občinskega parkirišča in travnika za šotorišče, ki naj bi bil namenjen kmetijski dejavnosti, če je bilo za udeležence vse zastonj? Koliko turistične takse je pobrala občina? Če je župan izdal sklep o oprostitvi, na kakšni podlagi je to storil? Kakšen je bil gospodarski učinek prireditve za lokalno turistično gospodarstvo? Če lahko »oblast« krši lastne predpise, ali jih lahko tudi občani (kampiranje na kmetijskih zemljiščih)? Kot lahko razberemo s spletne strani, so tuji organizatorji pripeljali celo »kamion za tuširanje« s seboj za prijetno »shower« izkušnjo udeležencev. Koliko je občino konkretno stala koordinacija javnega zavoda Turizem Kranjska Gora? V proračunu 2018 je preko 200.000 € za več prireditev. Ko bomo »potegnili črto« pod prihodke in odhodke prijetnega druženja kolesarjev, bomo verjetno ugotovili, da je odhodkov več, kot prihodkov (našega občinskega denarja, da se razumemo). Takrat bo najbrž tudi županu in njegovi ekipi jasno, zakaj se je prireditev Trail days na Južnem Tirolskem (Latsch) odvijala zgolj dvakrat. Zato, ker tam razumejo turizem kot gospodarsko dejavnost, ki prinaša prihodek od katerega živi lokalno prebivalstvo (fantje, brez denarja, ni zabave, razen za redke »lojalne« posameznike, npr. prevoznike kolesarjev »na hribe« po gozdnih poteh). Želimo si, da bi nas župan s svojo ekipo in turistično gospodarstvo prepričalo v nasprotno s konkretnimi številkami. Pa ne pozabite na stroške Komunale Kranjska Gora. Delavci so priložnostni kamp lepo očistili smeti, ob »slalomiranju« med »kakci«, ki so nam jih pustili udeleženci v čudoviti naravi. Mondeno!

 

375. Mondena Kranjska Gora

V zadnjih petih dneh (od 30.5.do 3.6.2018) smo med “druženjem” kolesarjev lahko doživeli “mondeno” Kranjsko Goro v polnem sijaju. Je to tista, ki jo je župan obljubljal leta 2014 ,ali se mu je v silni želji kaj sfižilo? Brisače kolesarjev se pa ob državni cesti bolje sušijo, čemur pripomore “lahkoten” vetrič od avtomobilov. 

 

374. Dnevi “druženja” kolesarjev 2018

Nikjer niti besedice o kampiranju, niti o organizirani vožnji po gozdnih cestah, ki mimo grede nimajo niti lokacijskega dovoljenja, niti gradbenega dovoljenja in posledično uporabnega dovoljenja. Te površine, po katerih se in jih(!) z raznimi motornimi vozili vozijo na Jureževo planino, niso bile nikoli odkupljene od lastnikov, kar pomeni, da bi morala za takšno prireditev UE od prireditelja zahtevati soglasja lastnikov zemljišč, po kateri se danes množično vozijo.
Žalostno je, da o tem niti besede od Zavoda za gozdove, saj verjetno poznajo namembnost teh gozdnih prometnic, ki so bile zgrajene za potrebe spravila lesa, pa seveda lovcev, gasilcev, policije….Nikakor pa ne za športno dejavnost, ki glede na objavo na strani UE Jesenice nima dovoljenja, niti ga glede na zakon ne more pridobiti…
Hura za vse tiste, ki bi morali ukrepati, pa zavestno sodelujejo pri nespoštovanju zasebne lastnine in zakonov !!
Domačini pa ne hodite v gozd delat, saj se vam lahko kaj hitro zgodi, da boste noč prespali v prostorih PP, zaradi kolesarja, ki se vam bo pripeljal pod podirajoče se drevo ali delovni stroj. F.K.
Opomba:
Saj se še spomnite prispevkov št. 337. in 340.? V času planiških prireditev je bilo na istem mestu “vse” prepovedano, po dveh mesecih pa isti  predpisi za “oblast” ne veljajo več. Je pač tako, nekateri živijo od turizma (predvsem tuji organizatorji), mi pa “posojamo” našo naravo. Kdo bo imel dobiček od tega? Medtem, ko so udeleženci zasedli javne površine, je Kamp Špik bolj ali manj prazen! Nam pa bodo spet ostali le odpadki.
373. Ni možno

Zdi se nam, da dveh stvari nikoli ne bomo videli:

 1. Lesenega šporheta (štedilnika na trda goriva)
 2. Našega župana na protestnem shodu “Proti sovraštvu v politiki”.

 

372. 23. seja Občinskega sveta

Drage občanke, spoštovani občani!

Za razliko od župana (»jest«), pa »mi« kot občani občine Kranjska Gora nismo veseli, da imamo takšno lokalno samoupravo, kot jo imamo in tudi nismo ponosni na obnašanje župana na 23. seji Občinskega sveta, ki je bila 23.5.2018.  Župan je žal še enkrat pokazal nestrpnost do vseh, ki se mu upajo po njegovem mnenju oporekati in razpravljati na seji občinskega sveta še posebej, če besede sogovornika ne pomenijo hvale zanj in njegovo ekipo. Pokazal je, da ne pozna bontona, spoštovanja do drugih in se je na koristne predloge občinskega svetnika Jureta Žerjava odzval osebno z diskriminacijo, zasmehovanjem in grobim posegom v zasebno življenje posameznika, ki nima zveze z odločitvami občinskega sveta (kdaj kdo hodi v službo, ni stvar župana in občinskega sveta, temveč zasebna zadeva posameznika). Pri tem je župan pozabil, da so tudi občinski svetniki izvoljeni predstavniki ljudstva, ki predstavljajo in zastopajo dobršen del občanov. Občina pa javna upravna inštitucija, ki je bila leta 1995 ustanovljena za zadovoljevanje interesov občanov in ne zgolj župana.

Lokalna samouprava je bila ustanovljena na podlagi ideje, da bi lahko vsak posameznik in vsaka družbena skupina izrazila svoje mnenje in vplivala v stvareh, ki se nanašajo na njihove interese in koristi. O zadevah tako lahko odločajo tisti, ki se jih zadeve tičejo. Samouprava tako pomeni, da neki krog interesentov, preko svojih izvoljenih predstavnikov, upravlja s svojimi zadevami, pri tem pa strokovne naloge izvaja občinska uprava.

Pod vodstvom župana Janeza Hrovata smo v občini Kranjska Gora žal priča »razpadu« lokalne samouprave. Na 23. seji občinskega sveta se je jasno pokazalo, da občino Kranjska Gora vodi politika izključevanja (utišanja posameznikov) in popolna nestrokovnost župana, kot predlagatelja gradiv, površnost strokovnih delavcev (upravnih delavcev) in nepoznavanje delovnega področja predstavnika izvajalca gospodarskih javnih služb. Žal se tudi občinski svetniki niso (razen treh izjem) potrudili in vsaj prebrali sicer nestrokovnih gradiv. Tako bi lahko na pomanjkljivosti opozorili, gradiva umaknili s seje, oziroma zahtevali dvofazni postopek obravnave aktov.

Pa naj svoje navedbe podkrepimo z dokazi:

Pod 3. točko 23. seje (od 20:20 minute dalje) smo izvedeli, da je bil Statut Občine Kranjska Gora  že usklajen leta 2017 in je potrebno uskladiti še Poslovnik Občinskega sveta Občine Kranjska Gora s pripombami Ministrstva za javno upravo in zahtevo po uskladitvi občinskih aktov z zakonom. Med drugim smo izvedeli, da je potrebno besedo pečat zamenjati z besedo žig, ker tako določa Zakon o lokalni samoupravi (tretji odstavek, 10. člena ZLS: Samoupravne lokalne skupnosti uporabljajo žig, ki mora vsebovati označbo in ime samoupravne lokalne skupnosti).

V predlogu novega Poslovnika občinskega sveta (in ne proračuna, kot je bilo večkrat na seji pomotoma navedeno) nam »občinska oblast« ponuja skoraj prepisan člen starega poslovnika, v katerem še vedno uporablja besedo pečat:

»7. člen

(pečat občinskega sveta)

Občinski svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom občine ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime občinskega organa “ OBČINSKI SVET”.

Občinski svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih aktih in aktih o drugih odločitvah, ki jih sprejme občinski svet ter na dopisih.

Pečat občinskega sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa občinskega sveta.

Pečat občinskega sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor občinske uprave.«

Župan, občinska uprava, direktorica občinske uprave, Statutarno pravna komisija in tudi Nadzorni odbor občine, člani občinskega sveta, v novem aktu je potrebno uporabiti besedo »ŽIG«. Kljub opozorilom občinske svetnice Janje Dolhar in občinskega svetnika Jureta Žerjava, je bil sprejet sklep: »Sprejme se Poslovnik občinskega sveta«. Župan in direktorica občinske uprave, Statutarno pravna komisija, sprejeli ste torej sklep: Sprejme se Poslovnik občinskega sveta”, brez dopolnitev in popravkov, po skrajšanem postopku? Čestitke!

Slišali smo, da je Statut Občine Kranjska Gora že usklajen z Zakonom o lokalni samoupravi. Pa je res?

V njem je kljub poročanju uprave o »uskladitvi« in objavi v uradnem glasilu« beseda pečat navedena štirikrat od tega trikrat v 6. členu:

»6. člen

(grb, zastava in praznik občine)

Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.

Občina Kranjska Gora ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Kranjska Gora, v zunanjem krogu na spodnji polovici kroga pa naziv organa občine – Župan, Občinski svet, Nadzorni odbor, Občinska uprava, Volilna komisija. Velikost, uporabo in hrambo pečatov občine določi župan s svojim aktom.

Za prispevek k razvoju na posameznih področjih podeljuje občina zaslužnim občanom, organizatorjem in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.«

Morda se vam bodo zdele naše pripombe »dlakocepske«, vendar vam sporočamo, da je na takšen način »upravljanja« občine porušeno načelo varstva zaupanja v pravo, ki izhaja iz občana, ker le ta upravičeno pričakuje ter zahteva zaupanje v obstoj državnih in občinskih norm, kar mu omogoča, da jih upošteva pri njegovih dispozicijah in pričakovanjih. Zato je načelo zaupanja v pravo element pravne varnosti in s tem tudi načel pravne države. Pri nas tega ni potrebno upoštevati, pri nas bomo bolj po domače, potem pa gremo na kozarček in vse skupaj pozabimo, saj gre končno le za akte, ki zadevajo poslovanje občine. Kaj pa, ko gre za akte, ki zadevajo pričakovanja in koristi nas občanov? O tem pa naslednjič.

 

371. Drevo 

V našem vrtu je raslo drevo, mogočno je razprostiralo veje, cvetelo, dajalo med pridnim čebelicam. Skrbelo je za uravnotežen razvoj vrta, dajalo ravno prav sence tako, da so se lepo razvijale vse rastline pod njim.
Pa so prišli sekači. Govorili so: drevo je treba posekati, saj krati možnost razvoja podrastju in grmovnicam pod njim. Preveč je mogočno, kaj ne vidite. Nekaj let so ponavljali te besede in podrastje je začelo vzklikati: ja, sekači, prav imate, posekajte drevo, da bomo šli na pravo pot.
In sekači so posekali drevo, še več, hoteli so izkoreniniti njegove štiristoletne korenine, uničiti vsako sled, izpuliti še zadnje sledi in poganjke.
Pa so minila leta. Ni bilo več drevesa, ki bi dajalo ravno pravšnjo senco in skrbelo za razvoj.
Razbohotila se je podrast, vrt so prerasle koprive.
In je začela podrast moledovati k preostalim koreninam drevesa, oh drevo, nismo vedeli, kaj naklepajo sekači, nismo vedeli kaj se nam bo zgodilo, nismo vedeli, da pripravljajo teren za koprive. Še nekateri sekači so hodili k drevesu in jamrali in se opravičevali za svojo napako.
Pa nič ne pomaga. Ko drevo posekaš, ne zraste več. Počakati bo potrebno na novo drevo, ki bo dovolj močno, da bo preraslo koprive in se uprlo sekačem.
Do takrat pa si poglejte naslednje odlomke iz Disneyjeve risanke Levji Kralj in “uganite”, kdo je drevo, kdo sekači in, kdo koprive:

Vsaka podrobnost je zgolj namerna. M.N.

 

 

370. 23. seja Občinskega sveta Občine Kranjska Gora

Namesto zapisnika bo dovolj naslednja misel:

 

369. Manj prometa v dolino Vrata

Na RTV SLO je bil objavljen zanimiv prispevek o urejanju prometa v dolino Vrata. Izvedeli smo, da je turizem lahko tudi nekakovosten, če je obiskovalcev, ki se želijo s svojimi avtomobili pripeljati  neposredno do znamenitosti »preveč«.  Turistični »guruji« so morda spoznali, da je vrsta, oblika in kakovost turistične ponudbe odvisna od nas samih in se mora hitro in odzivno prilagajati povpraševanju. V prispevku se je župan razgovoril in povedal celo tri besede: »To so začetki pogajanj«.

Za začetek naj župan prebere študijo iz leta 2009, s svojo ekipo naj pripravi in uskladi prostorske akte občine, zagotovi sredstva za izvedbo v proračunu,  potem se bo pa lažje pogajal z državo glede ureditve prometa na državni cesti, v korist vseh. Skrbi nas le, da po štirih letih mandata, začetka pogajanj ne bi zamudil.

Do takrat pa bomo imeli poskusne dneve, ki po besedah direktorja Turizma Kranjska Gora ne pomenijo niti zapiranja doline, niti umirjanja prometa, pač pa bodo obiskovalci zgolj morali parkirati v Mojstrani in uporabiti javni prevoz (dolina pa »bo odprta«). In 18. avgusta 2018 bomo vsi zadovoljni!

PS: da bi ubili dve muhi na en mah, lahko direktor Komunale Kranjska Gora ta dan izvede še suho vajo zimske službe pred sezono 2018/2019.

 

368. Basen o vrabčku

Majhen vrabček je sredi snežnega viharja obtičal na stezi in od hudega mraza pričel zmrzovati. Opazila ga je krava in se ji je zasmilil. Približala se mu je in nanj izločila blato. Toplota kravjeka je vrabčka rešila pred bridkim koncem in mi nudila zavetje pred mrazom. Presrečen je zažvrgolel. Takrat pa ga je opazila lisica. Prikradla se je do vrabčka, ga potegnila iz kravjeka in požrla…

Nauk: Ni vsak ki te potisne v drek tvoj sovražnik, kakor ni vsak, ki te iz dreka potegne tvoj prijatelj.

 Na 17. seji občinskega sveta dne 11.6.2008 so se člani občinskega sveta opredeljevali do strokovnih stališč k 6. spremembam in dopolnitvam prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora, ki jih je na pripombe in predloge, podane v času javne obravnave, pripravil izbrani pripravljavec Urbi d.o.o. Ljubljana. Iz zapisnika te seje izhaja naslednje:

»2.17 Predlog Janez Horvat

Predlaga, da se 25.člen predloga dopolni z naslednjimi dejstvi: – zemljišče na katerem stoji Julijana po novi parcelaciji stoji na parc. št. 141/43 in 141/42 – predlaga, da se dopusti etažnost objekta na K+P+M, klet bi potrebovali za hrambo športne opreme in sanitarije.

Stališče pripravljavca: Pripomba se upošteva. V odloku se popravijo navedbe parc.št. v 141/43 in 141/42, dopusti se etažnost objekta v K+P+M.

Razprava: Blaž Knific: Zanimalo ga je, kako velik bo nov objekt. Saša Dalla Valle: Nov objekt naj bi bil velik 80 kvadratnih metrov. Blaž Knific: Nov objekt bo še enkrat večji kot je sedaj. Predlog ne bo podprl, ker je proti pozidavi vaških jeder. Problem so parkirni prostori. Na svetu KS Dovje Mojstrana so sprejeli stališča vaških jeder. Andrej Žemva: Investitor je na področju turizma kraju velijo doprinesel, zato je mnenja, da bi morali zadevo podpreti. Te gradnje ne smejo mešati z gradnjo apartmajev, saj bo to turistična agencija. Jože Zupančič: Pojasnil je, da bi morali zadevo podpreti. Janez Mlinar: Podprl je zadevo. Občina bi morala pristopiti k ureditvenemu načrtu na tem območju. Razmisliti bi morali o možnosti parkirne hiše pod zemljo. Bogomir Košir: Strogo morajo ločiti gradnjo za apartmaje in gradnjo za dejavnost. Slavko Miklič: Objekt bi morali čim lepše umestiti v prostor.

Po koncu razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep: SKLEP 17/21:

Pripomba 2.17 se upošteva, kot je v stališču pripravljavca.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 14 ZA – 13 PROTI – 0 Sklep je bil sprejet.«

Opomba:  Danes tam stoji lep objekt v katerem je turistična agencija. Na vrhu pa tudi dva apartmaja, čeprav jih investitor leta 2008 »ni predvidel«, kar je razvidno tudi iz razprave na seji. Vsaj en (nagrajeni) občinski svetnik bi danes verjetno glasoval drugače, tudi pomanjkanje parkirnih prostorov ne bi bilo moteče (danes so na stroške občanov celo na novo asfaltirani in urejeni). Investitor pa je ob poudarjanju lastne poštenosti, že takrat pokazal koliko »velja beseda« nasproti lastnim interesom.

 

367. To pri nas ni možno

Vlado Kreslin je napisal naslednjo pesem:

To pri nas ni možno,
ne, ne, pri nas se to ne da,
da bi drevo se razcvetelo
in da bi zraslo do neba.

V nebesa se pri nas ne hodi,
mi raje ostajamo doma,
na tujem se lahko razbije
podoba lastna čislana.

Potlej pa v varnem zavetju,
v gosteh, pri tleh,
roka roki natoči,
začne se bratski ples.

Sami naši so zbrani,
vsak vsakega pozna
roka roki natoči,
najlepše je doma.

To pri nas ni možno,
ne, ne, pri nas se to ne da,
da bi drevo se razcvetelo,
in da bi zraslo do neba.

Mi raje malo povoluhar’mo
drevo poderemo na tla,
podrast in nizko grmičevje,
mi smo v gozdu večina.

Opomba: Zdi se nam, da je pesem pisana na kožo tistim, ki pri nas ne marajo sence (ob državni kolesarski stezi) in kot predstavniki občine ne znajo izkoristiti priložnosti za promocijo občine Kranjska Gora, ki se nam ponujajo. Zadnja taka priložnost je bila  v Grčiji pred nekaj dnevi (blagovno znamko  Kranjska Gora rajši ponujamo mimo vozečim na silosu Komunale Kranjska Gora v Tabrah). Žal ima pesem mnogo, mnogo globlji pomen, ki ga nekateri nikoli ne bodo razumeli.

 

366. Planici nordijsko svetovno prvenstvo 2023!

Čestitke vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da je Planica v četrtem poizkusu uspela in bo leta 2023 organizirala nordijsko svetovno prvenstvo: Entuziastom, ki so verjeli, domačinom iz Rateč, ki so zemljišča za izgradnjo Nordijskega centra prodali in takratnim organom občine, ki so omogočili brezplačen prenos zemljišč, državnim organom, ki so pridobili nepovratna evropska sredstva in zagotovili lastna, vladam RS, upravnim organom, ki »so razumeli«, da Slovenija tak center potrebuje, načrtovalcem, vodstvu projekta, gradbenikom, zaposlenim v NC, organizatorjem tekmovanj, športnim ekipam, vsem ostalim neimenovanim in ne nazadnje vsem Slovencem, ki s svojim obiskom svetu vsako leto pokažejo, da je Planica slovenska.

Kam se je letos »profiliral« kranjskogorski župan? Nikamor! V slovenski delegaciji ga na kongresu Mednarodne smučarske zveze v Grčiji ni bilo. Menda ni imel časa. Glede na prispevek v lanskoletnem videu, ko se je hvalil, da bo v občini Kranjska Gora v desetih letih investiranega 100 mio EVROV v turizem, je njegov umik razumljiv. V današnjem članku v Delu ga tudi ni. Tako je, če ignoriraš novinarje. Oglasil pa se je na svoji Facebook strani in napisal celo naslednji stavek:

»Nordic Ski World Championship Planica 2023 je naš!!! Juhej občina Kranjska Gora – juhej cela Slovenija???«.

Župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat, Nordic Ski World Championship Planica 2023 je res “naš”, od enih malo bolj, od drugih malo manj. Predvsem pa ne pozabi na Ratečane, tudi oni bodo novembra volili. Sedaj pa hitro »irharce gor« in dva kroga peš (avtobus je pokvarjen) po Planici (tako kot na otvoritvi Ljudskega doma v Kranjski Gori, a ne?), zaradi splošnega veselja in ponosa tudi jodlanje ni prepovedano.

 

365. “Apartmaji v Jasni v Černjakove roke”

To je naslov članka, ki je bil 15.5.2018 objavljen v Delu. Jasna je končno dobila »aktivnega« lastnika. Kot je razvidno iz zadnjega stavka članka: »Z občine Kranjska Gora, ki jo vodi župan Janez Hrovat, mnenja o investiciji in oživljanju ponudbe ob jezeru nismo prejeli niti po enem tednu čakanja.«, pa ta »pridobitev« našega župana ne zanima. Verjetno se je pričel zavedati, da noben lastnik, ki bi plačal za objekt milijonsko vsoto in izvajal gostinsko dejavnost ter moral plačevati občini vse dajatve, na »svojem pragu« ne bo trpel gostinskih ponudnikov v lesenih hiškah, ki pridejo brez javnega razpisa na občinsko zemljišče le »v času žetve«. Za nagrado pa jim občina na svoje stroške zagotavlja še javne sanitarije in drugo potrebno infrastrukturo.

 

364. Vam povem mojo zgodbo ali “Uporabnike povprašali o zadovoljstvu s storitvami v zdravstvenem domu” 

Naj se vam najprej predstavim. Sem upokojenka, ki že kar nekaj let živim v občini Kranjska Gora. Svojega osebnega zdravnika splošne prakse in zobozdravnika pa imam še vedno v enem ljubljanskih zdravstvenih domov. Storitve zdravstvenega osebja Zdravstvene postaje v Kranjski Gori sem sama potrebovala le enkrat pred več kot desetimi leti, dvakrat pa so njihove storitve potrebovali moji znanci. 

Na anketo, ki je potekala v mesecu marcu, me je opozorila moja soseda. Povedala je, da je sodelovanje v njej odklonila. Pogovor ob kavi, novica, ki se me pravzaprav niti ni dobro dotaknila. Z njo (anketo), se nisem več ukvarjala. Nanjo sem pozabila.

Čez nekaj dni, sem tudi jaz prejela klic. V trenutku sem se odločila, da v anketi sodelujem! Z gospo sva sklenili dogovor. Na koncu mi bo povedala kdo je naročnik. Pa sva začeli. Na vprašanja sem odgovarjala korektno, kratko in hitro. Kot bi mignil sva bili pri koncu. Jaz sem svoj del dogovora izpolnila, zdaj je bila na vrsti gospa na drugi strani »žice«. Tudi ona se ga je.

Razkrila mi je naročnika ankete. Presenečenje z moje strani je bilo popolno. Anketo je naročila Občina Kranjska Gora! Zakaj je bilo to zame presenečenje? To vam razkrijem zdaj.

Vsakdo, ki je kadarkoli pisal seminarsko nalogo, kaj šele, da je pisal diplomsko nalogo, ve, da se je na izvedbo ankete potrebno temeljito pripraviti. Na kakšen način se »dokoplješ« do podatkov, ki ti bodo služili za vnaprejšnjo obdelavo in interpretacijo rezultatov, je ključen. Kako so anketarji prišli do mojih podatkov: uporabnica, prebivalka, celo telefonske številke (ni objavljena), mi ni jasno. Ostaja uganka. To si lahko razlagam na dva načina:

 1. Podatke so pridobili iz registra, ki ga uporablja Zdravstvena postaja Kranjska Gora (Hipokrat?)!
 2. Uporabili so register prebivalstva občine.

Ker vemo, da so osebni podatki s katerimi rokujejo zdravstveni delavci in delavci v javni upravi po Zakonu o varovanju osebnih podatkov zelo občutljiva zadeva, se sprašujem, mar res v tej »božji« občini ne velja nič!

Zastavljena vprašanja so bila nestrokovna (ali sem zadovoljna s postavljeno diagnozo, prijaznostjo osebja, delovnim časom, odzivnostjo na telefonski klic, opremljenostjo…). Vprašanja, da te ob njih lahko zadane kap! Kako naj vem, kakšna je opremljenost postaje, kako naj vem kakšna strokovnost se skriva za utrujenimi obrazi? Kako naj jaz sodim o stvareh, za katere nimam potrebnih znanj?! Pravzaprav, kdo sem jaz, da bi sodila? (Po Frančišku!) Ob postavitvi kakšne diagnoze naj bo pacient zadovoljen? Ima ta vedenja? Kaj je merilo zadovoljstva ob postavitvi diagnoze, napotitvi na nadaljnje zdravljenje? 

Naročnik, občina Kranjska Gora, je po mojem mnenju, padla na izpitu. Strokovne službe bi morale biti prve, ki bi takemu naročilu (sklep OS, kakšne komisije, navodilo župana..?) morale nasprotovati. Predvsem pa ga morale podučiti kako in na kakšen način se izvajajo ankete. Moj primer je več kot zgovoren. Koliko takih S. je še med tistimi, ki so odgovarjali. Anketiranje uporabnikov, sem dokazala, se loči od anketiranja »uporabnikov«. Edini pravi način bi bil: izročiti vprašalnik uporabniku in mu ponuditi pisemsko ovojnico. Zbrati reprezentativno število le teh in potegniti črto!

Za zaključek pa, spoštovani!

Zaradi mojih odgovorov v anketi, naj spomnim, da nisem uporabnica zdravstvenih storitev ZP Kranjska Gora, je anketa popolnoma neuporabna. Iz članka v občinskem glasilu, pa sem celo izvedela, da naj bi za parkirne prostore poskrbel kar ZD Jesenice. Verjetno bo za parkiranje na parkiriščih ob zdravstveni postaji skrbel/a triažni zdravstveni tehnik (podcenjevanje znanj in veščin)!

Malo resnosti, prosim. V prihodnosti lahko pričakujem podobno anketo v zvezi z dejavnostjo in zadovoljstvom občanov Policijske postaje Kranjska Gora! Ali pač ne?

Pustite stroki naj opravlja svoje, vi pa skrbite za kvalitetno življenje občanov! Za urejene šole in vrtce, zdravstveno postajo, knjižnico vam res ni potrebno skrbeti. Za vse to je bilo poskrbljeno že v preteklosti, za kakšno pravočasno snega očiščeno ulico (ne po treh dneh) in urejeno pokopališče (vidim, da kranjskogorsko ni izjema), pa bi bili predvsem starejši občani, nadvse hvaležni.

S. H., Kranjska Gora

 

363. Urejanje javnih površin

Za urejanje javnih površin je v občini Kranjska Gora zadolženo javno podjetje Komunala Kranjska Gora. V skladu s »turistično usmerjenostjo« župana, njegove ekipe in »servisno« naravnanemu direktorju komunalnega podjetja (naši imajo prednost) daje komunalno podjetje absolutno prednost pri urejanju javnih površin počivališču Topolino pri Mojstrani, naravnemu kopališču Jasna in ostalim »vstopnim točkam«.

Za urejanje ostalih javnih zelenih površin (parkov, drevoredov, cvetličnih nasadov, pokopališč, otroških in športnih igrišč), ki jih uporabljamo predvsem občani, pa med tednom zmanjka časa, zato mora direktor organizirati proces dela v komunalnem podjetju tudi ob sobotah in nedeljah. Tako so delavci komunalnega podjetja prisiljeni kršiti 10. točko 6. člena Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Kranjska Gora, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 18. redni seji dne 27.07.2008:

»10. od ponedeljka do sobote, od 20. ure zvečer do 7. ure zjutraj, v času od prvega junija do tridesetega septembra pa od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj ter ob nedeljah in praznikih uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne žage in druge naprave z motorji na notranje izgorevanje, vrtalne in brusne stroje, kladiva in žage ter izvajanje drugih hrupnih in hišnih opravil, ki povzročajo v okolju visoke ravni hrupa.«

Takrat je bil član občinskega sveta in celo podžupan tudi Blaž Knific in kot je razvidno iz zapisnika te seje na vsebino odloka ni imel pripomb. Zato se na nepoznavanje predpisov ne bo mogel sklicevati. Občinska oblast s svojo »podaljšano roko – komunalnih podjetjem« nam občanom na tako ignorantski način daje jasen signal: »predpisi so zato, da jih kršimo«. Zakaj jih potem ne bi še občani?

Obstaja pa seveda rešitev, ki jo predlagamo. Namesto »udarnih in hrupnih delovnih skupin« naj ob nedeljah proti večeru direktor komunale organizira zgolj proces vzpostavitve dežurne službe, ki bo »pospravila spominke« dnevnih obiskovalcev naših turističnih znamenitosti, ki so nam jih prinesli v zahvalo za naše gostoljubje. So (ste) nam v velik ponos!

Foto: Facebook

 

362. Urejenost pokopališč

V majski številki Zgornjesav´ca nas je župan nagovoril z naslednjimi stavki: “Pričenja se mesec maj, mesec mladosti, razcveta in novega življenja. Tudi narava se je prebudila in si bo v mesecu, ki je pred nami, opomogla sama in morda tudi nekoliko z našo pomočjo.”

Narava se je prebudila tudi na pokopališčih in si že precej opomogla tudi z našo pomočjo, kot je razvidno iz slike. Na isti problem smo direktorja Komunale opozarjali že lansko leto (prispevek št. 117), nismo pa vedeli, da ga je potrebno na zanemarjenost naših pokopališč opozarjati vsako leto. Tudi to lahko storimo, če bo kaj pomagalo.  Pa na proces “dovoza” klopc na pokopališča ne pozabite. Upamo, da je “standard” procesa urejanja občinskih pokopališč enak, kot na počivališču “Topolino” in v Jasni, kjer se že “vse blešči” od urejenosti.

 

361. “Umirjanja motornega in mirujočega prometa na območju naselja Kranjska Gora” – odziv občana

Spoštovani!

Podrobno sem prebral e-KnjiGco »Umirjanja motornega in mirujočega prometa na območju naselja Kranjska Gora« in imam na njeno vsebino kar nekaj pripomb. Prosim vas, da jih objavite kar na vaši strani, naj bo z njimi seznanjena tudi širša javnost.

 1. Stran 3/33:

Izdelovalec študije podjetje ERTA d.o.o. iz Ankarana pomanjkljivo navaja pravne podlage. Ne upošteva sprememb zakonov do 19.4.2018 (do datuma, ki ga nosi študija), ne upošteva občinskih odlokov: Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Kranjska Gora (Uradni list RS št. 53/2011), Odloka o občinskih cestah (UVG 20-99), Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občina 22/2013), Odloka o ureditvi prometa na osrednjem vaškem trgu v Kranjski Gori (UVG18-01), Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih in ostalih kategoriziranih občinskih cestah (UVG 26-99), ne upošteva prostorskih dokumentov Občine Kranjska Gora in Odredbe o seznamu potrjenih tehničnih specifikacij za javne ceste (Uradni list RS, št. 8/12, 42/12 in 99/15) –  tehnične specifikacije za javne ceste – TSC 03.341:2011 Krožna križišča.

 1. Stran 6/33, Ukrep 1:

Študija na odseku Borovške ceste med območjem za pešce na zahodni strani in Vršiško cesto na vzhodni strani)  predvideva enosmerno cesto z dvosmernim kolesarskim prometom, pri čemer predmetni odsek Borovške ulice, oznaka LK 190212, obravnava kot »pomembnejša kolesarska smer« ne samo občinskega pač pa tudi državnega pomena. Težava se pojavi na zaključku omenjenega odseka na zahodni strani, ko se pomembna kolesarska smer državnega pomena konča z območjem za pešce (od hotela Kotnik, do bivšega hotela Razor). Kaj se pričakuje na tem območju, da bodo kolesarji na daljinski kolesarski poti, ki je del mednarodnega kolesarskega omrežja, en del te poti »premagovali« peš s kolesi na rami? Zato parcialno reševanje urejanja prometa v Kranjski Gori ne pride v poštev in bi morala študija zajemati celotno območje, še posebej pa jasno urediti »kontinuirani« kolesarski promet.

 1. Stran 8/33, Ukrep 2:

Pripravljavec študije je zapisal: »Obstoječa parkirišča so se umeščala stihijsko, glede na sprotne potrebe. S tem stavkom se ne strinjam, ker pisec sam sebe postavlja v nasprotujoč položaj. Če so bile izražene sprotne potrebe, so le te narekovale določena dejanja in zato zapis o stihijskem umeščanju ne zdrži (Slovar slovenskega knjižnega jezika: stihíja  -e ž (ȋ) 1. nenačrtno, nekontrolirano dogajanje). Dokaz, da se v preteklih mandatih stvari niso dogajale stihijsko najdete tukaj in tukaj (se še spomnite, kako so se odločili občinski svetniki).  Zanimivo je, da se kot srednje ročni ukrep predlaga vzpostavitev »odzemne« (op. verjetno podzemne) garažne hiše v centru naselja Kranjska Gora pod obstoječim javnim parkiriščem, in sicer z uvozom iz Kolodvorske ulice. Srednje ročni ukrep je po navadi mišljen kot ukrep, ki se bo izvršil v naslednjih petih letih. Torej se pod parkirišči dvorane Vitranc predvideva v naslednjih petih letih podzemna garaža, na drugi strani pa pripravljavec študije »na strehi te garaže« že sedaj predvideva zasaditev dreves (slika na strani 9). Upamo, da bo Blaž Knific še direktor komunale, ki bo pred gradnjo podzemne garaže verjetno dobila naročilo za posek teh istih dreves. Pripravljavec študije je zapisal, da je ukrep v skladu z načeli pametnih in trajnostno naravnanih izhodišč (velja tudi za ukrep 3) ter Celostno prometno strategijo Občine Kranjska Gora, vendar mora biti podprt s cenovno politiko ter občinskim sklepom. Priznati moram, da navedenih dokumentov ne poznam in se mi zdi, da vsaj drugi ne obstaja. Upam le, da je imel pripravljavec pri izhodiščih v mislih poglavje 2. Pametna, trajnostna in vključujoča rast iz sporočila Evropske komisije EVROPA 2020 Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Vsekakor bi moral dokumente, ki jih tako »stihijsko« opiše v besedilu, navesti tudi med viri.

 1. Stran 11/33, Ukrep 3:

Z omejitvijo hitrosti se strinjam. Pripravljavca pa želim opozoriti, da v Kranjski gori ni Goriške ceste, kot navaja, pač pa je na severni strani obravnavanega odseka Koroška cesta, ki jo je imel verjetno v mislih.

 1. Stran 13/33, Ukrep 4:

Stavka »Predlagana ureditev krožišča je trajnostno oblika reševanje urejanja mirujočega prometa in preprečevanje tranzitiranja skozi center naselja Kranjska Gora« ne razumem. Kako bo krožišče preprečevalo tranzit skozi center naselja Kranjska Gora? Kot mi je znano se stvari v prometu preprečujejo s prometnimi znaki za prepoved. Postavljam vprašanje: Ali je pripravljavec za »mini« krožišče upošteval Tehnične specifikacije za javne ceste – TSC 03.341:2011 Krožna križišča. V študiji namreč niso navedene.

 1. Stran16/33, Zaključek:

V študiji je zapisano: »V strateškem ravnanju gre predlagane ukrepe razumeti kot cilj prometne politike širše . »zmanjševati izpuste toplogrednih plinov z zmanjševanjem potrebe po osebnem prevozu ter s spodbujanjem uporabe javnega, kolesarskega in peš prometa«. Poleg tega je pametno upoštevati sodobne ukrepe umirjanja prometa v naseljih in vaških jedrih, kjer se ponuja možnost razvoja drugih vsebin, npr. za turizem potrebnih ‘’programov’’. Na odseku Borovške ceste je že danes navzoč močan kolesarski tok, ki zahteva čim bolj neposredno, udobnejšo in varnejšo primarno kolesarsko povezavo, ne nazadnje navezano na pot daljinskega državnega kolesarskega omrežja.«

Spoštovana oblast (še posebej podžupan Bogdan Janša, zadolžen za področje prostora), spoštovani pripravljavci študije! Potreba občanov po prevozu v naši občini, ni potreba zaradi turizma, pač pa vsakodnevna potreba po obisku trgovine (ker je ni v vseh naseljih občine), po obisku zdravnika (ker ga ni v vseh naseljih občine), po obisku pošte (ker je ni v vseh naseljih občine), banke (ker je ni….), knjižnice (ker je ni…) in še vrsti drugih aktivnosti (ker jih drugje ni). Do omenjenih storitev moram z avtom, ker javnega prevoza v Kranjski Gori ni. Zato zaradi mene izpust toplogrednih plinov ne bo nič manjši. Če je za vas sodobni ukrep umirjanja prometa v naseljih plačevanje parkirnine, potem vam sporočam, da se bom za nabavo življenjskih potrebščin v prihodnje mirno zapeljal na Jesenice, namesto v Kranjsko Goro (razdalja ni bistveno večja) in potem se ne sprašujte, zakaj bo »ta« ponudnik zaprl vrata svoje prodajalne, pa naslednji,… Saj se še spomnite, kako je bilo, ko smo bili nekaj let brez mesarja?

In ne nazadnje, koliko nas bo stala ta študija s katero pridobimo 16 parkirnih mest na Borovški cesti, za ceno enosmerne ceste? Župan ima v proračunu za leto 2018 na proračunski postavki 130220 Novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest 57.084 €, ki so planirana za izdelavo projektne dokumentacije za ceste, ki so predvidene za obnovo, krožišča v Kranjski Gori in umirjanje prometa na Borovški cesti. Bomo videli.

Pa še nekaj, draga oblast! Ko se obračate s svojimi izdelki na javnost, je potrebno sprejeti takle sklep. Radi pomagamo, zato ker je direktorica na začetku mandata želela učinkovitejšo upravo. Tudi mi občani.

Lep pozdrav! Gradbenik (izključno na svoje stroške)

 

360. Zaračunavanje parkirnine za obisk knjižnice

Kot bralec predvsem tiskanih izdaj knjig sem si ogledal e-KnjiGco “Umirjanja motornega in mirujočega prometa na območju naselja Kranjska Gora”. In nekako ne razumem občinske oblasti, kako razmišlja.

Sofinancira delovanje knjižnice Kranjska Gora, celo povečala je njene prostore. Sedaj pa razmišlja o zaračunavanju parkirišč v okolici , ki se uporabljajo tudi za obisk knjižnice. Zanima me, ali je župan kdaj obiskal knjižnico in ali sploh pozna, kaj vse nudi in kaj obiskovalci tam počnejo?

Predvsem si obiskovalci vzamejo čas, da si izberejo knjigo, ki bi jo želeli prebrati. Mogoče prelistajo kakšno revijo in časopis, si ogledajo knjižne novosti, se s prijaznimi knjižničarkami pogovorijo o vsebini novih knjig. Starši ali stari starši pripeljejo otroke, da bi “povečali” branje, ki je v upadanju. V knjižnici se izvajajo razne delavnice za otroke in mladino, potekajo predavanja za občane.  In sedaj bi morali občani plačevati parkirnino, da bi sploh lahko obiskali knjižnico.

Iz tega se vidi, da v tej občini občan nima več veljave, ampak je vse podrejeno samo turizmu in prihodku iz tega (ki pa ga imajo samo tisti, ki se s tem ukvarjajo – tudi župan).

Morda pa bi župan lahko kdaj obiskal knjižnico in si izposodil kakšno knjigo z nasveti o tem, kako razmišljati z zdravo pametjo za dobrobit občanov in kakšne so posledice prevelike samohvale in lastnega poveličevanja.

Lepo pozdravljeni! K.M.

 

359. Transparentnost

No, pa je pomagalo. Včasih tudi kakšna konstruktivna kritika (v želji po izboljšanju razmer) pomaga (prispevek št. 355). Županova ekipa je včeraj (7.5.2018) na spletni strani občine objavila  študijo e-KnjiGco “Umirjanja motornega in mirujočega prometa na območju naselja Kranjska Gora“. Ker je na spletni strani občine povezava objavljena nekoliko “sramežljivo” in jo je težje najti, si študijo lahko ogledate tudi tukaj. Predlagamo, da študijo pozorno preberete in seveda občini sporočite svoja mnenja. Ko boste za obisk zdravnika, pošte, občinske knjižnice, banke in celo občine morali plačati parkirnino, bo po “toči zvoniti” prepozno.

 

358. Odziv na posek drevja

Kot občan občine  berem prispevke, kako se direktor Komunale Kranjska Gora lahko samovoljno odloča o gozdarskih posegih v okolici kolesarskih poti.  Kot je znano, je zemljišče okoli kolesarske poti v državni lasti ali v lasti Slovenskih železnic, torej posegajo delavci Komunale v tujo lastnino. Obenem pa se postavlja vprašanje, kaj delajo delavci Zavoda za gozdove, saj so dolžni v primeru nedovoljenega posega v gozdno maso tak poseg ustrezno obravnavati. Primerno in pošteno bi bilo, da bi postopali enako kot postopajo v primerih, ko občani opravijo nepravilen  gozdarski poseg v okolico.

 

357. Sizifovo delo

Sizif je bil grški kralj. Ker je izdal glavnega boga Zevsa, ga je ta poslal v Hades (prebivališče umrlih). Sizif, ki je to kazen pričakoval, je že pred tem naročil ženi, naj ne žaluje za njim in naj mu ne položi darov v grob. S tem si je izboril pri Tanatosu (bogu smrti) izhod iz Hadesa, da bi ženo opomnil na njene dolžnosti. Po prihodu iz sveta mrtvih je priredil veliko zabavo na račun bogov. Zevs je ponorel in ponovno poslal ponj in mu naložil grozno kazen. Sizif je bil vržen v Tartar med največje grešnike. Tam je moral za kazen celo večnost valiti ogromno skalo na vrh hriba. Vsakič, ko je pririnil skalo skoraj na vrh, pa mu je ta ušla in se skotalila do vznožja. (vir: https://www.liza.si/aktualno/sizifovo-delo-delo-brez-smisla-nikoli-koncano-delo)

Imaš drevo. Daje ti senco. Naročiš, da drevo požagajo. Nimaš več sence. Kupiš (na stroške drugih) novo sadiko in počakaš, da drevo zraste. Spet imaš senco. Požagaš drevo, … .

V čem je poanta? Delo ima »nekdo«, katerega plačajo drugi, »koristi« imaš pa sam. Sizifovo delo na prvi pogled, na koncu le ni tako »Sizifovo«.

 

356. “Jest (še vedno) vse lahko”,  čeprav zakonodaja veleva drugače!

Na spletni strani Občine Kranjska Gora lahko opazite, da so bili prazniki na občini »delovni«. Župan je za obravnavo Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 ( travnik) v Mojstrani – I. obravnava med prazniki sklical 9. Dopisno sejo Občinskega sveta, ki je trajala od 26.4.2018 do 4.5.2018.

To, da se pomembne zadeve za občane obravnavajo na dopisnih sejah ni nič novega, novo pa je to, da tako pomembna zadeva, kot je sprejem odloka, ki določa finančne obveznosti, na dopisni seji ne bi smela biti obravnavana.

Statut Občine Kranjska Gora (Ur.l. RS, št. 31/2017) v četrtem odstavku 112. člena določa, da  postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.

Prvi odstavek 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2015) je jasen:

»Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic redne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje).«

Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 ( travnik) v Mojstrani je splošni akt občine, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za občinski podrobni prostorski načrt za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani: obračunska območja komunalne opreme, skupne in obračunske stroške komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka – torej dajatve, ki jo morajo investitorji plačati občini.

Zato se tako pomemben splošni akt občine ne bi smel obravnavati na dopisni seji občinskega sveta!

Razlog za obravnavo na redni seji občinskega sveta (z vprašanji naših predstavnikov – občinskih svetnikov, s kamerami in neposrednim prenosom na lokalni TV) pa je še en. Omenjeni odlok ne obravnava stroškov povečave vodohrana »Vapš«, ki je nujno potrebna za realizacijo novogradenj v Mojstrani, kot je to lepo zapisano v prvem odstavku 30. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani (Uradni list RS št. 14/2015). Bomo stroške povečave vodohrana (ne gre za obnovo obstoječih »kapacitet« temveč povečavo) plačali le občani iz proračuna, glede na to, da povečava količine zajete pitne vode ni predmet tega odloka (OPPN)?

Pojavlja se še kup drugih vprašanj z morebitnimi odškodninskimi odgovornostmi občine, če infrastrukture za gradnjo ne bo pravočasno zagotovila. Z njimi pa naj se pozabavajo pristojni organi občine (nadzorni odbor, komisije občinskega sveta), ki so za svoje delo dobro plačani. Za začetek naj splošne akte občine, ki so v postopku sprejema, vsaj preberejo! “Bodo lažje nosili so-odgovornost.”

