Odmevi bralcev

426. Po čem si bomo zapomnili ta mandat

 1. Politična neaktivnost

Prebivalci Slovenije uresničujemo lokalno samoupravo v občinah. V naši občini naj bi lokalno samoupravo uresničevali preko izvoljenih predstavnikov v občinskem svetu (16 predstavnikov) in petih svetih krajevnih skupnostih (po 5 do 7 predstavnikov). Svoje predstavnike smo leta 2014 izvolili z namenom, da nas zastopajo in sprejemajo odločitve, v zvezi z urejanjem javnih zadev, ki bodo koristne za vse prebivalce.

Občinski svet se je na predlog župana sestal v tem mandatu 24. krat (»za zaveso« so se 10 krat odločali tudi na dopisnih sejah). Odbori in komisije, kot posvetovalna telesa občinskega sveta niso opravili svojega dela. Njihovo aktivnost lahko preverite na spletni strani občine. V letu 2018 se žal, kot je razvidno, niso sestali niti enkrat.

Delovanje svetov krajevnih skupnosti (leta 2013 so prebivalci Podkorena zahtevali svojo krajevno skupnost, zaradi »zapostavljenosti pri odločanju o porabi občinskih sredstev«), pa je v tem mandatu poglavje zase. Sveti krajevnih skupnosti se v letu 2018, razen KS Dovje Mojstrana, kot je razvidno s spletne strani občine, niso sestajali. Sveta KS Podkoren in KS Kranjska Gora, pa se nista sestala niti v letu 2017. Na tem mestu je verjetno odveč navajati, da imajo izvoljeni predstavniki tudi določene obveznosti (naloge) do volivcev, ki pričakujejo, da jih bodo korektno zastopali in sprejemali odločitve v njihovo korist, pa čeprav stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti ne zavezujejo župana, občinskega sveta in občinske uprave, razen če ni s statutom ali zakonom drugače določeno (drugi odstavek 72. člena Statuta Občine Kranjska Gora, ki ga je sprejel občinski svet v tem mandatu). Za primer naj navedemo, da je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 13. seji dne 28. 9. 2016 sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) brez stališča ali mnenja sveta KS Kranjska Gora, saj se ta sploh ni sestal. Ali člani istega sveta sploh vedo, »da imajo« na kmetijskem zemljišču prve kategorije vrhunsko »gojišče trave«, kjer je dostop preko mostička izvedla in plačala občina in da so »vrtnarji« vrhunski »fuzbalerji«. Mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, niso dali. Težko nas bo kdorkoli prepričal, da je igranje nogometa na označenem in zamreženem igrišču podobno gojenju trave. Podobno je z aktivnostjo svetov KS v drugih krajevnih skupnostih. Občani se vprašamo, ali jih ob takšnem načinu vodenja občine, sploh še potrebujemo?

Če govorimo o politični neaktivnosti, se moramo vprašati o vzrokih. Je to rezultat »avtokratskega modela« vodenja občine, ali pa morda političnega neznanja in neznanja pri upravljanju javnih zadev v naši družbi, ki bi ga tudi člani svetov KS morali imeti, ali pa se o svojih pristojnostih in nalogah vsaj podučiti. Bravo Jani!