 

355. Za boljši promet 

V prispevku 348. Točno opoldne smo se ponorčevali iz termina, ko je župan sklical javno predstavitev načrtovanih ukrepov urejanja prometa na območju naselja Kranjska Gora (19.4.2018 ob 12. uri) in upali, da se bo kaj naučil iz tega. Pa se je?

Poglejmo: Na spletni strani Občine Kranjska Gora nas »oblast« v prispevku »Umirjanja motornega in mirujočega prometa na območju naselja Kranjska Gora« vabi naj si v nadaljevanju javne razprave ogledamo strokovne podlage »KnjiGco za boljši promet« in ji posredujemo svoja vprašanja, mnenja oz. predloge vezane na predstavljene ukrepe na e-naslov obcina@kranjska-gora.si.

Že pri prebiranju tega prispevka se nam poraja nekaj vprašanj, pa »KnjiGce za boljši promet še videli nismo«:

 1. Kako bo župan in njegova ekipa še umirjala že mirujoči promet, kot izhaja iz naslova (bodo parkirane avtomobile še zabetonirali?)?
 2. Kje si lahko »preberemo KnjiGco za boljši promet« (v županovi pisarni ob kozarčku?)?
 3. Je v županovi ekipi sploh kdo, ki pozna zakonodajo, ki jo mora občina izvajati?

Na podlagi 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja mora občina posredovati v svetovni splet (po navadi je to spletna stran občine) programe, strategije, stališča, mnenja in navodila, ki so splošnega pomena ali so pomembna za poslovanje organa s fizičnimi in pravnimi osebami oziroma za odločanje o njihovih pravicah ali obveznostih, študije in druge podobne dokumente, ki se nanašajo na delovno področje organa, predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Za neizvajanje je predpisana globa za odgovorno osebo.

Torej draga »oblast«, tudi »KnjiGco za boljši promet« (kdo in kdaj jo je potrdil, sprejel?), ki je po svoji naravi strategija (študija), boste morali objaviti na svetovnem spletu (na spletni strani občine). Potem pa jo bomo občani doma pregledali, prebrali, ocenili in vam na e-naslov posredovali svoja mnenja oz. predloge, ki ne bodo zgolj obče narave, kot ste zapisali, pač pa praktične narave od vsakodnevnih uporabnikov občinskih cest. Dobili boste mnogo več vprašanj in mnenj, kot pa dve, od treh občanov, ki so se udeležili javne obravnave.

V preteklosti so se za takšna vprašanja, kot jih obravnava omenjena »knjigca« sklicali zbori  občanov in se jim predlogi »oblasti« temeljito predstavili. Sedaj pa se očitno pričakuje, da bomo občani hodili na občino spraševat kako in kaj. Ne draga »oblast« najprej boste naredili to kar morate narediti, za naš denar!

PS: Pa še vse tiste zapisnike zborov občanov, ki »še« niso objavljeni, objavite.

 

354. Pa to še ni vse...

Poglejte kaj pričaka vaše turiste na avtobusni postaji v Kranjski Gori in na zgornjem uvozu v kraj!!!!

‘Nazaj v preteklost!’ Edino geslo, ki zdrži. Predpotopni bus, leseni polizdelki kratkega veka, razsvetljava ulic, ki to niso, božične lučke od avgusta do avgusta, “krampanje” po Naturi 2000 in TNP – ju….
Ni konca in kraja! Skratka ‘kranjskogorci’ nimate pojma!
G. iz L.
Opomba: ja žal bi pri nas nekateri lahko praznovali tudi praznik “ne-dela”. Mogoče pa to že počno.

 

353. Kranjska Gora se predstavi

Na dan, 29.04.2018, (nedelja), se v občini Kranjska Gora svojim obiskovalcem predstavljamo z naslednjimi oglasnimi sporočili! Lepo povabljeni na prireditve, ki sledijo/so se zgodile v mesecu marcu!

Izrek: ‘Na pota stare slave,’ še kako drži.

Lp, Š
Opomba: včasih je za “občinska” oglasna mesta skrbelo javno podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o.. Sedaj, ko dejavnost “na zahtevo” župana opravlja podjetje Infrasport d.o.o., stvari “odlično” delujejo. Nakazilo iz občine so verjetno že dobili?
352. Kam izginjajo drevesa?

Javno sprašujem, kam izginjajo drevesa.

Direktor Komunale je odredil posek vseh dreves ob kolesarski poti in še drugje na javnih površinah. Veliko lepih zdravih smrek. kam so izginile in, kdo ima koristi od tega.
Ali si nekdo polni svoje žepe?  M.N.

 

351. Program dela

Pa bi bilo res fino prebrati program dela direktorja javnega podjetja Komunala Kranjska Gora. Je vanj zapisal tudi to, da bo dal podreti večino drevja ob kolesarski stezi na stroške občanov? Komisija za MVVI, ki je program prebrala in direktorja izbrala, bo že vedela. Kolesarji se pa tudi veselimo sončnih dni, ko bomo odšli kolesarit na otok Pag. “Osenčenje” kolesarskih poti bo letos podobno našim.

 

350. Ne pozabite plačati pravočasno

Ne pozabite pravočasno plačati položnic za komunalo. Rok plačila je namreč 15.4.2018, čeprav ste jih prejeli “že” 19.4.2018. Direktor bi se lahko svojih uporabnikov spomnil s kakšnim obvestilcem na spletni strani in da ne bo zaračunal zamudnih obresti.

 

349. Komentar na “Točno opoldne”

Kot kažejo slike na občinski spletni strani se je “opoldanskega obračuna” (po županovo: javne predstavitve, ki je bila odprta za javnost) na občini Kranjska Gora  udeležilo le malo “vaških revolverašev”, zato pa niso bili nič manj glasni. “Obračun so vsi preživeli” brez večjih posledic. Izvedeli smo, da je bil malo ranjen samo ego “vaškega šerifa ” (“Jest sem”), ker niso bile gladko potrjene vse njegove ideje. “Hrabrim upornim revolverašem” se v imenu vseh “dobro hotečih” občanov in krajanov zahvaljujemo, ter jim obljubljamo podporo  pri “končnem obračunu” v javni razpravi.

 

348. Točno opoldne

Točno opoldne (High Noon) je bil “čas obračunov” med revolveraši na Divjem zahodu. High Noon  nosi naslov odličnega vesterna iz leta 1952, z Gary Cooperjem v glavni vlogi. High Noon  (točno opoldne) je tudi čas, ko se na Občini Kranjska Gora odvijajo javne predstavitve, za občane pomembnih aktivnosti občine, z županom v glavni vlogi.

Tako bo v četrtek  19. 4. 2018, ob 12.00 uri, v prostorih Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b   Javna predstavitev načrtovanih ukrepov urejanja prometa na območju naselja Kranjska Gora. To je v času, ko je večina delavno aktivnih prebivalcev Kranjske Gore v službah. Od njih je vsaj polovica zaposlena v drugih  občinah, če ne celo državah. Da bi jemali dopust, ni pričakovati. Upamo, da bo uvodni nagovor Janeza Hrovata, župana Občine Kranjska Gora naletel na buren aplavz »vseh treh« občanov (zainteresirane javnosti), ko jim bodo skozi Kranjsko Goro “namalali” enosmerne ceste, s parkirnimi prostori za obiskovalce gostiln ob strani (predvsem tistih na Borovški cesti). Kakšne so bile že obljube leta 2014? Mi bomo, za nas ni delavnika, mi delamo 24 ur na dan za naše občane, če je treba! Najlepša hvala, ni treba!

“Bang, bang!” (kar pomeni: Lep pozdrav!)

 

347. “Krajani Mojstrane so opazili, da je bila uporaba soli rentabilnejša”

O 30 % prihranku pri izvajanju zimske službe, ki ga je javno napovedal direktor Komunale Kranjska Gora Blaž Knific od 1.1.2017, smo že pisali v prispevku št. 291. Letošnja zima je bila obilnejša s snežnimi padavinami, kot prejšnje, vendar »bolj mila« kot npr. zimi 2011 in 2013, pa nam je, kljub temu uspelo porabiti precej več soli za posipanje cest, kot pa takrat.

Komunala Kranjska Gora je po podatkih v vsej svoji zgodovini porabila največ 800 ton soli na zimsko sezono, pri precej bolj neugodnih vremenskih razmerah, kot se bile letošnje. Pa se spomnimo koliko žolča je bilo zaradi osebnih mnenj občanov da »prekomerno solijo ceste« prelitega na sejah občinskih odborov, sveta, svetov krajevnih skupnosti in zborov občanov. Samo nekaj zadnjih primerov iz uradnih zapisnikov tega mandata:

 1. seja Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 25. januarja 2016 (Komunala je takrat še imela direktorico):

»Izidor Podgornik pa je izpostavil tudi možnost prihranka sredstev, če bi manj solili in posipali ceste. Le-teh naj se ne posipa in soli pri temperaturah nad ničlo. Opaža, da so ceste preveč soljene in zato predlaga,  da   podjetje   JP Komunala malce bolj racionalno  posipa in soli ceste. Tudi v Ratečah so opazili, da so ceste preveč soljene  in  so na JP Komunala  že naslovili dopis, vendar so prejeli odgovor, da solijo toliko, ker so v nasprotnem primeru možni padci in posledično tožbe. Žiga Židan bo problematiko sprožil na seji Občinskega sveta.«

 1. seja Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek, 20.junija 2016:

»Klavdija   je   spomnila   tudi   na   problem   prekomernega   soljenja.   Direktorica   je   občanom pojasnila kako je s soljenjem. Težko je ustreči vsem, vendar se soljenje opravlja glede na ugotovitve, ki jih preglednik opravi ponoči oz. zgodaj zjutraj. Na JPK dobijo več priporočil, da bi določenih ulic ne čistili in solili, vendar to lahko odgovarja tistim, ki tam živijo. Če pa ne tej slučajno pade kdo drug, potem odgovornost za ta padec nosi upravljavec cest. Ponovno je poudarila, da je zelo težko ugoditi vsem, tudi varnostnim zahtevam, vendar se bo pogovorila s svojimi sodelavci, da bi v prihodnje bili še bolj pozorni na temperaturne spremembe – otoplitve.«

 1. seja Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek, 21.novembra 2016:

»Izidor Podgornik je sicer že v lanskem letu dal pobudo na KS Mojstrana, da bi zagotovili delavca preko javnih del, ki bi počistil zaraščene površine in sicer na Prodah v Mojstrani in tudi na ostalih površinah, ki so javno dobro in za katere nihče ne skrbi. To bi lahko zagotovili tudi v drugih krajevnih skupnostih in bi tako poskrbeli, da bi bila okolica urejena in lepa. Predlaga, da se sredstva za zagotovitev tega vzamejo s postavke zimske službe, saj meni, da je soljenje – posipanje cest prekomerno.«

 1. seja Odbora za gospodarstvo in gospodarske   javne  službe, ki je bila v ponedeljek, 5.6.2017 (nov direktor Komunale):

»Po  predstavitvi   poročila   so   člani   Odbora   izpostavili   še   nekaj  vprašanj,  na  katera  jim   je direktor podal odgovore. Branka Vovk: Izpostavila je, zimsko službo. Meni, da je bilo manj stroškov, zaradi mile zime. Direktor je pojasnil, da vsa sredstva niso privarčevana na račun zime. Stroški so nižji zaradi novih pristopov (zamenjava soli, zamenjava preglednega vozila, …). Izidor Podgornik je pohvalil izvajanje zimske službe. Krajani Mojstrane so opazili, da je bila uporaba soli rentabilnejša

Če povzamemo, do 1.1.2017 vse zanič, od takrat dalje, ko je direktor Blaž Knific, pa vse O.K.. Pa je res? »Občinskim nergačem« in ustvarjalcem negativnega javnega mnenja za dosego svojih političnih ciljev (zagotavljanje služb in funkcij »svojim«) predlagamo naj v prihodnje svoja osebna mnenja v javnosti podkrepijo tudi z dokazi. Dejstva v zimski sezoni (kot jo obravnava Agencija RS za okolje od 1.12. – 1.3.) so glede porabe soli namreč naslednja:

Dne 11.9.2017 je direktor Komunale Kranjska Gora podpisal Okvirni sporazum s podjetjem MA.CO.T. d.o.o. za dobavo kamene soli za posipanje cest, za tri zimske sezone v okvirni količini 2.100 ton, ali 700 ton na zimsko sezono. V letošnji zimski sezoni je dobavitelj izstavil račune za dobavo soli Komunali Kranjska Gora d.o.o. v višini 139.713,27 €. Če odštejemo DDV je Komunala Kranjska Gora v letošnji zimi za posipanje občinskih cest naročila in bo tudi plačala za 114.519 € soli. Če po podatkih iz okvirnega sporazuma upoštevamo povprečno ceno soli 77 €/tono, je direktor v tej sezoni naročil 1.478,26 ton soli. Če upoštevamo, da je silos velikosti 100 m3 poln in je nekaj soli v rinfuzi in v vrečah še na zalogi in odštejemo 178,26 ton, dobimo številko, ki so je bile deležne naše ceste, javne površini in travniki ob cesti,…. v tej zimski sezoni. To je 1.300 ton soli. Ja drage občanke in spoštovani občani, še nikoli toliko!

Toliko o racionalnosti za politične potrebe, dejanski rezultati in vsakdanje življenje so pa nekaj povsem drugega.  Pravočasno opozarjamo: »prihaja čas rdečih številk«! Kdo bo kriv? Jest ne!

 

346. Občina podarila električno kolo

Župan občine Kranjska Gora je Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu  predal novo električno kolo, katerega bodo občinski redarji uporabljali pri svojem delu na območju občine Kranjska Gora.

Občina Kranjska Gora je končno izpeljala pametno investicijo. Upamo le, da ima to kolo domet električnih baterij tudi do gostilne Pri Martinu, kjer parkirani avtomobili  redno onemogočajo izvoz intervencijskim vozilom in to na cesti umirjenega prometa, kjer je vsakršno parkiranje prepovedano. Vsaj do leta 2014 je bil to velik problem, sedaj pa očitno nekoliko manjši.

V tem mandatu se je izoblikovala nova teorija reševanja problemov (“Janezkov aksiom”):

Problemi niso zato, da bi jih reševali (“oblast ni namenjena temu”). Problemi so zato, da se nanje navadimo in jih ne opazimo več (nekateri pa imajo zato lahko celo koristi)!

 

345. Pojasnilo

V aprilski številki Zgornjesavca (št. 4, 2018) nam župan na peti strani v svojem »gradbeno naravnanem« uvodniku, ki se začne z »Drage občanke, spoštovani občani«, ponuja tudi pojasnilo v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2018, ki žal (zopet) ne zdrži niti laične presoje, kaj šele izobrazbe in strokovne usposobljenosti njegove ekipe in znanja, ki bi ga moral imeti vsak župan. Zakaj?

Odločb o odmeri NUSZ namreč niso prejeli samo občani, kot je navedeno v pojasnilu, pač pa vsi zavezanci. Ti so navedeni v 19. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (lastnik, uporabnik, najemnik), torej tudi tisti, ki niso občani občine Kranjska Gora (da jim ne rečemo »vikendaši«).

Pisec pojasnila trdi, da je višina nadomestila višja le v nekaterih primerih, mi pa trdimo, da je višja v vseh primerih, in sicer najmanj za 1 %. Sklep o tem povišanju je sprejel občinski svet na svoji 21. redni seji, pod točko 3.

Pisec pojasnila bralce v nadaljevanju podučuje, da razlog za povišanje nadomestila v nekaterih primerih ni v povišanju vrednosti točke, iz katere se izračuna višina nadomestila (vrednost točke se je s sklepom občinskega sveta zgolj uskladila z gibanjem cen in povečala zgolj za 0,01 odstotka). Dragi ali spoštovani, kakorkoli že, župan, v tem primeru gre za zavajanje v višini 100 kratne razlike. Toliko je namreč med 0,01 odstotkom in 1 odstotkom (dokaz: če delimo 1 z 0,01 dobimo 100).

Razlog za povišanje NUSZ, ki zdrži, pa je v uskladitvi občinskih evidenc s podatki iz katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS. Drage občanke, spoštovani občani, uporabniki, najemniki in lastniki, če ste dobili položnice višje za 100 % in več (sto odstotkov in več) ni kriv župan s svojo ekipo (Jest nisem nič kriv), kot je razbrati iz pojasnila, pač pa uskladitev občinskih podatkov z evidenco GURS (to so drugi ne Jest). Upravičeno nas zanima zakaj župan ni uskladil občinskih podatkov z evidenco GURS že za leto 2015, 2016 in 2017. Takrat je menda GURS, na podlagi zadnjega popisa nepremičnin v zvezi z uvajanjem davka na nepremičnine, podatke že imel. Kolikšno je v tem primeru oškodovanje občinskega proračuna (merjeno v 100.000-ih evrih) in ali bo za to”šlamastiko” kdo odgovarjal? Kdo je že odgovorna oseba občine?

PS: podatke iz odločb NUSZ lahko primerjate s podatki GURS na njihovi spletni strani in se prepričate, če je izračun pravilen. Glede na “izpričano” poznavanje matematike, nismo povsem prepričani.

 

344. Županijaki

V časniku Finance je dne 26. marca 2018 gostujoči komentator Miha Šalehar objavil članek z naslovom Županijaki. Pri nas čez 2.500 let ne bo kaj pokazati. Les bo strohnel, če ga  lokalna oblast prej ne bo umaknila, tako kot je to storila z “občinskimi plankami” pri dveh zasebnih stanovanjskih objektih na Koroški ulici  v Kranjski Gori (prispevek št. 229) in “WC plankah” v Ratečah na kolesarski stezi (prispevka št. 8 in 185). Nas pa čez 2.500 let kot, da nikoli tu ni bilo in tudi občinskega denarja, ki je bil porabljen za “planke” ni več. Lokalni pesniki bi lahko na ta račun napisali dobro žalostinko z naslovom “Občinske planke, kje ste zdaj?”.

 

343. Uvedba sodobnih tehnologij

Da je župan s svojo ekipo “naklonjen sodobnim tehnologijam”, smo že zapisali. Je potreben dokaz? Za naročilo kosovnega odvoza pri Komunali Kranjska Gora je potrebno pravočasno poslati izpolnjeno dopisnico na naslov podjetja. Znamke najbrž nimate pri roki, veliko občanov tudi Pošte Slovenije nima pri roki, da bi kupili znamko, zato pri naslednjem obisku Kranjske Gore, Gozd Martuljka ali Mojstrane ne pozabite na obisk pošte. S seboj morate imeti izpolnjeno dopisnico (ali dve), saj tudi poštnega nabiralnika v kraju bivanja najbrž nimate pri roki. Ima pa skoraj vsako gospodinjstvo računalnik in internet. Vsi ti imajo najmanj en elektronski poštni naslov, preko katerega komunicirajo s svetom. Preko elektronske pošte pa bi lahko naročali tudi storitve pri javnem komunalnem podjetju.  Zaradi sposobnosti “našega” direktorja  je žal za marsikoga bližja Avstralija, kot pa Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek (naslov Komunale).

 

342. 2. april

Za prvim aprilom je prišel drugi april in vse bo žal spet resnično.

 

341. Železnica MVT

Izvedeli smo, da so se med planiškimi prireditvami pri nas oglasili predstavniki svetovnega tehnološkega koncerna SIMEMS. Razlog so objavljeni prispevki predstavnika občine, da želimo nekoč v prihodnosti zgraditi visokostebrno fotovoltaično elektromagnetno železnico na relaciji Mojstrana – Vrata – Trenta (prispevki 324 -327). Ker je že vsak »pridevnik« tovrstne železnice tehnični izziv zase, so se prišli strokovnjaki pozanimati še o tem, kakšno višinsko razliko je potrebno na omenjeni relaciji premagati, ne da bi okrnili pogled potnikov na naravno okolje (proga brez predorov). Strokovnjaki SIMEMSA bodo baje združili moči in prvi na svetu pri nas izdelali vlak na elektromagnetni zobati blazini za premagovanje velikih višinskih razlik. Prvi na svetu naj bi pri nas uporabili miniaturne tako imenovane »žepne« magnetke iz novih materialov, ki »držijo«  vlak 1 cm nad progo in so še posebej primerni, ker pri nizkih temperaturah delujejo bolje, kot pri visokih. Zaradi svoje izjemne moči pa magnetno polje odbija snežinke tako, da velike količine snega v Julijskih Alpah te vrste vlaka »ne morejo ustaviti«, saj je proga tudi pozimi kopna. Strokovnjaki so nam zaupali, da razvijajo tudi novo vrsto foto celice, ki bo podobno kot toplotna črpalka (obrnjen princip hladilnika) lahko proizvajala električno energijo tudi ponoči (obrnjen princip dneva). Električne energije naj bi bilo po izračunih tako dovolj. In zakaj naj bi ravno pri nas prvi na svetu izvedli to novost? Zato, ker je lokalna politika zelo naklonjena uvedbi sodobnih tehnologij v vsakdanje življenje in menda po svojih najboljših močeh podpira znanje. No ja, malo gre pa tudi za prepoznavnost in ugled občine.

»Padel« je tudi že prvi predlog za ime naše železnice: Visokostebrna – Fotovoltaična – Elektromagnetna – Zobata – železnica MVT (Mojstrana – Vrata – Trenta).

Lepo pozdravljeni, NT, Kranjska Gora, 1.4.2018

 

340. Dobrodošli!

Spoštovani lastnik oz. uporabnik avtodoma. Če ne veste kateri odlok ima v mislih občinska uprava (župan s svojo ekipo), naj vam pomagamo:

 1. gre za 11. člen Odloka o varstvu javnega reda in miru v občini Kranjska Gora – (Uradni list RS 87/2008)
 2. in za 9. člen Odloka o ureditvi mirujočega prometa v občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2013)

Tako boste vsaj vedeli “od kod pozornost” v višini 200,00 oz. 80,00 evrov.

Želimo vam prijetno bivanje v turistični (na plakatu manjka) destinaciji Kranjska Gora. Po prejeti kazni verjamemo, da vas bo daleč slišati – super navijaški obisk tudi v času, ko pri nas ni nobene prireditve.

 

339. “Skesanci”

Direktor je priznal, opravičila pa iz prispevka ni videti.

 

338. Transferne cene med povezanimi osebami

Na 22. seji Občinskega sveta bo direktor javnega podjetja Komunala Kranjska Gora pri 6. Točki dnevnega reda »Predlog za spremembo cen letnega in zimskega vzdrževanja od 1.4.2018« verjetno znal pojasniti zakaj predlaga dvojne cene. Ene veljajo za Občino, druge pa so tržne. Občani se lahko upravičeno vprašamo katere cene bodo veljale za nas, če bomo npr. potrebovali tovornjak za 1 uro. Nam bo direktor zaračunal »občinsko« ceno ali bo pri nas želel zaslužiti in nam zaračunal tržno ceno?

Če bi direktor prebral Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16 in 69/17) in se podučil o transfernih cenah, dvojnih cen zagotovo ne bi predlagal. Mogoče pa o tem vedo kaj občinski svetniki? Če ne, pa naj vprašajo člana nadzornega sveta podjetja iz Mojstrane.

 

337. Planica 2018

Tako, največja prireditev je za nami. Poleg brezhibne organizacije 800-tih prostovoljcev si jo bomo zapomnili še po nečem.  Hotelski ponudnik je iznašel Hamburger Planica tako, da se bo poleg blejskih »kremšnit« in trojanskih krofov sigurno znašel na vrhu slovenskih kulinaričnih znamenitosti. Ja, to je tisti hotelski ponudnik, ki v času planiške prireditve zaračuna prenočišče v dvoposteljni sobi preko 200 €. Drugo dobrodošlico pa je oblast izrekla obiskovalcem z avtodomi. Se še spomnite, kako so lansko leto prenočevali kolesarji na istem parkirišču (prispevek št.188 Trail Days 2017)?

Naša oblast se je odločila za politiko palice in korenčka, najprej korenček, nato pa palica! Sram naj vas bo vse »turistične veljake«, ki ste tako radi kritični do drugih!

 

336. Po svetu z ugašanjem luči spominjajo na okoljske težave

Po svetu z ugašanjem luči spominjajo na okoljske težave. V Kranjski Gori gorijo noč in dan božične lučke še za Veliko noč.
Povzeto po MMC:

Ob 20.30 po krajevnih časih so po vsem svetu ugasnile luči. Na milijone ljudi je tako podprlo pobudo ura za Zemljo. Luči so ugasnili tudi ponekod v Sloveniji, med drugim v Ljubljani, Mariboru, Celju in Postojni.

Globalna vsakoletna akcija, letos enajsta zapovrstjo, je tokrat potekala pod geslom Connect2Earth (poveži se z Zemljo) in se osredotočala predvsem na ohranjanje biološke raznovrstnosti s poudarkom na gozdovih, oceanih, ohranjanju divjine, okoljevarstveniki pa po poginu zadnjega samca severnega belega nosoroga opozarjajo tudi na zaščito živalskih vrst.

Več na  www.rtvslo.si.

Kranjskogorski župan in ostali veljaki pa ignorirajo vse in še za Veliko noč gori božična razsvetljava podnevi in ponoči. Ignorirajo tako tradicijo kot tudi okolje. Tako kot je mozaik sestavljen iz majhnih kamenčkov, tako dejanje vsakega posameznika šteje tudi pri varstvu okolja. Predvsem pa je pomemben odnos. Naš župan kaže čisto ignoranco do vsega, kar njemu osebno ne prinaša profita.

Vsak praznik ima svoj pomen. Lučke se prižigajo decembra, ker je tema, ker je advent pričakovanje luči (Stara zaveza). Povsod lučke ugasnejo najkasneje 6. januarja. Pri nas pa še kar svetijo. Pri nekaterih so in najbrž bodo še 15. avgusta?

Marca je pomlad. Vas bi, kljub pozni zimi, morala biti okrašena s pomladnim  cvetjem. Danes je vendar cvetna nedelja, čez en teden Velika noč.

Naš župan ignorira vse, tudi največji slovenski športni dogodek v Planici. Prikazal se je za par minut, oblečen kot “hostar” in poniknil neznano kam. Očitno ne ve, da ima funkcija župana tudi vlogo gostitelja. Protokola pa itak ne pozna ali pa ga ignorira.

Smeje se nam cela Slovenija, zdaj pa tudi cel svet. Vsaj tisti, ki so prišli k nam na polete v Planico.

M.N.

335. Unikum

Za 22. Sejo Občinskega sveta Občine Kranjska Gora je predlagana točka: Predlog za spremembo cen letnega in zimskega vzdrževanja od 1.4.2018. Direktor Komunale Kranjska Gora predlaga znižanje cen dela za 3% in znižanje stroškov uporabe strojev za 3%. Cena soli, ki jo podjetje zaračuna občini, pa naj bi se pocenila celo za 15 % (po našem izračunu za 13,36%).

Sedaj veljavne cene se uporabljajo od 1.7.2008 in so skoraj 10 let nespremenjene. Direktorjeva ekonomija poslovanja podjetja je očitno naslednja: zaposleni so vsako leto mlajši in jih je potrebno zato manj plačati za 3 %, stroji se z leti »utečejo«, zato je vsako leto manj okvar in stroškov vzdrževanja, ter lahko ceno znižamo za 3 %. Cena soli je pa sploh poglavje zase. V gradivu seveda ni navedeno kaj “sestavlja ceno soli”. Nakup novega silosa za cca 90.000 € in amortizacija le tega lahko zniža ceno soli iz 138.5 € na 120 €. Unikum!

Drugače nas pa občanov s takšnimi »všečnimi« potezami občinska oblast ne more prepričati. Na koncu bomo občani iz proračuna plačali številko, ki bo nastala na postavki zimskega in letnega vzdrževanja občinskih cest. Matematika direktorja 3% + 3% + 15 % + …… = 30% obljubljenega prihranka – se ne bo izšla. O tem pa prihodnjič.

Takole pa po podatkih SURS rastejo stroški dela!

 

334. Sodišča

Se spomnite, kako je sedanji župan na začetku mandata javno stokal, da mora hoditi na sodišča zaradi prejšnje garniture (Op.: Jasna, vodarna,…)  Da tega pač ni navajen in, da je to zanj nekaj popolnoma nenavadnega – novega.

No, sedaj mu je končno le prišlo v navado. Poleg samovolje glede WTE-ja, bo obiskoval “dopolnilni pouk” na sodišču tudi zaradi odrivanja in porivanja nadzornika v prepad. Menda se dopolnilnih uric že pridno udeležuje.

Je pa že v naprej jasno, da rek: “Kar se Janezek nauči, to Janez tudi zna”, še posebej drži zanj….

LP!  F.K.

 

333. Mnenje bralca

Dolga leta že zasledujemo kako je pozimi snega očiščena Kranjska Gora. Nobenkrat ni bila tako slabo očiščena kot letos. Me je kar malo sram, da sem občan Kranjske Gore. Vsa leta dokler je bila stara garnitura in pa H.Z. so jo Avtoprevozništvo xxxx  resnično zgledno očistili.  Vse ulice, Vitranška, Podbreg, Borovška, okolica Občine, Zdravstveni dom so bile odlično očiščene, pa pojdite danes pogledat …  Resnično, to kar se pod novim direktorjem komunale dogaja, je “čisti poden”.  LP! N

 

332. 8. Dopisna seja Občinskega sveta Občine Kranjska Gora

Danes 13.3.2018 smo bili občani na spletni strani občine celo »učinkovito« obveščeni, da od 8.3.2018 do 14.3.2018 poteka 8. Dopisna seja Občinskega sveta Občine Kranjska Gora. Na njej bodo, precej po izteku mandata prejšnjih, imenovani trije člani nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Kranjska Gora, ki je dolžna imenovati občina kot ustanovitelj.

Kar zmoti je, da poteka imenovanje, kot je že ustaljena praksa župana, zopet na dopisni seji, tokrat že osmi. Odločitev bo padla daleč stran od kamer in možnosti, da občani neposredno spremljamo razpravo članov občinskega sveta preko lokalne TV. Še bolj pa zmoti, da je vse tri kandidate, ki jih predlaga komisija za MVVI v sestavi  Tjaša Prusnik, Bogdan Janša, Žiga Židan in Branislava Vovk imenovala KS Dovje Mojstrana.

Občina Kranjska Gora se je očitno »skrčila« na KS Dovje Mojstrana, saj predloga KS Rateče za imenovanje člana nadzornega sveta komisija za MVVI ni upoštevala. Še eno tiho pravilo lokalne demokracije, da se člane svetov javnih zavodov, nadzornih svetov in raznih občinskih komisij imenuje tako, da so enakomerno zastopane vse KS v občini je šlo »po komandi rakom žvižgat«.

Ne dvomimo, da bo znal npr. hišnik bolj uspešno nadzorovati poslovanje javnega podjetja kot npr. bivši direktor več gospodarskih družb, saj v končni fazi za svojo »strokovnost« v nadzornem svetu odgovarja tudi s svojim premoženjem. Kdo pa bo nadziral strokovnost nadzornega sveta? Mi občani – uporabniki storitev!

 

331. Blagovna znamka Kranjska Gora

Ko se boste v večernih urah peljali mimo komunalne baze v Tabrah, boste v vsem svojem sijaju zagledali na (novi pridobitvi) silosu za sol svetlobni napis blagovne znamke Kranjska Gora:

Želje direktorja po prepoznavnosti Komunale Kranjska Gora so se uresničile in vozniki dobaviteljev ne bodo več vozili mimo komunalne baze, ker je ne bi našli, kot je povedal na eni od sej občinskega sveta.

Ne pozabimo, da je blagovno znamko Kranjska Gora izdelalo podjetje Hosting leta 2005. Sprejet in določen je bil sistem upravljanja z blagovno znamko turistične destinacije. Določen je bil tudi skrbnik turistične blagovne znamke in odgovornost za trženje. To je bil takratni LTO Kranjska Gora, danes pa Turizem Kranjska Gora.

»Pravila igre« danes očitno ne veljajo več. Blagovno znamko lahko uporablja vsak kot se mu zdi, saj jo lahko vidimo na vseh mogočih in nemogočih mestih.

Direktorju Komunale Kranjska Gora zato svetujemo, da se prične ukvarjati še s procesom prodaje turističnih spominkov:

in njegov šopek procesov, ki jih je že preučil, bo skoraj popoln.

Manjka le še imenovanje »razumevajočih občinskih« članov Nadzornega sveta podjetja, ki je že v teku, saj se je mandat prejšnjim nadzornikom iztekel že konec leta 2017 in uskladitev aktov podjetja, v skladu z ugotovitvami Nadzornega odbora občine, ki pa jih “učinkovita občinska uprava” še ni uspela izvesti. Račune pa tako ali drugače plačujemo občani!

 

330. Zanimiv članek

V Delu je bil objavljen zanimiv članek o “sodobni telovadnici na snegu”, ki “naj se bi zgodila” pri nas. Kdaj? Župan pravi, da  v dveh do treh letih. Ja, mogoče mu bo pa do takrat uspelo urediti postajališče za avtodome? Kaj pa so zanj racionalni vložki?

 

329. Hidrantno omrežje

Se še spomnite »tovariši« kako je takrat svetnik, danes pa direktor javnega podjetja Komunala Kranjska Gora na sejah občinskega sveta v prejšnjem mandatu zaskrbljeno povpraševal po delu civilne zaščite v naši občini:

34/24 – Blaž Knific – vprašanje – ustno: Še vedno ni dobil poročila civilne zaščite.

33/14 – Blaž Knific – vprašanje – ustno: Kako je s planom civilne zaščite?

32/18 – Blaž Knific – pobuda – ustno: Še vedno ni zasledil plana in poročila civilne zaščite.

Tudi v tem mandatu je na 4. seji »padlo« vprašanje glede civilne zaščite:

4/1 – Jože Dovžan – vprašanje – ustno Kakšno funkcijo in načrte ima civilna zaščita?

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je področje civilne zaščite pod njegovo pristojnostjo. Civilno zaščito bo potrebno reorganizirati. O tem se je že pogovarjal z gasilci.

Civilna zaščita je danes reorganizirana, imamo novega poveljnika, aktivne gasilce in vse je OK. Pa je res?

V prejšnjem mandatu je bil sprejet Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kranjska Gora, ki določa, da se za javno službo šteje tudi oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo. V okviru storitev javne službe pa  upravljavec javnega vodovoda (Komunala Kranjska Gora) zagotavlja tudi redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari.

Danes je nedelja, to je dan, ko se direktor javnega podjetja Komunala Kranjska Gora usede v službeni avto in opravi ogled občine ter obvezno posname nekaj fotografij. Danes mu tega ne bo treba storiti, ker smo stanje hidrantov v naši občini na dan 2.3.2018 posneli mi (brez stroškov za javno podjetje). Rajši naj vzame lopato v roko in očisti hidrante, če ni sposoben organizirati dela v javnem podjetju, ki je namenjeno zadovoljevanju potreb IN VARNOSTI občanom! Pa bog ne daj, da bi prišlo do požara. Gasilci dobro vedo, da so takrat pomembne sekunde, ne pa floskule: »prizadevali si bomo, bomo preučili, se bomo sestali, radi bi,…).

Na pomoč!

328. Čestitka

Iskreno čestitamo županu in direktorju javnega podjetja Komunala Kranjska Gora, ki sta poskrbela, da je Kranjska Gora pričakala obiskovalce 57. Pokala Vitranc 2018 dne 2.3.2018 “zares pripravljena”.

 

 

327. Ponudba bralca

Gospodu Janši za začetek ponujam tole rešitev:

F.K.

 

326. Zametki visoko stebrne fotovoltaične elektromagnetne železnice že pred sto leti?

Če pogledamo razglednico izpred sto let, bi morda dobili občutek, da so že takrat pričeli graditi visoko stebrno fotovoltaično elektromagnetno železnico na relaciji Mojstrana -Vrata – Trenta. V resnici pa je šlo za rake na betonskih stebrih, ki so z vodo oskrbovale cementarno v Mojstrani, ki je obratovala od leta 1893 do leta 1935.  Nazaj na pota stare slave!

325. Znanstvena fantastika

Spoštovani,

sem redni obiskovalec prelepe narave in tudi vaš bralec. Prejšnji prispevek po mojem mnenju presega vse meje in kaže na “samopašnost” lokalne oblasti. Vaš podžupan »prodaja« res neverjetne stvari. Takrat, ko bo »on zgradil« visokostebrno fotovoltaično elektromagnetno železnico, bomo turistična potovanja podoživljali, ob uporabi visoke tehnologije, kar doma v domačem fotelju. Neokrnjena narava, bo takrat za tiste, ki bodo želeli peš, z vodičem, v gojzarjih stopiti na varovano območje Julijskih Alp, verjetno tako draga, da si je ne bo mogel privoščiti vsak.

Razumel bi, da bi podžupan Občine Kranjska Gora razmišljal tako daleč v prihodnost, če bi po Sloveniji že sedaj vozili vlaki na elektromagnetni blazini npr. Maglev. Tako pa ne pozabimo, da je podžupan (kot sem razbral iz medijev) zaposlen na Slovenskih železnicah kot strojevodja. Potnik potrebuje za razdaljo 284 km na relaciji Murska Sobota – Koper kar 6:21 ure (šest ur enaindvajset minut). Vsaka ideja, naj bi zato ljudi, ob sedanji uporabi muzejskih vlakov, neizmerno razveselila in navdihnila z upanjem, pa čeprav je neizvedljiva. Vendar so časi “prodajanja buč” že davno minili.

PS: Domačini vedo povedati, da je podžupan Bogdan Janša pred volitvami leta 2014 Ratečanom obljubljal, da bo poskrbel za postavitev muzejske lokomotive na bivši železniški postaji v Ratečah, kot turistično zanimivost, pa še tega “ni mogel izpeljati”. Še ena stvar, ki jo boste občani občine Kranjska Gora v zgodovino zapisali pod rubriko »mi bomo….«.

Lep pozdrav!  S.Ž.

 

324. Umirjanje prometa v dolino Vrata

O umirjanju prometa v dolino Vrata smo že veliko prebrali. Za to je poskrbel podžupan Občine Kranjska Gora Bogdan Janša, ki projekt promovira v tiskanih medijih in na spletni strani občine. Čeprav dobimo občutek, da je projekt nov in je idejni vodja prav podžupan, pa temu ni tako. Kdaj se je projekt začel si lahko preberete na spletni strani gore-ljudje. Leta 2009 je bil pripravljen projekt Umirjanje prometa v Julijskih Alpah. Sedaj pa nam Bogdan Janša predava kako bo občina umirila promet v dolino Vrata.  Torej parkirišča, asfalt in prevoz (upamo, da ne z »ekološkim« rdečim turističnim avtobusom) so stvari, ki bi že morale biti narejene, ne pa, da se o njih še kar pogovarjamo. Na desetem diapozitivu je v predstavitvi navedeno tudi, da bo v šesti fazi projekta po letu 2030 (to je že čez  12 let) zgrajena visoko stebrna, fotovoltaična el.-magnetna železnica, na relaciji Mojstrana – Vrata – Trenta.

To čudo tehnike je predstavil tudi v zadnjem članku v Slovenskih novicah, ki so ga povzeli tudi drugi mediji. Ali nimate občutka, da so se začeli novinarji z vso resnostjo norčevati iz nas (oziroma naših predstavnikov). Podžupana Bogdana Janšo pa javno pozivamo naj javno predstavi kako izgleda visoko stebrna, fotovoltaična elektromagnetna železnica, ki nam bo omogočila potovanje na relaciji Vrata – Trenta z edinstvenim ogledom naravnih znamenitosti (možno je da bodo potniki ugledali tudi našo edinstveno žival Svizbca). Od vsega projekta so »fizikalno« izvedljivi le visoki stebri, na streho vagonov pa je seveda možno namestiti fotovoltaične panele (za poslušanje radia). Kako močni električni tokovi za ustvarjanje magnetnega polja so potrebni in kakšen je potreben presek električnih vodnikov se pa našemu podžupanu očitno »ne sanja«. Sicer ne bi promoviral takšnih neumnosti. No, ni čisto tako. O zadevi bi se splačalo razmisliti, ko bodo Bohinjci organizirali olimpijske igre in bo obisk naših krajev dodatno povečan.  Strošek izgradnje visoko stebrne, fotovoltaične elektro-magnetne železnice pa bo v primerjavi s stroškom olimpijskih iger malenkosten.

 

323. Zavarovanje naravnega rezervata Zelenci

Občinski svet je v prejšnjem mandatu leta 2013 sprejel Odlok o naravnem rezervatu Zelenci, s katerim je kot naravni rezervat, skupaj z državo, zavaroval Območje izvirov in povirja Save Dolinke v Zelencih in na Drneh pri Podkorenu.

Občinski svet je na predlog župana in občinske uprave na 18. redni seji dne 13.9.2017 sprejel 2. (druge) spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017. Občina se je z Agrarno skupnostjo Podkoren dogovorila, da bo vzela v dolgoročni zakup za 18 let parkirišče in zemljišče na katerem stoji brunarica v skupni izmeri 1952 m2.

Občina je agrarni skupnosti dne 2.10.2017 nakazala 37.999,98 EUR. To je toliko davkoplačevalskega denarja, da bi lahko vsako leto posebej kupila 1952 m2 gozda po ceni 1 EUR za m2. Ne pozabimo, da parkirišča ni zgradila agrarna skupnost, pač pa je dobila le »vrnjenega« v naravi (premoženje, ki so ga zgradili in plačali drugi).

Bistvo problema pa je drugje. Dokler je bila »gospodar« agrarna skupnost je bil vsaj delno omogočen dostop obiskovalcem tudi z avtomobili. Občinska oblast si zavarovanje naravnega rezervata, sedaj ko je že plačala zakupnino, predstavlja drugače (razvidno iz slike). Naravni rezervat ima tudi v zimskem času veliko obiskovalcev, ki parkirajo na parkirišču 50 m nižje, nato pa se po regionalni cesti zaradi visokega snega peš prebijajo, do potke, ki vodi v naravni rezervat. Zelo nevarno!

Občinski oblasti še enkrat čestitamo za “izjemen prispevek” k turizmu, ki se ne odvija le v Kranjski Gori (okoli agencije Julijana) in v Mojstrani, pač pa v celotni občini. Predlagamo, da si direktorica občinske uprave (želela je učinkovitejšo upravo), skupaj z odgovornimi zaposlenimi vsaj prebere odlok, če ga že ne izvaja (predvsem deseto točko, ki določa upravljanje rezervata (tudi, ko gre za varnost obiskovalcev).

322. Mreža postajališč za avtodome

Projektu nosilne občine Mirna “Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji” se je pridružila tudi občina Kranjska Gora. V projekt je trenutno vključenih 82 slovenskih občin, ki so prepoznale pomen “avtodomarskega” turizma.  Če naš župan s svojo ekipo in turistično gospodarstvo (RTC Žičnice Kranjska Gora) potrebuje ideje glede ureditve postajališč za avtodome (in tudi možnosti sofinanciranja), lahko pridobi podatke pri županu “turistične” občine Mirna. Lahko pa naše turistično gospodarstvo (LTO) pošlje tudi kakšno fotografijo na spletno stran http://www.camperstop.si/postajalisca/ in se “skromno” predstavi trenutno z enim urejenim postajališčem za avtodome v Planici, poleg dveh avtokampov v Gozd Martuljku in na Dovjem.

321. Iz postajališča v parkirišče

Iz medijev smo izvedeli, da so RTC Žičnice Kranjska Gora d.d. ukinile postajališče za avtodome in ga “preuredile” v parkirišče, ki je odprto od 7. do 23. ure. Več si lahko preberete na spletni strani www.avtokampi.si (vključno s komentarji).

Še leta 2015 je župan v Gorenjskem glasu “prodajal” povsem drugo zgodbo z naslovom “Več postajališč za avtodome”. Bo treba še kaj narediti in ne samo govoriti in obljubljati.

 

320. Zmerom svojo goni slavček

dr. France Prešeren:

Orglar

Popustí posvetno rabo
orglarček in gre v pušavo,
tam prepevat božjo slavo,
svoje citre vzame s sabo.

Pesmi svoje med stoglasne
v gójzdu zliva tičov kore,
od prihóda zlate zore,
dokler sonca luč ne ugasne.

Al veselje v srcu vtóni
sčasam mu za petje slavcov,
in vseh gójzda prebivavcov,
ker vsak svojo vedno goni.

On ob drugi si pomladi
zbere tiče mladokljune,
jim prebira svoje strune
in jih raznih pesem vadi.

Kosa, trdokljunsko dete,
od preljubga Avguština,
vélkoglávega kalina
nauči pét pesmi svete.

Zmeram svojo goni slavček,
zmeram od ljubezni bíje
srcu sladke melodije,
toži ga Bogú pušavček:

“Lej, kalin, debeloglavec,
trdokljunast kos je svoje
pesmi pustil, lepši poje,
podučit ne da se slavec!”

Al Bog slavca ni posvaril,
le posvaril je pušavca:
“Pusti péti mojga slavca,
kakor sem mu grlo stvaril.

Pel je v sužnosti železni
Jeremíj žalost globoko;
pesem svojo je visoko
Salomon pel od ljubezni.

Komur pevski duh sem vdihnil,
ž njim sem dal mu pesmi svoje;
drugih ne, le té naj poje,
dokler, de bo v grobu vtihnil.”

opomba:

Oj ti »trdoglavi« slavček
a res ne moreš tako peti,
da ponosen in vesel bo naš orglarček.

 

319. Prešernov dan

8. februar je slovenski kulturni praznik v spomin na leta 1849 umrlega pesnika, dr. Franceta Prešerna, imenujemo ga  tudi Prešernov dan.

V februarski številki Zgornjesav´ca, ki je bila izdana v nakladi 19.230 izvodov, nas je nagovoril župan z “Drage občanke, cenjeni občani”. Predzadnji odstavek se glasi takole:

“In ker narod brez kulture ne more preživeti, Slovenci pa smo imeli velikana pisane besede Prešerna rojenega v mesecu februarju, vas prav tako vabim, da se spomnite nanj. Morda pa se udeležite kakšnega dogodka, ki nas spominja nanj.”

“Velekulturnemu” županu sporočamo, da se je France Prešeren rodil 3. decembra 1800 v kmečki družini v Vrbi na Gorenjskem. 8. februarja pa obeležujemo dan njegove smrti, leta 1849 v Kranju.

Nanj smo se spomnili med drugim tudi z odlomkom iz soneta Apel in čevljar:

Apel podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vsevprek posluša, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi.

 

318. Anketa – vse OK

V preteklih dneh je bila opravljena telefonska anketa o zadovoljstvu občanov z delom župana in Občinskega sveta Občine Kranjska Gora. Gospa, ki je anketo opravljala se je sicer predstavila z imenom, ni pa želela povedati za koga opravlja anketo. Ker smo o delu župana že veliko napisali, naj vas seznanimo še z delom občinskega sveta.

Naloga članov občinskega sveta je zastopanje občanov, ki so jih izvolili. Kako so nas zastopali od 2. (1. je bila zgolj ustanovna) do 20. seje (zapisnika 21. seje še ni), kolikokrat so se vključili v razpravo in povedali mnenje občanov, ki so jih izvolili ali svoje mnenje, si lahko ogledate na naslednji tabeli. Očitno je občinska politika tako dobra, da se svetnikom k vsem točkam dnevnega reda ni bil treba oglasiti več kot 8,8 krat na posamezni seji.

Imamo tudi svetnico, od katere imamo zgolj sliko, tona pa ne, saj se ji do sedaj ni uspelo razpravljati niti enkrat. Izjemen prispevek smo dobili tudi od Katarine Štravs in Antona Požarja, ki sta se uspela oglasiti celo enkrat v treh letih mandata. Čestitke! Občutek imamo, da je v naši občini vse OK. Če ne bi bilo “špilferderberjev” Žerjava, Kovačičeve in včasih Mlinarja, bi pri nas tudi pozimi cvetele rožice (če se že ledene skulpture v Kranjski Gori pri teh temperaturah žal ne obdržijo).

Opomba: “Špilferderber” – tisti, ki kvari igro. V našem primeru tisti, ki “si drzne” razpravljati o delu župana in pravilnosti njegovih odločitev.

317. Bi se lahko…

V prispevku “Po idealnem scenariju bi se z vrha Vitranca lahko spet smučalo že leta 2020” smo izvedeli, da so se stvari zavlekle, da ne poteka vse tako, kot je župan obljubljal leta 2014, ko je s traktorjem po občini “vlačil” alpsko hišico s pivom in golažem. Kolikokrat smo slišali: “Za nas ni ovir, mi bomo…”. Po skoraj štirih letih pa poslušamo floskule o idealnih scenarijih. Pa še proga z veljavnim gradbenim dovoljenjem ni zgrajena! Res je, da se te dni vpisujejo služnosti, kaj pa 8 mio evrov? Kdo jih ima, kdo jih bo dal? Žičnice, občina, kranjskogorski podjetniki? “Mala malca”!

 

316.  Pomanjkanje kadrov

Tudi sam sem prebral članek v Nedeljskem dnevniku “Na klepet z županom v gostilno” in od vsega me je zelo zmotil podatek o nerealno visoki številki prostih delovnih mest.
Če bi bilo vse to res, potem bi bila “kranjska – sanjska” za vse iskalce zaposlitve, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Pa temu ni tako.
Žal je razmišljanje sodobnih podjetij in podjetnikov, ki v Kranjski Gori opravljajo gostinsko in turistično dejavnost, naravnano najprej dobičkonosnost, medtem ko je plačilo zaposlenih ena od zadnjih postavk in še ta je marsikomu previsoka.
Vsi bi zaposlovali, nihče pa ne bi plačeval zaposlenih tako, kot bi DOBER gostinski in turistični kader moral biti plačan. In zato tudi takšnega kadra  (z nekaj svetlimi izjemami) v tej dolini žal ni.
Ljudje, ki vodijo turizem v tej dolini (z nekaj svetlimi izjemami) imajo pač svoj pogled na zaposlovanje kadrov. Vsi bi imeli zaposlene s primerno izobrazbo in dodatnimi znanji, veliko motivacije za delo in morali bi znati delati z ljudmi. Na drugi strani pa jim ponujajo delo vse dni v tednu, opravljanje nadurnega dela, deljen delovni čas in vse to za minimalno plačo, mogoče 60 % povračilo stroškov prevoza na delo enkrat dnevno (ne glede na to, da se je v primeru deljenega delovnega časa pripeljati dvakrat) in v pogodbi napisano prehrano na delovnem mestu (vprašanje pa je, koliko časa jim pri tem tempu dela sploh ostane za malico).
In dokler bo miselnost v tej dolini takšna, toliko časa ne bo prijaznih turističnih in gostinskih delavcev  in toliko časa bo pomanjkanje dobrih kadrov.
Vprašati pa se je potrebno  le to , koliko časa bodo gostje pri vsej ponudbi, kar jo je v Sloveniji in bližnji tujini,  še hodili v to dolino, kjer je edino zveličavna cena, kar pa se tiče kadrov  (z nekam svetlimi izjemami) pa ostaja nekje zadaj in čaka boljše čase.
LP!  T.B.

 

315. Odziv

Ne morem si kaj, da ne bi tudi sam dodal nekaj stavkov k hvalospevu “našemu”(?) županu.

To je zapis novinarja, ki predvsem slovi po “globokoumnih” prispevkih v Nedeljcu na zadnji strani in »Rdeči podmornici«, plošči, ki je bila v železnih časih prej kot ne, posneta po naročilu tedanje oblasti. Vsi ostali (njegovi), meni poznani prispevki, pa so na nivoju tokratnega.

Pa poglejmo….Bili so časi pred štiridesetimi leti, ko so bili v Kranjski Gori že(!) zgrajeni hoteli, na pobočju Vitranca pa žičniške naprave. Mogoče res ne tako moderne, vendar se je na smučišču trlo smučarjev. Prihajali so od vsepovsod. Pa naštejmo : Angleži, Danci, Švedi, Holandci in seveda gosti iz republik nekdanje skupne države. Za potrebe turistov je obratovala smučarska šola, izposojevalnica smučarske opreme, na smučiščih so bile postavljene okrepčevalnice, na Vitrancu in na “Esu” pa koče.

V večernih urah so gostje obiskovali diskoteke: Prisank, Alpina, Klub 70, bar Kompas in ob koncu tedna ples v Larixu in Alpini. Hodili so drsat v Zagmajnico, množično pa so obiskovali tudi “kafiče”: Enka, Pinki, itd. Imeli smo kegljaške steze v Kompasu in Larixu.

Kaj ponujamo danes več? Lesene hišice, takšne, kot so jih nam včasih izdelali stari starši, da smo se otroci igrali, info točke, ki ne pripeljejo v naš konec niti gosta več in seveda rdečo pošast, ki je “spustila dušico”. Menda nam manjka delavcev v gostinstvu, vendar vseeno govorimo o navdušenju nad turistično dejavnostjo. Le zakaj ?

To ve prav gotovo tudi Tof, ki se je pač prilagodil novim ljudem, ki vodijo občino. Tisti, s katerimi je včasih prijateljeval, so žal pokojni, tako se pravzaprav nikomur ne bo zameril. Bo (je) pa dobil verjetno dobro kosilo pri sedanjem oblastniku, ki komaj najde prazen kotiček v svoji gostilni. Menda, a mu vsega res ni treba verjeti….

LP!  F.K.

314. Na klepet z županom v gostilno

V Nedeljskem dnevniku je bil 17. januarja 2018 objavljen članek Toneta Fornezzija: Na klepet z županom v gostilno. Janez Hrovat je spregovoril o svoji občini. Mojstrana je izziv za mlade poslovneže. V Kranjski Gori je ta trenutek prostih sto delovnih mest. To so stavki iz uvodnika omenjenega članka.

Ker smo občani neposredno vpeti v občino se moramo na ta članek, ki je poln pomanjkljivih informacij in neresnic, tudi odzvati. Menimo, da je ena velika žalost in še enkrat dokaz, da papir prenese vse. Zakaj?

Občina Kranjska Gora je samoupravna lokalna skupnost s približno 5.300 prebivalci, ki so upravno povezani v eno občino, ki »je njihova« in ne od župana Janeza Hrovata. On je zgolj izvoljeni predstavnik občanov, ki jih ima pravico in dolžnost zastopati, ne pa »uzurpirati«.

Ko govori novinar o preteklosti, govori kaj »se je postavilo« (prve smučarske vlečnice). Samo od sebe se ni postavilo nič, za vsako pridobitvijo so zadaj entuziasti, ljudje s pozitivno energijo in željo po razvoju domačih krajev. Ko govori novinar v sedanjiku poveličuje Janeza Hrovata, npr. kot pobudnika tržnice na trgu v Kranjski Gori. Kot, da ni bilo tržnice že prej, kot da se niso izdelki domače obrti tam prodajali že v preteklih desetih in več letih? Koliko pa je izdelkov naših občanov?  Je smisel tržnice v tem, da prihajajo ponudniki od drugod, v najbolj obiskanem času novega leta in zimskih počitnic in »poberejo smetano«? Se je kdo na občini in LTO vprašal, kako bodo preživeli domači ponudniki, ki imajo zaposlene preko celega leta in plačujejo dajatve za lokale (tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) preko celega leta, če bo »šla smetana« drugam? Naj domači ponudniki seznanijo »oblast«, koliko zaslužka ostane aprila, oktobra in novembra. Ko novinar piše o dosežkih bi bilo prav, da omeni dosežke vseh, ne le sedanjega župana. Drugače izgleda tako, da se do »nove turistične ere« v naši občini ni naredilo nič. Kot, da razvoj ni potekal kontinuirano skozi vsa desetletja, seveda v skladu z možnostmi. Novinar pravi, da se Kranjska Gora iz dolgočasne vasi razvija v sodobno turistično središče z množico lokalov in lokalčkov. Nas še ni zapustil spomin in prav dobro se spomnimo, kako je bila Kranjska Gora živahna tudi pred tremi, štirimi desetljetji. Imela je celo diskoteke, sobotne plese z živo glasbo, ki jih danes žal ni več. Novinar piše, da se je župan v korist občine odpovedal mesečni plači. Še eno zavajanje. Svojo funkcijo opravlja nepoklicno, za kar prav tako dobiva nadomestilo za nepoklicnega funkcionarja. Če bi župan opravljal svojo funkcijo poklicno, bi se moral v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije odpovedati opravljanju poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi. Kot nepoklicni župan, pa lahko »sedi na več stolčkih hkrati«. K sreči pa zato stopnja odgovornosti na mestu župana ni nič manjša.

Župan samozavestno pove, da je občina Kranjska Gora na četrtem mestu po dohodku na prebivalca. Če analiziramo podatke FURS-a o vplačani dohodnini (ki naj bi bila “odraz” dohodkov prebivalstva) za samo šest občin (štiri sosednje in Ljubljano) ugotovimo, da smo res na četrtem mestu. V Sloveniji pa je 212 občin. Med vsemi se uvrščamo na… (nam je nerodno napisati).

Posebna »cvetka« pa je opis gradnje gondole na Vitranc. Župan upa, da bo v letu 2018 pridobil vsa gradbena in druga dovoljenja. Da ne bomo vsi skupaj  preveč optimistični, naj si »s svojo« ekipo prebere Zakon o  žičniških napravah za prevoz oseb, predvsem njegov 20. člen, na podlagi katerega mora investitor za graditev žičniške naprave pridobiti koncesijo. Za gondolo jo podeli država na podlagi vloge. Kakšne pogoje mora izpolnjevati investitor pa si župan lahko prebere tudi v uredbi (koncesijskem aktu) ene izmed zadnjih podeljenih koncesij. Da nima zagotovljenih sredstev v občinskem proračunu nam pa sploh ni potrebno omenjati. Tudi »o stotih« prostih delovnih mestih smo že pisali. Mlade izobražence sigurno navdušujejo prekarne zaposlitve za tri mesece za plačilo v višini zajamčene plače.

Toliko o verodostojnosti našega predstavnika ljudstva, da bi lahko upokojeni »štrudl maister« prepustil pisanje člankov v vaških gostilnah mladim izobraženim novinarjem (tudi brezposelnim), ki bi podatke pred objavo preverili, pa verjetno ni potrebno posebej utemeljevati.

313. Narava odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo

Pozdravljeni!

Na družabnem omrežju sem zasledil, da so prihajajoči dogodek Ledena trofeja prestavili na presihajoče jezero Ledine v Ratečah. Domačini vemo kako pomembno je to jezero za različne vrste živali, organizatorji pa bi lahko vsaj na Wikipediji prebrali, da je to jezero zelo pomemben biotop. Ali pa bi jih na to opozorili na občini. Ampak… Saj smo v teh treh letih županovega mandata že dodobra spoznali, da je denar vedno pred varovanjem narave. Čakam še na objavo dogodka Spust s kolesom po poti iz Male Pišnice ali Lov na čaplje po Zelencih. Nagrad ne bo zmanjkalo. Že po zadnjem dogodku, Nočni šprint po Kranjski Gori, smo lahko videli, da so sneg, poln peska, soli za posipanje(!) in verjetno tudi nekaj smeti razvozili po travnikih pod Kranjsko Goro. Za vsega skupaj nekaj gledalcev.

Živel turizem!    J.K.

Opomba: Ledine pod Ratečami so naravna vrednota državnega pomena. Več o tem si organizatorji lahko preberejo na spletni strani Agencije RS za okolje. Da se ne bodo izgovarjali na nevednost, tako kot pred časom predstavniki prestižne avtomobilske znamke.

 

312. Turizem smo ljudje

 

311. Ni še vse izgubljeno

Naš turistični avtobus lahko poceni koristno uporabimo. Imamo vse. Avtobus in les. Podrobna navodila (sicer v angleškem jeziku) lahko najdete na naslednji spletni strani: “Da Chicken Bus”. Pa veselo na delo.

 

310. R.I.P. (počivaj v miru)

Odmevi bralcev

219. Cesarjeva nova oblačila

Pozdravljeni vsi, ki ste dojeli, da je cesar gol…

V veselje mi je, ko vidim, da vedno več ljudi spoznava, da so bile vse obljube župana pred volitvami, navaden blef. Prispevki dokazujejo, da občani občine Kranjska Gora večinoma nismo ljudje, ki bi nas lahko vlekli za nos.

Vse našteto v preteklih prispevkih je žalostna resnica, da je cesar nam občanom naložil breme financiranja projektov za svojo korist in korist svojih zvestih podložnikov. Kot je predhodnik omenil, vse je zastonj – BREZPLAČNO…  A temu žal ni tako. Vse to ima svojo ceno, ki jo plačamo mi, občani Kranjske Gore.

Hvala bogu, da smo imeli v preteklosti boljša župana, ki sta z občinskim denarjem zgradila vse tisto, kar lahko danes turisti občudujejo z razglednih ploščadi, kar je danes največji uspeh našega dragega cesarja.

V preteklosti smo se borili za boljše goste, ki bi prinesli v občinsko blagajno denar, ki je omogočal gradnjo vrtca, telovadnice, občine, ljudskega doma, cest, škarp, kanalizacije, itd., danes pa vabimo goste praznih žepov šotorit pod smučiščem (namesto, da bi jih poslali v kampe), avtodomi so nast(r)lani po celi občini, kolesarske steze in tekaške proge pa so tako ali tako zgodba zase. Vse za korist posameznikov in v škodo večini občanov, ki od takšnega kvazi turizma nimamo nič ali nas celo ovira pri vsakdanjih opravilih.

Seveda pa ta množica dnevnih “turistov”, ki preko dneva uživa v brezplačnem cesarjevem Gardalandu po Kranjskogorsko, vseeno lahko pomeni, da bo kdo zavil v gostilno in tam pustil kakšen cekinček.

Bi se pa rad dotaknil druge teme, ki pa mi je nerazumljiva.

Kje so logarji, kje je vodja enote Jesenice – Zavoda za gozdove? Kje so inšpektorji, policija? Ne razumem namreč, kako lahko organizirano vozijo kolesarje s kombiji po gozdnih cestah do izhodišča “Robe twist”…To zakon o gozdovih prepoveduje! Se je mogoče kaj spremenilo?? Je mogoče vodja Zavoda za gozdove Jesenice kandidiral na listi našega izvoljenca? Prav tako kombi prevozi jadralnih padalcev, ki jim jih nudi podjetje g. župana. Te prevoze so opravljali tudi takšni brez licence, ki bi jim dovoljevala prevoz ljudi. Pa se nič ni zgodilo, če si naš, lahko. Seveda ti padalci morajo tudi nekje doskočiti in seveda je za to najprimernejši travnik. Ko človek to opazuje, se sprašuje, so kmetje res tako apatični, da jih to več ne moti ali se pač bojijo, da ne bo z njimi kdo obračunal na način, kot nam ga je v Pišnici “demonstriral” naš župan. Mogoče po vzoru davljenja voznika malega traktorja? Kdo bi vedel ?

Bom pa vesel, da in, ko bomo vsi po vrsti razumeli, da pravice razmetavanja denarja in davljenja ter odrivanja pač nima. In, da nas prav zaradi tega ni potrebno biti strah…
Žalosten pozdrav iz dežele lesenih barakic   R.A.

 

218. Odziv na članek št. 217

Glavna razloga za nadpovprečno zauživanje alkohola v naših krajih sta dva.

1. Turizem: gostje hodijo k nam na oddih in si s tem privoščijo “nekoliko več”. Tako imajo naši soobčani vedno “družbo” in občutek, da vsi zauživajo alkohol prav tako kot oni. Ne zavedajo se pa, da se po enem tednu “družba” zamenja, saj so morali prvi oditi domov, služiti svoj kruh in varčevati za nov oddih v naših krajih. Pa vendar pridejo novi. Ker gostilne so pač vedno polne.

2. Socialna stiska. Znano je, da se pogosteje opijajo ljudje, ki imajo slabše socialno stanje in s tem po njihovo tudi slabše življenje. Kar pa pri plačah v naši občini niti ni problem, posebej če računamo, da so vsakodnevni stroški ravno zaradi turizma nekoliko večji. Še bolj pa jih boli, ko nasproti stoji človek, ki ima novega BMWja, veliki VW terenec, “hud” motor, avtobus, kamion, traktor, hišo tukaj, hišo tam, stanovanje tu, stanovanje tam, gostilno, kočo, hostel, agencijo, vikend… Morda bi ravno ta lahko obdaril svoje zaposlene z visokimi plačami in jim pomagal malo popraviti naše “pijansko” povprečje. Ali pač varčuje še za kaj. Pa saj mu privoščim. Kot tudi njegovim “prijateljem”. Se vsaj s čim lahko hvalijo.

A vedite, da zlata jama ni turizem, ampak se skriva vsaj 8 km pod površjem zemlje. In še to v času, ko se je plačevalo v Tolar-jih.

LP! J.K.

217. Promocija alkohola na najvišji ravni

Čudno promocijo alkoholu delajo župan in njegovi pivski bratci na odru za “šankom” s “pirom” v roki.

Naša občina in alkohol:
Po podatkih NIJZ je v občini Kranjska Gora 43 % prebivalcev v starosti nad 15 let v kategoriji “Visoko tvegano opijanje”.  
(vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje: Zdravje v občini 2016 )
Pivske navade prebivalcev, odnos do alkohola in dostopnost do alkohola so v Sloveniji problematični. V javnosti vlada izrazito strpen odnos do pitja alkohola in opijanja. Vsak dan se v Sloveniji, izključno zaradi alkohola, v bolnišnici zdravi 10 oseb. Na leto pri nas umre več kot 800 oseb zaradi bolezni in stanj, kjer je edini vzrok alkohol. Zaradi prometnih nezgod, katerih povzročitelji so alkoholizirani, pa vsako leto umre še dodatnih 75 oseb. Z alkoholom se veliko oseb sreča že v mladosti V primerjavi z mednarodnim povprečjem so slovenski mladostniki izpostavljeni pogostejšemu pitju alkoholnih pijač in višjim koncentracijam alkohola. Otroci in mladostniki so zaradi razvojnih sprememb, predvsem dozorevanja možganov (kar traja do 25. leta starosti), občutljivejši za z alkoholom povezano škodo. Čim mlajša je oseba, ko začne piti alkohol, tem večja je verjetnost, da bo imela pozneje v življenju težave zaradi alkohola. Zato je dopuščanje pitja ali celo omogočanje pitja alkohola mladim nesprejemljivo. (vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje: Dejstva o zdravju v občini Kranjska Gora )
Visoko tvegano opijanje je zaužitje več kot 60 g alkohola (6 meric) za zdrave odrasle moške ali 40 g alkohola (4 merice) za zdrave odrasle ženske ob enkratni priložnosti. Tvegano in škodljivo pitje alkoholnih pijač je eden glavnih preprečljivih dejavnikov tveganja za prezgodnje smrti, bolezni, poškodbe in nasilje. Zdravstveni problemi, ki nastanejo zaradi uporabe alkohola, so povezani s količino zaužitega alkohola. Posledice pitja alkohola nastanejo tako ob enkratnih priložnostih visoko tveganega opijanja (prometne nesreče, nasilje, poškodbe…), kot tudi v povezavi s tveganim in škodljivim pitjem alkohola (npr. jetrna ciroza, nepopravljive poškodbe živčevja, povečano tveganje za kardiovaskularne bolezni, določene vrste rakov, poslabšanje že obstoječih bolezni, izgube zaposlitve…). Posledice tveganega in škodljivega uživanja alkohola prizadenejo posameznika in njegovo okolico ter širšo družbo.
Kazalnik »Visokotvegano opijanje« prikazuje število oseb, starih 15 let in več, ki so se v zadnjem letu vsaj enkrat visoko tvegano opile. Iz ankete zaradi formulacije vprašanja ni bilo možno pridobiti rezultatov za priporočene mere opijanja za ženske, zato je bil pri obeh spolih izračunan delež tistih, ki so ob eni priložnosti spili več kot 6 meric alkohola. Ena merica (enota) alkoholne pijače oz. 10g čistega alkohola se nahaja v 1 dl vina ali 2,5 dl piva ali v 0,3 dl žganja ali v 3,3 dl mešane gazirane alkoholne pijače.
(vir: Nacionalni inštitut za varovanje zdravja: Definicije kazalnikov )
V razmislek! M.N.

 

216. Rekordi v turizmu

Pozdravljeni!
Na družabnem omrežju Facebook in v lokalnem časopisju sledim vedno več hvale naših tkalcev turizma o rekordih obiska in nočitev v naši občini. Kot je razvidno na spletni strani Slovenia.info  beležijo rekorde prav v vseh občinah v Sloveniji.
Tako da, pripenjati si medalje zaradi nekaj lesenih hišk, dva malo večja lesena podesta, nekaj tabel in nekakšna skladovnica lesa v Ratečah, morda malo preveč pusta Jasna z dvema pomoloma in še kakšna malenkost, dejansko ni nek dosežek človeka kateri je obljubljal pravljico in govoril, da ima nekakšno vizijo. Dejansko, če bi v preostalih občinah beležili zmanjševanje nočitev in samo pri nas 12% povečanje, bi lahko kandidiral celo za predsednika. Po samopromociji se že lahko kosa s sedanjim.
Tako pa ves naš turizem ob velikih stroških za !!OBČINO!! sloni na:
– zastonj kolesarski stezi
– zastonj kolesarjenju po gozdnih cestah
– zastonj vožnja z avti po istih gozdnih cestah
– zastonj tekaških stezah
– zastonj pohodniskih poteh
– zastonj nabiranju gozdnih sadežev
– zastonj kopanju v Jasni, Kredi, Savi itd.
– zastonj vstop v naravni rezervat Zelenci
– zastonj skakanje s padali
– zastonj prehod Vršiča
– zastonj plezanju po gorah
– zastonj …..
– zastonj …..
– zastonj …..
Tako se človek vpraša, od kje se bo v NAŠ občinski proračun nazaj nakapljal denar, da se bo nekaj naredilo tudi za nas občane, kateri moramo živeti in delati (plačevati davke) v teh krajih. Ali pa moramo samo biti tiho in nekaterim pomagati graditi njihov imperij. Dolgo ne bomo več…
V upanju na lepšo lokalno prihodnost
Vaš A.R.

 

215. Vtis obiskovalca

“Zaradi tokratne slabe izkušnje sem se odločil, da napišem pritožbo na spletni časopis kranjskogorske občine. Upam,da pristojni te zapise tudi preberete in časopis ni namenjen samo temu, da se prizadeti čutimo potolažene. Ko sem preteklo nedeljo z vnuki, v prepričanju da smo na varni kolesarski stezi, kolesaril iz Kranjske Gore proti Italiji, nas je že takoj na začetku prehitelo nekaj avtomobilov, ki so se že po manj kot 100 metrih zaustavili pri okrepčevalnici ob vlečnici. Menim,da ni potrebno poudariti, da je bilo našega brezskrbnega izleta že takrat skoraj konec. Očitno imajo zdaj vozniki, ki se jim mudi do gostilne prednost pred kolesarji, ki se tako počutimo nezaželene. Če sami ne morete poskrbeti za varnost pa naj za to poskrbijo policaji. Preveril sem in videl, da na začetku kolesarske steze stoji prometni znak, ki prepove vožnjo avtomobilom iz nasprotne smeri pa znaka ni, ostal je le količek. Seveda pa velike table opozarjajo  na ravnanje kolesarjev na kolesarski stezi. Prav bi bilo, da bi policija kontrolirala tudi ravnanje avtomobilov. F. S., Velikovec.”

Opomba: Kranjskogorske novice niso spletni časopis kranjskogorske občine, pač pa zasebna internetna stran, ki je nastala z namenom: “Občani imajo pravico vedeti!”. Predvsem za kaj se porablja njihov denar iz občinskega proračuna. Opozarjamo, po našem mnenju, na nepravilnosti in nedoslednosti vodstva občine in njenih organov ter podjetij in javnih zavodov, ki se financirajo iz proračuna. Še posebej pa smo občutljivi na nepotizem in kakršnokoli dejanje, ki bi lahko pomenilo korupcijo. Spletna stran je javna, prispevke pa prebere, kdor jih pač želi, včasih tudi kdo od omenjenih in kakšna “bodica” kdaj pomaga, da problem občanov in obiskovalcev pristojni hitreje rešijo. Upamo, da bo tako tudi v vašem primeru in se boste pri nas počutili odlično, predvsem pa varno.

 

214. “Rateče Off – Road 2017”

Predlagamo, da se tudi v Ratečah organizira kakšen dogodek. Npr. tekmovanje s terenskimi vozili (lahko tudi traktorji). Organizirati bi jo morali drug teden, ker je občina podaljšala dovoljenje izvajalcu del za cel mesec. Glede na videno gradbišče, pa bo čas tudi še v avgustu 2017. Morda bomo pa letos za “Vaški dan” prvič priča novi turistični atrakciji: Rateškim nošam (med njimi ena avstrijska) v gumijastih škornjih, kdo ve?

“Rateče Off – Road 2017”

 

213. Gradnja objekta v Podkorenu

Pozdravljeni!

Že kar nekaj časa nazaj sem zasledil, da so se končno začela dela na objektu v Podkorenu, kjer bodo “domovala” društva in KS Podkoren. Po štirinajstih dneh od začetka obnove, sem se namenoma peljal skozi vas, da vidim če je objekt že v stanju, kot si ga vaščani zaslužijo. Pa vendar sem osupel ugotovil, da so dela zastala že na začetku.
Ker pa nimamo vsi slabega spomina, me je zelo zmotila tabla, kjer lahko vidimo kdo je izvajalec. Na predvolilni strani na Facebooku, so se ob gradnji ljudskega doma, dvorane ob osnovni šoli in občine zgražali, da vsa dela dobi Kovinar in če nimamo domačih gradbenikov, ki bi lahko prevzeli dela. Roko na srce, ne verjamem, da imamo v občini dovolj veliko podjetje, katero bi bilo sposobno za tako velike projekte. Na žalost.
Pa vendar, danes se pokaže idealen objekt za vsakega od “naših” gradbincev, pa zopet dajo delo tujemu. Bi upal staviti, da če bi delal “domač”, bi objekt že danes dobival končno podobo. Seveda poleg tega, da bi s tem spodbujali domače gospodarstvo.

 

Lep pozdrav!  J.K.

 

212. Pota stare slave

Naš župan tako rad ponavlja, da je potrebno iti na pota stare slave. Do sedaj še ni razložil, kaj s tem misli. Kako pa dejansko udejanja našo pot v smeri stare slave, pa lahko ugotovimo na podlagi dejanj.

Kot primer naj navedem samo slavnostno sejo ob 110. letnici ustanovitve Turističnega društva Dovje-Mojstrana. Na odru “šank”, na mizi “pir”, ne manjka niti “kelnarca”, slavnostni govornik župan s tem “pirom” v roki, ostali govorci tudi s primernim odmerkom alkohola. To so torej pota stare slave. Od večine vas drage občanke in občani (62 %, če me spomin ne vara). Posnetek si lahko ogledate na ATM Youtube.

To niso moja pota nove ali stare slave, mene je sram. Če tudi zanemarim prisotnost alkoholizma v naši dolini.

Drug večni slogan našega župana pa so prireditve izvedene s srcem. Sprašujem, s čigavim. Ko pogledam napovednik prireditev v času slovesnosti pri Ruski kapelici, ugotovim, da letos prvič po dvanajstih letih ne bo koncerta in kulturnega programa v dvorani Vitranc.

Naj spomnim, v preteklosti, v času neke druge, danes nezaželene slave, smo lahko obiskali nastop Ruskih Kozakov ali znamenitih ruskih zborov. Ja, zdaj pa se delajo prireditve s srcem, ob “piru” za “šankom”.

Še enkrat: mene je sram.

Kaj pa vi? M. N.

Opomba: Program “Ruskega tedna” si lahko ogledate na spletni strani Turizma Kranjska Gora.

211. Mnenja so različna

Pozdravljeni!

Z zanimanjem spremljam dogajanje okoli samoiniciativnega poseganja v naravnem rezervatu v Mali Pišnici. Me prav zanima kakšen bo zaključek, tako glede agresije nad uradno osebo, kot tudi s kaznimi za ljudi kateri so “rovarili” po parku. V primerjavo bi lahko vzeli Italijo, kjer se ne bi končalo z ugotavljanjem kaj je prav in kaj narobe, ampak bi bili vsi vklenjeni in odpeljani na policijsko postajo. In tudi močno kaznovani.
Dejansko nam bo razsodba za zgled v prihodnosti, kaj si v Sloveniji (ali samo v Kranjski Gori) dejansko lahko privoščimo, tako s poseganjem v tujo lastnino brez soglasja, pa čeprav v naravnem parku in kaj si lahko privoščimo, morda celo s policijo, ko nas na cesti ustavijo, ko imamo pod kapo kakšen “pirček” preveč.
Ne razumem, zakaj župan ne naredi pohodniško in kolesarsko pot skozi svoj senožet. Morda tudi sam rabi kdaj malo miru pred turisti. Prav tako kot mi, kateri niti ne živimo od turizma.
Lep pozdrav!  K.J.

 

210. Vzpostavljanje novih standardov

Po skoraj enem letu se je župan nas občanov zopet spomnil v njegovem kotičku na spletni strani Občine Kranjska Gora in nam namenil nekaj besed in hvalnic. Res je, živimo v lepih krajih. Posebej je pohvalil delavce komunale: »Ki resnično delajo zavzeto ter požrtvovalno in velikokrat z nadurami ob koncih tedna vzpostavljajo nove standarde v delovanju podjetja«.

Delavci Komunale Kranjska Gora so res pridni in delovni ljudje. Tudi v nedeljo, 9.7.2017, so v Kranjski Gori pri 30-ih stopinjah na žgočem soncu z motornimi kosilnicami kosili travo. Za delo so verjetno dobili nalog vodstva podjetja (nadurno delo se opravlja na zahtevo delodajalca).

Pri »vzpostavljanju novih standardov v javnem podjetju«, ki se za ta dela financira iz proračuna Občine Kranjska Gora, bi lahko kdo pomislil tudi na to, da imajo zaposleni svoje družine, da bi verjetno radi tudi sami preživeli kakšno prosto urico ob jezeru Jasna v sproščeni igri s svojimi otroki.

Standarde je k sreči postavil že zakonodajalec in določil 40 urni polni delovni čas. Tudi občina je že leta 2008 postavila svoje standarde. V deseti točki 6. člena Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Kranjska Gora je zapisano, da je zaradi varovanja javnega reda in miru prepovedano:

»od ponedeljka do sobote, od 20. ure zvečer do 7. ure zjutraj, v času od prvega junija do tridesetega septembra pa od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj ter ob nedeljah in praznikih uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne žage in druge naprave z motorji na notranje izgorevanje, vrtalne in brusne stroje, kladiva in žage ter izvajanje drugih hrupnih in hišnih opravil, ki povzročajo v okolju visoke ravni hrupa. Prepoved ne velja za dela, ki so posledica nujnih vzdrževalnih del (npr. sanacija okvar na plinskih, vodovodnih, električnih ali drugih omrežjih in napeljavah), kot tudi za pripravo krme za domače živali in obdelavo kmetijskih površin«.

Županu predlagamo, da za vzpostavljanje novih standardov najprej uskladi lastne predpise, da ob nedeljah zaposlenim na Komunali ne bo potrebno kršiti odloka. Direktorju Komunale Kranjska Gora pa, da organizira delo tako, da se bodo imeli zaposleni čas tudi odpočiti. Povsem druga zgodba pa je, če zaposleni vse sobote in nedelje delajo tudi na lastno željo zato, da si k borni plači lahko privoščijo kakšen priboljšek. Tudi na področju plač imamo žal v Sloveniji standarde (kolektivne pogodbe), ki določajo, kar pač določajo (tudi višino plač).

 

209. ŽIVIMO V DEMOKRACIJI!

Spoštovani P.!

Seveda živimo v demokraciji, v demokratični državi, Republiki Sloveniji, ki ima to zapisano celo v Ustavi. Vendar pa se na meji med občino Jesenice in občino Kranjska Gora začne nekakšna »free shop« cona, kjer Ustava, zakoni in predpisi »apsolutno« ne veljajo!

Veljajo pa: aroganca, izsiljevanje, pogojevanje, »umazan jezik«, laganje, kršenje zakonov, predpisov in celo občinskih odlokov! In vse to za »višje cilje«, lastne interese in lasten žep!

Se strinjava, a ne!?

Lep pozdrav! T.Č.

 

208. Živimo v demokraciji?

Ne morem, da ne bi napisal komentar na zadnji članek. A smo v demokraciji? Zgleda, da ne smemo misliti drugače.

Že nekaj let spremljam prenos sej občinskega sveta.Ampak tako brez razprave kot v zadnjem mandatu sprejemajo vse, še niso svetniki delali nikoli. Vedno so bile razprave in nasprotja. Sedaj pa vsi po vrsti, ni važno za stranko, razen mogoče dveh ali občasno treh, so vsi tiho in z vsem se strinjajo. Takih sigurno ne bomo več volili. Razen če ne smejo ali ne znajo razpravljat.
Pa lep pozdrav!  P.

 

207. Kdo je urednik Kranjskogorskih  novic?

Na Facebook strani Radi mamo Kranjsko Goro je bil objavljen članek z naslovom »Kdo je urednik Kranjskogorskih novic?«. Glede na to, da omenjeni ni javna oseba, čestitamo piscu na FB strani za pogum, da si upa objavljati osebne podatke fizičnih oseb, ter o njih pisati klevete. Ne želimo biti v vaši koži, če bi omenjeni podal kazensko ovadbo zaradi kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov in dejanj, ki so kazniva na podlagi Kazenskega zakonika. Aja, pozabili smo, da ste anonimni. Pa ste res?

Striček Google res veliko ve, verjetno precej več, kot pisec na FB strani Radi mamo Kranjsko Goro.

Takole piše: “Kaj najde GOOGLE, ko v iskalnik vtipkaš ime in priimek bivšega direktorja občinske uprave občine Kranjska Gora RAJKO PUŠ in klikneš Slike (images). Google najde digitalne sledi in besedi poveže z slikami, ki so objavljene na spletni strani kranjskogorskih novic.”

Če ponovite vajo in vtipkate vsa imena javnih oseb, ki so bila kdaj objavljena na naši spletni strani, bodo tudi njihova imena povezana s slikami, ki so bile objavljene na spletni strani Kranjskogorskih novic (kranjskogorskih z veliko, ker gre za ime). Kaj pa, če je urednik spletne strani Kranjskogorske novice kar župan Janez Hrovat sam in na ta način skrbi za lastno publiciteto? Ljudje »šimfajo« (kritizirajo, očitajo napake), župan pa se na seji občinskega sveta malo nasmehne in pravi, da je nekaj sicer nezadovoljnih, ampak  smo na pravi poti, zato se ni treba sekirati.

Bolj žalostno je to, da gre ob opozarjanju na nekritično porabo javnih sredstev še za en poizkus diskreditiranja ljudi, ki so vodili to občino v prejšnjih mandatih in tudi veliko dobrega naredili za nas občane. Županu in njegovi garnituri sporočamo, da so se s sejanjem negativne energije izpeli. Po treh letih štejejo le lastni rezultati. Kazanje na druge na pomaga več. Spoštovanje in veljavo si moraš pridobiti sam, kupiti je ni mogoče. Tudi odvračanje pozornosti od sebe ne pomaga.  Za svoja dejanja mora odgovarjati vsak sam!

Kar pa je zaskrbljujoče, pa je uporaba raznoraznih “sledilnikov” pri uporabi računalniške tehnologije. Kdo kaj ve o tem?  Da ne bo kdo spet prizadet, tako čisto po človeški plati.

 

206. Kolesarjenje

K pisanju me je vzpodbudil prispevek na 24 ur v soboto. V Zgornjesavski dolini imamo čudovito kolesarsko pot, zagotovo eno najlepših v Sloveniji. Žal so na Jesenicah preleni, da bi označili dostop do nje in tako veliko tujcev kolesari po glavni cesti. Na žalost pa tudi marsikateri domačin. Ne vem, zakaj?
Na območju kranjskogorske občine so dostopi lepo označeni. Je pa pot marsikje že močno načeta in potrebna obnove. Upam, da bodo na občini v bližnji prihodnosti poskrbeli tudi za obnovo (med Gozd Martuljkom in Belco in med Podkorenom in Ratečami). Je pa žalostno, da se na tej kolesarski poti ne upošteva pravil, saj se vozijo traktorji, gradbeni stroji, avtomobili, motorji, štirikolesniki. Tudi tam, kjer je namenjena samo kolesarjem.
Druga tema pa je prireditev Traildays. Udeleženci so šotorili na neurejenem parkirišču in travnikih pod Vitrancem, kolesarili so vse povprek po neurejenih in ne-legaliziranih poteh, po travnikih, tudi v TNP. Potrebo so opravljali vsepovsod. Kuhali so si svojo žup’co. V hotelih ali pri zasebnikih jih je bivala le peščica. Le tri kilometre oddaljeni kamp v Gozd Martuljku je sameval. Kljub temu, da imajo 5.000 evrov in več vredna kolesa, niso pripravljeni potrošiti prav veliko. In ne, ne spoštujejo ne narave, ne ostalih kolesarjev, ne okolja, kamor pridejo. Prisvojijo si vse in, če se jim ne umakneš, te enostavno zrinejo s kolesarske poti (doživeto v živo pri Ratečah).
Sprašujem, ali so sploh plačali kampiranje ali pa turistično takso. Dvomim.
In koliko sta Turizem Kranjska Gora in občina vložila v pripravo terena, šotore, ostalo infrastrukturo samo za ta dogodek. Ali res potrebujemo take goste in take prireditve? M. N.

 

205. Mnenje

Zelo dobro opravljena analiza poslovanja. Pričakovali bi, da bi tako primerjavo naredili že v podjetju ali vsaj na občini. Najti moram predvolilni županov program, kjer je obljubljal da bo LTO ukinil.

Namesto tega pa sedaj daje bistveno več našega denarja, seveda svojim podpornikom.

Lep pozdrav!  P. P.

204. Informacija o poslovanju podjetja Infrasport d.o.o. v letu 2016

Na 17. seji se je občinski svet seznanil tudi z informacijo o poslovanju podjetja Infrasport d.o.o., ki je v večinski lasti Občine  Kranjska Gora. Župan je bil izredno vesel, da so za »ta Infrašport«, ki je bil s takim negativnim prizvokom obravnavan zadnja leta v kranjskogorski javnosti, uspeli poslovanje nekako popraviti (Vemo kdo je dajal negativni prizvok podjetju v javnosti v preteklih letih, ko se je podjetje še uspešno »preživljalo« brez javnega denarja. Vemo tudi, da je podjetje zašlo v težave zaradi neizpolnjevanja pogodb lokalnega gospodarstva – tistih, zaradi katerih je bilo ustanovljeno.).  Župan meni, da je podjetje potrebno za razvoj turizma, in da bo občina skupaj z manjšinskimi deležniki to družbo uspešno peljala naprej. Pohvalno!

Vendar je za korektnost do vseh nas, potrebno povedati, da je uspešnost poslovanja v letu 2016 povezana z izdatnim financiranjem gospodarske družbe Infrasport d.o.o. s strani občanov občine Kranjska Gora. Koliko denarja smo namenili neposredno iz proračuna občine in koliko posredno preko financiranja javnega zavoda Turizem Kranjska Gora, si lahko ogledate na spodnjih grafih. Podjetje bo uspešno sanirano šele takrat, ko bo vse prihodke ustvarjalo na trgu. Od župana, ki je obljubil, da bo občino vodil kot dober gospodar, pa to pričakujemo. Upamo, da bo tudi novi direktor podjetja (že tretji v županovem mandatu) to zmogel.

 

203. Poslovanje Turizma Kranjska Gora (LTO-ja) 

Na 17. seji Občinskega sveta smo se lahko seznanili s poslovnim poročilom javnega zavoda Turizem Kranjska Gora (prej LTO). Pa je res vse tako lepo, kot je bilo slišati? Del prihodkov javni zavod ustvarja tudi na trgu, s posredovanjem nočitev, prodajo izdelkov… Izkupiček še nikoli ni bil tako nizek kot leta 2016. Za delovanje javnega zavoda pa župan že namenja skoraj enkrat več našega denarja kot “bivša garnitura” (v letu 2017 že 642.130 €, “bivša garnitura” povprečno 350.811 € na leto). Še sreča, da gospodarstvo okreva in število nočitev v vseh turističnih krajih raste in se “jalovo” delo na “prvo žogo” ne pozna. Majčke, bundice, avtomobilčki z napisom Kranjska Gora poslovanja na tržnem delu ne morejo popraviti, lahko pa prinesejo koristi posameznikom. Sicer pa presodite sami.

202. Zanimiva ugotovitev obiskovalca “Kranjske gore”

Še bolj pa je zanimivo, da ureja občina zemljišča v zasebni lasti. Mar res lahko denar, ki se steka v občinsko blagajno iz naslova davkov, župan porabi za urejanje zasebnih površin? Aja, se spomnite, kakšen halo je bil pred nekaj leti, ko so med sezono urejali prav ta parkirišča? Ri……..iki so takrat bentili, danes pa pač enostavno iščejo svoje mesto v z…..   p….   g. župana.  F.K.

 

201. Neurje

Pozdravljeni!

V nedeljo, smo bili lahko občani srečni, da ni prišlo do tragedije, katera bi nas lahko veliko stala (odgovornega seveda nič). Ob novonastali potki od hotela Lek proti Jasni ob reki Pišnici, se je zaradi agresivnega  in neukega poseganja v gozd in podrast porušilo kar nekaj drevja. Da je to posledica “oranja” po naravnem okolju, je očitno po tem, da nikjer drugje ne vidimo vetroloma. Ne razumem, ali župan dejansko nima nobenega občutka za naravo, saj to niti ni edini primer pustošenja. Začelo se je v Jasni, ko se je “na veliko” odstranjevalo grmovje in s tem uničilo ničkoliko gnezd ptic. Sledil je Topolino. Letos smo lahko videli opustošenje (in tudi poseganje v privatno lastnino) ob kolesarski stezi od Mojstrane do Rateč. Sedaj pa še ob reki Pišnici. Zgleda nekomu (vemo komu) zaslužek pomeni več, kot pa narava, zaradi katere prvotno pride večina turistov v naše kraje.

Nazaj k vetrolomu. Po slikah se vidi, da se imamo zahvaliti samo sreči, da danes nismo imeli reševanja ljudi izpod padlega drevja, saj je to padlo ravno čez novo pot. Morda bi bila na vhodu poti primerna tabla podobna tisti v malo Pišnico, da je pot smrtno nevarna. Ali vsaj, da je obvezna čelada. Konec koncev, pa imamo tudi take “lokalce”, ki bi pričali v korist oblasti, da so videli, kako se je otrok kar naenkrat sam odrinil proti padajoči smreki in skočil pod njo. Za kakšen “pirček” ali uslugico pa že. J.K.

 

200. Razbit krožnik

199. Maševanje?

Ne vem, s čim smo se “naši” oblasti tako zamerili v Ratečah, da nam sredi poletne sezone razkopljejo celotno vas. Govora je bilo, da se bodo dela zaključila do 15. junija, pa vendar ne zgleda, da se bodo zaključila do začetka novega šolskega leta. Me zanima, kdo bi “se spotaknil v graben”, če bi tako cesto prenavljali mimo županove gostilne. Za kmetijstvo mu pa tako ali tako ni bilo nikoli mar. Ne morem pa pozabiti, kako je kot po navadi kazal na prejšno garnituro in jim očital stihijsko obnavljanje cest. Kot vem tudi v “njegovem” Podkorenu niso nikjer polagali električnih ali optičnih kablov pod novo položeni asfalt.

Važno, da imamo TURIZEM! (pa čeprav na minimalcu) J.K.

Opomba: Iz Pogodbe za izvedbo del “GGD RATEČE” izhaja, da se morajo dela zaključiti v 90 dneh od uvedbe v delo. Če povzamemo: Pogodba je bila podpisana 24.3.2017. Naročnik je moral v sedmih dneh uvesti izvajalca v delo. Izvajalec bi moral pričeti z deli 1.4.2017 in jih zaključiti v 90 dneh. Torej bi morali imeti občani Rateč najkasneje 1. julija 2017 otvoritev z županovim govorom, godbo na pihala in golažem na vaškem trgu. Kdaj bodo dela zaključena glede na aktivnost izvajalca presodite sami. Je pa v pogodbi tudi klavzula, da sme občina izvajalcu za vsak dan zamude zaračunati 5 promilov pogodbene vrednosti. Torej bo občinski proračun »bogatejši« za 1.515,26 € za vsak dan zamude, ki jih bo turistični župan upajmo namenil gostincem v Ratečah za izgubo dobička v času gradnje. Vsi ostali v Ratečah, pa bodo ob novi pridobitvi verjetno hitro pozabili na »muke« ob gradnji.

198. Sprejem statuta po skrajšanem postopku

Na 17. seji Občinskega sveta občine Kranjska Gora je bil sprejet nov Statut občine Kranjska Gora. Kot smo lahko slišali, zaradi opravljenega inšpekcijskega nadzora Ministrstva za javno upravo, ki je zahtevalo, da se statut uskladi z veljavno zakonodajo do 30.9.2017.

Župan in njegova ekipa sta pohiteli. Nov statut je bi sprejet po skrajšanem postopku na eni seji, ker »je šlo«, kot smo lahko slišali le za res enostavne majhne spremembe, ki so bile potrebne za uskladitev z veljavnim zakonom.

Pa je nov statut res usklajen z Zakonom o lokalni samoupravi?

Drugi odstavek 19. člena Zakona o lokalni samoupravi določa: »Člani sveta ožjega dela občine ne morejo biti župan, podžupan, član nadzornega odbora občine in javni uslužbenec v občinski upravi.«

V novem Statutu Občine Kranjska Gora pa je v četrtem odstavku 68. člena zapisano: »Član sveta krajevne skupnosti ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenci v občinski upravi.«

Če povzamemo, kljub uskladitvi statuta z zakonom, kot so nas prepričevali na seji, statut ni usklajen z zakonom in določa več pravic kot zakon (pri nas je očitno član nadzornega odbora občine lahko tudi član sveta krajevne skupnosti).

S tem zapisom ne želimo dlakocepiti. Pač pa želimo opozoriti župana in njegovo ekipo, da vodenje občine ni »Kekčeva dežela«. Akte občine je potrebno sprejemati po predpisanem dvofaznem postopku in se v času obravnave do njih opredeliti. Predvsem pa morajo vsi, ki za svoje delo prejemajo plačilo to delo tudi opraviti (župan, občinska uprava, občinski svet, Statutarno pravna komisija, odbori, sveti krajevnih skupnosti). Tako pa so izvoljeni predstavniki ljudstva »vzeli« sprejem Statuta (osnovni akt občine) z levo roko, ki ima finančne posledice za proračun in občane. Potrebno bo sprejeti nove spremembe in dopolnitve in potrebna bo nova objava v Uradnem listu RS, ki ni poceni. Predlagamo, da jo plača kar župan iz »svojega žepa«.

197. Reklamiranje

Naša dolina ni pusta in siva ampak barvita in posuta z inovativnimi transparenti.

 

196. Vstop v ferato Mojstrana

Plezalci dobrodošli! S seboj prinesite koso. Mi pa vam bomo z veseljem napisali račun za plezanje.

195.  Revolucionar

Se še spomnite, kako se je pred volitvami leta 2014 takrat županski kandidat širokoustil, da je bil vsak dober revolucionar v zgodovini tudi malo zaprt? On pa se ne boji nikogar.

V Dnevniku si lahko preberete članek na to temo.

 

194. Fran Milčinski Ježek, Prižgimo luč! 

PRIŽGIMO LUČ!
Pesem za naš temni čas in eno majhno lučko

LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ! Naj luč na ceste sije!
Iz oken vsake hiše
naj prek dežel in mej
srebrno cesto riše,
da bomo šli po njej.
PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE! Naj luč na ceste sije!

LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ! Naj luč na ceste sije!
Za otroke naše male:
ko njihov bo ta svet,
naj vrt jim bo, ne skale,
kot bil milijon je let.
PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE! Naj luč na ceste sije!

LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ! Naj luč na ceste sije!
Prižgimo jo vsi hkrati, po celem svetu hkrati,
da bodo – kdove odkod –
utrujeni soldati
domov spet našli pot.
PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE! Po celem svetu hkrati!

LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ! Po celem svetu hkrati!
Naj sveti kdo ve kam,
saj kdaj že plamen sveče
pokaže pot do sreče,
človeku, ki je sam.
PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE! Po celem svetu hkrati!

Fran Milčinski Ježek je pisal pesmi, mi pa še kar postavljamo javno razsvetljavo. Tokrat na komunalni bazi Tabre. Tam – v slepi ulici je “promet res gost in nevaren za številne pešce, ki hodijo ponoči tam mimo”.  Edini efekt te občinske investicije bo, da bo poraba električne energije na prebivalca za javno razsvetljavo v naši občini še malo višja od dovoljene. Kdo bo plačeval račune? Komunala ali Občina? Ali pa kar občani na položnicah za ostale storitve?

193. Oglaševanje

Ja človek bi že dal zaslužiti občinskemu podjetju Infrasport d.o.o. in plačal oglas na avtobusnem postajališču, a kaj, ko se ga zaradi trave ne bi videlo.

Zdaj ko imajo nov rovokopač, predlagamo komunalnemu direktorju, da kupi še dve ovci za urejanje avtobusnih postajališč.

 

192. Obisk občinske knjižnice v Kranjski Gori – (od)svetujem

Drage občanke in občani, uporabniki Občinske knjižnice v Kranjski Gori, obiska v dopoldanskem času ne svetujem. Obisk knjižnice ni obisk “beznice”, pa se mi je nekaj podobnega pripetilo!

Ob zadnjem obisku je kot strela z jasnega »treskalo in grmelo«. Glasovi so prihajali iz zgornjega nadstropja, kjer že leta domuje občinska uprava. Tišina, prekinjena s kletvicami, besedami, ki jih zapišemo lahko le s pikicami, norenje, besede poniževanja, pošiljanje v vesolje moških in ženskih genitalij…..

Ko sem prisluhnil, sem lahko le obstal! Znan glas, a meni tuj besednjak. Besednjak, ki razkriva vse to, kar že mesece lahko prebiramo na teh straneh KGN.

Lahko se tolažim, ali pa pošalim, da se oblastnik vsaj s poslanko, ki nas zastopa v Državnem zboru, »pogovori na nivoju«, na njima lasten način. Lahko pa se vprašam v slogu velikega oblastnika: »Kaj pa bodo porekli turisti, ki jih v poletnih mesecih srečam v tej isti knjižnici?«. Turisti, za katere pod krinko gospodari oblastnik! Turisti, za katere surovo posega v naravo, mi pa molčimo! Turisti, za katere si moramo »nadeti le malo več nasmeškov«.! Turisti! Le kaj porečejo, ko zaslišijo: p…., k…., j…., i……..!?

Si ne predstavljam, kako je biti zaposleni pri takem šefu. Kapo dol, dekleta in fantje, ki živite pod peto takega šefa! Beri: zaposleni v njegovih podjetjih in občinski upravi.

KAPO DOL!

“Knjižni molj”, ki bo knjižnico obiskoval le še popoldan, Kranjska Gora, vstopna točka gondole »Vitranc«

 

191. Reportaža

Na spletni strani mtb.si si lahko preberete zanimivo reportažo o festivalu “Trail Days”, ki ga je gostila Kranjska Gora od 25. do 28. 5. 2017. Še posebej je pohvalno, da občine dogodek ni skoraj nič stal.

 

190. Ogled prvega helikopterja za reševanje v gorah

V soboto  je bila v okviru letošnje Alpske konvencije tudi uradna otvoritev novega eksponata v Slovenskem planinskem muzeju – prvega slovenskega helikopterja, ki je sodeloval pri reševanju ponesrečencev v gorah in predstavitev reševanja iz ferat s helikopterjem. Otvoritev uradna, predstavitev zanimiva, komentar Janeza Brojana prav tako.
Ko pa se je helikopter spustil na travnik in so si ga obiskovalci lahko ogledali, se je žal pokazala kultura nekaterih. Kljub temu, da je bil travnik delno pokošen, da si je vsak lahko ogledal helikopter, so ljudje hodili, skakali, se vozili z kolesi po travniku.
Če bi si nekdo vzel nekaj minut in privezal trak ob cesti, bi bilo že bolje. Trak je bil privezan samo ob vstopu v ferate, ki so bile za čas predstavitve zaprte. Pa še tam je bil trak zaradi visoke trave, plevela in kopriv komaj viden.
Kljub trudu predsednika TD Dovje Mojstrana, ki je vseskozi vabil obiskovalce v naše kraje, jih je večina po vzletu helikopterja odšla.
Morda bi bilo potrebno klopi in mize postaviti v senco, še malo popestriti program in bi obiskovalci ostali do predstavitve filma, ki je bil kasneje v Slovenskem planinskem muzeju. Škoda, da jih župan v obleki iz prejšnjega stoletja in z veliko palico v roki ni uspel prignati nazaj. Pa drugo leto.
 LP!   obiskovalec prireditve

189. Veduta

Spoštovani !

Se še spomnite tiste famozne županove priloge, ki nas je seznanila z groznim izgledom travnika pod hotelom Kompas, ko so postavili “luna park”. Se spomnite protesta in zbiranja podpisov za odstranitev, saj “šotori” baje ne pašejo v ta prostor.

Danes, danes je seveda drugače. Z blagoslovom istih, je danes pod Vitrancem pravo šotorsko naselje, ki pa verjetno blagodejno vpliva na oči obiskovalcev Kranjske Gore. Predvidevam, da bo zaslužek oz. prihodek v občinsko blagajno s tako emminentnimi “turisti”, ki v šotorih jedo, potrebo pa opravljajo v bližnjem grmovju, ogromen. Prepričan sem bil, da je kampiranje dovoljeno samo na prostoru, ki ima za to zgrajeno vso potrebno infrastrukturo in seveda najpomembneje, da je poskrbljeno za varnost. V Kranjski Gori je situacija zgleda drugačna in je postavitev šotora v naravnem okolju dovoljena. Vsaj tako bomo od sedaj naprej informirali goste oz. obiskovalce naše doline. Temu bo “ablast” verjetno težko ugovarjala.

lp. A.A.

 

188. Trail Days 2017

Kranjska Gora v teh dneh gosti evropski festival kolesarjenja »Trail Days 2017«. Glede velikega prispevka k mondenosti turistične destinacije lahko v medijih zasledimo bore malo »reklame« za tako velik dogodek. Sicer pa je za udeležence lepo poskrbljeno. Za prenočišča na zemljišču, ki je v OPPN »Pod Vitrancem« opredeljeno kot: »pomemben prostor na območju Kranjske Gore, ki bo namenjen razvoju turizma, pa tudi prebivalcem naselja«. »Prebivalci naselja« smo preko proračuna poskrbeli za javne sanitarije in odvoz odpadkov (občina plača LTO-ju, LTO podjetju, ki postavi stranišča in kontejnerje, to plača Komunali Kranjska Gora odvoz in ravnanje z odpadki, Komunala plača podjetju Jeko-in d.o.o. odlaganje odpadkov), za turistično takso bo poskrbel javni zavod Turizem Kranjska Gora (prihodek občinskega proračuna), za prehrano pa upamo, da skrbi najboljša gostilna v Kranjski Gori (povzeto po reviji zenska maj 2017). Kakšni vampi s parmezanom iz poljskega kotla »kazana«, bi se utrujenim kolesarjem res prilegli.

Podobna evropska prireditev se je leta 2013 že odvijala v Kranjski Gori, in sicer 53. prvenstvo v veleslalomu in teku na smučeh bančnikov – športnikov iz cele evrope »INTERBANCARIO 2013«. Takrat je bil ocenjen finančni učinek za turistično destinacijo na 1 MIO EUR. Upamo, da bo tudi tokrat tako. Namig za dodatni zaslužek: prodaja žetonov za tuš kabine.

Ocene gorenjskih gostiln za leto 2016 pa si lahko ogledate na spletni strani Siola. Žal se je iz turistične destinacije Kranjska Gora med prvih deset na Gorenjskem uvrstila le ena.

 

187. Lep pozdrav z Jesenic

Na servisu se imam lepo, sem v dobrih rokah, pridem kmalu. Se opravičujem, ker se ne morem udeležiti “biciklistične” prireditve v Kranjski Gori.

Še vedno čakamo na poročilo o poslovanju podjetja Infrasport d.o.o. za leto 2015 in 2016 na seji občinskega sveta. Posebej nas zanimajo odhodki občinskega proračuna za “obratovanje” avtobusa, stroški in dobiček, ki ga je ta ustvaril. Kaže, da “oblast” ne upa predstaviti teh podatkov.

186. Raste trava zelena, zelena…

Pozdravljeni,

od leta 1996, ko smo dobili svojo »komunalo« pa do letošnjega leta nismo imeli tako neurejenih  javnih zelenic, pokopališč in cvetličnih »aranžmajev«, kot jih imamo letošnjo pomlad. Izjema je le center Kranjske Gore, pa še to le v okolici županove agencije Julijana, kjer je trava na občinske stroške pokošena, kot je treba (na mm).

Lep primer, da oblast daje prednost privatnim zemljiščem pred javnimi površinami je »vstopna točka« v Podkorenu, kjer so javne površine zaraščene, privatne ob regionalni cesti pa so delavci komunale lepo uredili.

Vprašanja se porajajo  vse več občanom. Se naša komunala počasi spreminja iz javnega podjetja v privatno družbo, ali celo podjetje, ki bo financirano iz občinskega proračuna, dela pa bo opravljalo za zasebnike? Koliko plačajo lastniki za urejanje privatnih zemljišč? Je to dodatna tržna dejavnost komunale, ali so lastniki »deležni storitev« zastonj? Kam se občani lahko obrnejo (na župana ali direktorja komunale), da bi tudi sami naročili te storitve na svojih privatnih zemljiščih? Obstaja kakšen cenik? Je na komunali premalo zaposlenih za izvajanje javnih služb in dodatno urejanje državnih cest in privatnih zemljišč? In pravzaprav, zakaj imamo  nadzorni odbor občine in nadzorni svet podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o.? Stroški v podjetju seveda nastajajo in »malha« podjetja bo na tak način kmalu prazna! Ukrepi so potem nam vsem dobro znani – višje cene obveznih storitev!

LP!  N.N.

 

185. “Thinks pictures”

Te dni smo dobili v gospodinjstva obvestilo, da bo produkcijska hiša PAKT MEDIA  d.o.o. na območju občine Kranjska Gora snemala TV film »Intrigo«. Na koncu letaka se ekipa za vse morebitne nevšečnosti in motnje iskreno opravičuje stanovalcem. Lepa gesta! Zato smo se tudi mi dolžni (beri župan in direktor komunale) članom snemalne ekipe in igralcem iskreno opravičiti zaradi urejenosti kraja in sanitarij,  ki jih bo ekipa uporabljala (same kabine so sicer čiste in vzdrževane). Upamo, da ima ekipa s seboj vsaj srp ali koso od vrtnega orodja, da se ženskim predstavnicam ne bo treba bati kač. Moški se bodo pa že znašli.

Shame on… d.o.o.

 

184. Počutje občanov in turistov v Kranjski Gori

Ko smo v prispevku št. 177 opozorili na neurejeno pokopališče v Ratečah, smo si predstavljali, da bo direktor Komunale Kranjska Gora d.o.o. razumel, da velja opozorilo za vse javne površine v občini Kranjska Gora. Žal temu ni tako. Zato ga tudi za ostala pokopališča, parke, javne zelenice, itd… prosimo, da izvede ustrezne procese, da bo trava povsod takšna (sveže pokošena) kot je danes 22.5.2017 pred agencijo Julijana v Kranjski Gori. Preveri naj tudi, če se je kaj zataknilo pri  procesu postavitve klopc na pokopališču v Kranjski Gori. Proces ogleda lahko izvede z novim službenim vozilom.

 

183. Srečanje gorskih kolesarjev na “Trail days-ih” v Kranjski Gori

Že od prve omembe, nekje novembra meseca, da se bo konec maja v Kranjski Gori zgodil omenjen dogodek, mi nekaj ne da miru. Po ogledu tega prispevka, pa so se moji dvomi samo še okrepili. 

Namreč zakonodaja, ki ureja vožnjo s kolesi v naravnem okolju, pri nas ni najbolj naklonjena oz. sploh ni naklonjena gorskemu kolesarstvu. Še posebej pa ne taki obliki kolesarjenja, kot se bo izvajala na tem srečanju.

Iz zgornjega posnetka je moč razbrati, da naj bi se zbralo okoli 2000 gorskih kolesarjev. Če se jih v “bike” parku lahko vozi 400, kam se bo podalo preostalih 1600 kolesarjev? Odgovor je sila preprost. V okoliške gozdove, kam pa.  No saj en legalen trail naj bi celo obstajal, vendar še zdaleč od tega, da bi zadostil vsem potrebam.
Preostane samo še vožnja po vseh preostalih planinskih in gozdnih potkah, predvsem v Karavankah. Me zanima, če vsi lastniki gozdov sploh vedo, kaj se jim dogaja po gozdovih in koliko njih je dalo soglasje, da se po njihovih gozdovih lahko vozijo gorski kolesarji, sploh pa na tako organiziran način, kot se bo to odvijalo med 24. –  28.5. 2017.
In zopet smo lahko priča ravnanju župana in nove “ablasti”, ki se požvižgata na vse zakone in predpise in ne samo to, zavestno jih kršita. Ne prvič!  P.M.

 

182. Izvrševanje proračuna po domače

Po prvomajskih praznikih smo v Mojstrani dobili asfalt na občinski cesti pod Grančiščem. Še ena »turistična« pridobitev pod ferato. Žal z napako. Zakaj?

Občinskemu svetu je, na predlog krajevnih skupnosti, uspelo na 15. redni seji dne 14.12.2015 sprejeti  Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 2017-2020. Prej ga bivši podžupan zadolžen za komunalne zadeve očitno ni uspel pripraviti. Asfaltiranje makadamske ceste pod Grančiščem je bilo po tem planu predvideno za leto 2020. Tudi v proračunu za leto 2017 ni predvidenih sredstev za obnovo te ceste.

V  Odloku o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2017  je zapisano:

» V okviru obnove občinskih cest (NRP 152, konto 420402) je planirano 384.690,70 €:
– za cesto Kranjska Gora – Log stara cesta JP 689611,
– za menjavo obrobne plasti ceste na Dovje,
– za menjavo obrobne plasti ceste Mojstranška Gobela JP690421,
– ureditev ceste v Vatišu JP 690511, asfaltiranje, meteorna kanalizacija in javna razsvetljava,
– obnova Kurirske poti JP 689941 v Gozd Martuljku,
– obnova ceste v Ratečah od št. 148 do št.143, kjer bo izvedena tudi kanalizacija,
– obnovil se bo še ostanek Borovške ceste v Kranjski Gori mimo Mercatorja do Tičarjeve ceste,
– iz leta 2016 se prenese rekonstrukcija ceste v Podkužah,
– v plačilo zapade tudi obnovljena ceste v Planici (pri CŠOD).«

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2017 (Ur. l. RS št. 82/2016) jasno določa:

»Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Proračunski uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le v soglasju z županom in z vrsto finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje obveznosti v postopkih javnih naročil.«

Občinski proračun je dokument, ki ga je sprejel občinski svet in podpisal župan. Nikakor pa ne vreča denarja iz katere se lahko jemlje po mili volji.

Če bo plačan strošek, ki ni bil planiran, ne bo denarja za stroške, ki so bili planirani in za katere občani verjamemo, da bodo v letu 2017 realizirani, saj so zapisani v proračunu. Sicer pa bo na vprašanja občanov na jesenskih zborih odgovarjal župan. O upoštevanju mnenj krajevnih skupnosti pa kdaj drugič, ko bodo imele kakšno sejo.

Tega zapisa ni potrebno razumeti kot »zganjanje fovšije«, saj smo dobili novo cesto, pač pa kot željo in zahtevo po transparentnem poslovanju župana in njegove ekipe, saj končno upravlja z našim denarjem.

 

181. Odziv

“Upam, da ne bom preveč žaljiv, vendar bi na prispevek št. 180 dodal sledeče. Vsakdo uporabi za nek projekt material, ki ga ima največ na razpolago. Domnevam, da ima naš župan z svojimi podporniki, pač največ… slame…

Glede pokopališča v Ratečah, pa naj omenim, da tako zapuščenega pokopališča, kot je bilo pred opozorilom KN, v preteklosti nikoli nismo bili priča. So nas pa verjetno obkrožali primitivci, ki so z svojim novim “šefom” dobili korajžo, da se oglasijo. Anonimno seveda. Namreč, nikoli se ne ve, komu bo potrebno že čez nekaj let lesti v … !!”   F.K.

 

180. Hudo dobra telovadnica

V oddaji Svet na kanalu A v sodelovanju z Elan Inventa poteka akcija za opremo najslabših šolskih telovadnic po Sloveniji.

Zelo žalostno, da v sodobnem svetu občine ne vidijo prioritet v obnavljanju šol in šolskih telovadnic. Še bolj žalostno pa je, da se občani naše občine ne zavedajo, kakšno srečo imajo, da je občino nekoč vodil človek, ki se je zavedal, kaj so prioritetne potrebe občank in občanov, predvsem pa mladine.

Imamo obnovljene vrtce, obe osnovni šoli in dve odlično urejeni, novi, najmodernejši telovadnici s celotno sodobno opremo. Nekoč smo imeli tudi s strani občine subvencioniranih celo vrsto dopolnilnih dejavnosti na obeh šolah.

Danes pa postavljajo slamnate možice in slamnata kolesa?

Poglejte si posnetke, v kašni revščini poteka športna vzgoja na mnogih šolah. Na tekmovanje se je prijavilo 160 šol, v ožji izbor jih je prišlo deset (10). Koliko truda, zanosa in želje…

Pri nas pa sama nehvaležnost, nadutost, žaljivke…..

Kje smo?  M.N.

179. Večno mlad in n…..

Spoštovani!

Na naša opozorila »občinski vladi« dobimo kdaj tudi žaljive odzive. Na njih se največkrat ne odzivamo, ker so žal pod vsakršnim nivojem komuniciranja.

V vednost pa vam vseeno pošiljamo prispevek osebe, ki zase misli, da je anonimna: “7pux9k+dqjbavpv8ipdc@guerrillamail.com” in piše:

»Št. 178 upam da si spočila svojo rit na postavljenih klopcah«

Dejstva so naslednja:

Svetovna populacija se stara: podatki kažejo, da naj bi število starejših od 65 let do leta 2040 doseglo 1,3 milijarde, kar pomeni približno 14 odstotkov svetovne populacije. Število starejših bo tako kmalu preseglo število mlajših in prvič v zgodovini bo število prebivalcev, starejših od 65 let, preseglo število otrok, mlajših od pet let. Samo v EU naj bi se med letoma 1995 in 2015 delež prebivalstva v starosti od 20 do 29 let zmanjšal za 20 odstotkov, delež prebivalstva med 50. in 64. letom pa povečal za 25 odstotkov. Podobne so slovenske demografske napovedi.

Na klopcah bo omenjena oseba videla počivati predvsem starejše občanke, ki do pokopališč pridejo s pomočjo bergel ali drugih pripomočkov za hojo (hodulj), zato da lepo poskrbijo za grobove svojih pokojnih sorodnikov. Zato naj se omenjena oseba najprej vpraša v katero kategorijo občanov se bo uvrščala leta 2040, nato pa naj žali druge.

 

178. Zahvala

Na pokopališču v Ratečah se zaključil proces “ocvetličenja”, ki ga je zamenjal proces košnje trave. Tudi proces postavitve klopce je zaključen. Stojita celo dve. Starejši občani se zahvaljujejo.

 

177. Pomembno je dobro počutje občanov in obiskovalcev Kranjske Gore

To je naslov predstavitve direktorja Komunale Kranjska Gora Blaža Knifica v 5. številki Zgornjesav´ca (stran 6). Počutje občanov in obiskovalcev ostalih krajev naše občine očitno ni pomembno.

Smo pa veseli, da je direktor preučil vse procese javnega podjetja in še posebej v Ratečah poskrbel za proces »ocvetličenja« pokopališča. Tako » lepo« res še ni bilo nikoli v mesecu maju – mesecu mladosti in ljubezni (Hrovat, stran 5).

Direktorja naprošamo, da čim prej preuči tudi proces postavitve klopce, ki je v preteklih letih stala na pokopališču v Ratečah že v začetku aprila. Zaradi dobrega počutja predvsem starejših občanov Rateč. Pokopališče pa si ogleda kdaj tudi kakšen obiskovalec.

Proces pošiljanja položnic za najemnine grobov je verjetno direktor že preučil in predstavlja utečeno prakso.

 

176. Upanje 

Ob branju novic se mi je že večkrat porodila misel, da sploh ne vem, kam naj vso to pomembnost, hvalo, obnašanje,… naše oblasti umestim. Ali pod rubriko: Saj to ni res, pa je? Ali pod rubriko: Skrita kamera?

Ne nazadnje pa mi je na misel prišla pravljica domačina Josipa Vandota o Kekcu in o Bedancu.  Pravljice se vedno končajo srečno in tudi tista o Bedancu se tako konča.  Pošten in pravičen Kekec uredi zadevo.

Razlika med pravljico in sedanjo realnostjo v naši občini pa je le v tem, da se tukaj žal nihče od poštenih in pravičnih Kekcev zaradi že vidnih groženj in tudi dejanj s posledicami ne želi izpostavljati. Mislim, da je v naši občini takih »ta pravih« Kekcev kar veliko. Srčno pa upam, da se bo v prihodnosti le našel kakšen od njih in v dobro vseh občanov tudi našo pravljico pripeljal do srečnega konca.

Pa en lep pozdrav!  Bralka

175. Navezava na članek o dogodkih v Mali Pišnici!

Deviantnost se kaže že dolga leta. Nekaj jih je zaslediti v prispevkih v preteklih mesecih (parkiranje, grabljenje za vrat, grožnje…). Kaj botruje temu, ne vem. Vem pa, da takim ljudem ni mesta na takih položajih, saj predstavlja nas (občane) in nekako je prav on naše ogledalo. Pa naj ne zgleda samovšečno, vendar takšno vedenje ni moje vedenje. Takšno vedenje ni vedenje moje družine. Takšno vedenje ni vedenje mojih prijateljev.

Moram pa okrcati člane Alpske liste, ki tišče glave (tako piše v enem od prispevkov) globoko v materiale za občinske seje in deklamirajo posredovano, da ne povzdignejo glasu ob vseh
deviantnih dejanjih in ne zaznajo, da so njegovo vedenje, njihovo vedenje. Obsojam tudi gospodarstvenike, iz katerih vrst naj bi izšel, še posebej »Tamale kamenčke«, saj mu nudijo neizmerno oporo ko molčijo in dopuščajo, da jih izkorišča za lastno reklamo.
Mi čakamo! Zdaj ste na vrsti vi, spoštovani izvoljenci ljudstva (Alpska lista, SDS, SD, SMC), čas je, da izkažete svoje zavzemanje za spremembe!
Pozdrav!  D.D.

 

174. Ljubiš planine – Čuvaj planinsko cvetje

Pred letom ali dvema, niti ni pomembno, smo bili priča še enemu, čeprav majhnemu in simbolnemu, koraku na poti povratka k stari slavi.

Malo pred mostom v Jasni se je, vsem znana, stara tabla (kako simbolično) morala umakniti novi, lepši, boljši (seveda leseni).
Po dolini je završalo, bliskavice so bliskale, čestitke so deževale iz vseh strani. Splet so preplavile fotografije, na njih pa naš župan ponosen, kipeč od zmagoslavja pozira ob novi pridobitvi. Ena od takih fotografij se je celo znašla  na županovem zasebnem profilu, na enem od socialnih omrežij. Sprašujem pa se, če je župan ob vsej evforiji uspel prebrati napisano. Če pa že, ali je napisano tudi razumel.
Zakaj?
Zaradi napisanega na tabli. Ljubiš planine – Čuvaj planinsko cvetje, to je namreč zapisano na tej tabli. Namreč na tako imenovani delovni akciji v Mali Pišnici ni bilo zaslediti nobene pretirane ljubezni in skrbi do planinskega cvetja. Mogoče so jo pokazali na malo drugačen, meni nepoznan, način. Kdo bi vedel.
No kakor koli, če so se pred posegom “dobrih ljudi ” avrikli bohotili na in ob poti v M. Pišnico, so župan in njegovi ………. poskrbeli, da temu potem ni bilo več tako. Krasna ljubezen.
In tako pridemo do verodostojnosti. Verodostojnost, župan, si človek pridobi tako, da so njegove izrečene besede podprte tudi z ustreznimi dejanji in ne obratno, župan, ne obratno.
Za konec pa še tole.
Glede na to, da naš župan “apsolutno” ve vse najbolje in da se temu primerno tudi vede, si je več kot očitno, v maniri vseh velikih “apsolutistov” tudi on omislil svojega burkeža, če hočete dvornega norčka. Ogled kronike tedna iz dne 16.4. 2017 na ATM TV, je več kot zgovoren. Pa naj vsak presodi sam.
P.M.

173. Če si naš, si naš

Ko spremljam tole pisanje na Kranjskogorskih novicah, si ne morem kaj, da nebi zapisala naslednjega dogodka, ki se je zgodil v Mojstrani.

Na občnem zboru Turističnega društva smo glasovali tudi o najlepše ocvetličenem balkonu. Ogledali smo si fotografije, ki so bile razstavljene. Ker glasovanje ni dalo “prave zmagovalke” je bilo osem glasov razglašenih za neveljavne in zmagovalka je postava »ta prava«.

Na občnem zboru so bili prisotni tudi direktor turistične organizacije iz Kranjske Gore in župan. Očitno je praksa, ki se odvija v občini taka, da si zmagovalec lahko le »če si naš«.

Lep pozdrav iz Mojstrane!

Vaša redna bralka

 

172. Delitev dela, stroškov in prihodkov

Javni zavod Turizem Kranjska Gora, ki bo v letošnjem letu za svoje delovanje prejel iz občinskega proračuna rekordnih 642.130 € na svoji spletni strani oglašuje za podjetje Infrasport d.o.o.. To podjetje ponuja oglasna mesta na avtobusnih postajališčih, ki so v lasti Občine Kranjska Gora. Cena oglaševanja znaša 1000,00 EUR + DDV/ leto.

Avtobusna postajališča bo torej tržilo podjetje Infrasport d.o.o., vzdrževala in čistila pa Komunala Kranjska Gora, za kar so namenjena sredstva v občinskem proračunu (10.000 €). Še več, župan bo poskrbel tudi za dodatno osvetlitev avtobusnih postajališč (ali pa reklam) za kar je v proračunu 2017 namenil 22.000 € (proračunska postavka 130230).

Kaj pa bomo dobili občani? Polepljena avtobusna postajališča. Najbrž »bomo tržili« tudi reklame za vse vrste centrov sprostitve »SPA« v sosednji Avstriji. Reklamo za enega od njih lahko vidite na Hrušici ob vstopu v našo dolino, kjer kozolec res lepo »služi svojemu namenu«.

Torej »WELLCUM« župan in tvoja ekipa!

 

171. Slovenija kot kulisa za plakatni kaos

V občini Kranjska Gora je bil pred leti sprejet odlok o prepovedi postavljanja reklamnih panojev vse povprek. Odstranjeni so bili skoraj vsi jumbo plakati.
Naša “nova ablast” je ugotovila, da je dolina brez velikih reklamnih panojev preveč siva (izjava župana Janeza Hrovata v predvolilni kampanji) in zopet je cela dolina “okrašena”. Le zakaj?

 

LP!  M.N.

 

170. Problem plakatiranja

Na problem plakatiranja v naši dolini smo že opozarjali. Po dveh letih in pol odkar so “zrasli” plakati na zasebnih zemljiščih, ti še vedno stojijo in večinoma oglašujejo ponudnike, ki jih v naši občini ni.

Na problem plakatiranja v naši državi bodo opozorili tudi v oddaji 24ur inšpektor v soboto 29.4.2017.

Do novembra 2014 je bilo plakatiranje pri nas prepovedano, nato pa smo stopili na pota stare slave.

169. Promocija Jasne

Pozdravljeni!

Na spletni strani Slovenskih novic sem zasledil samopromocijski članek “našega” župana. V oči bode okolje, v katerem je slikan njegov “hipijevski” hrošč. Kot svoj največji dosežek si šteje ureditev Jasne. Zato je še toliko bolj čudno, da je raje uporabil sliko Jasne, ko je bila še malo bolj “naravna” in zelena, kot pa današnja pustinja. Morda pa nekje v sebi le ve, da veliko turistov privablja neokrnjena narava. Za druge obstaja mestni turizem.

Slika “atrakcije” v atrakciji:

LP! J.K.

168. “Svetlo nebo”

Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: »Dobava električne energije«, ki je objavljena na spletni strani Občine Kranjska Gora (stran 53/54) izhaja, da je predvidena poraba električne energije za potrebe javne razsvetljave v občini 296.000 kWh na leto po enotni tarifi (ET).

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja določa, da letna poraba električne energije vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh.

Izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo občinskih cest in javnih površin, ki jih upravlja občina, in izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo državnih cest, se ugotavlja v postopku celovite presoje vplivov na okolje programov in prostorskih načrtov, ki posredno ali neposredno vplivajo na letno porabo elektrike pri obratovanju razsvetljave cest ali razsvetljave javnih površin.

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v občini Kranjska Gora na dan 1.7.2016 prijavljenih 5.289 prebivalcev. Enostaven izračun nam pokaže, da je predvidena poraba električne energije v občini Kranjska Gora 55,97 kWh na prebivalca letno, kar je 26 % nad dovoljeno vrednostjo.

Namesto, da bi razmišljali o varčevanju (npr. z ugašanjem vsake druge svetilke od 00 – 05 ure, ali z namestitvijo senzorjev gibanja), mi gradimo novo javno razsvetljavo v LED tehnologiji za turiste (Kranjska Gora – Podkoren 2016, 1. faza in nadaljevanje v letu 2017, 2.faza (razdelitev gradbenih del na dve leti je bila potrebna zato, da se lahko izognemu postopku javnega naročanja). Verjamemo, da ima župan in njegova ekipa vso potrebno dokumentacijo za gradnjo javne razsvetljave, ki jo zahteva veljavna zakonodaja. Kot izhaja iz proračuna za leto 2017 se nam obetajo tudi nove osvetlitve vstopov v naselja. Električno energijo pa itak plačujemo občani iz proračuna občine. Obeta se nam svetla prihodnost.

 

167. Teorija in praksa pri prostorskem načrtovanju in izvajanju investicij

TEORIJA:

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora določa, da so za našo občino nesprejemljive nizkotlačne in visokotlačne živosrebrne žarnice ali LED:

13. člen

(Varstvo pred hrupom in svetlobnim onesnaženjem)

(4) Postavitev svetil javne razsvetljave ali druge razsvetljave, ki osvetljuje zunanje površine je dopustna na način, ki osvetljuje le površino, ki ji je osvetlitev namenjena (mora biti usmerjena nanjo) izjema je začasna razsvetljava, ki je namenjena osvetlitvam v času prireditev in praznikov. Za osvetljevanje javnih površin naj se uporabljajo le žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne ali visokotlačne), ki manj privlačijo žuželke; nesprejemljive so nizkotlačne in visokotlačne živosrebrne žarnice ali LED. Svetilke morajo biti nepredušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke, in so usmerjene v tla, da je sevanje v okolico manjše. Zunanjost objektov izven naselij je lahko osvetljena le za zagotavljanje varnosti s svetilkami na senzor gibanja, fasad objektov pa se ne osvetljuje.

PRAKSA:

V PROJEKTNI NALOGI za izdelavo projektne dokumentacije PZI pločnika ob RT-908, odsek 1383 Mojstrana – Vrata, km 1,950 do km 2,570 – TRIGLAVSKA CESTA v MOJSTRANI je na strani 5/14 Občina Kranjska Gora določila, da mora biti cestna razsvetljava izvedena v LED tehnologiji:

5. Cestna razsvetljava

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporočilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).”

Zakaj je LED razsvetljava nesprejemljiva, si lahko preberete v članku »Občine kupujejo okoljsko sporno LED-razsvetljavo«.

 

166. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Kranjska Gora 

V Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Kranjska Gora (neuradno prečiščeno besedilo – PUP KG – NPB4) je zapisano:

1.4 Varstvena območja in rezervat

14.člen

V varstvenih območjih vodnih virov in voda, v območjih ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, v območjih zemljišč, ki so trajno namenjena kmetijstvu – 1. območje kmetijskih zemljišč (1) ter v območjih rezervatov in varstvenih pasov infrastrukturnega omrežja in naprav je izvajanje posegov omejeno skladno z veljavnimi predpisi ter s pogoji, opredeljenimi v 39., 39.a, 41.a, 42., 45., 46., 47., 48., 50. in 50.a členu tega odloka.

50.a člen

Na območjih z naravovarstvenim statusom je treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave.

V Tabeli 6: Seznam območij in točk z naravovarstvenimi statusi je »Mala Pišnica« navedena 6 (šest) krat.

Pod odlokom je podpisan:

Župan

Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat

Če župan ne pozna predpisov, ki jih podpisuje in je dolžan kot zakoniti zastopnik občine skrbeti za njihovo izvajanje, bi ga moral »na nezakonitosti« opozoriti podžupan Bogdan Janša, ki je zadolžen za področje »prostora« in direktorica občinske uprave, ki je odgovorna za »zakonito poslovanje« občine. Če sta to storila in je župan v Mali Pišnici prekoračil mejo zakonitosti samovoljno, naj odgovarja osebno! Ali pa “oblast” misli, da so predpisi pisani le za občane?

 

165. Pisma bralcev, Delo, 22.4.2017

V časopisu Delo je bilo objavljeno naslednje pismo.  Zagovornikom “horuk” akcij, “mimo veljavne zakonodaje” v razmislek.

Mala Pišnica

164. Dan zemlje

Ob letošnjem dnevu zemlje (22.04.) so turistični delavci Kranjske Gore organizirali žegnanje motorjev na trgu pred cerkvijo. Ker imamo ekološko usmerjenega vodjo (gospodarstvenika, gostinca, volonterja, rokoborca, plesalca, ki stresa z boki, človeka, ki ga morajo vsi poznati, zato ne potrebuje osebnega dokumenta, vendar pa vedno v dvomih kaj naj reče turistu…) in njegovo ekipo, nam manjkata le še proslava na vstopu v »zavarovano območje Male Pišnice« in zaključek s skoraj uro tajajočim ognjemetom ob 22. uri!

Evropa, imamo problem!

LP!  A.D.

P.S.: Izvedeli smo, da je bil dne 22.4.2017 (na Dan zemlje) v Kranjski Gori, ob približno 22. uri, zares ognjemet. Kdo je bil organizator in v kakšen namen je bil organiziran, ne vemo.

 

163. Mala Pišnica

Kaj menijo o naravnem rezervatu znotraj TNP obiskovalci in ljubitelji narave.

Prispevek o Mali Pišnici na internetu.

 

162. Samovolja

Na spletni strani Dnevnika lahko preberete, kako se kaznuje samovolja. Rekordna odškodnina dimnikarju, ki ga je »spodil« nekdanji kranjski župan Bogataj.

Vsaka podobnost z našo občino “je zgolj slučajna”.  Je župan tudi pri nas koga “spodil”?

 

161. Svetlobno onesnaženje

Pozdravljeni!

Zasledil sem članek o svetlobnem onesnaževanju v naših krajih (ja, ni uničevanje narave samo z lopatami in krampi). Veliko ljudem ni jasno komu na čast, vendar odgovorni že vedo zakaj. Mogoče, bi pa radi iz naših krajev naredili Las Vegas, ne pa alpsko vasico. Bojim se novih “žrtev”.

LP!   J.K.

 

160. DNK – Društvo za nenasilno komunikacijo

Na spletni strani Društva za nenasilno komunikacijo nam ponujajo zelo zanimivo branje, še posebej v zavihku “PUBLIKACIJE”. Priporočamo! Morda bo komu koristilo?

 

159. Naj ne ostane spregledano!

Tole me muči že od dne, ko sem uzrl fotografijo s tistim čudovitim BMW-jem na parkirnem prostoru za invalide.

V samopromocijski reklami za izvolitev za župana, smo izvedeli, da je kandidat po zaključeni srednji zdravstveni šoli odšel na študij v Ljubljano na takratno VŠZD, smer sanitarni inženir. Iz Ljubljane se je, smo izvedeli, tudi vrnil!

Kot študenti ljubljanske VŠZD v 80., smo imeli na predmetniku tudi ETIKO IN MEDICINSKO DEONTOLOGIJO, ki nam jo je predaval prof. Dolenc. Njegova predavanja so bila podprta s primeri. Kakšen je lik zdravstvenega delavca in kako moramo moralo in etiko »živeti« in ne le govoriti, je ponavljal s predavanja na predavanje. In zato me gloda vprašanje: »Je bil predmet ETIKA IN DEONTOLOGIJA tisti, ki je današnjega župana občine Kranjska Gora, pognal nazaj?« Sredin dogodek, ki odmeva v medijih, pa mi pritrjuje.

Delati dobro, pošteno in v skladu z zakoni, Janez!!! Pa, če ti je to všeč ali ne!

In še v razmislek desetinam prostovoljcev na poti v Malo Pišnico! Človeku v nesreči in stiski smo dolžni pomagati. Ste nadzorniku nad breznom priskočili na pomoč? Etično in moralno, kot ljudje!

B.A.

158. Prošnja

Občanke in občane občine Kranjska Gora vljudno naprošamo, da se na občinskih cestah sami ne stiskajo za vrat (mali gospod iz oranžnega traktorčka, prispevek št. 117). Vse pooblaščene uradne osebe pa naprošamo, da se na »zaprtih« poteh v Triglavskem narodnem parku ne »odrivajo na hrbet in začnejo padati v globel« (kot je izjavil “verodostojni očividec” za oddajo Svet na kanalu A). Še posebej naj se teh dejanj vzdržijo v prisotnosti župana občine Kranjska Gora, ker lahko  povzročijo pri njem šok (kot je dejal v oddaji).

Nadzorniku TNP želimo v imenu občanov hitro okrevanje. Naj se telesne in duševne rane čimprej zacelijo.

 

157. Ciciban in čebela

Oton Župančič:

Čebelica leti z neba,
leti leti vse niže,
vse niže in vse bliže
čebelica leti z neba.

Čebelica, od kod in kam
te nesejo peroti
po jasni zračni poti?
Čebelica, od kod in kam?

Kje pa je tisti Ciciban,
ki venomer razgraja,
ki mamici nagaja,
kje pa je tisti Ciciban?

Če bil bi tukaj Ciciban
čebela svetlokrila,
kaj bi mu naredila,
če bil bi tukaj Ciciban?

Če bil bi tukaj Ciciban,
takoj mu bridko želo
zapičim v trdo čelo,
če bil bi tukaj Ciciban.

Potem bi jokal Ciciban
in kričal na vse grlo,
da vse bi skupaj drlo,
tako bi jokal Ciciban.

O naj le joče Ciciban,
kriči naj kakor hoče,
zvoniti izza toče
nič ne pomaga, Ciciban!

Kaj misliš, da bi jokal sam?
Jokala brez pokoja
bi šele mama moja;
Kaj misliš, da bi jokal sam?

Kaj tudi joče mamica,
če Cicibanček skače,
pa si raztrga hlače,
kaj tudi joče mamica?

Če hlače strga Ciciban,
jih mamica zašije,
a očka mu nabije
s cvetlično bilko zadnjo stran.

Premotil si me, Ciciban;
ne vem, kaj sem hotela,
po kaj sem priletela;
premotil si me, Ciciban.

O, saj pove ti Ciciban,
le prašaj ga, čebela,
po kaj si priletela;
ne laže pa ne Ciciban.

Če pa ne laže Ciciban,
potem je fant od fare;
naj skače, vse potare,
da le ne laže Ciciban!

In: “Cici-Cici-Ciciban!”
čebelica prepeva,
vse više poleteva,
za njo mi gleda Ciciban.

 

156. Dogodek v Mali Pišnici je ogledalo Kranjskogorcem

Star rek pravi, da ima vsak narod takega vodjo, kot si ga zasluži.
Kranjskogorski župan je v sredo pokazal bistvo svoje biti, aroganco, nesramnost, agresivnost. In to ni bilo prvič, le, da do sedaj o dogodkih niso pisali mediji.
Ampak nič čudnega, če mu je do sedaj uspevalo vse, kar si je zamislil, pa čeprav je “preskočil” marsikateri člen veljavne zakonodaje.
Odprl je Tonkino kočo, takrat brez ustreznih soglasij. Pa so pristojni pogledali stran. Ali mu celo sedaj izdali soglasja?
Zgradil prizidek s teraso h gostilni Pri Martinu, takrat brez ustrezne dokumentacije. Pa so pristojne inšpekcije pogledale stran. Ali mu celo sedaj izdale soglasja?
Zaposluje ljudi na minimalni plači, priboljške pa jim “deli pod roko”, pa pristojni gledajo stran. S tem goljufa državo in svoje zaposlene (nekoč bo penzija mizerna, minimalna, ker so plačani minimalni prispevki). Ob kolesarski stezi sekajo drevesa vse povprek brez ustreznih soglasij, pa pristojni gledajo stran. Pri jezeru Jasna so brez ustreznih soglasij posekali drevesa in uničili gnezdišča rac, pa so pristojni gledali stran. Z davkoplačevalskim denarjem ravna negospodarno, dela deli brez zakonsko predpisanih razpisov, delajo samo njegovi zvesti privrženci. Pa vsi gledate stran.
Če mu kdo pove, da njegova dejanja niso v skladu z veljavno zakonodajo, je tarča šikaniranja, groženj, izgubi službo, mu uničijo življenje, grozi celi družini, pa županu vsi ploskajo in gledajo stran. Dokler ne bodo oni na vrsti.
Njega ste volili, torej se strinjate s takim načinom dela.
Vse to zelo spominja na neke druge čase in ideje, ki se žal potihoma plazijo v našo družbo. In večina gleda stran.
Torej, čestitke in podpora nadzornikom TNP, ki so stopili v bran zakonodaje in ne nazadnje ohranjanju koščka naravnega rezervata.Vemo, da je ta pot neprehodna in zaprta že skoraj štiri desetletja. Naj ostane rezervat ohranjen za naše zanamce. Za turiste pa imamo veliko drugih lepih, urejenih poti.
M.N.

155. Žalostno

Današnji naslovi v dnevnem časopisju povedo vse:

Obračun v Mali Pišnici: Župan odrinil nadzornika v globel?

Župan nadzornika TNP odrinil proti prepadu

 

154. Kako je na Jesenicah “gorelo”?

Več v prispevku na spletni strani sportklub.si. “Glavni igralec” turistični avtobus občine Kranjska Gora. Hokejistom Jesenic pa čestitke za naslov državnih prvakov.

 

153. Sodček za srečo

Ko se je počasi poslavljalo leto 2013 in se je na obzorju kazalo novo leto smo nekateri že slutili, da prihajajo novi časi. Časi, ki nas bodo popeljali » na pota stare slave«! Zakaj? Če ste »slučajno« naleteli na zdajšnjega »oblastnika« in ste bili pripravljeni poslušati njegovo razpredanje o kranjskogorskih žičnicah, cestah, kulturi, šolstvu… potem… Ja potem vam kavice ali »runde« ni bilo potrebno plačati iz lastnega žepa, pač pa je bil zapitek poravnan s strani predavatelja.

Pa le en primer! Kako bi morala kupiti delež v domačih žičnicah Občina Kranjska Gora, je bila stalnica na teh predavanjih. Kako bi le tako občina napredovala in se razvijala, saj zdaj stagnira. Kako bi morali s trdo roko diktirati pravila in usmerjati razvoj. Kako bi le tako stopili na »pota stare slave«!

Floskule in citati, prežvečeni in obrabljeni, že leta pospravljeni v naftalin, so tako postajali vsakdanja mantra. Vse znali podjetnik, brez kančka dvoma v svoj prav, si je jemal čas, pravzaprav nam ga je jemal in predaval in čisto počasi, tako rekoč neopazno, sejal dvom, ali ni morda res delež v domačih žičnicah tisto pravo. Tisto edino, ki nas lahko popelje »na pota stare slave«, pa kakršnakoli je že bila, tam pred dvajsetimi leti (1993!).

Kolektivni spomin je, pravijo, kratek! A, če pravzaprav pomislimo, tam v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so bila »pota stare slave« kaj malo lep in gladek asfalt, bila so luknjava in zrita. Naše žičnice so opisovali v medijih kot muzej na prostem, smučalo se je le ob zadostni količini naravnega snega, umetno zasneževanje pa je bilo le tiha želja vseh, ki so bili v tistih časih dejavni ponudniki v turizmu. V strogem centru vasi Kranjska Gora je bila že v osemdesetih začeta in nikdar dokončana športno prireditvena dvorana. »Vukovar«, kot so ga poimenovali novinarji in je na tapeto prišel vsaj v času dveh pomembnih športnih prireditev v kraju. O obeh osnovnih šolah in zdravstveni postaji v Mojstrani in Kranjski Gori ter knjižnic, pa verjetno, ni potrebno izgubljati besed! Če si bil le »površen« uporabnik teh ustanov in si si izposodil le kakšno knjigo pred dopustom, obiskal zdravnika le poredko in le sem in tja povprašal učitelje kako napreduje tvoj otrok, potem si bil priča kaj klavrne podobe naštetih institucij. Kar klicale so po obnovi! Kar klicale!

Ops! Pot, me je zapeljala kar predaleč od kranjskogorskih žičnic, mar ne! Žičnice so se v preteklih letih posodobile. Zgrajen je bil sistem umetnega zasneževanja in nekako so »rinili« skozi poslovna obdobja. Uspešno, manj uspešno!? Kdo ve? Ponosni smo bili na doprinos k razvoju kraja in občine, ki so ga z vsako novo investicijo položili v našo celoto. In če ste morda v letih pred 2013. prisluhnili »vse znalemu« podjetniku, se boste spomnili, da prave spoštljivosti ni pokazal. A časi se spreminjajo in mi z njimi. Obrnil je ploščo in brez zadržkov in slabe vesti, da je bil še nekaj mesec nazaj žaljiv in poniževalen, je začel drugo zgodbo. Povedal jim je, ker to pa »apsolutno« ve, da rešitev je vstop občine z nakupom deleža podjetja. In tako je stopal »od šanka do šanka« in razlagal, vztrajno. Brez kančka dvoma, ker to ve, »apsolutno«! In ljudje so pili in verjeli. Le to je edina šansa, le to je edino prav. In so verjeli, celo taki, ki so doma, povsem realno, v gospodarstvu, pravu, taki…

In se je zgodilo, kar se je! »Ovcam« (občanom), kot jih rad imenuje, je vcepil eno in edino resnico, svojo! Še celo žičničarjem! Na svoji spletni strani je s ponosom objavil fotografijo »Sodčka za srečo«, ki je priromal z Žičnic Kranjska Gora. Zgodba je dobila svoj epilog! Zajadrali smo na valovih »stare slave«. V izteku smučišč se gradijo nove stavbe, pozidali bodo parkirišča (no vse tisto kar jim do leta 2002) ni uspelo. In ko berem zapisnik Odbora za gospodarstvo v kjer na vse to opozarja članica odbora zaposlena na taistih Žičnicah Kranjska Gora, se sprašujem, mar res lahko na tako preprost način ljudje žive dvojna življenja! Kako se lahko gospa v zrelih letih pusti tako pretentati in nasede lepim besedam!? In kako to, da podjetje za katerega so široki izteki smučišč življenjskega pomena, ne vztraja pri tem? Vprašanja brez odgovorov!

In končno tisto, kar je »vseznali« podjetnik »apsolutno« vedel! Nakup deleža Žičnic Kranjska Gora. V preteklih dveh letih sta bila naprodaj dva deleža podjetja. O nakupu ponujenih deležev s strani Občine Kranjska Gora ni bilo niti sledu. In škarje in platno so v njegovih rokah, ne pozabimo! Podjetje je po novem v rokah avstralskega podjetnika slovenskih korenin. Vsaj nekaj! Slovensko, domače, v rokah podjetnika… Vse tisto, kar je »vseznalemu« podjetniku ljubo!

Torej, dragi moji! »Sodček za srečo« prav velike sreče žičničarjem ni prinesel! Pa, če smo pošteni, sodček kot vsak drug, prazen je prazen. Tako kot so prazne vreče obljub! Tako nekako kot nakup poslovne cone v Mojstrani, bivšega Kopa.

V.K., Kranjska Gora

152. Če znaš, znaš

Če razumeš druge, ni problema.

 

151. Spodbujanje domačega gospodarstva II

Na 16. seji Občinskega sveta Občine Kranjska Gora smo izvedeli, da je nakup obrtne cone v Mojstrani za župana predrag. V proračunu za leto 2016 je namenil 150.000 € za nakup. Slišali smo, da Družba za upravljanje terjatev bank d.d. (in ne banka, kot je bilo predstavljeno na seji), prodaja dva industrijska objekta, ki zajemata 1.287 m2 industrijskih površin in 9.164 m2 zemljišča, za 220.000 €  za in DDV, torej skupaj za 268.400 €.  Baje DUTB ponudbe občine za 150.000 € ni sprejela, zato je župan sredstva za nakup črtal iz proračuna za leto 2017. Slišali smo tudi, da občina čaka, da jim bo prodajalec prišel nasproti in ponudil prodajo po nižji ceni. Kako, če pa v proračunu ni več namenjenega niti evra za nakup? Pričakuje župan in njegova ekipa, da jim bo kdo kaj »šenkal«? Verjetno jim nasproti ne bo prišel nihče?

In kakšna je vrednost nepremičnin po podatkih Geodetske uprave RS (brez DDV)?  Mogoče pa cena le ni tako visoka, kot misli župan? Ima župan drugačno cenitev, o kateri je govoril na seji, ali gre zgolj za osebno mnenje?

Marsikdo od mladih podjetnikov bi lahko plačal občini mesečno najemnino za najem poslovnih prostorov, kupnine v celoti pa pač ne. V tem primeru jim je občina obrnila hrbet in ni pričakovati, da bi se podjetništvo (ki ni turizem) v naši občini še kdaj razvilo. Priložnost zamujena ne vrne se nobena.

Imamo pa tudi dobro novico, gradnja mostu pri »Topolinu« je zaključena. Čakamo le še na bife in hladno pivo.

 

150. Načelnost

Medtem, ko smo še “nekaj sej občinskega sveta nazaj” poslušali norčevanje župana iz javnih uslužbencev in zaničevanje “kako živijo na račun gospodarstva”, je v tri člansko komisijo za uveljavljanje deleža na čistilni napravi Jesenice imenoval dva javna uslužbenca in enega upokojenca (uporabnika storitev).

Ko županu “teče voda v grlo” je dobrodošla pomoč iz vseh strani, tudi opozicijske. Če so le pripravljeni sodelovati.

 

149. Urejanje okolice

Včeraj (1.4.2017) so imeli delavci javnega podjetja Komunala Kranjska Gora očitno delovno soboto. Urejali so okolico agencije Julijana v Kranjski Gori. Upamo, da bodo to naredili tudi v ostalih naseljih na vseh občinskih zemljiščih. Turistična destinacija je namreč ena za vso občino. Tudi proračun iz katerega se financirajo ta dela je eden.

Zakoličba spodnje postaje gondole Vitranc 2 je po skrbni ureditvi zelenice tako še bolj vidna. Obveščamo vas, da voznih kart še nekaj časa ne bo možno kupiti v predprodaji, ker je bil včeraj 1. april 2017.

148. Gondola Vitranc 2                             

Z veseljem vam sporočamo, da padajo še zadnje ovire in kmalu se bomo na vrh Vitranca lahko peljali z novo gondolo. Občinski svet je na svoji 16. redni seji v sredo 29.3.2017 sprejel zgodovinski sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini  s parc. št. 877/2 k.o. 2169 – Kranjska Gora. S tem je omogočil podjetju RTC žičnice Kranjska Gora, d.d. pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi projekta št. S126770 za kabinsko žičnico Vitranc 2, ki ga je pripravilo projektantsko podjetje PROTIM Ržišnik & Perc, d.o.o..

Sklep ARSO je podjetje že prejelo: Sklep RTC Žičnice Kranjska Gora

Ideje župana Janeza Hrovata iz leta 2014 se očitno uresničujejo in vidimo lahko, da je trasa z vstopno postajo in zgornjo  postajo gondole Vitranc 2 že zakoličena z vso potrebno infrastrukturo, razen odvajanja odpadnih voda, ki bo vključeno v projekt izgradnje kanalizacijskega sistema na Vršiški cesti v Kranjski Gori.

Vstopna postaja v Kranjski Gori:

Trasa – pogled s spodnje strani:

Trasa pogled zgoraj:

Izstopna postaja Vitranc 2:

Pogled iz panoramske restavracije zgoraj:

Bravo Jani, »korak za korakom na vrh Vitranca«. Tvoje preroške besede se uresničujejo.

Lep pozdrav!              M.L., Kranjska Gora, 1.4.2017

 

147. Katarza

Na včerajšnji 16. redni seji Občinskega sveta Občine Kranjska Gora smo doživeli nekaj nepričakovanega. Zgleda, da je župan Janez Hrovat doživel katarzo. Pri 18. točki dnevnega reda (2:17:10) je povedal, »da bo Vesna (direktorica občinske uprave) predstavila zadevo, ki je dokaj pereča, in sicer Občina Kranjska Gora si prizadeva doseč na novi ČN Jesenice prejšnji delež, ki je iz določenih razlogov pač žal zmanjšal«.

Povedal je, da se glede »pereče problematike« ne more »sam odločat«. “Vesna” (direktorica občinske uprave) je občinskemu svetu na podlagi 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora predlagala ustanovitev komisije (2:25:40) ki bo glede deleža na čistilni napravi Jesenice pregledala »te zadeve« in potem »nekak predlagala občinskemu svetu predlog rešitve«. Predlog in obrazložitev »Vesne« za sestavo komisije je bil naslednji:

 • predsednik Jure Žerjav, ki najbolj natančno pozna to problematiko;
 • Vesna Kovačič, je strokovnjakinja za finance na davčnih področjih;
 • Jože Dolžan, »je pa pač lokalni iz Mojstrane, ker iz območja Mojstrane gre po kanalizacijskem sistemu na ČN Jesenice« (če prav razumemo je imenovan v komisijo kot uporabnik storitev).

Kaj pogrešamo občani? Poročilo bivšega podžupana o delu, ki ga je opravil v dobrih dveh letih. Župan je že leta 2015 ukinil Službo za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ker je ni potreboval in predal področje komunale bivšemu podžupanu Blažu Knificu. Prejemal je plačo podžupana in naj javno predstavi rezultate svojega dela, da ne bo županu potrebno »klicati na pomoč bivše garniture«.

Vprašamo se lahko, kje je sedaj samozavest župana (»Jest«), je »pogrnil« na prvem strokovnem problemu, ki ga ima občina? Mar »njegova ekipa« ne zna? Mogoče pa želi le prenesti odgovornost s sebe (kot odgovorne osebe občine ) na druge – občinski svet?

Glede na to kar smo slišali iz razprave pa »Vesni« (direktorici občinske uprave) le droben nasvet. Še enkrat naj prebere 30. člen statuta na podlagi katerega župan imenuje oz. s sklepom ustanavlja projektne in druge strokovne – posvetovalne skupine (župan sam, brez občinskega sveta). Pristojnosti občinskega sveta pa so določene v 16. členu statuta.

Še droben nasvet občinskemu svetniku Jožetu Dolžanu (uporabniku storitev), v katerem grmu bo potrebno iskati zajca. »Sestankovali« boste z Občino Jesenice (lastnico ČN Jesenice) in ne z JEKO-IN, kot je napačno ocenil občinski svetnik v razpravi.

Bo še zanimivo, finančne posledice vsekakor bodo!

LP!  J.K.

Opomba: Po SSKJ: katarza – moralna sprostitev zaradi obvladanja negativnih, slabih nagnjenj, čustev, (moralno) očiščenje

146. So domači res dražji?

Vsem tistim, ki nas sprašujete “kaj nam ni jasno” in nas podučujete, da se kupuje tam kjer je ceneje, posredujemo naslednjo ponudbo za lesne pelete:

“Pozdravljeni,  do  31.03.2017 je polna cena vključno z dostavo 245, 95 eur/paleta. Z dodatnim popustom od   01.04.2017  je cena 235,62  eur/paleta. Dostava  samo ob petkih. Med  01.05.2017   in  31.08.2017  samo lastni prevzem brez dostave.

Plačilo po predračunu, gotovina ali kartica ob dostavi.

Hvala in lep pozdrav!

iPLS, d.o.o., Dovje 117, 4281 Mojstrana, tel. 040 600 210”

Opomba: Na eni paleti je 66 vreč ali 990 kg. Cena brez dodatnega popusta je 248,43 € za 1 tono.

Po kakšni ceni kupujemo lesne pelete za ogrevanje Slovenskega planinskega muzeja, si lahko ogledate na tej povezavi: Račun za pelete.

Opomba: Cena za 1 tono je 275,84 €.

O verodostojnosti napisanega naj presodijo bralci sami.

145. Spodbujanje domačega gospodarstva

Medtem, ko v nekaterih občinah razmišljajo o uvedbi lokalnih valut s katerimi bi spodbujali »kroženje denarja« v domačih občinah, pri nas obžagujejo drevje podjetniki iz drugih občin. Praksa, ki jo je direktor komunale že prenesel k nam. Kot, da v občini Kranjska Gora ne bi imeli domačih podjetnikov (nosilcev dopolnilnih dejavnosti) z ustreznimi dovoljenji in niti ene motorne žage.

Tudi gradbeni material za obnovo cest, ki ga »proizvajajo« domači podjetniki za nas ni dovolj dober in ga moramo voziti od drugod.

Medtem, ko imamo domačega proizvajalca lesnih pelet vrhunske kakovosti A1 (s certifikatom) v Mojstrani, pa občina naroča pelete za ogrevanje svojih objektov: Slovenski planinski muzej in Kulturni dom v Kranjski Gori drugje. Očitno je pomembno le to, da podjetje občini redno plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Koliko? Preko 20.000 € na leto.

Čestitke županu in »njegovi ekipi« za prispevek k razvoju lokalnega gospodarstva (ki mimogrede neposredno “ne  sodi” v turizem)!

144. Komentar bralke na 143. kranjskogorske novice 

“Vsi v športnih oblačilih, primerno oblečeni za športni dogodek. Le naš župan v usnju. Ali res nima nobene bunde, ali pa je hotel pokazati, da mu jo nihče od organizatorjev ni dal? V zadnjem primeru bi se lahko vprašali: le zakaj?? Resnično bi se po tolikšnem času županovanja lahko malo pozanimal o protokolu in tudi bontonu.”

 

143. Blamaža brez primere

Ko te ignorirajo mediji, si dovoliš pač po “protokolu” narediti selfie s predsednikom države.

Za pokozlat! F.K.

142. Protokol

“Ko ni uspelo gospodu na Pokalu Vitranc, upam, da bo uspelo gospej in gospodu v Planici!  Etiketa, ki pritiče prireditvam svetovnega formata, našemu županu očitno ostaja tuja. Kako se pričaka goste, nastopa pred kamerami in podeljuje priznanja ostaja zanj (očitno pa tudi za protokol obeh prireditev) “španska vas”! Mar ni protokol RS na prireditvi na Ruski kapelici pokazal kaj je prav in kaj narobe? Ali : Če ne gre, ne gre!”

Eden od 600 prostovoljcev z Vitranca

141. Urejanje okolice

Naravne katastrofe so bile v Sloveniji pogost pojav v zadnjih letih. Primorske gozdove je uničil žled, požar, naše pa je napadel kar novi direktor komunale. Lepo urejena okolica na Planiški praznik!

140. Vstopna točka Podkoren

Na spletni strani Občine Kranjska Gora je objavljena res lepa slika z “vstopne točke” nad Podkorenom z naslovom:  Utrinki obiska ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča.

Tudi mi, ki se vsak dan vozimo mimo imamo svoje “utrinke”. Upamo, da jih ne bodo deležni tudi obiskovalci Planice 2017, in da “nov veter”  na Komunali Kranjska Gora ne bo premočan in ne bo raznesel pločevink po vsej dolini.

 

139. Parkirišče Zelenci

Dobili smo več odzivov na prejšnji prispevek. O sporu v Zelencih je bil objavljen članek že leta 2012. Takrat so se zadeve začasno rešile, potem pa ponovno zaostrile. S prispevkom nismo želeli kakorkoli oporekati lastniku parkirišča Agrarni skupnosti Podkoren, ki ima z njim pravico v polni meri razpolagati. V Republiki Sloveniji je na podlagi Ustave RS  zagotovljena pravica do zasebne lastnine (33. člen). Naš namen je bil zgolj spodbuditi župana, da bi s predstavniki AS Podkoren sedel za mizo in se dogovoril glede uporabe parkirišča v javno korist (tako obiskovalcev naravnega rezervata Zelenci, kot tudi v »času Planice«, ko kronično primanjkuje parkirišč). Če lahko v proračunu za leto 2017 namenja 1.000 € za najem parkirišča »Topolino« pri Mojstrani, bi lahko zagotovil tudi sredstva za najem parkirišča v Zelencih. Pri vseh »turističnih« zadevah, ki jih plačujemo občani, bi bila to kaplja v morje. Kot smo že zapisali, bi pridobili vsi. Občani verjamemo v pripravljenost AS Podkoren, potreben je le pošten pogovor in dogovor.

 

138. Ko se v dolini išče “parking več”

Ko se v dneh, ki so pred nami (Planica 2017), išče “parking več”, se še kako jasno zrcali ” pogajalska sposobnost” našega żupana oz. “nove ablasti”, ki dodaja “kamenčke v mozaik”. Tam kjer je zgrajeno parkirišče za avtomobile (v Zelencih) je te dni “parkirana” hlodovina.

P.S. Strokovnjaki so si edini, da mora biti dober pogajalec čustveno zrel človek!

137. Moj pogled

Spoštovani, sem redna bralka teh novic. V priponki vam prilagam tudi tri fotografije.

Moje razmišljanje in pogled na delo župana, tudi v luči prispevkov 128,129, 133 in 135.

128 – Kar  se  tiče urejevanja okolice  ob magistralni  cesti je  moje  mnenje, da  je  prav, da  je  urejeno, ne  glede na to, kdo  dela izvaja. Ne nazadnje  niti ne  vemo kakšen je  dogovor  med Komunalo in direkcijo okoli plačila storitev.

129 – Retorika našega župana je pač taka, kot je. Izvolile smo ga volivke  in volivci in  takega   imamo. Nihče  ne  more  pričakovati, da  bo komuniciral profesionalno in  retorično pravilno, saj se  nikoli ni ukvarjal s  tem. Primerjava z županom Medvod, ki izhaja iz novinarskih vrst, ni ravno primerna. Res pa je, da nas  moti njegov način arogantnega obnašanja, kot  je  v prispevku tudi pravilno ocenjeno.

133 – Glede “anonimusa”  je prav, da se imena ne objavljajo, saj na vsako (županu neljubo) objavo ali dejanje, tudi sledi “maščevalna reakcija mišic”. Da moja trditev drži lahko podkrepim z dejstvom, da je dogodek opisan v prispevku 117, že dobil “maščevalni ukrep”, obisk inšpekcije v podjetju omenjenega udeleženca. Naročnik inšpekcije naj bi bila “neuradno” Komunala. Šlo naj bi za deponijo, ki jo ima podjetje že  leta na občinskem zemljišču. Slabih 200 m stran se pa nahaja občinska deponija, kamor  se  vozi ogromno odpadnega gradbenega materiala iz  gradbišč (v jeseni 2016 tudi zajetna količina strešnikov, asfalta in podobno, kar  pa za Komunalo ni sporno in tja ne pošlje inšpekcije.

135 – Podpiram ta portal, kjer se argumentirano ocenjuje delo župana in občinskih organov in ne na osnovi “gostilniških debat”, kot je to prisotno na številnih FB profilih (Kranjska Gora, Zgornjesavci – za lokalno prebivalstvo občine Kranjska Gora, Kranjskogorske Novice, Radimam Kranjskogoro in podobnih), ki so vsi samo nadomestek predvolilnemu FB profilu Rad imam Kranjsko Goro, ki je ugasnil takoj po volitvah, ko je dosegel svoj namen. Škoda je  le  v tem, da  je  tudi za urejanje teh FB profilov nekdo zadolžen in da  to ne dela zastonj.  Volivke in volivci ne  bomo ocenjevale hvalospevov na FB profilih, ampak samo dejanska dejstva in dosežke v tem mandatu. Po moje se župan se premalo zaveda, da živimo v občini, kjer vsak od nas pozna vsakega, da tudi marsikaj vidimo in opazimo in da ravno vse ne more iti tako, kot je to v njegovi navadi v zasebnem sektorju.

Nas občanke  in občane moti  stalno blatenje  in obtoževanje  za  nazaj. Občino je  župan prejel v odlični kondiciji in njegova naloga je to nadgrajevati.  Konec koncev je  kar  nekaj svetnikov, ki so aktivno delovali v prejšnjih mandatih, tudi  v komisijah (tudi današnji podžupan) in so odgovorni, če so kak sklep občinskega sveta  sprejeli nerodno ali napačno. Danes pogrevati to za nazaj, je  lahko le  izgovor  za nesposobnost ali nedejavnost današnje občinske  vlade.

Priznati pa je  treba, da občina  zgleda v tem mandatu bolj “okrancljana”, tudi Jasna je  lepša, škoda  le, da  je  večino tega  narejeno na “horuk”, kar  lahko kar  hitro obrne  ploščo uspeha.

Če  bo župan hotel uresničiti to, kar  je  obljubil pred volitvami, se  bo moral prizemljiti, tudi sprejeti kak kompromisni predlog ali dogovor tistih, ki “niso njegovi”, predvsem pa sprejeti dejstvo, da je  danes  župan vseh nas  občank in občanov in ne  samo ozkemu krogu “favoriziranih” okoli njega.

Obelodanila sem svoj pogled, koliko je pa v tem tudi resnice, naj pa vsak sam presodi.  M.K.

 

136. Iskanje 

Spoštovani!

Novice iz doline spremljam že kar nekaj časa. Da niso podpisane s polnim imenom in priimkom me ne moti. Verjetno pa ste (kako preroško) že na začetku ocenili, da je bolje da pisce člankov podpišete le z inicialkami, saj bi se piscem lahko zgodilo kaj podobnega kot se je zgodilo gospodu iz oranžnega “bagerčka”.

Še zamisliti pa si ne moremo, kako zaposlen bi bil župan, ko bi po dolini iskal pisce in jih stiskal za vrat in kje vse bi potem manjkal zaradi »neodložljivih« obveznosti.

Nekaj primerov: Lanski Pokal Vitranc, obletnica GRS Mojstrana, otvoritev urgentnega centra na Jesenicah, občni zbori…

L.p. Č.Č

135. Pismo Anonymousu

“Spoštovani” anonimnež. Razumem, da spomin ne seže tako daleč nazaj, od tega je namreč že skoraj pet let, ko je bila “postavljena” predvolilna in žaljiva “stran”, pod imenom RMKG. Dovoljeno je bilo žaljenje, podtikanje in spodbujanje k sovraštvu vsem in vsakomur, ki bi pridal kanček k strmoglavljenju bivšega župana. Tem moderatorjem, oz. anonimnežem zato sporočam:  Dragi moji, karma “is the bitch” ali po domače “kar seješ, to žanješ”!

Žal bomo “želi ta slab pridelek” vsi občani….

Lep pozdrav!  F.K.

134. Kako “zdajšnja” oblast spoštuje dosežke “bivše” – evropska sredstva, za katera “se ne splača niti svinčnika ošilit”!

Skrbno rahljanje zelenic ali šivilja Klara podnevi šiva, ponoči para 2. del (nadaljevanje – kot pri Topolinu).

133. Izjava tedna

Anonymous: “Dragi moji ne vem zakaj se skrivate in ne napišete svojega imena in priimka sami brezjajčniki ali pa ste mogoče ženske F.K.   L.Š.   J.K.”

Opomba: Ko anonimnež drugim očita anonimnost. Javni denar je od nas vseh, zato je za nas pomembna vsebina in ne imena.

 

132. Mnenje bralca

Bralec F.K. nam je posredoval izsek iz proračuna za leto 2017 (stran 39): “110220 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO 55.000 €” in naslednje mnenje: “Kot je razvidno, gre za 55.000 evrov intervencij v kmetijstvo…Ostala sredstva so namenjena tistim, ki so prisesani na proračun…”.

131.  Razvoj turizma in kmetijstva 

Spoštovani !

Z novim županom smo dobili tudi zelo radodarnega in podjetnega človeka, ki na račun občanov režira zgodbo o uspehu. Je pač vizionar, ki vidi (tudi) svoj “profit” na račun delavcev in kmetov, ki že tako, glede na primerljivost dohodkov v državi, prejemajo nižje dohodke, kot v marsikateri drugi občini.

Me pa najbolj od vsega moti ta rdeča pošast, ki se dnevno vali po dolini gor in dol. Prazna seveda, razen ko spusti dušico in mora na zaslužen oddih v mehanično delavnico. Ta “pošast” pa nas je v letošnjem zimskem času obremenila za več denarja, kot ga občina letno prispeva v kmetijstvo..

Tisti panoji, ki pa stojijo ob cesti na vsakih nekaj deset metrih, pa tako ali tako dolino delajo svetlejšo. Naravne lepote te doline, pač nudijo premalo obiskovalcem. Zato predlagam, da ob vstopu v Zgornjesavsko dolino postavimo še pano s pozdravom župana v že videni pozi, kar bo popestrilo dopust marsikateremu obiskovalcu.

LP!  F.K.

Opomba: Iz zapisnika Zbora občanov za območje KS Kranjska Gora, ki ji bil v četrtek, 17.11.2016 (končno so objavljeni vsi zapisniki iz leta 2016) je razvidno, da župan podpira predvsem gospodarstvo – turizem in kmetijstvo (koristno bi bilo, če bi se pozanimal, kaj so osnovne naloge občine in kaj pričakujemo občani od občine in njegove ekipe, pa žal ni navajen poslušati in razumeti težav »navadnih občanov«). V proračunu za leto 2017 namenja za celoten program kmetijstva, gozdarstva in ribištva 220.687 €, za vožnje praznega turističnega avtobusa pa namenja 15.000 € letno preko javnega zavoda Turizem Kranjska Gora (poleg stroška nakupa in verjetno tudi plačil servisov). Konkretnega poročila podjetja Infrasport d.o.o. (lastnik avtobusa) še nismo dočakali in kot kaže, ga v tem mandatu tudi ne bomo, zato občani dejanskih stroškov turističnega avtobusa ne poznamo. Glede panojev pa smo že konec leta 2014 izvedeli, da so postavljeni nezakonito, ukrene pa nihče nič, kljub delujoči »inšpekcijski in redarski službi« (podobno kot na »parkiriščih« v območju umirjenega prometa  pred gostilno »Pri Martinu«, kjer so na občinski cesti in celo pred gasilskim domom v večernih urah še vedno parkirani avtomobili).

 

130. Čestitka

Čestitam bralcu, ki je objavil pogovorno oddajo z županom Medvod. Za primerjavo predlagam, da si ogledate zapisnike sej občinskega sveta občine Kranjska Gora in ocenite nastopanje našega “Šmir jokeljna”.

Lp!    L.Š.

Opomba: Ogledate si lahko tudi posnetke sej občinskega sveta.

 

129. Javno nastopanje župana

Pozdravljeni!

V presojo vam prilagam “link” pogovorne oddaje z županom Medvod, da sami precenite oz. dobite občutek, kakšne retorične sposobnosti bi moral imeti “glavni” predstavnik občine. Poleg samega nastopa (brez mašil amm, mmm, aaa, sss), pa bode v oči iskrenost, poučenost o stvareh in naklonjenost do prebivalstva v občini. Pri nas pa je vedno veliko sprenevedanja, kazanja “mišic”(včasih dobesedno), kazanja s prstom na “bivšo garnituro” (s prstom se tudi bere kot v 1. ali 2. razredu). Če nekaj ne znam ali mi nekaj ne uspe narediti, je vedno kriv drug.

LP! J.K.

128. Gondola že vozi

 

127.  Podelitev štartnih številk

“V preteklih letih so ob zvokih Kekčeve pesmi smučarji cicibani  pospremili na oder tekmovalce in jim podelili štartne številke.Marsikomu se je to vtisnilo v spomin za celo življenje. Letos pa je ta čast pripadla “Kruljam”, ki so v narodnih nošah s cekarji v rokah ob zvokih Avsenikove golice plesale po odru. Spomnimo se prihoda nogometašev Barcelone na stadion, ko se je majhen deček s številko 11 oklenil Mesija tako, da ga je moral varnostnik odnesti z igrišča. Ganljivo in marsikomu so se takrat orosile oči. Kako pa mi? Čakam kdaj si bom lahko ogledal prvo tekmo za “Bukavo” glavo!”

Lp!  L.Š.

126. Vzdrževalna dela ob regionalni državni cesti

Ob državni regionalni cesti  R1-201 Rateče  – Hrušica smo v teh dneh, tudi izven naselij, priča poseku drevja. Odlično, saj bo pregled voznikov (če oštejemo nezakonito postavljene reklamne panoje v  15 m varovalnem pasu) boljši. Dela, ki se izvajajo imajo samo eno napako. Izvaja jih javno podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o., plačali pa jih bomo občani iz proračuna občine Kranjska Gora.

Redno vzdrževanje državnih cest izven naselij je po zakonu obvezna gospodarska javna služba državnega pomena.  Upravljalec  glavnih in regionalnih cest je Direkcija RS za infrastrukturo. Upamo, da je direktor Komunale Kranjska Gora dobro »prebral« Zakon o cestah, še posebej določbe o  nalogah in pristojnosti direkcije,  potrebni dokumentaciji in soglasjih, ter določbe o zagotavljanju varnosti na državni cesti. Verjetno je direktor z direkcijo podpisal pogodbo, na podlagi katere opravlja omenjena dela in bo Komunala prejela plačilo iz državnega proračuna.  V nasprotnem primeru se direkcija lahko veseli, saj bomo opravili  dela namesto njihovih delavcev, plačali pa občani iz proračuna. In koliko nas bo to stalo?

Po ceniku, ki velja od 1.7.2008:

Število delavcev, strojev in ur pa bo razvidno iz dnevnikov opravljenih del. Upamo, da bo direktor prodal vsaj lesno biomaso kotlovnici v Kranjski Gori ali Mojstrani.

 

125. Pokop pusta

“V prispevku št. 124 ste omenjali prireditve na najvišji ravni. Tokrat mislim, da lahko govorimo o prireditvi na najnižji ravni. V alpski vasici pred cerkvijo Marije Vnebovzetne, je bil organiziran pokop pusta. Veseli me, da se ohranjajo stari običaji. Vendar, kar se vidi na posnetku objavljenem na družabnem omrežju na uradnem kanalu Kranjske Gore, ne spada ne v alpsko vasico, ne pred cerkev, ne pred ljudski dom, čas dogajanja bi moral biti po polnoči, najbolj pa bode v oči, da se okoli pusta opazi najmanj 10 mladoletnih oseb, sigurno jih je nekaj tudi mlajših od deset let. Upam, da je bil dogodek samo “lapsus” posameznika, ne pa organiziran s strani Zavoda za turizem, občine Kranjska Gora ali pa TD Kranjska Gora.”

Lep pozdrav J.K.

 

 

 

124. Prireditve na najvišji ravni

“V marcu v dolino prihajata dve športni prireditvi svetovnega formata. Gospodoma in gospej, ki skrbe za protokol na obeh prireditvah kličemo: Še je čas, da zloščite javno nastopanje najvišjih predstavnikov lokalne skupnosti! Obnašanje ob poslušanju državnih himen, podeljevanje priznanj, predvsem pa udeležba na, za turizem tako pomembnih dogodkih, so ogledalo naše doline.”

Samo eden od 600-ih prostovoljcev

 

123. 140329 Gondola Vitranc

Župan ima v proračunu za leto 2017 na proračunski postavki 140329 planiranih 25.000 € za izdelavo projektne dokumentacije za gondolo na Vitranc. Številka je simbolična in kaže na to, da bo šlo še eno občinsko naročilo mimo zakona o javnem naročanju. Za vsa javna naročila storitev nad 20.000 € brez DDV mora namreč občina izvesti javni razpis.

Pri tem se pojavlja več vprašanj. Bo gondolo gradila občina z javnimi sredstvi? Ima na zemljiščih, ki niso v njeni lasti pravico graditi? Je zemljišča kupila, jih vzela v najem ali pridobila stavbno pravico? Je o tem že odločal občinski svet na kakšni dopisni seji? Ima občina vsa soglasja državnih organov? Bo mogoče dokumentacijo vložila v podjetje RTC žičnice Kranjska Gora kot kapitalski delež? Kako bo zagotovila sredstva za več milijonsko investicijo? Z evropskimi sredstvi očitno ne!  Gre le za “farbanje” volilcev? Ni mogoče v tem trenutku odprtih preveč vprašanj?

V nasprotnem primeru obstaja velika verjetnost, da bo 25.000 € našega denarja »vrženega stran« in dobili bomo dokument, ki bo obležal v predalu.

No, da sredstva za projektno dokumentacijo ne bi bila neučinkovito porabljena, predlagamo model gondole, ki bi se “zlil” z dosedanjimi izvedenimi projekti župana:

 

122. Naravno okolje

V Gorenjskem Glasu je bil objavljen prispevek z naslovom: »S terenskimi vozili po mokrišču«.  Prestižna avtomobilska znamka je organizirala terensko vožnjo v naravnem okolju, ki ima status naravne vrednote. Predstavniki podjetja so se opravičili, ker niso vedeli, da gre za zaščiteno območje in povedali, da so imeli soglasje lastnika zemljišča. Ta pa bi moral vedeti, kakšen status ima njegovo zemljišče in najemnike o tem opozoriti. Če ne bomo naravnih vrednot varovali sami, jih tudi drugi ne bodo. Živimo namreč v času tržnega gospodarstva. Predstavniki podjetja so povedali, da so želeli z aktivnostmi popestriti dogajanje v Kranjski Gori, ter tako doprinesti k turistični ponudbi lokalne skupnosti. Še sreča, da se za kaj takšnega ni odločilo kakšno podjetje, ki npr. proizvaja težke delovne stroje, rovokopače, nakladalce  in drugo delovno mehanizacijo. Naravno okolje je ena redkih stvari, ki jih še imamo v naši občini, kar je lahko tudi razlog za obisk turistov.

 

121. Gondola v Kranjski Gori

V pustnem času je vse mogoče. V Kranjski Gori smo dobili gondolo, zaenkrat pod Vitrancem.

120. Čas pustnih norčij

Medtem, ko imajo danes (24.2.2017) na Jesenicah občni zbor odbora za pustno tekmovanje Svinjska glava in bodo izvolili župana občine Svinjska glava, bomo imeli mi v Mojstrani verjetno polnočnico.

Kaj pa, če bi organizirali tekmovanje za najbolj “leseno” glavo?

 

119. Kdo koga “farba”?

Na Valu 202 je bil objavljen odličen prispevek novinarja Marjana Jermana z naslovom “Propadajoči počitniški dom v Kranjski Gori”.

Mnenje o viziji razvoja ali želji po poceni nakupu si ustvarite sami. Da ne govorimo o sliki na kateri je napis “Kranjska gora” namesto “Kranjska Gora”. Po dveh letih in pol smo slišali, da mora občina ravnati z javnimi sredstvi gospodarno. Pohvalno!

118. Bližnja srečanja

Izvedeli smo, da se je dogodek pred hotelom Larix v Kranjski Gori zgodil, ker je vesten občan z lastno mehanizacijo za svoj denar in dobrobit prebivalcev Gozd Martuljka, splužil državno kolesarsko stezo od Kranjske Gore do Gozd Martuljka. To je pozimi za pešce edina varna povezava Gozd Martuljka s Kranjsko Goro. Nesebično dejanje gospoda v malem oranžnem traktorju se lahko konča tudi s spodaj opisanim dogodkom, še posebej če so posredi lastni interesi nekoga, ki se počuti vsemogočnega in mu je za druge malo mar.

 

117. Nepričakovan dogodek

Pozdravljeni !

Sem redni obiskovalec  Kranjske Gore in že poznam veliko domačinov in tudi vašega župana. Zakaj vam sedaj to pišem? Ker se mi zdi, da je prav in da tudi vaši občani, ki tega še ne vedo kakšega župana imajo .

Pred par dnevi sedim pred lokalom nasproti hotela, pijem kavo  in opazujem gospoda kako posipa s traktorjem sol po parkirišču. Pripeljal se je  vaš župan, izstopi iz avta nekaj ogovori gospoda, se usede v avto, nato zopet izstopi in ga še nekaj ogovarja.  Pravzaprav se mi zdi, da je bil vas župan zelo jezen na gospoda, žal pogovora nisem slišal. Sem pa jasno videl, da je tega malega gospoda prijel za vrat in ga rahlo stresel, še nekaj mu je s prstom žugal, zabrundal, se usedel v avto in odpeljal.

Skratka bil sem zelo zgrožen nad dejanjem vašega župana, saj da pri taki funkciji, kot jo ima, bi se lahko zadržal vsaj v javnosti in bi moral biti občanom za vzgled. Kaj več o pogovoru bi pa gospod v malem oranžnem traktorju vedel povedat.

Opomba: navedbe bralca J.Z. smo preverili, žal so resnične.

116. Kje v Sloveniji se najbolje živi?

Revija Moje finance je v februarski številki objavila lestvico 211 slovenskih občin. Analiza razkriva, kje v Sloveniji se najbolje živi, kje imajo najvišje plače, najnižjo brezposelnost, najbolj produktivna podjetja, najbolj ugodne cene stanovanj, najmanj kriminala, najmanj depresivnih in bolnih ljudi… . Na prvem mestu je občina Železniki, sledijo še štiri gorenjske občine: Cerklje na Gorenjskem, Žiri, Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka.

Občine Kranjska Gora ni na zavidljivem mestu. Imamo podpovprečne plače (podatek za november 2016, Slovenija – neto plača 1.087,08 €, občina Kranjska Gora – neto plača 935,26 €, vir Statistični urad RS), imamo slabo plačana delovna mesta v turističnem gospodarstvu (vir Ajpes: Javna objava letnih poročil 2015, Gostilna pri Martinu, Janez Hrovat s.p.), visoke cene stanovanj in visoke življenjske stroške. Novih delovnih mest za visoko izobraženo mladino ni, zato se mladi odseljujejo in število prebivalcev se znižuje. K sreči imamo vsaj urejeno komunalno infrastrukturo (pa naj župan še tako »pljuva«) in infrastrukturo za negospodarske dejavnosti (šole, vrtce, muzeje, zdravstvene domove, dom za starejše…), v katerih je zaposlena večina občanov z visokošolsko izobrazbo. Župan, lučke, lesene hiške, mostički, novi hotelčki (beri zasebni apartmaji pod Vitrancem) standarda občanom očitno ne bodo dvignili.

 

115. Pozdrav z Jesenic

Po sneženju pred dvema dnevoma, se je kot najprimernejši prostor za odlaganje snega pokazalo parkirišče za invalide pred Mercatorjevo trgovino v Kranjski Gori (stanje  na dan 8.2.2017).

Kot kaže se praksa, ki je bila lastna nam Jeseničanom z novim letom seli tudi v mondeno Kranjsko Goro. Izbira novega vodstva je bila kot kaže res “sedmica na lotu” za vašega župana!
Lep pozdrav z Jesenic T.M.!

 

114. Kulturni praznik

Upamo, da v skoraj novem Ljudskem domu letos ne bomo doživeli, na predvečer kulturnega praznika, predstave sorodne lanski. Naj spomnimo, da se je naslov glasil “Zgodovina selfi butla“!

113. Zahvala

Zahvaljujemo se “občinarjem” za ažuriranje spletne strani iz prejšnjega prispevka.

112. Spletna stran

Včasih so se predvsem mlajši občani zgražali nad spletno stranjo občine, ker naj bi bila zastarela. Spraševali so se, če “občinarji” še niso slišali za Joomlo ali kakšen drug računalniški program za izdelavo spletnih strani.

Danes je spletna stran sodobna in všečna. Samo podatki so stari. Blaž Knific je še kar podžupan, čeprav naj bi že zdavnaj odstopil.  Tudi podatki o dveh dopisnih sejah v mesecu decembru 2016 in januarju 2017, do nas občanov še niso prišli. Skrivnosti ali zgolj “polovičarstvo”?

 

111. Draga M.K. ali Nekaj je zelo narobe v tej (zgornjesavski) družbi

Ogorčena občanka:

“Z zanimanjem sem prebrala vaše pisanje o odnosu naše oblasti do udeležencev tekem za svetovni pokal smučarjev invalidov. Pripombe so popolnoma na mestu!  O toplini, ki je ni od nikoder, praznem ciljnem prostoru, o prisotnosti društva invalidov, o zavedanju »oblasti«, da v našem kraju potekajo tekmovanja… si mnenja lahko deliva.

In ko razpredam jaz!

Le kako lahko pričakujemo, da bomo mesto v družbi dali v naši občini invalidom, ko pa imamo župana, ki brezkompromisno zaseda parkirne prostore namenjene invalidom in za povrh še, ne da bi trenil z očmi izstreli laž, da je bil parkirni prostor zaseden, on pa je imel nujne opravke! Nujnih opravkov ni, ko moramo spoštovati napisana pravila! Kako bomo prostor dali invalidom, v naši »zgornjesavski« družbi, ko pa imamo župana, ki že leta zaseda s svojim številnim voznim parkom »varno šolsko pot«, pa se mu ne zgodi nič! Kako bomo prostor dali v tej naši »zgornjesavski« družbi invalidom, ko imamo župana, ki že leta onemogoča s svojim številnim voznim parkom izvoz iz garaž gasilnega doma, pa se mu ne zgodi nič! Kako bomo mesto v naši »zgornjesavski« družbi dali invalidom, ko pa imamo župana, ki ti pri parkiranju na parkirnih mestih ob njegovi agenciji (mimogrede parkirni prostori pa niso njegova last), mirno pokaže sredinec na roki in svojo potezo pospremi še s sočnim besednjakom, ki mu ni tuj!

Kako bomo dali prostor v tej naši »zgornjesavski« družbi invalidom, ko pa se ob dejanju, ki ni ostalo skrito v tistem jesenskem prispevku, ne zgane niti Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Dejanja ne obravnava na nobeni svoji seji, kaj šele, da bi dejanje obsodilo. In v njem sedijo sami »izbranci«! Najboljši, po prepričanju in zagotavljanju našega oblastnika! Taki, ki  bi jim pomen gibanja, zaznavanja življenjskega okolja… lahko razložili in privzgojili že njihovi starši (učitelj telesne vzgoje, učitelj razrednega pouka, vzgojitelji…)! Taki, ki jim je očitno pomemben le »stol« v določenem organu občine, odgovornosti pa se nikakor ne zavedajo! Taki, ki ne zmorejo pomisliti kaj je prav in kaj narobe, kaj se spodobi in kaj ne, kaj je primerljivo s sodobno civilizirano družbo. Taki, ki so pozivali in nas usmerjali na »prave poti«, na čas pred dvajsetimi leti, ko so si invalidi šele utirali pot med nas. Pa tega takrat verjetno niso opazili!  Taki, ki ne sprevidijo, da deljenje na »naše« in »žal naše« izpričuje tisto delitev na »čiste« in »nečiste«!

Kako bomo mesto invalidom v naši »zgornjesavski« družbi dali, če pa občinski svet sestavljajo svetniki, ki deklamirajo na pamet naučen tekst, ki jim je bil posredovan! Kako bomo mesto invalidom dali, ko pa naši svetniki svoje glave tišče globoko v tanke knjižice, ki jih hite prebirati kar tam, na seji, na katerih nikoli ni dovolj časa, saj se vedno konča s povabilom na kozarček! Kako bomo mesto v naši družbi namenili invalidom, ko pa naši občinski svetniki žive vzporedna življenja! Ko ne znajo povezati svojega invalidnega soseda, znanca, morda sorodnika… s svojo odgovornostjo za njegovo mesto v družbi, za njegovo lažje integriranje v družbo, za omogočanje dostopnosti kulturnih, športnih, izobraževalnih središč. Kako bomo dali mesto v naši družbi invalidom, ko pa se naši »odgovorni« svetniki ne zavedajo, da je njihov obraz prav njihov vodja! Kako bomo mesto v družbi dali invalidom, ko pa imamo občinske svetnike, ki jih skrbi vse tisto kar jim je naročeno, dejanja njihovega velikega vodje pa ostajajo neopažena! Kako bomo mesto v družbi dali invalidom, ko občinskih svetnikov ne zaskrbi ob izrečenih lažeh, in ob dejanjih, ki so vredna glasne obsodbe. Pričakovati, da bo kdo od njih potegnil podobno potezo kot so jo v Kranju, je tukaj, v naši »zgornjesavski« družbi, povsem odveč!

Kako bomo mesto v naši družbi dali invalidom, ko pa obsodbe dejanj, ki niso enkraten dogodek, niso spodobni obsoditi ne društva upokojencev, invalidov, niti zdravstveni delavci… Kako bomo mesto dali invalidom v naši družbi, ko pa dejanja ne obsodijo niti tisti »sivolasi« strici in tete iz ozadja, niti »tamali« kamenčki oz. gospodarstveniki iz vrst katerih in s podporo njih je izšel naš veliki vodja. Kako bomo mesto v družbi dali invalidom, ko pa bi morali glas povzdigniti tisti, ki so se in se vsak dan srečujejo z invalidi! Mogoče, pa bi morali mali  —–, kamenček in gospodarstvenik,  ——-  promotor in velik mag, člani strankarskih list, ki so nagovarjali z imenom, priimkom in svojimi obrazi razmisliti in potegniti vzporednice med svojim življenjem in svojim profesionalnim življenjem! Mogoče razumniki, intelektualci, pesniki, pisatelji, novinarji, ki jih v tej naši »zgornjesavski« družbi res ni prav veliko, pa bi vendar pričakovala, da bodo zastavili svoj glas za šibkejše, tiste, ki so prikrajšani za marsikaj, kar je nam samoumevno, da zmoremo, imamo, opravimo mimogrede, brez pomoči drugih, brez izjemnih naporov, brez tisočih ponovljenih gibov, da ukanemo telo, um, naravo, da lahko dvignemo zgornji del svojega telesa, se ob asistenci dotaknemo in odbijemo navaden balon in podržimo naročju – varno – svojega nadobudnega otroka, vnuka, nečaka, prijateljčka… Kako bomo mesto v družbi dali invalidom, ko pa se vse vrti le okrog dobičkov, avtomobilov prestižnih znamk višjega cenovnega razreda, o stroških, ki jih moramo klestiti na račun delavca, šolstva, zdravstva, socialnih transferjev, pravzaprav vsega tistega, ki našemu vodji in njemu podobnim ne prinaša nikakršnega dobička! Zanj je vse to le strošek, ki pa se pri njem in njemu podobnim žal kaže kot pomanjkanje empatije, topline, srčnosti in zagotavljanju nekomu tisto kar mu pripada zapisano v zakonih! Invalidom, na primer, parkiranje na njim določenih parkirnih prostorih! Pa, če je našemu vodji to po volji ali ne! Pa, če se našemu vodji mudi ali ne! Pa, če tudi mora naš vodja poiskati parkirni prostor na drugem koncu velikega parkirišča, ki je v mesecu oktobru, skoraj prazno.

In za konec, spoštovana M.K.! Mislim, da bo letos minilo deset let od Evropskega prvenstva v namiznem tenisu za invalide v naši dvorani »Vitranc«. Slike, ki so mi ostale v spominu so še kako žive. Nadobudni učenci kranjskogorske osnovne šole so s ponosom pobirali male, bele namiznoteniške žogice, ki so letele na vse konce in kraje dvorane. Nadobudni učenci osnovne šole so spremljali športnike invalide do vstopa v avtobuse, ki so jih vozili v hotele in nadobudni učenci osnovne šole so bili neverjetni navijači vsem športnikom! Osnovnošolski navijači, pobiralci žog, spremljevalci invalidom so danes odrasli. Prav njim je bilo omogočeno, da so začeli spremembe za katere vemo, da so njih prihaja počasi, počasi, prepočasi. In kar zaboli, ko vidiš, da je z dejanji, ki se vztrajno ponavljajo (parkiranje, parkiranje, parkiranje, enakopravna obravnava invalidnih oseb…) izničeno z arogantnim obnašanjem, napuhom in lažmi osebe, ki naj bi nam bila vzor, pa nam je žal le sramota. Kako že? »V mozaik bom dodajal le kamenčke.«

Kamenje, ki pa ga zlaga visoko v zidove naše družbe, neodgovorno, površno, arogantno, pridobitniško, zlagano, zaigrano, koristolovsko, nesramno, avtokratsko, z igranjem farse, zavajanjem malega človeka, s trosenjem neresnic, z izsiljevanjem, grožnjami, izpolnjevanjem predvolilnih obljub svojim podpornikom, govorjenju, da ovce slede svojemu pastirju… dolgo ne more stati. Za stabilnost so potrebne trdne vezi, ki pa jih  žal ne zna tkati. Pa naj mi bo oproščeno, da upam soditi javno, saj tisti, ki bi to morali storiti že davno ostajajo nemi! Zakaj, pa si lahko le mislimo!

T. F. Kranjska Gora”

 

110. Pod črto

Na 13. redni seji Občinskega sveta, dne 28.9.2016, so člani OS, z 11 glasovi za, sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2). Predlagatelji gradiva so nas prepričali, da bomo dobili tri nove hotele v Kranjski Gori, neposredno pod smučišči, priložnost za nova delovna mesta in razvoj elitnega turizma.

Na spletni strani neodvisnega in neprofitnega medija »podcrto.si« je bil dne 27.1.2017 objavljen zanimiv članek:

»Skrivnostni lastniki elitnih parcel pod Vitrancem«

Kakorkoli že, veselimo se lahko novih hotelov in številnih delovnih mest v naši dolini. Poleg omenjenih parcel že stoji lep »hotel Lesnina«. Od vsega nam je najbolj všeč »recepcija« tega hotela.

 

109. Dimnikar

S 1.1.2017 se je pričel uporabljati novi Zakon o dimnikarskih storitvah. Ministrstvo za okolje in prostor je dne 19.1.2017 objavilo seznam dimnikarskih družb z dovoljenjem in dimnikarjev z licenco. Ta seznam je povzela tudi Občina Kranjska Gora in ga objavila na svoji spletni strani.

Ministrstvo je dne 27.1.2017 objavilo posodobljen seznam izvajalcev, ki pa ga občina ni objavila.

Zakaj je to pomembno?

Na novem seznamu, z dne 25.1.2017, je naveden tudi izvajalec iz naše občine: »KNOF, dimnikarstvo in storitve, Alojz Cizelj, s.p.«, ki ga na prvem seznamu ni.

Zakon namreč v tretjem odstavku 19. člena določa, da se k ceni dimnikarskih storitev lahko prištejejo tudi potni stroški, če je uporabnik oddaljen več kot 25 kilometrov od sedeža dimnikarskega podjetja. Ker je podjetnik iz Podkorena, bomo uporabniki v občini Kranjska Gora praviloma plačevali le ceno storitve brez potnih stroškov. Kar pomeni za občane nižji strošek izvajanja storitve.

Za reklamo bo poskrbel podjetnik verjetno sam, župan in njegov ekipa pa sta še enkrat dokazala, kako jim je mar za domačine. Žal je tudi g. Podgornik iz Mojstrane, podpredsednik KS Dovje-Mojstrana v zvezi z dimnikarskimi storitvami »izgubil dar govora (pisanja)«.

Za izbiro izvajalca dimnikarskih storitev, se bo odločal vsak sam. Veliko pa pomeni, da imamo izbiro uporabniki sami.

 

108. Zimska služba

Snežilo je pred 10 dnevi. Svetovni pokal invalidov se je pričel pred tednom dni. Novi direktor komunale pa za javne parkirne površine namenjene invalidom že vzorno skrbi. Tako kot do 31.12. 2016 na Jesenicah. (Danes smo pa 24.1.2017).

107. Zapisniki zborov občanov

Ko je župan “zašel” v svet belih ovratnikov je obljubil, da pri njem ne bo prostora za polovičarstvo (konkretno na slavnostni seji na Kredarici leta 2015). Čeprav objava zapisnikov zborov občanov na spletni strani občine ni upravni postopek, za katerega veljajo roki za izdajo odločbe, ki so določeni v  Zakonu o splošnem upravnem postopku, pa je po dveh mesecih že čas, da občina objavi zapisnike še za zbore občanov za KS Podkoren, KS Kranjska Gora, KS “Rute” – Gozd Martuljek, Srednji Vrh in celo zapisnik za KS Kranjska Gora iz leta 2015, od katerega je minilo več kot leto dni.

Župan in njegova ekipa naj pregleda tudi vloge na katere ni odgovora več kot pol leta.

O polovičarstvu res ne moremo govoriti. Do polovice namreč manjka še zelo veliko.

106. Svetovni pokal za smučarje invalide

Ne morem si kaj, da bi ne napisala  nekaj vrstic:

“In kaj me je zmotilo?

Zadnjih nekaj dni se je  v Kranjski Gori odvijal “svetovni pokal invalidov”.  V  kraju se  to sploh ni  vedelo, nobenih vzporednih aktivnosti naših turističnih  delavcev, ki nenazadnje tudi kaj pokasirajo od  tega.  Nobene  promocije, nobene  prireditve  v ta namen,  nobene  topline, pa  so bili  tekmovalci iz  vsega  sveta.  To je prireditev svetovnega pomena in ena od  priložnosti, kjer  bi lahko pokazali našo lepo Kranjsko Goro in si še  dodatno naredili reklamo.

To ni bila sindikalna tekma, ampak svetovni pokal  iz  katerega je  šla dva  dni slika tudi v svet  v živo,  preko TV  prenosa tekem.  Cel svet  je  videl prazen ciljni prostor, brez  gledalcev, brez  dodatne  ponudbe, cel svet je videl, da so bili tekmovalci le sami sebi namen.  Niti iz  našega društva invalidov ni bilo nikogar, da bi jih prišli vsaj pozdravit.

Enostavno, videlo se  je  nezainteresiranost  lokalnih veljakov, ki krojijo naš turizem in tu so padli na  izpitu po celi črti.

Karavana se  sedaj seli v Trbiž. Tam je  čisto druga slika,  drugi svet.  Že  od  meje  naprej je  cel kup reklamnih plakatov za prireditev,  postavljeni so že številčni  “štanti”, oglašujejo povsod  kjer  je  možno.

Tudi od  tam bo šla slika v svet in tega  se  zavedajo, pa nenazadnje, od  vsakega sendviča tudi “cesar”  dobi, kar  mu pripada. Turistični delavci se  zavedajo pomena take  prireditve  in tudi to, da  je  to odlična poceni  promocija njihove  ponudbe.

Skratka, predlagam našim veljakom, da  si  gredo tja ogledat, kako je  treba  izvajati promocijo  in se  tudi kaj naučiti iz  te  zgodbe.

Tudi če  nekomu nič ne  pade  v žep, je  to poceni  naložba za prihodnost.  Ali ni možno, da  bi se  kdo od  več  stotisoč gledalcev, ki so si ogledali tekme  preko TV prenosa,  odločil za kak dopust  v našem kraju. Glede  na  to, kako so se  sosedi tega lotili, se  bo zagotovo odločil raje  za Trbiž.

Sicer ne vem, če pravilno razmišljam, lahko se v moji oceni tudi motim, a ne morem si kaj, da vam tega ne bi napisala.”

S spoštovanjem, M. K.

105. Ko je županu stvar nejasna

Zapis s Facebooka:

Odziv bralca F.K.:

“Na poziv gospoda Kordeža (op.verjetno Kordiča), da se ukine promet za “šleperje” skozi dolino, župan odgovori, da je stvar “zapletena in nejasna”. Takšnega odgovora od -župana, ki vse ve in vse zna-, človek ne bi pričakoval. Namreč, ves gradbeni material, les, sekanci za kotlarno, prevoz kurilnega olja, prevoz tribun do poligona v Podkorenu, prav tako v Planico, asfalt, pa še bi lahko našteval, se prepelje z velikimi kamioni. Verjetno tudi na njegova gradbišča. Glede na njegovo nevednost, bo verjetno predlagal uporabo za te namene samokolnice, namesto rdečega onesnaževalca doline, pa rikšo…”.

 

Opomba: župan spoznava, da so “stvari” zapletene in njemu nejasne. Nam pa na žalost kristalno jasne.

 

104. Obisk 

Britanska veleposlanica v Sloveniji gospa Sophie Honey je danes (19.1.2017) preko medijev sporočila, da želi obiskati vseh 212 občin v Sloveniji in se seznaniti z njihovimi značilnostmi. Upamo, da župan tega sporočila ne bo spregledal in bo med prvimi povabil veleposlanico na obisk v občino Kranjska Gora. Gospa Sophie Honey je že ob nastopu službe napovedala, da bodo na veleposlaništvu podpirali britanska podjetja, ki želijo vlagati v ali trgovati s Slovenijo.

To je odlična priložnost za prikaz dela župana in njegove ekipe v preteklih dveh letih. Prepričani smo, da se bo, po predstavitvi dosežkov, z veleposlaništva hitro razširil glas o naši podpori turističnemu gospodarstvu in si bodo britanski podjetniki podajali kljuko županovih vrat v želji po investiranju v naši občini.

 

103. Občinsko priznanje

Izvedeli smo, da bodo na Jesenicah našega župana predlagali za najvišje občinsko priznanje občine Jesenice.

Opomba: če razlog, ki je nastal 1. januarja 2017, ne bo dovolj za utemeljitev predloga, bo pa sigurno dovolj velik razlog uresničitev “želja” po združitvi podjetij JEKO-IN d.o.o. Jesenice  in Komunale Kranjska Gora. Župan predlagamo, da na tovrstne “sinergijske učinke” pozabiš.

102. Pridobivanje dovoljenj

Spoštovani,

če želite v občini Kranjska Gora z javne ceste postaviti lestev in zamenjati strešnike na strehi svojega objekta, morate pridobiti dovoljenje za zaporo občinske ceste in za dela na občinski cesti. Obrazec dobite na spletni strani občine, plačati pa morate tudi upravno takso.  V primeru, da dovoljenja nimate, vam grozi kazen, kar so nekateri naši občani že izkusili. Pa velja to v vseh primerih, za vse enako?

V primeru iz Mojstrane na sliki žal ne. Občina v tem primeru gradnje in večkratne uporabe javne ceste (da ogrožanja prometa ne omenjamo, saj so večkrat parkirana tudi precej večja tovorna vozila) občanov na svoji spletni strani ne obvešča. Izgovor, da gre za državno cesto (skozi naselje) ne bo pomagal, saj je tudi za državno cesto dovoljenje za delno zaporo potrebno pridobiti (bistveno težje), predložiti pa je  potrebno tudi elaborat. Eni pač lahko, tudi brez dovoljenj!

 

101. Dvig praga kulture politike

Blaž Knific je v medijih ob imenovanju za direktorja Komunale Kranjska Gora d.o.o. povedal, da se bo umaknil s funkcije podžupana Občine Kranjska Gora in iz občinskega sveta. Misli, da je prav tako, da je treba dvigniti prag kulture politike. Posvetil se bo vodenju podjetja, delo občinske uprave in svetnikov pa bo seveda zavzeto spremljal kot občan.

Dejstvo je, da Blaž Knific ne bo dvignil »praga kulture politike«, pač pa je to že pred njim storil zakonodajalec. Če bi poznal aktualno zakonodajo, takšnih izjav ne bi dajal. Ali pa misli, da občani občine Kranjska Gora »pojma nimamo«?

Gre za nezdružljivost v skladu z:

 • drugim odstavkom 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi;
 • drugim odstavkom 27. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;
 • členom Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo »Javno podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o.«.

Če poenostavimo, direktor javnega podjetja ne more biti podžupan in član občinskega sveta, ker družbenik (občinski svet) v skladu z aktom o ustanovitvi spremlja in nadzira poslovanje družbe.

O »kulturi politike« v naši občini pa bi lahko napisali debelo knjigo. Blaž Knific je namreč še vedno podžupan občine Kranjska Gora in član »vseh komisij«. Tako bo najmanj do naslednje seje občinskega sveta, ki bo enkrat v prihodnosti (februarja, marca?). Tudi plača podžupana bo za ta čas verjetno nakazana na pravi račun. Hkrati se nam poraja zanimivo vprašanje. Kdo bo nasledil Blaža Knifica v občinskem svetu? Bo to drugo uvrščena kandidatka z liste SD na zadnjih volitvah, ali bo »po lanskoletnih lobističnih aktivnostih« član iz KS Dovje-Mojstrana, ki bo tudi prevzel funkcijo podžupana? Tudi mi (ostali občani) bomo, tako kot Blaž Knific, zavzeto spremljali delo občinske uprave in svetnikov. Še celo več, spremljali bomo tudi delo župana, česar si Blaž Knific glede na nove zadolžitve sigurno ne bo upal privoščiti.  Prva lekcija je bila menda že “odčitana”. V naši občini se ve, kdo ukazuje in kdo posluša ter izvršuje.

 

100. Misel velikega Indijca

V “jubilejnem” prispevku vam v razmislek ponujamo naslednjo misel:

Pomembno je dejanje, ne sad tega dejanja. Narediti moraš tisto, kar je prav. Morda ne bo v tvoji moči. Morda ne bo v tvojem času, da bo dejanje obrodilo sad. Toda to ne pomeni, da prenehaj delati tisto, kar je prav. Morda nikoli ne boš izvedel, kaj je rezultat tvojega dejanja. Toda če ne storiš ničesar, ne bo nobenega rezultata.

(Mahatma Gandhi)

 

99. Draga Kranjska……..!

“Pozdravljeni,

podobno kot v prispevku se dogaja tudi z domačimi “turisti”.

Lep pozdrav!  S”

Vtisi Katarine

 

98. Kroženje rdečega avtobusa, kupljenega v Amsterdamu

Prejeli smo dopis, ki vam ga posredujemo:

” Kot občani opažamo, je ponovno oživel (vstal od mrtvih) rdeč avtobus. Dovolil sem si oceniti minimalne stroške za premikanje tega vozila:

 • dnevno opravi cca 120 km – 36 litrov goriva – 43,20 €
 • plača voznika – 7 ,00 € /uro
 • za vebasto gretje, ki ga ima pri – 10 stopinjah samo voznik, (ostali pa naj se malo stiskajo, saj so na dopustu) – 0,5 l goriva – 0,70 €
 • stroški registracije, vzdrževanja, servisiranja (predvsem  izrednega) 15 €/dan
 • amortizacija – 2,00 €/dan

Vsak dan nas davkoplačevalce stane rdeč avtobus, ki se večinoma vozi sam z voznikom, oblepljen z reklamami,  117,10 €.

Toliko občani dnevno prispevamo za prevoze “obubožanih” turistov v našem kraju.

Za primerjavo pa bi rad dobil rezultate pregleda nadzornikov občine v naši osnovni šoli, kjer so pregledovali upravičenost kosila socialno ogroženim otrokom. Ker rezultatov pregleda nimam, bi rad dal samo malo primerjave. Strošek avtobusa znaša minimalno 117,10 €/dan, obrok socialno ogroženemu otroku pa stane 2,50 /dan. Strošek avtobusa pomeni  cca 50 obrokov na dan.

Kot dober gospodar in človek z malo vesti imam vprašanje. Kdo ima prednost,  zastonjski  avtobus ali naši otroci?”

Opomba: Poročili o pregledu nadzornega odbora občine glede regresirane prehrane učencev se nahajata na spletni strani občine:

Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora

Osnovna šola 16. decembra Mojstrana

Mogoče je pa po dveh polnih letih  že čas, da bi poslovanje podjetja Infrasport d.o.o., v katerem ima občina večinski delež in ga znatno financira, novo vodstvo predstavilo občinskemu svetu in občanom.

97. Imenovanja

Na isto temo smo prejeli več pisem. Objavljamo eno od njih:

“Kot občan zelo težko spregledam županova sprenevedanja ob imenovanju na delovna mesta direktorja Infrasporta d.o.o., direktorja LTO  in končna uresničitev “mokrih sanj”: imenovanje  g. Knifica na mesto direktorja Komunale Kranjska Gora d.o.o., saj so bile delitve delovnih mest dogovorjene in obljubljene podpornikom župana pred in med volitvami.

Ob vseh imenovanjih je župan neposredno in posredno posredoval k rezultatu izbire. Taka posredovanja pa se po mojem mnenju skladajo z spodaj navedenimi definicijami:

KORPUCIJA

Korupcija je vsaka kršitev (tudi opustitev) dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki se lahko s kršitvijo okoristijo, zaradi neposredne ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Korupcija je katerakoli dejavnost oseb, ki jim je zaupana odgovornost v javnem ali zasebnem sektorju, s katero kršijo svoje dolžnosti, ki izhajajo iz statusa javnih uslužbencev, uslužbencev v zasebnem sektorju, neodvisnih agencij in drugih razmerij te vrste, usmerjena je v pridobivanje kakršnihkoli nazasluženih koristi zase ali za druge.

Na eni je ponudnik koristi, na drugi njen prejemnik, oba se zavedata dejanja, ki ostane skrito. Tretji člen v verigi pa smo vsi mi oškodovanci.

NEPOTIZEM

Je kot nekdo na uradnem položaju izkorišča svojo moč in oblast, da zagotovi delo ali uslugo družinskemu članu ali prijatelju, čeprav ta ni usposobljen ali si tega ne zasluži.

KRONIZEM

Je širši pojem od nepotizma, ki obsega tudi situacije, kjer se favorizira prijatelje.

KORUPCIJA

Je zloraba zaupne moči za osebne koristi.

Vsekakor bi morala država vsa dejanja, ki se enačijo s temi definicijami, sankcionirati (beri kaznovati).

Vendar pa kot smo vajeni, se to ne bo zgodilo, velja pa se vse te lumparije pomniti za čas prihajajočih lokalnih volitev v letu 2018.”

 

96. Gozdne ceste

Pismo bralca F.K. :

“Upam, da bo župan iz proračuna namenil kakšen evrček za popravilo gozdnih cest. Vem, da je “nujno potrebno” obnoviti mostove okoli Kekčeve dežele, zgraditi mostičke v Mali Pišnici do lovske koče in postaviti v Jasni mlinsko kolo, ki se neutrudno vrti in razveseljuje množico turistov.
Pa vseeno upam, da za to “prepotrebno” investicijo, ni bil porabljen denar, ki ga lastniki gozdov prispevajo za vzdrževanje gozdnih cest… Mogoče pa bodo gozdne ceste v boljšem stanju drugo leto, ko bo župan spet organiziral polete z jadralnimi padali. Komaj čakamo… .”

 

95. Izgubljajo eni, pridobimo pa lahko vsi

Že Sir Humphry Davy je o lepotah Zgornjesavske doline zapisal: »Ne poznam v Evropi nič lepšega!«. Zelenci so ena od naših naravnih lepot, ki sta jo Vlada Republike Slovenije in Občina Kranjska Gora razglasila za naravni rezervat.  V občinskem Odloku o Naravnem rezervatu Zelenci iz leta 2013 je zapisano, da je za upravljanje naravnega rezervata eden izmed virov financiranja tudi občinski proračun.

Županu in njegovi ekipi predlagamo, da Občina Kranjska Gora v proračunu za leto 2017 nameni 1.000 € za plačilo najemnine za uporabo parkirnega prostora pri vstopu v Naravni rezervat Zelenci. Tako kot je to storila za plačilo najemnine za parkirišče »Topolino« v Mojstrani (proračunska postavka 130231) . Verjamemo, da imata obe agrarni skupnosti enake »apetite« po zaslužku in s tega stališča ne bo problemov, saj so člani pošteni ljudje.

V primeru Zelencev bomo pridobili vsi. Agrarna skupnost Podkoren bo dobila denar za najemnino, lastnik lokala bo dobil najemnino za lokal, najemnik lokala bo lahko izvajal dejavnost in zaposloval domačine (vsi bodo plačevali državi prispevke), obiskovalci bodo dobili vtis, da so zaželeni in se nahajajo v turistično razviti občini. Občanov pa pred gosti ne bo sram, saj bodo odpadla številna vprašanja in pojasnjevanja.

Najbolj pomembno je, da se nikomur ne bo potrebno sprenevedati, da potrebuje prostor za sečnjo in spravilo lesa:

Izginil pa bo tudi letak z vrat lokala:

Potem bo pisalo: »Dobrodošli dragi gostje in obiskovalci Naravnega rezervata Zelenci, danes Vam nudimo…, obiščete lahko še…, prenočišče dobite pri…«. Potem bo res veljalo, da smo turizem ljudje in še en korak k »mondenosti Kranjske Gore« bo narejen.

 

94. Zakaj “šala” župana ni smešna

V prvi številki Mladine je bil objavljen članek Izaka Koširja z naslovom “Iztegnjena (leva) roka” in podnaslovom ” Zakaj “šala” kranjskogorskega župana ni smešna”. Članek ponuja dovolj prostora za lastno mnenje, še posebej v povezavi s prispevkom št. 18.

članek v Mladini, 6.1.2017

 

93. Voščilo in zahvala 

Pismo bralke Z.P.:

“Srečno in uspešno leto 2017 želim delavcem ŽIČNIC KRANJSKA GORA !!!

Ob tej priliki se jim srčno zahvaljujem, da so z velikimi napori in stroški uspeli zasnežiti nekaj smučišč. Brez njihovega truda bi lahko, skoraj, nabirali regrat. Če bi bila malo bolj predrzna, bi se upala zahvaliti tudi v imenu tistih, ki oddajajo več deset oz. sto ležišč (ki so kar dobro zasedena) in opravljajo tudi druge turistične dejavnosti, samo beseda HVALA se jim zdi malo staromodna. Srečno in lep pozdrav Kranjskogorčanka”

92. Krenjska gora  (Kranjska Gora)

Bomo sedaj začeli spreminjati še imena naselij?

 

91. Usmerjevalni sistem

Na Balkanu imajo takšne smerokaze:

vamo-tamo

Tudi nam uspeva. Občina je “posodobila” ulični sistem, ki je bil postavljen leta 2008, na podlagi odločitve občinskega sveta, da se v občini uvede sistem za označevanje ulic. Oblikovno je bil usklajen z uličnim pohištvom in obvestilno označevalnim sistemom. Projekt postavitve je izdelalo podjetje Ržišnik & Perc, oblikovanje in izdelavo pa sta prevzela domača podjetnika. Uporabljeni so bili kakovostni in trajni materiali. No iz enotnega sistema označevanja je občinski oblasti uspelo narediti tole:

usmerjevalna-tabla-ratece

Enotni ulični sistem je “nadgrajen”, občinska oblast pa je ponižala vse, ki so v izdelek vložili svoje delo, trud in znanje leta 2008. Zaščita avtorskih pravic, kaj pa je to?

90.  Spoštovani!

Prazniki so minili in zakorakali smo v leto 2017. Upamo, da ste jih preživeli v krogu najdražjih, izkoristili sončno vreme, se naužili svežega zraka in imeli lepo.

Sporočamo vam, da bomo tudi v letu 2017 opozarjali na nepravilnosti pri porabi javnih sredstev, na nespoštovanje zakonodaje, nepotizem in podobne anomalije na lokalnem nivoju. Gre za 10.000.000 € našega denarja v letu 2017 ali za  1.889,23 € na vsakega prebivalca naše občine, ki mora biti porabljen v javnem interesu in za dobrobit vseh občanov. Nenazadnje gre tudi za ugled občine, ki je bil s trudom ustvarjen od leta 1995 do 2014. Še naprej se bomo držali svojih načel in v prispevkih navajali le dejstva, podprta s konkretnimi javno dostopnimi dokumenti in dokazili.

Tiste, ki jih zahteve po transparentnosti poslovanja občine motijo in pošiljajo grožnje napačnim ljudem, lahko samo »pomilujemo«. Za njih nam je iskreno žal. Tudi »časi strahovlade« v naši občini bodo namreč zelo hitro minili in občinski svetniki bodo na sejah občinskega sveta spet lahko sproščeno govorili, povedali svoje mnenje in prenesli županu in upravi mnenja naših občanov. Vse za javno dobro. Tistim, ki delamo v tej občini, se ne bo treba bati ustrahovanj po izgubi službe. Kako že piše na spletni strani občine? »Demokracije ni brez participacije ljudi!«. Tudi mi participiramo.

 

89. Srečno novo leto 2017!

srecno-2017

 

88. Dragi dedek Mraz

dedek-mrazTi si že tretji dobri mož, ki ga čakam letos. Mesec je dolg in naporen, tako da imam že vsega dovolj (mi je ostalo še od Božička). Tudi ati pravi, naj že neham težit zaradi lučk pred osnovno šolo in vrtcem v Kranjski Gori. Mami me je potolažila, da bodo prazniki kmalu minili, da se dnevi daljšajo in jih itak ne »bomo potrebovali« prav dolgo. Drugih posebnih želja nimam. Razen za strica Blaža. Ker si ti od vseh teh dobrih mož še najbljižji njegovi stranki (SD), boš mogoče ti lahko zrihtal kaj naravnega snega.

Ampak, jaz sem po naravi trmast in sem se odločil, da bom šel še k županu na sestanek in mu razjasnil svoj problem, da lučke pridejo bolj do izraza, če gorijo. Upam, da me bo sprejel (slišal sem, da za vse nima časa). Če ga ne bom našel v njegovem kotičku, bo pa sigurno na občini. Samo ne vem še, kako bi ga pozdravil. Po naše (z dober dan), po »italijansko«, ali naj mu samo ponudim roko? Ne, roke mu ne upam dati. Ker je velik in močan, se bojim, da mi jo bo v znak prijateljstva premočno stisinil in “mi bo šla” kakšna koščica.

Drugače pa si želim, da bi imeli vsi ljudje dovolj za dostojno življenje. Vsem želim veliko ljubezni, sreče, osebnega zadovoljstva in predvsem zdravja v letu 2017. Da bi bilo leto uspešno za vse, da bi se lahko veselili svojih uspehov in uspehov drugih in da bi se vsi imeli radi!

Tvoj Janko

 

87. Odzivi bralcev

V zvezi z županovim pozdravom, smo prejeli številne odzive bralcev. Ker vseh ne moremo objaviti,  objavljamo le enega od njih, ki je po svoji vsebini med bolj strpnimi:

“Na 6.seji Občinskega sveta občine Kranjska  Gora, dne 10.6 2015, je župan ugotovil, da je izgradnja kanalizacije v Kranjski Gori ekološki, gospodarski in moralni kriminal in mislim, da mora biti sankcioniran in jest kot župan obljubljam, da se bom zavzemal zato, če ne drugače, da vpletene ljudi odpeljemo kamor jim paše.

Danes ko gledam županovo sliko, ki jo je objavil na”facebooku” in na kateri pogrešam samo še Giovinezzo (Fašistično himno), se sprašujem kje so naši organi pregona, da bi ga pospremili kamor mu paše.”

 

86. Poročanje 

Prehod v novo leto je prelomnica, ko vsaj simbolično začnemo nekaj novega in naredimo obračun, kaj smo storili v preteklem letu. Tako je tudi na občinskem nivoju. Občinska »oblast« pripravi razna poročila in preko občinskega sveta informira svoje občane, kako uspešna je bila. Pa je temu tako?

Statut občine Kranjska Gora v 21. členu določa:

»Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.«

V tem mandatu poročil o realizaciji sklepov občinskega sveta še nismo dočakali. Zato predlagamo županu in direktorici občinske uprave, da pripravita poročila za leto 2014, 2015 in 2016 in jih posredujeta občinskemu svetu v obravnavo. Nič ne bomo jezni, če bodo obravnavana šele na januarski seji 2017. Tudi to je del zgodbe o uspehu, o kateri toliko slišimo iz medijev.

 

85. Zahvala

Omeniti  moramo, da smo dočakali županovo voščilo ob novem letu na spletni strani občine, za kar se mu zahvaljujemo. Tudi mi mu želimo: »Srečno, zdravo in uspešno novo leto 2017« in prav tako občinski upravi.

Zahvaljujemo se Turizmu Kranjski Gori, ker so (po našem prispevku) objavili obvestilo o brezplačnem smučarskem avtobusu tudi v rubriki »novice in obvestila« na prvi strani svoje spletne strani.

 

84. “Link za streznitev”

Bralec nam je posredoval naslednjo povezavo:

Zaradi vzklika “heil hitler” ob službo

 

83. Odziv na županov pozdrav

Bralci so nad pozdravom župana ogorčeni. Prejeli smo več odzivov, med njimi tudi naslednjega:

»Naš župan se je slikal v sobi oblepljeni z Musolinijevimi slikami. Opisal bom dva primera kako reagira demokratični svet. Nemška nogometna zveza bo morala plačati 40.000 € kazni, ker so navijači izobesili nacistično zastavo na tekmi letošnjega EP-ja. Britanski premier David Cameron je odpustil člana svojega kabineta in torijskega poslanca Adama Burleyja, ker je prisostvoval nacistični fantovščini in oblekel nacistično uniformo. Sprašujem vas, kje so organi pregona, ki bi morali reagirati tudi, če gre za provokacijo.«

Opomba: pojasniti je potrebno, da nam fotografije ni posredoval župan, pač pa naša bralka, ki spremlja tudi županovo »facebook« stran. Fotografija je bila namreč javno objavljena tam. Ker gre za “javno osebnost”, ki predstavlja in zastopa našo občino, smo jo objavili tudi mi in nad takšnim načinom “osebne predstavitve” izrazili ogorčenje.

82. Vočilo ob prihajajočih praznikih
bozic-novo-leto

Ko se prižgejo praznične lučke,

sredi bele mrzle zime,

prijateljstvo ogreje nam dlani

in želja vzpne se iz srca v višine.

Vse kar slabo je

z novim letom naj zbledi,

vse kar dobro je,

naj za vekomaj ostane!

Prava pot je pot srca,

ostalo so le ovinki.

Naj vas v Božično noč in novo leto

popelje pot brez ovinkov

in naj vas v prazničnem miru

sreča nežno objame!

 

81. Županov pozdrav

 

pozdrav-janeza-hrovata

Spoštovani!

Prejeli smo sliko z županovim pozdravom in prošnjo, naj jo objavimo. Smo šokirani in ne vemo, kaj naj si o pozdravu župana mislimo. Če gre za provokacijo, jo odločno zavračamo. Če pa gre za božično novoletni pozdrav (glede na to, da ga občani nismo bili deležni niti na spletni strani občine, niti na njeni “facebook” strani), lahko povemo le, da smo globoko razočarani.

Županu želimo v prihajajočem letu vse tisto, kar on želi nam in še malo lahko dodamo. Zato mu želimo tudi veliko, veliko sreče v letu 2017. Verjamemo, da se bodo našim željam pridružili tudi iz Združenja žrtev okupatorjev 1941 -1945 Kranj in Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in vsi tisti, ki so bili kakorkoli žrtev okupatorjevega nasilja.

80. Pismu Božičku – dopolnitev

Dragi Božiček!

Mami me je prosila, naj ti pišem še za eno željo v njenem imenu. Prosi te, da bi ji prinesel debelo denarnico in vitko postavo. Pa ne zamešaj teh dveh stvari med sabo, tako kot se je zgodilo lansko leto.

tvoj Janko

 

79. Pismo Božičku

bozicek

Dragi Božiček!

Sladkarij in pomaranč sem se že najedel, zato te prosim, da mi pomagaš uresničiti eno samo zares veliko željo. Smrekici pred osnovno šolo in vrtcem v Kranjski Gori sta tako žalostni, ker imata na sebi novoletne lučke, pa jih nihče ne prižge. Če lahko to storiš ti, mi prosim pomagaj.

Rad te ima tvoj Janko Č.

PS: Ati je z alpsko vasico zadovoljen in je ves čas vesel. Pravi naj te ne prosim za ograje in asfalt na parkirišču, ker se to dela poleti in zdaj ni pravi čas za takšne podvige. Skoraj bi pozabil na strica Blaža. Zanj pa te prosim, da “zrihtaš” čim več snega, da ne bo treba delati “suhe vaje” na zimski službi, ko bo preučil vse “procese”.

 

78. Ski bus – brezplačen – free

Na spletni strani http://www.kranjska-gora.si (Vaša turistična destinacija in smučarski center) morate najprej odpreti zavihek »Aktivnosti«, nato pa boste na dnu tretjega stolpca »Zimske aktivnosti« našli »sramežljivo« povezavo do smučarskega avtobusa. Ko se boste prebili do informacij o smučarskem avtobusu, boste poleg tega, da prične brezplačno voziti turiste jutri dne 23.12.2016, izvedeli še naslednje:

»Namen smučarskega turističnega avtobusa je povezati kraje v Zgornjesavski dolini in smučišče v Kranjski Gori in Nordijski centrom Planica ter vsem s turizmom povezanim podjetjem in posameznikom omogočiti dodatno vsebino pri oblikovanju in trženju turističnih proizvodov.«

Da temu ni tako, so nas opozorili bralci iz krajevne skupnosti Dovje-Mojstrana s kraji Dovje, Mojstrana, Radovna in Belca, saj avtobus iz »njihovih krajev v Zgornjesavski dolini« smučarjev ne bo vozil. Zanima jih, če avtobus »daljših« poti ne zmore več.

vozni red ski bus 2017

Razočaranje vseh je lahko še toliko večje, ker bomo vsi občani od Rateč do Mojstrane financirali »brezplačni avtobus« iz občinskega proračuna tudi v letu 2017 (vir: Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2017, Obrazložitve, stran 48: 140320 Turizem Kranjska Gora, Sofinanciranje turističnega avtobusa v višini 15.000 € (konto 4133022)).

Župan in njegova ekipa pa verjetno tudi še niso slišali o zakonodaji s področja državnih pomoči, ki jo je potrebno spoštovati, ko gre za dodeljevanje javnih sredstev »s turizmom povezanim podjetjem« (Infrasport d.o.o).

Glede na objavljeno sliko z oljnim madežem na spletni strani Turizma Kranjska Gora verjamemo, da avtobus daljših poti ne zmore več.ski-bus

77. Mnenje občinske svetnice

Naslov je zgovoren, vendar žal ne gre za našo svetnico. Razen redkih izjem iz t.i. opozicijskih vrst, naše občinske svetnice in svetniki niso prav zgovorni. Videti je, da se z vsemi predlogi bolj ali manj strinjajo. Zato vam  ponujamo prispevek dr. Mateje Podlogar “Škofja Loka, tisočletna speča lepotica”, ki je bil objavljen v njihovih občinskih novicah.

prispevek dr. Mateje Podlogar

Bralci pa sami presodite, v kolikšni meri se lahko prispevek “preslika” v našo občino.

76. Načrtovanje

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za obdobje štirih let.

Medtem, ko je bilo, še v tretjem rebalansu proračuna dne 28.9.2016 v NRP 2016 – 2020 namenjenih 100.000 € za oporne zidove v letu 2017 (NRP 176), pa v proračunu za leto 2017, z dne 14.12.2016, sredstev na NRP 176 za oporne zidove ni predvidenih. Kot kaže bo »občinska oblast« rajši počakala, da se bo kakšna občinska »škarpa« podrla in bo potem, kot dober gospodar z rebalansom reševala nastale probleme. Upamo, da ne bo kakšne nesreče.

Načrt razvojnih progamov – 3. rebalans proračuna 2016

Načrt razvojnih programov – proračun 2017

Imate tudi vi občutek, da načrtovanje pri nas poteka na takšne načine?

investment-decisions21

 

75. Mednarodni dan boja proti korupciji

Generalna skupščina Združenih narodov je 9. december proglasila za mednarodni dan boja proti korupciji. Datum zaznamuje obletnico podpisa Konvencije združenih narodov proti korupciji, ki je bila sprejeta 9. decembra 2003 v Meridi, Mehika.

Zadnja dva tedna sta minila v znamenju občinske seje in »borbe« proti »Luna parku«. Pa si vseeno preberite članek Bojana Dobovška, ki je bil pred časom objavljen v Gorenjskem glasu in je še kako aktualen:

Korupcija raste kot gobe po dežju

V »luči« članka lahko prikažemo primer iz prakse. Občina Kranjska Gora je ustanoviteljica in 100 % lastnica javnega zavoda Turizem Kranjska Gora (prejšnja LTO).

Ustanovitelj: Občina Kranjska Gora, ki jo zastopa župan Janez Hrovat

Direktor javnega zavoda Turizem Kranjska Gora: Blaž Veber

Člani Svet zavoda: Žiga Židan predsednik, Fedja Pobegajlo, Vida Černe, Klavdija Gomboc, Blaž Lavtižar, Ernest Poženel, Tomaž Repinc, Ana Voga, Anja Oman, Primož Oman, Cvetka Pavlovčič, Uroš Kopavnik, Nina Peternel.

Od 1.3.2016 dalje, ko je direktor javnega zavoda Turizem Kranjska Gora postal Blaž Veber, so z javnim zavodom poslovali (izdali račun) naslednji člani sveta zavoda ali njihovi sorodniki, direktor javnega zavoda in celo župan, kot funkcionar ustanovitelja:

 • Blaž Veber, direktor zavoda in družbenik podjetja STOR.M d.o.o., v višini 877,00 €
 • Žiga Židan, predsednik sveta zavoda in družbenik ter direktor podjetja AdV d.o.o., 154,69 €
 • Anja Oman, članica sveta zavoda (Gostinstvo Kotnik d.o.o., 1.342,30 €)
 • Ana Voga, članica sveta zavoda (Ana Voga s.p., 40,00 €)
 • Cvetka Pavlovčič, članica sveta zavoda (Miran Pavlovčič s.p., 463,60 €)
 • župan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat (Janez Hrovat s.p., 167,30 €)

Komisija za preprečevanje korupcije je v zvezi s takšnimi primeri podala naslednje mnenje: »Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike. Uradna oseba mora biti pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in storiti vse, da se mu izogne in svoje funkcije ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes.

Med uradne osebe Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije šteje tudi direktorje javnih zavodov in člane organov upravljanja (sveta zavoda). Župan je funkcionar v občini, ki je 100 % lastnik javnega zavoda, zato zanj veljajo še strožje omejitve.

Včasih je za lastni žep koristno poslovati »sam s sabo«, vendar se je dandanašnji čedalje teže skriti. Vse se dogaja na očeh javnosti. Kako dolgo bomo še trošili javna sredstva za ……  pri koritu?

74. LOTO

deteljica

Obveščamo vas, da Lota ne bomo več igrali, čeprav smo to napovedali v prispevku št. 69. Poskusili sicer smo in imeli na listku vseh sedem izžrebanih številk. Vendar žal nobena ni bila prekrižana. Veliko lažje je bilo napovedati direktorja Komunale Kranjska Gora.

 

73. V lepih krajih smo doma

Na spletni strani Občine Kranjska Gora je zapisano:

“Občina Kranjska Gora obsega 10 naselij v porečju Save Dolinke, ki izvira v slikovitem naravnem rezervatu Zelenci pod vasjo Podkoren.

To je spomeniško zaščitena vas s še ohranjeno značilno ljudsko arhitekturo. Iz vasi vodi cesta preko mejnega prelaza Korensko sedlo v Avstrijo. Ime “Zelencev” in Podkorena je v času poštnih kočij ponesel v svet znameniti naravoslovec Sir Humpery Davy, ki je zapisal “Be his memory held in honours”.”

Bralci so nam poslali fotografijo in naslednji zapis:

podkoren-ograja

“Zadnjič smo bili priče modrovanju Vebra (op. Blaž Veber je direktor javnega zavoda Turizem Kranjska Gora), ki je za televizijo podal mnenje glede lunaparka v Kranjski Gori. Modro je ugotovil, da je lunapark kot, “postavitev klopotcev v Piran in/ali gokart steza okoli Bleda”.

Dodajam še eno primerjavo…kot drsna ograja, po vzoru ograj ob avtocestah, v najstarejšem delu prve spomeniško zaščitene vasi Podkoren. Končno krasi lepo alpsko vasico moderna železna ograja in za to pridobitev, ki ljudem dviga pritisk, se županu in njegovi modri ekipi zahvaljujemo….Še posebno zahvala članu KS Podkoren in članici občinskega sveta, ki verjetno vsako jutro uživata ob pogledu na to skrpucalo.”

 

72. Brezplačna pravna pomoč

paragraf

Občani občine Kranjska Gora ponujamo županu in »njegovi ekipi« brezplačno pravno pomoč.

Prvi nasvet:

V gradivih, ki jih župan predlaga občinskemu svetu v obravnavo, naj navaja veljavne pravne podlage.

Odlok o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS 104/2009) že nekaj časa ne velja več. Razveljavljen je bil s Spremembami in dopolnitvami Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Ur. l. RS št. 7/2015), ki so pričele veljati dne 14.2.2015. Župan v gradivu za 15. sejo Občinskega sveta, ki je bila dne 14.12.2016, leto in deset mesecev po prenehanju veljavnosti, še vedno predlaga obravnavo na podlagi razveljavljenega odloka.

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2017 – druga obravnava, dne 14.12.2016:

predlog-za-obravnavo

Škode v tem primeru sicer ni nobene. Imamo pa občani slab občutek, ko gre za verodostojnost uradnih dopisov iz »sveta belih ovratnikov«, v katerega »je zašel« župan.

 

71. Ovire malih ponudnikov

presenecen

Na spletu je objavljena Zaključna projektna naloga (2015) z naslovom »Ovire malih ponudnikov v razvoju turizma«, v okviru katere je avtorica izvedla tudi intervju z ustanoviteljem »Malih Kamenčkov«.

V poglavju 4.1.2 je med drugim zapisano:

»Načrte je težko realizirati tako po Sloveniji kot v Zgornjesavski dolini. Vzrokov za to je veliko, eden izmed pomembnejših je občinska uprava. Kot pravi Janez Hrovat, je za uresničevanje teh načrtov in projektov občinska uprava nedostopna in zelo nerazvojno naravnana. Ne sodeluje dovolj in ne vključuje mladih talentov, na splošno novi investitorji, ki bi radi začeli s projektom, enostavno ne morejo narediti koraka naprej.«

Župan Janez Hrovat je kritičen do občinske uprave, katere predstojnik je on sam. Zdaj vsaj vemo, zakaj ne koristimo evropskih sredstev, zakaj ni velikih projektov, zakaj ne objavljamo javnih razpisov, itd.…

Dopuščamo pa možnost, da je intervju nastal v času (pred 5.10.2014), ko Janez Hrovat še ni bil župan občine Kranjska Gora.

Kitajski pregovor pravi: »Človek je gospodar besede, dokler je ne izreče, potem pa beseda postane njegov gospodar.« Še posebej, če je lepo zapisana in ima zapis »trajno vrednost«.

 

70. Naravno kopališče

Proračun za leto 2017 je “pod streho”, sprejet je bil na včerajšnji 15. seji občinskega sveta. V njem je na proračunski postavki 140328 namenjenih tudi 320.000 € za izgradnjo naravnega kopališča. Županu v gradivu ni uspelo pojasniti, kje bo to naravno kopališče. Pri branju gradiva izvemo le, da bodo sredstva porabljena za izgradnjo biološkega kopališča s pripadajočo infrastrukturo. V načrtu razvojnih programov pa je pod številko 209 zapisano, da se načrtuje gradnja biološkega kopališča, ki ima vgrajeno naravno floro za samočiščenje. Biološko kopališče za občino predstavlja povečano turistično ponudbo in možnost spoznavanja delovanja samočistilnega jezera (učna pot).

Jasna torej ne zadostuje, za zagotovitev 100 kopalnih dni potrebujemo v občini Kranjska Gora najmanj dve naravni kopališči (vsako za 50 kopalnih dni). Tudi temperature vode se bo dvignila na 24 °C (v vsakem jezeru po 12 °C). Vprašanje je, kje bo novo naravno kopališče, v Kranjski Gori  -“Ruteč” ali Gozd Martuljku? Odgovor naj bo “po županovem proračunu” zaenkrat za nas občane še skrivnost. Važno je le, da smo obveščeni, koliko denarja “bo šlo” v letu 2017 za turizem.

Kaj pa svobodna gospodarska pobuda? Se ta zaključi pri odprtju še enega “bifeja” ob novem naravnem kopališču (brez javnega razpisa – tako kot v Jasni)? Vse ostalo bo “pokril” proračun!

69. Čestitka (drugič)

kozacek-sampanjca

Danes, 14.12.2016,  je bil na 15. seji občinskega sveta “nepričakovano” imenovan nov direktor javnega podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o., zaenkrat še podžupan Občine Kranjska Gora Blaž Knific, predsednik komisije za MVVI, član odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,…. .

Imenovan je bil kandidat, ki bo, kot smo slišali, lahko najbolje sodeloval z občino (povedano z drugimi besedami, kandidat, ki razume župana v vsej njegovi veličini, zna poslušati in uresničevati njegove želje). Nič narobe, saj “kadrovanje ni bilo politično”!

Ker čestitke dežujejo z vseh strani, dovolite, da se jim pridružimo tudi mi, tokrat že drugič. Veseli nas, da se je izkazala naša preroška sposobnost, saj smo Blažu Knificu prvič čestitali k imenovanju že 9.11.2016. Od sedaj naprej bomo igrali LOTO.

68. Sam svoje fasade krojač

Ta odstavek je bil zapisan v prispevku novinarke Nataše Bucik Ozebek »Sam svoje fasade krojač«, dne, 7.12.2016, v Dnevniku:

»Na elitni turistični lokaciji ob vstopu v Kranjsko Goro delavci te dni postavljajo zabaviščni park. Bolj ko postajajo jasni njegovi obrisi, več ko je vrtiljakov, pisanih metuljev, avtomobilčkov, vrtečih se kavnih skodelic in utripajočih lučk, bolj se kranjskogorski župan razburja. Pravi, da jim je iznajdljivi podjetnik v sekundi uničil ves trud, da bi bila občina lično in v enotnem duhu urejena od Mojstrane do Planice. S poceni zabavo za rajo je popackal njihovo zunanjo podobo

Čeprav zadnji stavek ni zapisan v navednicah, ga je razumeti kot izjavo, ki jo je dal župan novinarki.

Če je temu tako, so za župana (bogatega moža) obiskovalci »Luna parka« čisto navadna raja. To niso naši občani, starši, ki bi svojim otrokom privoščili malo zabave. To niso zabave in sprostitve željni mlajši obiskovalci Kranjske Gore, ampak so raja (Slovar slovenskega knjižnega jezika: »Revnejši ljudje, ki nimajo možnosti, pravice odločanja«).

Kot je razumeti, smo se v Kranjski Gori, konec leta 2016, tudi preko medijev, na lokalnem nivoju začeli deliti na »elito in rajo«. Ali pa je (ugibamo) zapis zgolj naročen pritisk na starše, da svojih otrok ne bi peljali v »Luna park« in z njimi preživeli nekaj veselih in sproščenih trenutkov, saj bi jim v lokalnem okolju lahko kdo »podrobil kam pašejo«? Res žalostno, le v nekaj dneh smo na primeru »Luna parka« izvedeli, da smo lahko tudi »žal naši občani« in »raja«.

Ko boste obiskali županovo gostilno, si pa le nadenite najlepšo obleko in metuljček, ter naročite zgolj najdražje, posebej izbrane jedi, h katerim se seveda poda najdražje arhivsko vino. Če boste parkirali na občinski cesti pred gostilno, se tam pričakuje avto višjega cenovnega razreda. Jejte počasi in pazite, da ne boste popackali »njihove zunanje podobe«.

Občani Kranjske Gore ne glede na to, kdo je izrekel ali zapisal ta stavek, pričakujemo opravičilo. Kdo bo prevzel breme nase, župan ali novinarka, bomo videli.

Opomba: Na članek “Sam svoje fasade krojač” se je edini odzval le bivši župan in sedanji član občinskega sveta Jure žerjav.

Odziv na članek “Sam svoje fasade krojač”

 

67. Praznični recept

Danes, 13.12.2016, “praznujejo” Ta mali kamenčki. Želimo jim prijetno druženje. Vam pa ponujamo praznični recept za izvirno domačo jed.

kranjska-klobasa

Vzemi dvanajst mesecev,

jih očisti vse grenkobe, skoposti, malenkosti in strahu.

Nato razdeli vsak mesec na trideset oziroma enaintrideset delov,

tako da bo vse skupaj zadostovalo za eno leto.

Vsak dan posebej vzemi eno do dve tretjini veselja in humorja.

Dodati je treba tri zvrhane žlice optimizma, žličko strpnosti,

zrnce ironije in ščepec obzirnosti.

Vse bogato prelij z ljubeznijo.

Pripravljeno jed okrasi še s šopki malih pozornosti in serviraj z vedrino!

(neznani avtor)

 

66. Lepo smo se “dali v zobe”

smo-se-dali-v-zobe

Vihar okoli »luna parka« se kar ne poleže. Danes, dne 12.12.2016, smo na TV oddaji Svet na kanalu A tudi uradno izvedeli, da je Upravna enota na Jesenicah pravočasno obvestila občino, ki bi se lahko v postopek prijavila kot stranski udeleženec, a tega ni storila.

Zakon o javnih zbiranjih je jasen in v drugem odstavku 16.a člena določa:

»Postopka iz prejšnjega odstavka se lahko kot stranski udeleženec udeležuje le tisti, ki to najmanj pet dni pred dnevom shoda oziroma prireditve zahteva s pisno zahtevo, v kateri mora navesti dejstva in če je mogoče priložiti tudi dokaze, s katerimi utemeljuje svoj pravni interes.«

Župan ima močno ekipo. Dva podžupana. Eden je zadolžen za okolje in prostor, drugi pa za »komunalne zadeve«. Gospodje, bo treba tudi brati obvestila, ki jih prejmete, poznati pa je potrebno tudi zakone, če želite uspešno voditi občino. Če ne gre, imate “na razpolago” še občinsko upravo, če jo kdo od vas sploh še posluša in upošteva.

Tudi peticija “proti Lunaparku” se županu »ni izšla«. Od 1.12.2016 do 12.12.2016 jo je podpisalo 157 oseb, od tega 74 naših občanov in nekaj tistih, ki se niso upali podpisati. To znese natanko 1,399 % znanih prebivalcev občine Kranjska Gora (občina Kranjska Gora ima v tem trenutku 5289 prebivalcev, število pa vztrajno pada). Večina občanov o kateri je bilo govora, je matematično gledano, še vedno večja od 50 %.

Tudi novinar Dela Blaž Račič nas je dobro »nasadil«, prispevek si lahko preberete na naslednji povezavi:

Idilična navlaka

 

65. Izbrana lokacija

Prejeli smo novo pismo naše bralke KR:

“Spoštovani!

Moja znanka in oddajalka meni ljubega počitniškega stanovanja ni vešča dela s kompjuterjem, zato posredujem njeno pismo, ki ga je sestavila ob skupnem branju vaših novic.Hkrati se zahvaljujem za objavo mojega pisma in vam želim vse najboljše v adventu!”

Pismo občanke TF

Opomba: Očitno postaja na Občini Kranjska Gora praksa, da se “uradni del poslovanja” seli v županovo gostilno. Ob obisku uradne delegacije iz pobratene občine Waasmunster iz Belgije nismo zasledili nobenega prispevka niti na uradni spletni strani občine, niti na njeni “Facebook” strani. Je pa, dne 8.10.2016, o obisku poročal župan na svoji FB strani z enim stavkom in eno fotografijo:

“Obisk ekipe pobratene občine Waasmunster z županom Michel Du Tré in podžupanom Tom Baert

 obisk-iz-pobratene-obcine
Verjamemo, da je bilo belgijski ekipi všeč tudi slovensko pivo. Nam pa “izčrpno poročilo” o obisku nam dragih prijateljev.

 

64. Veduta

V medijih je Blaž Veber, direktor Turizma Kranjska Gora povedal, da določeni elementi, ki so sedaj postavljeni za hotelom Kompas kvarijo veduto (pokrajina ali njen del, ki se vidi z določene točke).

Le streljaj od »luna parka« je na območju KG R3, ki je v prostorskem aktu občine določen kot kmetijsko zemljišče 1. kategorije s prekrivajočo rabo za rekreacijo,  te dni zrasel objekt, za katerega nas veseli, da ne kvari vedute in je verjetno zgrajen skladno z veljavnimi predpisi. Upamo, da je župan seznanjen in je “dal dovoljenje”.

nov-objekt-kranjska-gora

V Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Kranjska Gora (Uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB3) (Uradno glasilo slovenski občin št. 25/2013) je v 9. členu zapisano tudi:

Gradnja objektov ni dopustna, razen stebrov žičnic, akumulacijskih zbiralnikov vode za zasneževanje in infrastrukture za zasneževanje smučišč.”

 

63. Obvestilo

Obveščamo vas, da bodo morali “na žalost naši” občani za prevoz še malo počakati.

avtobus-6-12-2016

Opomba: Fotografijo je naš bralec posnel dne 6.12.2016.

62. Ažurnost

Prejeli smo naslednjo fotografijo:

azurnost

s pripisom: “V Kranjski Gori smo ažurni!”.

Opomba: “ključ” je v številu svečk (prispevek št. 60). Naš namig je obrodil sadove.

61. Zahvala Miklavžu

miklavz-iiDragi Miklavž,

najprej bi se ti rad zahvalil za pomaranče in čokolado. To pismo, bi ti napisal že prej, pa sem bil malo žalosten in svojih misli nikakor nisem mogel preliti na papir.

Prosil sem te za lučke pred osnovno šolo in vrtcem v Kranjski Gori, pa me najbrž nisi dobro razumel. Tam že stojita dve smrekici (precej veliki) in na njih so že več let »namontirane« novoletne lučke. Samo povezati jih je potrebno z javno razsvetljavo in bo »do Planice« res lepo. Otroci bomo veseli.

Če je moja prošnja zate prevelik zalogaj, mi preostaneta še dva dobra moža: Božiček in Dedek Mraz. Če tudi ona dva ne bosta mogla »prižgati lučk«, je pa tu še župan. Poiskal ga bom v njegovem kotičku. Upam, da je tam, čeprav se je svojim občanom nazadnje oglasil julija 2016 (glej spletno stran občine). Kaj pa, če se je tudi on skujal (kujati se – kazati jezo, nejevoljo, navadno z vztrajnim molkom)?

Tvoj Janko Č.

 

60. Adventni čas v Zgornjesavski dolini

adventni-vencek

Adventni čas (adventus – prihod) je čas pred božičem. Po katoliškem koledarju se advent začne na četrto nedeljo pred božičem. Letos je bila to nedelja 27. novembra (prva adventna nedelja). Adventni čas se konča po četrti adventni nedelji – na »sveti večer« (večer pred božičem).

Pri nas smo »elitni«. Tudi adventni čas je drugačen in traja od 26.11.2016 do 6.1.2017.

advent-v-kr-gori

V občinski oddaji »Kronika tedna«, na lokalni TV smo lahko videli, da je župan Janez Hrovat na prvo adventno nedeljo, 27.11.2016, prižgal prvo svečko (od štirih) na adventnem venčku.

Postavljamo vprašanja vsem, ki so namestili in plačali reklamni pano (z občinskim denarjem). Zakaj ni bilo na adventnem venčku 6 (šest) svečk, če traja advent v Zgornjesavski dolini do 6.1.2017? Kaj si bodo o takšni blamaži javnega zavoda Turizem Kranjska Gora mislili globoko verni ljudje?

Ja, nekaterih zgodovinskih obdobij, stvari, ljudi pač ni možno raztegniti (»nategniti«)!

 

59. Biatlon

Bralec nam je posredoval naslednji predlog:

»Namesto, da se razburjamo glede postavitve »Luna parka« in podpisujemo peticije, »potegnimo« iz nastale situacije najboljše. Predlagamo, da v okviru projekta treh dežel, takoj ko bo zapadel sneg, organiziramo biatlon. En krog teka na smučeh, streljanje (ustreliš račko ali dve, plišati seveda) in se podaš na nov krog teka na smučeh. Če to ne zadostuje, bi lahko imeli triatlon: tek na smučeh, streljanje, vožnja z avtomobilčki.”

Biathlon icon set

58. “Ringišpil”

ringispil

Pevec Djordje Balašević je leta 1991 izdal album z naslovom “Marim ja…”. Na njem je tudi odlična pesem: “Ringišpil”. Video s tekstom si lahko ogledate na povezavi:

Djordje Balašević – “Ringišpil”

57. Pismo dolgoletne obiskovalke Kranjske Gore

Prejeli smo:

“Spoštovani!

Današnja zmaga našega gospoda Van der Bellena me je spomnila, da sem v oktobru napisala kaj ostro pismo v časopis Gorenjski glas. Žal jim ni bilo vredno, da bi pismo objavili. In kaj ima to z današnjim dnem? Zadovoljstvo, da je vsaj na tej strani meje vse manj prostora za razne populiste.
Katharinne R., Celovec
Pismo iz oktobra je priloženo.”

 

56. Člani odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Sprašujete nas, kdo so člani Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. To so:

1. ŽIGA ŽIDAN – predsednik  (Alpska lista Janeza Hrovata)

2. BRANISLAVA VOVK (Alpska lista Janeza Hrovata)

3. SONJA KAVALAR (SDS)

4. BRANKO HLEBANJA (Alpska lista Janeza Hrovata)

5. IZIDOR PODGORNIK (zunanji član)

6. KLAVDIJA GOMBOC (zunanja članica)

7. JERNEJA SMOLE (zunanja članica)

 

55. V katerem grmu tiči zajec?

Ponujamo vam izsek iz Zapisnika 12. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek 21. novembra 2016. Mnenje o tem, kdo je kaj vedel, oziroma ni vedel, si ustvarite sami. Nekateri na občini (člani odbora) so očitno  že 21. novembra vedeli , da bo v Kranjski Gori »Luna park«.

»Klavdija Gomboc je zastavila še vprašanje za koga se nabavlja nova gasilska lestev. Ta lestev se nabavlja za PGD Kranjska Gora, ker bi bil remont obstoječe dražji kot nabava nove lestve (kupljena bo rabljena).

Opozorila je tudi na postavljanje tabel in »onesnaževanje« našega prostora z raznimi tablami. Primož Kapus, podjetje AMICUS namreč postavlja na kmetijskih zemljiščih table, s kmeti sklene pogodbo za postavitev teh tabel, vendar svojih obveznosti ne plača. Člane odbora je obvestila tudi o tem, da bo na zemljišču, ki je v lasti Francija Mraka, na lokaciji za hotelom Kompas v Kranjski Gori, lociran lunapark. Lastnik tega lunaparka je pridobil soglasje lastnika zemljišča, zdaj pa prosi podjetje RTC Žičnice za uporabo obstoječih parkirišč ter možnost priklopa na obstoječo razsvetljavo tekaških prog. Želi opozoriti tudi na to, da bo v mesecu februarju prisotno podjetje BMW in ti bodo zasedli celotno parkirišče ob hotelu SKIPASS TRAVEL, polovico tega parkirišča pa je sofinancirala tudi Občina Kranjska Gora. Želi opozoriti predvsem na to, da je meseca februarja v Kranjski Gori višek zimske sezone in veliko pomanjkanje parkirnih površin. Poleg tega opozarja na nered in zanima jo kdo pokasira za uporabo teh parkirišč.

Pojavljajo se tudi primeri, da lastniki zemljišč dajo svoje zemljišče v najem oz. v uporabo dvakrat. Na površinah ob vznožju smučišč namreč pridobijo odškodnino za uporabo od podjetja RTC Žičnice. Hkrati pa so za uporabo tega istega zemljišča dali soglasje za postavitev stojnice oz. prikolice v kateri bi prodajal svoje pivo. Podjetje RTC Žičnice bo seveda s stališča varnosti na smučiščih poskrbelo za to, da bodo ob vznožju smučišča takšne postavitve obravnavale pristojne inšpekcijske službe. Je pa takšno stanje nevzdržno in popolni kaos bo le še dopolnil lunapark.«

Včasih so ljudje rekli: »Laž ima kratke noge.« Danes pa lahko rečemo: »Desetkrat ponovljena laž postane resnica.«

54. Luna park – mnenje bralca

Prejeli smo:

“Žalostno je, da župan Kranjske Gore na takšen brutalen način(verjetno tudi kazniv), spodbuja ljudi, predvsem njegove zveste podpornike, k tako sovražnim izjavam na portalu “facebook”). Komentatorji so večinoma ljudje, ki že v preteklosti niso znali pokazati sočutja do drugačnih, ki imajo prav tako pravico delati in zaslužiti denar za svoje preživetje. Tako, kot je za svoje nenasitništvo, prav na tem prostoru,  Hrovat sposojal motorne sani.

Takšno spodbujanje nestrpnosti, maščevalnosti do uradne osebe, ki je izdala dovoljenje na UE Jesenice, bi moralo biti strogo kaznovano. To je namreč jesen signal drugačnim, da je občina Kranjska Gora vse kaj drugega, kot prijazna do tujcev.

Bi pa ob tej priliki dodal, da gre verjetno za požrešnost župana, saj se boji, da bodo otroci obiskovalcev Kranjske Gore, raje obiskali “luna park”, kot pa njegovo sankališče v TNP. Tu pa nastopijo njegovi podaniki, ki bodo z medijskim linčem to preprečili….

Žalostno tudi ob dejstvu, da je takšno zabavišče v preteklem letu v Kr. Gori že bilo( ko je bil župan prav Hrovat).”

53. Pismo župana – odziv

V gospodinjstva smo z decembrsko številko Zgornjesavca prejeli tudi pisanje župana. V njem ogorčen ugotavlja, da bo tudi letos v Kranjski Gori postavljen Luna park (ta je bil prvič postavljen že v zimski sezoni 2014/2015 takoj po nastopu mandata župana  Hrovata, le da takrat ni doživel takšnega pogroma).

Župan se opravičuje, da za postavitev Luna parka ni vedel, ni bil obveščen, niti ni izdal nobenega dovoljenja. S prstom kaže na Upravno enoto Jesenice, ki naj bi izdala soglasje, brez soglasja policije in Občine Kranjska Gora. V bran stopi tudi lastniku zemljišča, ki naj bi bil glede velikosti zasedenih površin izigran.

Občanom obljublja, da se bo še naprej boril za urejanje naše lepe vasice in bo skušal preprečiti postavitev Luna parka, saj si Kranjska Gora zasluži bolj elitni turizem.

Dejstva so drugačna. Na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve si lahko ogledate, kako poteka postopek za pridobitev dovoljenja za javni shod ali javno prireditev (v tem primeru je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda Upravna enota, saj se uporabljajo naprave,  zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi (vrtiljaki, zabaviščni vlaki, ipd.)).

Prošnji za izdajo dovoljenja je potrebno obvezno priložiti tudi:

 • dokazilo, da je o shodu oziroma prireditvi, ki jo prijavlja, obvestil lokalno skupnost (občino), kjer bo shod ali prireditev potekala (kopija dopisa, potrdilo o oddani pošiljki ipd.);
 • soglasje lastnika ali upravljavca prireditvenega prostora (najemna ali druga pogodba ali pisno soglasje).

Na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve so objavljene tudi vse prijavljene javne prireditve in javni shodi. Objave so aktualne do dneva zaključka. Med njimi tudi “Luna park v Kranjski Gori”.

Če povzamemo:

 • brez dokazila o obvestilu lokalne skupnosti prireditelj ne more dobiti dovoljenja;
 • brez pisnega soglasja lastnika zemljišča prireditelj ne more dobiti dovoljenja;
 • v dovoljenju sta navedeni zemljišči s parc. št. 509/4 in 509/6 v skupni izmeri 7.208 m2, torej je lastnik vedel, kakšno površino oddaja, saj je moral izdati pisno soglasje;
 • policija je bila obveščena, saj drugače prireditev ne bi bila objavljena na njeni spletni strani;
 • gre za grdo sprenevedanje in zavajanje občanov, če ne že kar za poziv »k linču«.

Povsem druga zgodba pa kaže na odnos župana do svojih občanov. Deli jih na “drage občane” in tiste, ki so »žal naši občani« (objava na Facebook strani). Tega si ne bi smel privoščiti. Kaj pa lahko potemtakem še pričakujemo, da nas bodo (tiste, ki smo uvrščeni v »žal občane«)  strpali v avtobus (je že s popravila) in odpeljali v Srbijo. Če se že iz zgodovine nismo ničesar naučili, bi lahko poznali vsaj temeljni fizikalni zakon, ki pravi, da vsaka akcija nujno sproži reakcijo.

Verjamemo v pravilno in zakonito odločitev Upravne enote, ne glede na pritiske, ki so jih deležni njeni uslužbenci in pričakujemo, da bodo takšne odločitve sprejeli tudi v primeru obvezne prijave prireditev. Npr.: organiziranega sankanja (uporaba delovnih strojev za prevoz oseb) in prireditev, kjer se uporablja odprt ogenj (Alpska vasica).

Mondenost, oziroma prostor za elitni turizem pa bi si morala Kranjska Gora zagotoviti drugače. Z »živčnimi napadi«  in s podpisovanjem peticij verjetno ne.

»Naše lastno srce, naš lastni um je tempelj, doktrina je sočutje, ljubezen in spoštovanje pravic ter dostojanstva ljudi ne glede na to, kdo ali kaj so.«  (Dalaj Lama)

 

52. 3. december mednarodni dan invalidov

Generalna skupščina Združenih narodov je oktobra 1992 razglasila 3. december za mednarodni dan invalidov, z namenom, da bi v najširši družbi spodbudila vedno boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v življenje.

Invalidi predstavljajo najštevilnejšo manjšinsko skupino na svetu in so edina skupina, katere član lahko postane vsak od nas v vsakem trenutku.

Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije je skoraj 10 % prebivalstva oziroma 650 milijonov ljudi na svetu invalidnih, med temi pa jih je več kot 60 % starih med 15 in 64 let. Invalidnost prizadene povprečno 15–20 % prebivalstva vsake države.

Objavljamo prispevek (sliko) bralke, ki je dovolj zgovoren in kaže, kako se problematike lotevamo pri nas:

dan-invalidov

 

51. Pismo Miklavžu

miklavz

Dragi Miklavž,

leto je naokoli in rad bi ti povedal, da sem bil ves čas priden. Zelo bom vesel, če se me boš spomnil in mi prinesel kakšno malenkost, ali pa uresničil kakšno željo.

Želim si:

 • da bi se imeli vsi ljudje radi, da se ne bi kregali in zmerjali na Facebooku in bili zdravi;
 • da bi tudi pred našo šolo in vrtcem v Kranjski Gori zasvetila vsaj kakšna snežinka, če že ne smrekica. Ni treba, da je toliko lučk, kot v Alpski vasici, dovolj bo vsaj kakšna, da ne bo zjutraj tako temno in bomo otroci lahko veseli;
 • da bi me ati peljal na izlet s turističnim avtobusom. Takrat, ko ima on čas, je avtobus na servisu. Zato si želim, da se v letu 2017 ne bi avtobus niti enkrat pokvaril, čeprav je malo starejši od mene;
 • da bi mi ati kupil kolo in se bom lahko vsak dan po kolesarski stezi s čelado na glavi peljal do parkirišča »Topolino«, potem pa zapeljal čez novi most na »hot-dog« v novo okrepčevalnico, ki bo tam (če bo mami lahko dala kakšen »ojro« (€));
 • da bi Nadzorni odbor v letu 2017 pogledal kakšno investicijo, ki je brez DDV vredna 39.960 € in se mu ne bi bilo treba ukvarjati s pregledom upravičencev do subvencionirane šolske prehrane. Ker imam zelo občutljiv želodec, težko pojem kosilo, če je že prej kdo »brskal po njem«;
 • da bi tudi mi imeli takšno ograjo, kot jo je občina postavila na privatnem zemljišču »pri hotelu« v Mojstrani. Naša je že stara in na žalost razpada. Rad bi, da bi bilo tudi pri nas lepo na občinske stroške;
 • da bi vse vasi v občini dobile park olimpijcev, saj so bili udeleženci tudi iz drugih krajev in ne le iz Mojstrane. Rad bi, da bi se na občini spomnili čisto vseh in jim izkazali enako pozornost, kot tistim iz Mojstrane;
 • da bi tudi mi dobili tako lep asfalt pred našim blokom, kot je pred turistično agencijo Julijana v Kranjski Gori;
 • da bi tudi moj ati lahko parkiral na cesti. Zadnjič je dobil listek za brisalcem in tako ponorel, da smo se otroci skrili pod posteljo;
 • da bi me ati peljal v »Luna park«. Najbolj od vsega si želim sam voziti avtomobilček. Sedaj sem že tako velik, da dosežem do stopalke »za plin«. Zraven po navadi igra tako lepa glasba. Sam besedil ne razumem, ati pa pravi, da je z Balkana;
 • da bi v Alpski vasici imeli »tapravega kuhančka« (brez dodane vode). Ati je po treh ali štirih tako vesel, da vse obljubi. Pravi, da se tudi, če ne bi bilo slavolokov v Alpski vasici, takrat počuti kot zmagovalec;
 • da bi v domačih gostilnah delali sami domačini in imeli take plače, da bi bilo za vse dovolj (grem na zemljevid pogledat kje sta Bolgarija in Romunija);
 • ker vem, da te stric Blaž sam ne bo upal prositi (za njegovo stranko se to baje ne spodobi), te bom zanj prosil jaz. Prosim te, da izkoristiš ves svoj vpliv in poznanstva in mu omogočiš, da bo s 1.1.2017 postal direktor Komunale Kranjska Gora. Ko vidim, kako si to želi, še sam pri tem kar malo trpim in bi mu rad pomagal. Želim mu tudi veliko snega v novem letu, vsekakor pa precej več, kot ga je imel na Jesenicah.

Dragi Miklavž, upam, da nisem preveč prosil in na mene ne boš hud. Želim ti trdnega zdravja, da nas boš lahko obiskal tudi prihodnje leto. Idej imam že sedaj veliko.

Tvoj Janko Č.

 

50. Luna park

Kot kaže bomo tudi letos imeli v Kranjski Gori “Lunapark”.  Če še niste pozabili, ta je že bil v zimski sezoni 2014/2015 (takoj po nastopu mandata župana). Le, da je bil takrat pred hotelom Kompas, letos pa bo, kot zgleda zadaj.

Besede župana: ” Vse vpletene bom spravil tja kamor jim paše” se uresničujejo.

Pri udrihanju čez državne uradnike pa je pozabil (dopuščamo možnost, da ne ve), da ti sprejmejo odločitev, če so izpolnjeni vsi pogoji. Te pa določata tudi lokalna skupnost in lastnik zemljišča. “Jokcanja” župana in kazanja s prstom na druge tudi tokrat ne sprejemamo! O urejanju doline pa prihodnjič.

luna-park

Opomba: O tem, kaj je SRAMOTA bi pa lahko izvedli poglobljeno “debato”, če že ne organizirali kar “okrogle mize”.

49. Pridobljena državna in evropska sredstva

Občina ima ob določenem angažiranju možnost pridobitve tako državnih, kot tudi evropskih sredstev, ki jih poleg lastnih sredstev občinskega proračuna  vključi v financiranje z zakoni določenih nalog (predvsem za gradnjo občinske infrastrukture). Če odgovorni nimajo idej, projektov in gradbenih dovoljenj za izgradnjo javne infrastrukture, pač teh sredstev ne morejo koristiti.

Koliko sredstev je občina pridobila od leta 2002 dalje  je prikazano v tabeli:

pridobljena-sredstvaIz razumljivih razlogov (vemo, da se je angažirala “bivša garnitura”) smo EU sredstva, ki so bila pridobljena v letu 2015 “knjižili” pod leto 2014. Novi župan je poskrbel le za odmeven nastop v Ljudskem domu. V kakšni noši že? Njegov nastop smo si zapomnili po teti Pavli, ki ni dovolila kaditi med predstavo.

Torej nova oblast je “na 65,90 % stare”, če vsa sredstva revaloriziramo, pa samo na 61,32 % povprečja na leto. Pa takšne obljube!

48. Nostalgija

29. november je bil baje včasih velik praznik. Dan Republike. Vsi, ki želijo na pota stare slave, se ga verjetno dobro spomnijo. Nam pa starši pripovedujejo, da takrat pri nas ni bilo možno kupiti banan, kave, otroških plenic, pralnega praška in drugih dobrin. Če so hoteli imeti te stvari, so morali v Italijo ali Avstrijo in kupiti tujo valuto. To so dobili na črnem trgu, največkrat pri prodajalcih naftnih derivatov (“pumparjih” po domače), ki so je imeli res dovolj, saj so tujci redno “tankali” pri nas. Za uslugo so si preprodajalci deviz odšteli 10 %. To so bili časi za ene. Bili “so tam”, denar je pritekal sam od sebe in bogastvo je raslo. Pošteno!

Jaz pa se starih časov zelo slabo spominjam, trdo delam in vsak dan bolj sem prepričan, da ne bom nikoli bogat.

Me pa na stare čase spominja odličen jugoslovanski film “Ko tamo peva”. Tako mi je všeč, da sem ga že večkrat gledal in vsakič v njem odkrijem kaj novega.Je to nostalgija ali zgolj zdrav humor?

avtobus-nostalgija

 

47. Evropska sredstva

Župan je na 14. seji občinskega sveta pri predstavitvi predloga proračuna za leto 2017 povedal, da občina evropskih sredstev ne bo koristila, ker “niso efektivna”. Premalo dobiš, glede na to, koliko vložiš. Ni “pametnih razpisov”. Kaj pa Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki je namenjen tudi sodelovanju lokalnih skupnosti?

Župan, ti si res naš svetilnik (to so besede tvojih podpornikov iz leta 2014)!

svetilnik-eu

Direktorica občinske uprave je v članku za Gorenjski glas izjavila: “Pomanjkljivosti, ki jih bomo poskušali čim prej odpraviti, vidim predvsem pri pridobivanju državnih in evropskih sredstev za projekte”.

Prispevek v Gorenjskem glasu, 17.2.2015

In res, uspelo je že po dveh letih. Evropska sredstva so odpravljena v celoti! Polna usta obljub pred volitvami, prazna “malha” po dveh letih.

46. Poštenje

Zadnje čase se veliko govori o poštenju. Veste, kako so se tega vprašanja lotili v Butalah?

Butalci so se oni dan na občinski seji dogovorili, da je napočil čas za zamenjavo občinske vrednote. Ker je bila prejšnja že nekoliko oguljena, je nekdo predlagal, da bi bila odslej njihova največja vrednota poštenje. Staknili so glave, dali točko na dnevni red in jo utemeljili z razlogi.

Še sedaj je v kroniki Butal zapisano, da taka vrednota ni iz trte izvita, da ima dolgo zgodovino, ki sega v antične čase, kar je vsekakor treba upoštevati, poleg tega pa jo imajo tudi v sosednji občini.

V razpravi so spoznali, da je beseda poštenje pošteno povezana z drugimi uglednimi besedami kot so čast, ugled in dobro ime. Zato so sklepali: Človek, ki je pošten, uživa pri drugih ugled, ima dobro ime in šteje za častnega človeka. “Pošteno!”  je nekdo vzkliknil in sklep je bil soglasno sprejet.

Nauk: Čim več ljudem je potrebno povedati, da smo pošteni, vse ostalo temu sledi samo po sebi.

45. Prispevek občanke

Prejeli smo prispevek, ki ga objavljamo v celoti:

“Zgodili so se zbori občanov v občini Kranjska Gora. Po dveh letih nove oblasti je bilo veliko samosvoje hvale,  nekaj je bilo kritik, vendar v takšnem odstotku, ki oblasti ugaja.  Kot občani pa se lahko nad vsem skupaj zamislimo.

Pred volitvami so bile dane obljube, ki jih ni bilo malo. Ko je oblast nastopila svojo funkcijo, pa se je večina teh obljub kar nekam izgubila ali spremenila.

Spomnim se tiste o kozolcih, neurejeni dolini in takšnih zadevah. Namesto  podrtja starih kozolcev je sedaj postala dolina oglasna deska v vsej svoji veličini, panoji so na vsakem koraku, na nekaterih odsekih predstavljajo tudi nevarnost, saj ovirajo pogled na cesto.

Ureditev Jasne in ostalih prostorov je bila tudi ena od teh. Vendar pa  zame postavitev lesenih mostov (ki so postali vmes nevarni), skulptur, vhodnih točk, izdelava mostu zraven že obstoječega mostu, pač  ne predstavlja turistične ureditve, saj dolgoročno to pomeni samo veliko vzdrževanja vseh teh objektov. V primeru, da se leseni objekti ne vzdržujejo redno, se pa tako ve, da v nekaj letih propadejo.

Lep primer so nekatere privatne gradnje v občini, ki jih je sedanja oblast zakrila z lesenimi ograjami, da bi jih skrila očem obiskovalcev.  Objekti se ne popravljajo, ograja pa bo tudi z leti propadla. Rezultat si lahko predstavljate.

Ena od velikopoteznih obljub je bila tudi zaposlitev domačih ljudi. O tem bi se dalo razpravljati. Poglejte tudi, kdo izvaja vse velike projekte, ki se financirajo iz občinskega proračuna. Izvajalcev iz naše občine ni. Če pa že opravljajo delo, ga opravljajo kot podizvajalci. Ali je oblast morda pozabila na domača podjetja in podjetnike, ki so ji verjetno na osnovni obljub tudi dali svoj glas na volitvah?

Moti pa me tudi sama hvala oblasti s projekti, ki niso v njihovi pristojnosti in za njih niso kaj dosti naredili. Nekatere stvari so bile začete in skoraj do konca izpeljane že pred prihodom nove oblasti in se ta oblast za njih ni kaj dosti trudila. Obnova državnih cest tudi nima kaj dosti z občino, saj tega ne financira občinski proračun. Morda je oblast mislila, da so občani tako neuki, da ne razlikujejo med državno in občinsko cesto. Obstaja star slovenski pregovor o nekem delu telesa in tujih koprivah, ki ni za na javno objavo, mislim pa, da ga večina pozna.

Morda pa bo oblast malo razmislila in bo v času, ki ga še ostaja do naslednjih volitev naredila še kaj konkretnega, saj se volitve nezadržno bližajo. Pa veliko uspeha jim želim.”

44. Pravica do pitne vode – ustavno varovana pravica

No pa jo imamo. Pravico do pitne vode zapisano v ustavi. Poslanci so spremenili besedilo ustave in vanjo vnesli določbo o pravici do pitne vode. Kako pa je prišlo do tega?

Državni svetnik in zastopnik interesov lokalne samouprave mag. Stevo Ščavničar je bil pobudnik predloga za vpis pravice do vode in komunalne ureditve kot temeljne človekove pravice v ustavo.

prispevek v Mladini

Mag. Stevo Ščavničar je tudi direktor Razvojne agencije RAGOR, ki izvaja naloge koordinacije županov Zgornje Gorenjske. Na 25. sestanku koordinacije županov Zgornje Gorenjske, dne 7.3.2013, so prisotni župani in njihovi namestniki (g. Leopold Pogačar, g. Janez Fajfar, g. Ciril Globočnik, g.Tomaž Tom Mencinger, g.Jure Žerjav, g.Peter Torkar, g. Franc Kramar, direktor občinske uprave Občine Bled, g. Matjaž Berčon, ter direktor RAGOR-ja, g. Stevo Ščavničar) sprejeli naslednji sklep:

“Oblikovanje stališča do nameravane privatizacije vode:

Stališče županov do privatizacije vodnih virov je nedvoumno in enoglasno: voda je javna in skupna dobrina ljudi, tako mora tudi ostati. Ker se zavedajo nevarnosti, da bo ob morebitnem zaprosilu Slovenije za EU pomoč postavljen pogoj, da se razpiše koncesija, so sprejeli sklep:

Sklep 7.1: Zastopnik lokalnih interesov v Državnem svetu, g. Stevo Ščavničar, naj v imenu županov Zgornje Gorenjske oblikuje in vloži predlog ustavnega amandmaja tako, da bo voda kot javna in skupna dobrina ustavno zaščitena.”

Spet je imela prste vmes bivša garnitura. V bistvu, pa gre za primer, da je potrebno imeti prave ljudi na pravem mestu in to take, ki nekaj znajo in so tudi pripravljeni delati za skupnost in ne le zase. Od sedanje poslanke Maruše Škopac, ki naj bi v  Državnem zboru zastopala tudi naše interese, smo si žal zapomnili le kletvico.

Tudi župan Janez Hrovat lahko veliko pripomore s svojim znanjem in svojo ekipo. Ponujamo predlog:

lesen-vodnjak

 

43. Nova garnitura Vs. bivša garnitura

MN:

“Pozdravljeni!

K pisanju me je vzpodbudil prispevek pod točko 34. in sem malo pobrskal po spominu. Bivša garnitura, o kateri župan Janez Hrovat govori tako slabšalno in zaničevalno, je poskrbela za veliko projektov.
V času bivše garniture je bilo pridobljeno več kot 10 mio EUR nepovratnih sredstev iz EU in države (za Dvorano Vitranc, Slovenski planinski muzej, obe šoli, Ljudski dom, komunalno bazo Tabre, sončno elektrarno na OŠ v Kranjski Gori, zdravstveni dom, označevalne table, kolesarsko pot…)
Glede pridobivanja nepovratnih sredstev iz EU in države pa je stališče nove garniture, da “…se ne splača, ker bi bilo treba delat” ??? (izjava župana J.H. iz zapisnika zbora občanov KS Dovje Mojstrana z dne 7.11.2016).

 

Pridobitve v času vodenja bivšega župana Žerjava:

1. večnamenska dvorana Vitranc
2. osnovna šola Mojstrana z novo telovadnico
3. Krajevni dom z ambulanto Mojstrana
4. Komunalna baza Tabre
5. Vrtec Rateče
6. osnovna šola Kranjska Gora z novo telovadnico
7. obnovljen vrtec Kranjska Gora
8. Slovenski Planinski Muzej Mojstrana
9. obnovljen zdravstveni dom Kranjska Gora
10. nov gasilski dom s knjižnico in večnamensko dvorano Gozd   Martuljek
11. občina Kranjska Gora, kjer ima prostore tudi knjižnica
12. Ljudski dom Kranjska Gora
13. sončna elektrarna na šoli
14. novi vodohrani in nov vodovod
15. izgrajena trasa kolesarske poti od meje do Jesenic
16. zgradili neprofitna stanovanja za reševanje stanovanjske stiske
17. ureditev statusa zemljišč v Planici in s tem ustvarjeni pogoji za projekt NC Planica (več v točki 38 teh novic)
18. ureditev statusa zemljišč in s tem ustvarjeni pogoji za izgradnjo doma Viharnik
19. odstranitev reklamnih jumbo panojev, ki so kazili našo dolino
20. uredili parke, šolska igrišča, pa tudi asfaltirali marsikatero cesto
In ne nazadnje, župan ali podžupan se je vedno udeležil vidnejših dogodkov in s tem pokazal spoštovanje do društev in prostovoljcev. In še bi lahko naštevali…

 

Nova garnitura pod vodstvom župana Janeza Hrovata je do sedaj poskrbela za:

1. nakup zeloooo starega avtobusa, ki “požre” 30 l dizla na 100 km. (kaj pa ekologija v Alpah??? K sreči je večino časa v okvari.)
2. okoli jezera Jasna so brezglavo posekali zelenje in “potacali” gnezda račk. Poseg je bil narejen prav v času gnezdenja, posledica je opazno zmanjšanje števila račk. In s tem se še hvali. Kje ste bili varuhi narave (B in J)?
3. postavili dva slamnata možica in eno slamnato kolo.
4. postavili lesene plotove na privatnih zemljiščih
5. urejali zelenice in asfaltirali parkirišča na  privatnih zemljiščih
6. postavili drage lesene razgledne terase (nekaterim so všeč)
7. poskrbeli za ponovno postavitev jumbo panojev (v čigavem interesu in za čigav žep?)
8. asfaltirali kar nekaj cest (letno približno toliko, kot v času prejšnje garniture)
9. postavili “šajs hajzlne” (foto glej točko 8 Kranjskogorskih novic)
10. brez razpisa prodali neprofitna stanovanja (svojim zvestim ovčicam?)
In novemu županu in obema podžupanoma se ni zdelo vredno priti na praznovanje 70. letnice GRS Mojstrana.
Fantje in dekleta, res bi bilo treba delat. In ja, res gremo na pota stare slave.

 

Priporočam v branje:

cesarjeva-nova-oblacila

42. Uspešen vodja

Uspešen vodja sledi osmim preverjenim praksam:

 1. Vpraša se: »Kaj moramo narediti?«
 2. Vpraša se: »Kaj je dobro za podjetje?«
 3. Razvija akcijski plan
 4. Prevzema odgovornost za odločitve
 5. Prevzema odgovornost za komunikacijo
 6. Je osredotočen na priložnosti, ne na probleme
 7. Organizira učinkovite sestanke
 8. Reče »mi« in ne »jaz«

(Peter F.Drucker /Harvard Business Review)

41. Ekologija

Zapis bralca:


“Baje, župan Jani Hrovat, dobro skrbi za svoje zaposlene. V strahu, da se jim na poti domov v Podkoren ne bi kaj pripetilo, že pridno na račun občinske blagajne postavlja javno razsvetljavo. Ker je zaprisežen ekolog, bo s tem prispeval k zmanjšanju onesnaževanja okolja, saj ne bo potrebno svojih zaposlenih prevažati z motornimi vozili. 

 

Na Jesenicah se poučeni sprašujejo, mar je res potrebno toliko prometne signalizacije – semaforjev, ki izdatno onesnažujejo naravo, v Kranjski Gori pa bomo osvetlili kar cesto v dolžini treh kilometrov (Za koliko pešcev že?). Za živali Hrovatu tako ali tako pač ni mar, je bila pa vedno beseda ekologija prisotna, ko je  hotel ugajati.

Prodaja bencinskih derivatov, vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju- Krnica, Karavanke, sankanje v Gozd Martuljku (TNP), vožnja z motornimi sanmi v naravnem okolju, pač ne kažejo na neko zavedanje o varovanju okolja, temveč željo po čim večjem zaslužku. Samo laž in sprenevedanje sčasoma postane resnica. Zanj in njegove ovčice, drugi se nad tem lahko samo zgražamo!”

motorne-sani

Vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju je prepovedana! “Jest” lahko!

 

40. Izobrazba

To je tisto, kar človeku ostane, ko je pozabil vse, kar se je v šoli naučil. (Albert Einstein)

39. Podcenjevanje?

FK nam je poslal naslednji zapis s “Facebooka”:

“Kakšna izjava župana Hrovata. Ne ve kaj piše ali podcenjuje Mojstrančane?”

nacrti-jasna

Opomba: Jasna je predobra, za Mojstrano pa bo. Prva in druga turistična liga, ostali so žal izpadli. Župan, exkurzija = ekskurzija (izlet, obisk s poučnim namenom), za vejico pa presledek.

38. Nordijski center Planica

Se še spomnite Bloudkove skakalnice v Planici?

bloudkova-skakalnica

Danes stoji tam nov, sodoben Nordijski center Planica.

nc_planica_3_400_223

Ob otvoritvi so ministri treh vlad “prerezali trak”.

Dr. Žiga Turk:

»Nordijski center Planica je vseslovenski projekt. Z njim se bomo najlepše oddolžili Stanku Bloudku in njegovim sodelavcem, ki so  začetniki pravljice o Planici – slovenskem ponosu.«

Dr. Igor Lukšič:

»Vesel sem, da smo v času, ko sem bil minister pristojen za šport, uspešno nadaljevali začeto delo prejšnje vlade in naredili velike, najbrž izključne korake za današnji izgled in razvoj Planice.«

Dr. Milan Zver:

»Ponosen sem na odločitev, da s pridihom sodobnosti vrnemo Planici ugled in sloves. Prepričan sem, da bo nov Nordijski center Planica razvijal duh športne odličnosti tudi v prihodnje.«

Kako pa smo mi pripomogli k izgradnji?  Lahko si ogledate zapisnika 16. in 17. seje občinskega sveta Občine Kranjska Gora iz leta 2008 in si ustvarite svoje mnenje.

Zapisnik 16. seje, 2008

Zapisnik 17. seje, 2008

Morda tudi zaradi tega, kar boste prebrali, župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat ni imel vsaj pozdravnega nagovora na otvoritveni slovesnosti, kdo ve?

Smo pa v medijih lahko prebrali veliko insceniranih kritik glede tega, da gostinske ponudbe ni.  Bi se nam lahko kdo od naročenih kritikov javil in povedal, da je od meseca maja 2016 »kosil« v »Kavki« tik pod velikanko in posredoval svoje vtise? Od takrat namreč obstaja v turističnih sezonah tudi bogata gostinska ponudba, ki vključuje tudi jabolčni zavitek (plačljiv).

gostinska ponudba v Planici

 

37. Ego

Albert Einstein je bil velik mož.

albert-einstein

Poleg formule:

emc2

je zapisal tudi naslednjo:

ego

Večje kot je znanje, manjši je ego in obratno.

 

36. V razmislek

Anton Komat je v svoji knjigi Če boste molčali, bodo kamni govorili napisal:

»Predstavljajte si, da sedite v sodobnem potniškem letalu na poletu v obljubljeno deželo. Oblečeni ste po zadnji modi, izborno postreženi, na voljo vam je računalnik in najmodernejša avdio-vizualna tehnika. Naenkrat vas zajame silna želja, da bi pokukali v pilotsko kabino. Svojo nenavadno željo izrazite stevardesi, in ker niste videti kot terorist, vam to dovoli. Ko odpre vrata pilotske kabine, vidite, da je sedež pilota prazen. Presenečeni vprašate stevardeso, kje je pilot. Mirno vam odgovori: »To letalo nima pilota, saj ga vodi nevidna roka trga.« Potem opazite, da je tudi sedež kopilota prazen in začudeni rečete: »Ali tudi kopilot ni potreben?« »Imate prav« se nasmeje stevardesa, »kopilot ni potreben, ker njegovo vlogo opravlja nevidna roka naravnega izbora.« Čudni odgovori vas zmedejo, da izjecljate: »Ja, kako bomo pa pristali brez pilotov?«. »Ne vem,« odgovori stevardesa, »saj niti ni zgrajeno letališče, na katerem naj bi pristali.« Sedaj ste zgroženi: »Ampak zaloge goriva v letalu so omejene.« Tedaj vas stevardesa potisne iz pilotske kabine, zapre vrata in reče: » Preveč razmišljate, in to ni dobro, pozabite vse skupaj in se raje zabavajte. Naročite dvojni viski in glejte resničnostni šov, ki ga predvajamo vsem potnikom.«

 

35. Zbor občanov za območje KS Dovje-Mojstrana

V ponedeljek, 7.11.2016,  je bil v Slovenskem planinskem muzeju zbor občanov za območje KS Dovje-Mojstrana. Občina je na svoji spletni strani objavila zapisnik:

zapisnik zbora občanov Dovje-Mojstrana 2016

Zapisnik je precej dolg, zato smo pripravili povzetek in zapisali ključne besede. Komentarji v oklepajih so naši. “Literarne vrednosti” ne komentiramo, ker se zavedamo, da tudi sami naredimo precej slovničnih napak in se za to bralcem opravičujemo.

Povzetek:

 • nekaj lepih pozdravov in zahval;
 • EU sredstev je malo, pogoji so nemogoči, ni pametnih razpisov, zato se jih ne lotimo;
 • za trg olimpijcev je zaslužen Bogdan Janša (tudi za gradnjo cca 70 m2 velikega objekta brez gradbenega dovoljenja?);
 • državni mlini meljejo počasi, zato so bili gostje zmedeni;
 • kar nekaj sredstev bi lahko pridobili iz EU za umirjanje prometa v alpskih dolinah (glej drugo alinejo?);
 • zaradi omejitev zakona o TNP v naši dolini skoraj ni mogoče kaj narediti;
 • veseli smo lahko, da imamo cesto (v Radovni), ne vemo pa koliko časa bo zdržala;
 • GGD je pobral glavnino vej;
 • nekaj pohval za župana in njegovo ekipo, spremembe so vidne;
 • želje krajevne skupnosti in občine naletijo na ovire »zavoda za Varstvo kulturne dediščine« (verjetno mišljeno: Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije);
 • županov telefon je vedno na voljo, če pokličete njega boste dosegli več;
 • pred vsem svetim so gorele žarnice, ki so bile vsaka drugačna;
 • pogrešamo piko na i za ureditev Mojstrane;
 • trudimo se, da naredimo čim več;
 • kakšna stvar uide županu iz spomina;
 • ne vemo, kaj bi ponudili kmetom, da bi začeli pridelovati več pridelkov (redno plačo?);
 • domača zelenjava se da prodati sveža, drugače pa tudi suha;
 • upamo, da je nekaj denarja za obnovo cest ostalo tudi za leto 2017 (drugače je župan predlagatelj proračuna in mora vedeti koliko denarja ima!);
 • nad potokom je naložen kup vej, dogovorjeni smo, da se najde krivec in jih odstrani (se dogovarjati, iskati ali odstraniti?),
 • če bo treba, bomo z občinskim denarjem sofinancirali državno infrastrukturo in zasebne gozdove (lastniki bodo sekali in prodajali, mi pa pogozdovali z občinskim denarjem?);
 • za tablo prepovedano kampiranje se borimo že dva meseca (na čigavem zemljišču?);
 • država zahteva, da se kupi zrak nad vodotokom in pridobi gradbeno dovoljenje (za most pri »Topolinu«), za znižanje cene smo se borili (se da z državo barantati, ali obstojajo kakšni kriteriji za zaračunavanje služnosti?);
 • človek bi se stopil, ko vas poslušamo;
 • noben denar ni tako velik, da se ga ne da zapraviti;
 • v našo KS se več kot dvajset let ni kaj dosti vlagalo (gospod je opravljal zasebno gostinsko dejavnost v obnovljenem občinskem objektu Pr’Katr na Dovjem, “uraduje” v obnovljeni stavbi KS in »se lahko zdravi« v lepo urejeni občinski ambulanti, ter pove te besede v Slovenskem planinskem muzeju, ki ga je zgradila občina, da o šoli, vrtcu ne izgubljamo besed);
 • župan bi marsikaj drugače naredil, a ga veže zakonodaja in ljudje, ki stojijo nad njim (je kandidiral v interesu drugih, kapitala ???);
 • toliko dobrega je bilo narejenega, da bomo povečali Zgornjesav’ca (in reklame za županovo gostilno bodo v občinskem glasilu lahko celostranske, glej številke julij 2015, 2016);
 • zadovoljen sem, da je bila Mojstrana tretje (tretja?), pozabil sem vam čestitati;
 • delamo v redu, seveda z napakami;
 • smo v času interneta, ne pišite za vsak korak kje se nahajate, ko pridete domov pa le objavite lepo sliko (tudi iz tega se da sklepati o vaših navadah in kdaj vas ne bo doma);
 • sem pošten in tega ne skrivam;
 • če bi bili vsi zadovoljni bi bil apsolutist (absolutist), zato MORA biti nekaj tudi nezadovoljnih (ne več kot 20 % !);
 • vabilo na kozarček in kostanj.

Ključne besede: pozdrav, zahvala, zasluge, počasi, ovira, ni mogoče, ne vemo, bi lahko, upamo, trudimo se, če bo treba, se borimo, zahteva, kozarček, zadovoljstvo, pozabiti.

 

34. Bivša garnitura

Vse več občanov se sprašuje na koga letijo obtožbe župana Janeza Hrovata, ko na sejah občinskega sveta stalno omenja bivšo garnituro.

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je garnitura predstavljena kot:

»Skupina ljudi, povezana z enako dejavnostjo: ostanki različnih vojaških in političnih garnitur; najmlajša garnitura igralcev; oblast je prevzela garnitura plačancev«.

Zakon o lokalni samoupravi pa določa, da so organi občine: župan, občinski svet in nadzorni odbor. Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.

V prejšnjem mandatu 2010 – 2014 so bili »na oblasti« (po Hrovatu) naslednji:

Župan: Jure Žerjav.

Člani občinskega sveta: Jože Zupančič – podžupan, Blaž Knific, Janja Dolhar, Vesna Kovačič, Vlasta Kotnik, Slavko Miklič, Anton Požar, Bogdan Janša, Robert Kerštajn, Mojca Kelvišar, Mirjam Žerjav, Gregor Benedik, Cvetka Pavlovčič, Matevž Podrekar, dr. Janez Mlinar, in Robert Plavčak.

Člani nadzornega odbora: Marija Falak Zupančič-predsednica, Emil Tavčar, Slavko Kanalec, Martin Pavlovčič in Aleksandra Fertin.

Direktor občinske uprave: mag. Rajko Puš.

Ko sedanji župan na sejah občinskega sveta lahkotno udriha po »bivši garnituri«, dobijo besede iz njegovih ust slabšalni prizvok. Zato naj župan Janez Hrovat v prihodnje v javnosti uporabi konkretna imena in priimke, da se bodo lahko omenjeni tudi ustrezno odzvali. Marsikdo od zgoraj navedenih je namreč svoje delo opravljal vestno in strokovno. O tem pričajo gradiva in zapisniki sej, ki so objavljeni na spletni strani občine.

Župan Janez Hrovat je že večkrat javno obljubil, da bo »spravil vse vpletene tja, kamor jim paše«.

Občani čakamo in razvoj dogodkov spremljamo!

33. Most pri “Topolinu”

most

Spoštovani,

izvedeli smo, da se bo izgradnja kolesarskega mostu preko reke Save v počivališču “Topolino” pri Mojstrani nekoliko zavlekla. Verjetno pa bo tudi nekoliko dražja. Izvajalec del je namreč pri izkopu temeljev, le nekaj metrov od reke Save, nepričakovano naletel na podtalno vodo. Zato bo gradnja zahtevnejša, kot je bilo prvotno načrtovano.

 

32. Projektni management

Kaj je to?

projektni-management

Učenih besed niti ne potrebujemo, najlažje lahko projektni pristop ponazorimo na naslednjem primeru:

»Projekt zasedbe delovnega mesta direktorja javnega podjetja«

 1. Najprej si zadam cilj:

»Želim biti direktor javnega podjetja.«

 1. Nato pripravim strategijo in projekt za dosego cilja: celoten projekt, ki je nastal že leta 2012 in »ga je takrat videl« le ozek krog podpornikov, je precej »širši« in zajema tudi druga področja mojega delovanja. Ni načrtovano, da pride v javnost, pa vendarle si ga lahko ogledate tukaj:

moji načrti za prihodnost

 1. Poskrbim, da izvedba projekta poteka brez »motečih elementov«.
 2. Kontrola projekta: sprotno preverjam, če projekt poteka tako, kot je načrtovano in obljubljeno (finančnih posledic, razen »kakšne kave«, ni).
 3. Cilj: preštejem rezultate glasovanja na občinskem svetu. Ugotovim, da je cilj dosežen, se zahvalim za podporo (ali pa tudi ne). Se poslovim na trenutnemu delovnemu mestu (odpovedni rok že teče), na občini zahtevam in podpišem individualno pogodbo (čim prej), nadzorni svet podjetja me niti ne zanima. Se »ustoličim« in imenujem pomočnika direktorja, ki bo delal vse tisto, česar sam ne znam. Kdor mi ne paše, ga vržem na cesto.

Opomba: Dokument “moji načrti za prihodnost” je avtentičen in smo ga prejeli od naše dobro informirane bralke.  Nastal je leta 2012. Imena so  zakrita zaradi varovanja osebnih podatkov.

 

31. Bo srečanje Trumpa in Putina potekalo v Sloveniji?

15.11.2016: današnji mediji so se razpisali o možnosti, da bi srečanje Trumpa in Putina potekalo pri nas. Predlog je podal Vječeslav Nikonov, predsednik parlamentarnega odbora za izobraževnje in znanost na ruski televiziji.

Veseli nas, da smo podobno predlagali tudi mi v točki 25.

Župan – akcija!

 

30. Izguba premoženja?

JB :

Na 14. seji občinskega sveta Občine Kranjska Gora, dne 09.11.2016,  je bil župan zopet kritičen do »bivše garniture«. Kriva naj bi bila za znižanje občinskega deleža na čistilni napravi Jesenice. Župan je povedal, da je sedaj delež nižji kot 1%, dopolnil ga je podžupan Knific, ki je povedal, da znaša delež 0,8 %.

Dejstva so drugačna, kot sta jih na seji predstavila župan in podžupan. Gre za premoženje občine, ki se ne more kar izgubiti. O pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja odloča občinski svet (16. člen Statuta) in ne Blaž Knific.

Zadnji sklep je bil sprejet na 16. seji občinskega sveta, dne 28.5.2008, ki je določil, da je občina Kranjska Gora 7,53 % lastnik ČN Jesenice. Tak delež je bil predstavljen tudi v poročilu podjetja JEKO-IN na 12. seji občinskega sveta, dne 22.6.2016.

Gradivo s 16. seje občinskega sveta

Dejstvo je, da naj bi Občina Kranjska Gora v skladu s svojim solastniškim deležem 7,53 % pokrila svoj del investicije za rekonstrukcijo čistilne naprave Jesenice in založena sredstva povrnila občini Jesenice, ki je vodila investicijo. Tak je bil tudi dogovor županov občin solastnic v pisarni jeseniškega župana pred pričetkom investicije (zapisnik je na občini).

Gre za cca 150.000 € , ki jih mora Občina Kranjska Gora povrniti Občini Jesenice, saj jih je ta založila. Investicija je bila zaključena šele decembra 2015, to je v času, ko sta bila omenjena že eno leto »polno opravilno sposobna«.

Župan Janez Hrovat in podžupan Blaž Knific, se očitno ne zavedata, da sta sedaj onadva tista, ki morata zadevo z občinama solastnicama Jesenice in Žirovnica urediti in pripraviti gradiva za občinske svete.

Glede na izvajanje na seji verjamemo, da je Blaž Knific v težkem položaju, saj je istočasno podžupan občine Kranjska Gora, zastopnik občine Kranjska Gora v strokovnem svetu, »vodstveni« kader podjetja JEKO-IN in strankarski kolega župana občine Jesenice. Čigave interese lahko zastopa?

“Bivša garnitura” pa vama lahko zaželi le uspešno delo.

 

29. “Ping Pong”

»Ping pong« (namizni tenis) je igra pri kateri dva igralca odbijata žogico z loparji za namizni tenis na mizi, razdeljeni z mrežo.

Lahko pa poteka tudi takole:

Ping: »A si z mano?«

Pong: »Seveda, kaj naj storim zate?«

Ping: »Če bosta dva kroga, bodo tvoji volili zame v drugem krogu!«

Pong: »Kako mi lahko povrneš?«

Ping: »Kaj pa bi rad imel?«

Pong: »Rad bi bil direktor, da bom pomemben in spoštovan!«

Ping: »To ti lahko zrihtam, če boš delal tako, kot bom »jest« zahteval!«

Pong: »Pa boš res?«

Ping: »Dobro veš, da sem pošten in vedno držim obljubo!«

Pong: »Dogovorjeno!« (roka-roka)

V tem trenutku, je bila igra zaključena. Zmagala sta oba igralca, kar je za »ping pong« neobičajno in takšnega rezultata ni v pravilih igre. Gledalci so bili začudeni, zato igralca nista dočakala aplavza.

table-tennis

28. Imenovanje direktorja

Precej bralcev deli mnenje s FK:

“Le kako se predsednik komisije ni uspel imenovati za direktorja komunale? Verjetno je že samopotrditev prevelik zalogaj za omenjenega. Če pa je takšen način sprejemljiv in predvsem higieničen, pa naj bralci presodijo sami…”

Komisija za MVVI

Opomba: kot nam je uspelo izvedeti, se je predsednik komisije za MVVI izločil iz vseh postopkov imenovanja. Na zaslišanju kandidatov so bili prisotni podpredsednik Žiga Židan, Branka Vovk in Ena Adžajlić. Kot nam je znano je bil prisoten tudi odvetnik, ki zastopa občino. Je komisija pričakovala “sodni spor” že na zaslišanju, ali gre zgolj za slabo vest? Tega nam ni uspelo izvedeti.

 

27. Misel

FŽ je prispeval zanimivo misel.

Pokojni gospod Ravtar je nekoč rekel:

“Gospoda ne naredi denar.Gospod se mora roditi.”

 

26. Razumevanje bistva

sednjek-zupan

Imate tudi vi občutek, da so se grdo spravili name?

Sploh ne. Samo ni nam vseeno, kdo nas zastopa in na kakšen način. Časi lokalnih Krjavljev so že davno minili. Župan je predstavniški organ občine (predstavlja in zastopa občino).

Zastopa vse občane, ne samo svoje volilce. Še posebej, če ima na nedoločljivi živali na glavi napis:

kranjska-gora-napis

25. Manipulacija

Po zmagi »slovenskega zeta« Donalda Trumpa, bi v Kranjski Gori lahko za reklamo organizirali še eno srečanje na najvišjem svetovnem nivoju. Povabili bi predsednika ZDA Trumpa, predsednika Rusije Putina, predsednika Turčije Erdogana in predsednika Slovenije Pahorja. Gostil bi jih lahko kranjskogorski župan Hrovat.

Po kratkem uradnem srečanju:

hrovat-major-kranjska-gora

Fantje jest sem zmatran, pejmo k men na pir in kranjsko klobaso.

trump

Oh my god, lejga k ma srajco odpeto.

putin

Xорошо, samo da ne bo kranjska takšna.

Turkey's President Recep Tayyip Erdogan speaks at a press conference after the closing of the G20 Leaders Summit in Hangzhou on September 5, 2016. World leaders are gathering in Hangzhou for the 11th G20 Leaders Summit from September 4 to 5. / AFP / GREG BAKER (Photo credit should read GREG BAKER/AFP/Getty Images)

şaka, dobr veš, da ne pijem alkohola in ne jem svinjine. Boš pa že enga kozlička reskiral.

pahor

To mi deli. Kozliček je zakon.

Manipulacija: tekst je izmišljen, slike pa so resnične.

 

24. Volitve

Dopis občana J.Č.:

Spoštovani!

Medtem, ko so v ZDA dobili novega predsednika in prvo damo, pa pri nas nismo dobili novega direktorja (direktorice) Komunale Kranjska Gora d.o.o in slavje v parku olimpijcev v Mojstrani bo moralo počakati.

Župan je na včerajšnji 14. redni seji občinskega sveta umaknil točko “Imenovanje direktorja JP Komunala Kranjska Gora d.o.o.”. Pred sejo je namreč dobil obvestilo Komisije za MVVI, da postopek izbire direktorja še vedno poteka in bo gradivo posredovano pred naslednjo sejo občinskega sveta.

Očitno gre za zahteven postopek, precej bolj, kot so volitve v ZDA.

Nadejamo se, da bo naslednja redna seja občinskega sveta tik pred novoletnimi prazniki in bo župan lahko poleg koledarjev, rokovnikov in čokoladnih bonbonov, podžupana “obdaril” tudi z mestom direktorja Komunale Kranjska Gora d.o.o.. Pa srečno novo leto 2017 (konkretno 1.1.2017, ko naj bi nastopil mandat)!

Lahko pa se zgodi, da bo sklicana izredna ali celo dopisna seja občinskega sveta, kot je to v tem mandatu že ustaljena praksa pri imenovanjih. Tam se lahko odloči brez soja luči in brnenja kamer, “tiho” in skrito pred očmi javnosti.

Razsvetlile pa nas bodo novoletne lučke, ki se jih že veselimo.

 

23. Empatija

Občina Kranjska Gora vas na svoji spletni strani vabi, da se udeležite brezplačnega predavanja »Empatija v medsebojnih odnosih«. Predavanje bo dne 14.11.2016 v Zgornjih Gorjah, od 9. – 12. ure.

Vabilo na predavanje

Predavanje je namenjeno vsem:

 • ki vam je nerodno pozdraviti ali odzdraviti na cesti,
 • ki imate občutek, da ljudi okoli sebe ne vidite,
 • ki imate občutek, da ste vredni več,
 • ki radi »poudarjeno« razlagate stvari in mislite, da vas drugi pri tem občudujejo,
 • ki parkirate na parkirnih mestih za invalide, pa ste zdravi,
 • ki se nehote zlažete, da bi »oprali svojo krivdo« in mislite, da vam ljudje verjamejo,… .

Po predavanju boste na sebe in sočloveka gledali na drugačen način. Spoznali boste moč človekovih misli in kaj je tisto, kar jih poganja (ne,ne, ni alkohol).

Če se zaradi službenih obveznosti ne morete udeležiti predavanja v dvorani Gorjanskega doma v Zgornjih Gorjah, pa vam toplo priporočamo, da preberete knjižico z veliko koristnimi nasveti. Imajo jo tudi v občinski knjižnici.

bonton-slika-zad

bonton-2

22. Mojstrana 

LŠ nam je posredoval slike iz Mojstrane, s pripisom: »Mojstrana od kod lepote tvoje?«.

mojstrana

Ne pozabimo, da je Občinski svet na 13. seji potrdil 3. rebalans letošnjega proračuna. Občina je zagotovila 150.000 € za nakup dveh industrijskih objektov, ki jih na Ulici Alojza Rabiča 58 v Mojstrani prodaja Družba za upravljanje terjatev bank za 220.000 € + davek:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Industrijski_objekti.v3/t70/oglas3098641.html?sort=vdesc#cnta

Če se ne bo kaj zalomilo, bo tam obrtna cona za celo občino, kar verjetno pomeni tudi sanacijo obstoječega stanja na občinske stroške. Je pa Občina te dni pričela z gradnjo visečega mostu pri »Topolinu«, kar je za prebivalce Mojstrane sigurno neke vrste protiutež stanju na Ulici Alojza Rabiča. Še posebej spomladi 2017, ko bo tam tudi »bife«.

 

21. Jesen

Na spletni strani http://www.kranjska-gora.si piše:

»Obveščamo vas, da bo v skladu z Odlokom o oglaševanju in plakatiranju v občini Kranjska Gora z dne 11.11.2015 (Uradni list RS. št.90/2015, 13.člen) od ponedeljka, 1.2.2016 dalje,  nameščanje in odstranjevanje plakatov do 3m2 v občini Kranjska Gora, opravljala družba INFRASPORT d.o.o.«

Mi pa vas obveščamo, da se je jesen že prevesila v drugo polovico in listi z drevja odpadajo:jesen

Pri nas pa tudi z oglasnih mest.listi-odpadajo1

Narava nas nikoli ne pusti “na cedilu”. Ko pride čas, tiho opravi svoje delo.

 

20. Županova parkirna karta – predlog

Spoštovani občani občine Kranjska Gora, spoštovani obiskovalci Zgornjesavske doline!

Predlagam vam, da si skopirate naslednji predlog županove parkirne karte, ki vam jo bo verjetno z veseljem podpisal. Ob iskanju primernega parkirnega prostora in zaradi vsakdanje naglice vas bo marsikdaj zamikalo, da bi parkirali svoje vozilo na napačnem mestu.

Z “ŽUPANOVO PARKIRNO KARTO” bo vse lažje, očitno pa legalno.

parkirna-karta-zupanaToliko o privilegijih!       Lp! KR                     

P.S. “Županovo parkirno karto” namestite na desno stran za vetrobranskim steklom.

 

19. Primerjava

V torek 8.11.2016 bomo priča zgodovinskemu svetovnemu dogodku. Dobili bomo novega predsednika ali predsednico ZDA. Elektorji bodo oddali svoje glasove. Tudi v občini Kranjska Gora bodo ta dan potekale »volitve«. Komisija za MVVI bo občinskemu svetu oddala glasove za novega direktorja ali direktorico Komunale Kranjska Gora d.o.o.. Potegnemo lahko nekaj vzporednic. Bo zmagala ženska, ki se na svoje delo spozna ali kandidat z veliko željo po pomembnosti? Bo “prva dama” moški ali ženska? Bo slavje v Sevnici in v novem parku olimpijcev  v Mojstrani? Sicer je pa že itak odločeno, v vsakem primeru bo zmagala politika.

kandidati
18. Odnos do tujcev

FK nam je poslal naslednjo povezavo:

http://obcina.kranjska-gora.si/obcina/lokalne-volitve/1994-1998

s komentarjem: “Kaj čudnega glede odnosa do tujcev ….”.

Opomba: član občinskega sveta je bil tudi Janez Hrovat – Slovenska nacionalna stranka.

 

17. Takole nas vidijo drugi

V Dnevniku je bila objavljena zanimiva kolumna:

zgodba-mlade-somalke

 

16. Šivilja Klara

Poznate stiško pravljico o šivilji Klari?

“Klara je živela na starem gradu, ki je dandanes razvalina. Jako je bila lakomna in neusmiljena. Hotela je biti najbogatejša in najlepša v vsej deželi. Ker je bila tako skopa, je živela sama s svojima bratoma, pa nekaj služinčadi so imeli. Brata sta ji donašala zlata in srebra in dragocenih oblek od vseh strani. Ker ji pa ni bilo nikdar dovolj, sta tudi plenila po okolici in ob cestah prežala na bogate popotnike in trgovce, jih napadala, pobijala in oplenjala.  Klara je pa doma šivala in primerjala dragoceno, naplenjeno obleko. Bila je neki že tako bogata, da je imela eno kad polno zlata in eno kad polno srebra.

Ko je bila mera njih hudobij polna, je kraljica vil vse tri začarala in pogreznila vse bogastvo pod zemljo, grad je pa razpadel. Hudobna brata je izpremenila v dva psa, ki čuvata kadi z zlatom in srebrom; Klara pa mora kot stara čarovnica cele noči šivati, a kar ponoči sešije, podnevi zopet razpara. Tako je vila kaznovala njih hudobijo. Rešiti jih more le nedolžen, priden človek, ki gre v  tisto podzemeljsko jamo, si nabere zlata in srebra; ko se vrača, se pa ne sme ozreti nazaj, če ne, planeta psa nanj in ga raztrgata.”

Slika je pa z opevanega počivališča “Topolino”, kjer je stal reklamni pano. Ja, kar šivilja Klara ponoči sešije, podnevi zopet razpara. Pa kaj? Saj gre iz občinskega proračuna.

topolino
15. Kultura

V življenju določene stvari pač niso naprodaj, ena od njih je tudi človeška kultura.

 

14. 70 let GRS Mojstrana

GRS Mojstrana je 28.10.2016 praznovala visok jubilej – 70 let delovanja. Ob ganljivem dogodku, plemeniti ljudje z velikim srcem, žal niso dočakali predstavnikov Občine Kranjska Gora. Saj niso pričakovali hvale, morda le planinski pozdrav in nekaj toplih besed. Župan je bil v tujini, od obeh podžupanov, ki sta doma v Mojstrani, pa je bil eden v toplicah, drugi pa se je verjetno učil na pamet »Program in razvoj podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o.«, ki naj bi ga sam napisal. V torek 8.11. 2016 ima predstavitev pred komisijo MVVI, »saj bo« direktor javnega podjetja.

Opozoriti želimo na nekaj drugega. Občina je leta 2015 zgradila planinsko pot »ferato« v Mojstrani. Zakon o planinskih poteh je jasen in določa naslednje:

» V informacijskem gradivu o planinskih poteh, planinskih vodnikih ter na turističnih informacijskih tablah in zemljevidih, kjer so označene planinske poti, mora biti zapisano opozorilo, da uporabniki uporabljajo planinske poti na lastno odgovornost. Opozorilo mora biti zapisano v slovenskem jeziku ter v najmanj treh drugih uradnih jezikih Evropske unije

V koliko jezikih je opozorilo napisano na informacijski tabli v Mojstrani, ki jo je financirala Občina in izdelalo podjetje Devita d.o.o., si lahko pogledate sami:

ferata-mojstrana

ferata-opozorilo

Ta zapis pa je nastal zato, da ne bomo zopet priča izjavam na sejah občinskega sveta in vaških gostilnah: »Jest nism nč kriv, to so drugi«. Pa »bohnedaj«, da bi se kadarkoli zgodilo kaj hudega in bi morali posredovati gorski reševalci  in »bohlonaj« GRS za vse, kar ste plemenitega storili. Velikokrat morate posredovati tudi zaradi objestnosti in neodgovornosti drugih.

 

13. Odziv na točko 9

Spoštovani urednik Kranjskogorskih novic, spoštovani občani občine Kranjska gora!

Morda ste pa spregledali, da za vetrobranskem steklom “počiva parkirna karta za invalide”! Potem ste tej osebi dolžni opravičilo! Če pa temu ni tako, naj ta šofer izpolni priložen obrazec, ki pa ga mora potrditi tudi njegov izbrani zdravnik. Seveda, pa mora biti izpolnjen eden od pogojev, ki so navedeni na obrazcu!
Bo to tako težko?
Lep pozdrav! K.R.

 

12. Odziv na točko 3

F.Ž. pravi:

“Turistični avtobus spominja na film,ki so ga leta 1951 posneli Švedi z Ullo Jakobson v glavni vlogi.
Plesala je eno samo poletje. Lp!”

 

11. Kranjskogorska “hobotnica”

M.N. je poslal naslednji prispevek:

“Direktor zavoda za turizem davkoplačevalski denar preliva v žepe svojih in županovih prijateljev?
Dandanes v javno objavljenih dokumentih najdeš veliko zanimivih informacij.
Kaj plačuje zavod za turizem? Lahko bi rekli, pa kaj zato, če…?
Samo v petih mesecih je bilo iz zavoda za turizem plačano 24.680,92 EUR podjetju GP d.o.o. Brez razpisa, brez povabil k oddaji ponudb. Zanimivo je, da je lastnik in direktor podjetja GP d.o.o Matej Kalan, ki je istočasno tudi direktor podjetja STOR.M d.o.o. Lastnik STOR.M d.o.o. pa ni nihče drug kot direktor zavoda za turizem Blaž Veber.
No v teh istih petih mesecih je bilo podjetju INSUETUS, Matjaž Podlipnik s.p. plačano 7.915 EUR. Umazana podrobnost je, da je Matjaž Podlipnik od 2.8.2016 dalje direktor podjetja Infrasport d.d. (to je Dvorana Vitranc Kranjska Gora), kjer je bil prav do tega dne direktor nihče drug kot Blaž Veber.
Da Blažu Vebru ne zadošča njegova plača, kaže tudi dejstvo, da so iz zavoda za turizem plačali podjetju STOR.M (ne pozabimo,kjer je direktor Kalan Matej, lastnik pa Blaž Veber) še 877 EUR.
Koliko lesa pa je obdelal Elvis Selman s.p. za 5.000 EUR in kaj vse je oblikoval Igor Zupan s.p. za 8.587,99 EUR, naj si pa razloži vsak bralec sam.”
Predlog občanov:
Oba turistična delavca iz LTO in Infrasporta d.o.o. naj v dvorani Vitranc organizirata prednovoletni koncert Josipe Lisac z obveznim “komadom”, ki gre takole: “Magla svugda, magla oko nas,….” in Vlada Kreslina: “Namesto koga roža cveti, namesto koga sem jaz,…”. Oba priznana izvajalca sta v preteklosti že zapela skupaj.

 

10. Ignoranca

Dne 11.12.2015 je Vlada RS obiskala Gorenjsko. Zaradi spora z višino povprečnine (denar, ki ga država zagotavlja občinam za osnovno delovanje), so se gorenjski župani odločili za bojkot obiska vlade. Na 9. seji občinskega sveta, dne 16.12.2015, je spregovoril podžupan Blaž Knific. V zapisniku seje je zapisano:

“Blaž Knific je pojasnil, da je bil bojkot županov kar odmeven tudi v medijih. Vladi je bil sporočen signal, da naj to zadevo popravi z rebalansom”.

V začetku oktobra 2016 je Vlada RS sprejela sklep o obnovi 43 najbolj kritičnih odsekov na slovenskih cestah, ki jo bo v nekaterih primerih začela in končala že letos, najpozneje pa v prvi polovici prihodnjega leta. Če boste želeli videti obnovljene odseke državnih cest se boste morali zapeljati v nam najbližji Mengeš.

Zgornjesavska dolina je “izvisela”!  Morda tudi zaradi medijsko odmevne ignorance županov.

Odseki cest, ki jih bo država obnovila:

odseki-cest-za-obnovo

Nam pa bo v ušesih in denarnicah odmeval zvok “jokajočih” podvozij naših avtomobilov.

9. Inšpekcija za vse, ne samo za občane

Na hrbtni strani septembrskih položnic za komunalne storitve smo dobili opozorilo medobčinskega  inšpektorata in redarstva, s katerim občane opozarjajo o obveznostih, če so »sosedje ob občinskih cestah«. Navedene so tudi kazni za neupoštevanje predpisov.

komunala-račun

Tudi občani imamo opozorilo. Medobčinski inšpektorat in redarstvo želimo javno opozoriti, da so financirani iz občinskega proračuna in morajo imeti enake »vatle« za vse.

 1. člen Zakona o pravilih cestnega prometa med drugim prepoveduje parkiranje tudi v naslednjih primerih:
 • na križišču in na razdalji manj kot 15 m od najbližjega roba prečnega vozišča pred križiščem, razen če je drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo;
 • na vozišču v naselju, kjer poteka dvosmerni promet in ločilne črte niso vrisane;
 • v območju umirjenega prometa, razen kjer je izrecno dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo;

“Hat-trick” pred gostilno pri Martinu: promet-1
promet-2

 • na označenem parkirnem prostoru za invalide, razen za osebe iz prvega odstavka 66. člena tega zakona (opomba: invalide s parkirno karto, ki jo izda UE):

“Jest” lahko – res žalostno! invalid

 

8. JIN in JANG po kranjskogorsko

Dvojica Jin in Jang sta osnovna pojma kitajske filozofije. Ponazarjata na videz ločene in nezdružljive sile narave, ki pa se medsebojno dopolnjujejo in oplajajo. Dvojica tolmači različne naravne dvojnosti, kot na primer: svetloba in tema; moško in žensko;  visoko in nizko; toplo in hladno, pri nas pa tudi spredaj in zadaj (pred leseno ograjo in za leseno ograjo).

JIN pravi: »A ni lepo?«img_3390

JANG odvrne: »Fuj, ne morem gledat!«img_3393

JIN in JANG se dopolnita:

Poljska stranišča »Scheiss Hauselni« so prvi korak na poti stare slave. Najprej zdravje- potem kultura!

7. Dodana vrednost

PR: Res ne vem zakaj se sekirate, če je avtobus star in se kvari. Saj ga itak financiramo občani iz občinskega proračuna. Če ne bo šel, ga še vedno lahko koristno uporabimo. Z naravo se bo kar zlil.

Ponujam predlog:

avtobus-model-kekceva-dezela

6. Samozavest

A.P. sporoča:

V članku, ki je bil objavljen dne 19.10.2016 v Delu, z naslovom “Podžupan favorit za šefa Komunale«, je Blaž Knific povedal, da je že dokazal, in da ni zadržkov, da ga ne bi imenovali za direktorja Komunale Kranjska Gora. »Kar sem ustvaril v desetih letih na Jesenicah, v Žirovnici in Kranjski Gori, bi rad prenesel na Komunalo v Kranjsko Goro«, je dejal.

Blaž Knificu sporočam, naj ne prenaša svojih izkušenj v Kranjsko Goro. Biti zaposlen v javnem podjetju, ki je financirano s strani občinskega proračuna in ustvarjati izgubo tudi na tržnem delu, je pa res “ustvarjalnost”.

Rezultati poslovanja enote (procesa po novem) vzdrževanja javnih površin v podjetju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja d.o.o. Jesenice, ki jo vodi, so namreč naslednji:

tabela-enota-za-vzdr

vir: Poslovna poročila podjetja JEKO-IN d.o.o.

5. Skrb za turizem

Naša znana turistična delavka V.S. je zelo zaskrbljena, saj novo asfsltirano parkirišče pri GB ni vzdržalo niti 10 dni. Potrebno je že popravilo. Kljub najboljšim, ki skrbe za izvajanje investicij se očitno zatika. Nekako tako je bilo tudi pri asfaltiranju ceste med Tičarjevo in Vršiško cesto lansko leto. Bolj natančno! Tam so postavljali luč javne razsvetljave, pa jo nato odstranili, “saj soglasij ta oblast tako ali tako ne potrebuje”!

parkirisce-pred-banko

4. Nepotizem, kaj je že to?

Nepotizem je bila navada v Papeški državi, da so papeži dodeljevali visoke cerkvene službe svojim sorodnikom ne glede na njihove sposobnosti. Beseda izhaja iz latinskega izraza nepos, ki pomeni nečak ali vnuk, saj so bili glavni koristniki teh služb najprej papeževi naravni sinovi, ki so bili predstavljeni kot nečaki.

Danes se izraz uporablja za splošno favoriziranje oz. postavljanje sorodnikov oz. prijateljev na (boljša) delovna mesta, povečanje plače oz. drugih ugodnosti.
vir: Wikipedija

3. Ali morda veste kaj “je počel” naš avtobus v Amsterdamu?

Ja, kvaril se je, zato so ga prodali. Župan občine Kranjska Gora pa  ga je kupil. Za koliko? school-bus-amsterdam

Ali veste “kaj počne” v Kranjski Gori? Isto!

Glede na število potnikov, bi lahko prevoze izvajali s temle:

avtobus-model-kranjska-gora

Lahko pa bi, v času šolskih počitnic, podelili koncesijo obema izvajalcema šolskih prevozov in domači podjetniki s svojimi avtobusi in z veljavnimi licencami bi imeli delo.

2. prispevek  J.Č. – v priponki:    Moji-vtisi

 1. prispevek nam je poslal F.Ž. in ima naslednjo vsebino:

“Nesposobni so sposobni onesposobiti sposobne!”

 

Spoštovane občanke in občani občine Kranjska Gora!

Ta spletna stran je nastala iz preprostega razloga, ker verjamemo v srčnost, poštenje, napredek in transparentnost. Cilj lokalne samouprave mora biti zagotavljanje javnega dobra in javne koristi. Pri trošenju javnih sredstev osebne koristi nimajo prostora!

Zato bomo na tem mestu opozarjali na vse anomalije in nespoštovanje zakonodaje, ki se dogajajo na občinskem nivoju.  V ta  namen bomo objavili vse javno dostopne dokumente, ki na to kažejo. Pričakujemo tudi vaš odziv. Svoje prispevke lahko pošljete na kranjskogorskenovice@gmail.com. Z veseljem jih bomo objavili. Lahko so pozitivni, kritični ali hudomušni, ne bomo pa objavljali žalitev in podtikanj. Štejejo le dokazi. Vsak bralec pa naj si ustvari svoje mnenje, ki ga lahko deli.

»Javna sredstva naj bodo za ljudi in ne za posameznike!«

 

občani občine Kranjska Gora, ki jim ni vseeno