 1. Občinski svet, organ odločanja

V občinskem svetu je imela Alpska lista Janija Hrovata polovico članov (osem od šestnajstih). Za sprejemanje veljavnih odločitev je ob polni prisotnosti potrebnih devet glasov. S podžupanom Janšo (za podžupansko plačo) ima župan absolutno večino. Torej se za posebne obrazložitve velikokrat slabo pripravljenih in pomanjkljivih gradiv (na kar smo že opozarjali) in »prepričevanje« ostalih članov občinskega sveta ni bilo potrebno posebej truditi. Župan je praktično lahko uresničil vse, kar se mu je zahotelo (od nakupa starega avtobusa na Nizozemskem, do ureditve parkirišč in okolice pri njegovi turistični agenciji Julijana v Kranjski Gori z javnim denarjem). Če sta dva svetnika kdaj podvomila v pravilnost odločitev, ju je znal župan hitro in žaljivo utišati. Znal se je ponorčevati iz vseh, ki mu niso bili po volji, ali pa so se mu postavili po robu. Ostali svetniki so bili večino časa tiho (tudi g. Požar iz »Žerjavovih vrst« ni bil posebej zgovoren), ali pa so predvsem tisti iz Alpske liste in SD kazali navdušenje sami nad sabo in hvalili eden drugega (kajne g. Židan, g. Knific?). Največkrat smo dobili občutek, da se tisti, ki se sploh oglašajo, počutijo poklicane sami sebe prepričevati, kako dobri so in, da je najtežje delo dobro plačanega občinskega svetnika dvig roke z zelenim kartončkom. Ker je bila večina tiho, tako ali tako ne vemo, če so ti gradiva sploh prebrali in razumeli o čem odločajo. To bo pokazal čas in posledice odločitev, ki jih je v tem mandatu sprejel občinski svet. Bravo Jani!

 1. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor si je v tem mandatu »odtrgal« kos pogače v višini povprečno 10.000 € na leto za sejnine in izobraževanje. Kaj smo dobili za ta denar? 41 sej in 20 nadzorov. Na spletni strani občine je sicer objavljenih 19 rednih nadzorov, en izreden pa ni objavljen. To je tisti, ko so občinski nadzorniki ugotavljali ali je Žerjav zapustil šolo zakonito ali nezakonito. Njihove ugotovitve so brezpredmetne, ker nadzorni odbor sploh ni pristojen za ugotavljanje zakonitosti postopkov iz delovnih razmerij. Upamo, da si člani niso pozabili obračunati sejnin in plačati dela pri opravljanju tega brezpredmetnega nadzora, ki je bil po našem mnenju opravljen zgolj iz nagibov »po žigosanju nasprotnikov« na podlagi zahteve vodstva občine. Drugače pa je nadzorni odbor v tem mandatu dvakrat ugotovil poslovanje občine v nasprotju s predpisi (Nadzor načrta ravnanja z občinskim premoženjem Občine Kranjska Gora v letu 2015, Nadzor Zaključnega računa Občine Kranjska Gora za leto 2017), a ni ukrepal kot bi moral (o tem smo že pisali). Nadzorni odbor je dolžan (zakonska obveza) o nepravilnostih obvestiti Računsko sodišče RS in pristojno ministrstvo, a tega ni storil. Zato smo prepričani, da se članom obeta še en mandat v smislu »malo lahko lajajo, saj grizejo tako ne« in zato nič ne boli. Kot župan, ki ima absolutno večino lahko postaviš »prave ljudi« v nadzorni odbor in druga delovan telesa občinskega sveta, jim plačaš sejnine in imaš (kupiš z javnim denarjem) mir. Bravo Jani!

 1. Neizvajanje zakonodajne funkcije občine

Občina je »zakonodajalec« na lokalnem nivoju. V skladu s pristojnostmi in nalogami, ki jih določata Zakon o lokalni samoupravi in statut, občina samostojno ureja javne zadeve na svojem območju. Župan mora občinskemu svetu predlagati v sprejem odloke in druge splošne akte (npr. pravilnike) in jih tudi objaviti v glasilu občine (Uradni list RS), ali pa objavo zadržati s sklepom in o tem obvestiti občinski svet, ki se ponovno odloča o sprejemu aktov. Kar je občinski svet sprejel, ne more ostati v predalniku tako, kot se to dogaja v naši občini.

Župan bi moral v tem mandatu predlagati v sprejem (navajamo samo dva akta, ker je vseh preveč):

 • Občina bi morala sprejeti Odlok o pokopališkem redu na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), rok je bil do 15.10.2017;
 • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) določa, da morajo občine vsebino svojih predpisov in aktov uskladiti z določbami tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi, rok je bil do 10.9.2018.

Župan je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi dolžan zadržati objavo splošnega akta, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlagati občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Odveč je navajati, da tega ni storil, da ni sprejel sklepa o zadržanju objave dveh pravilnikov, ki jih je pripravil Blaž Knific in predstavil na 23. seji Občinskega sveta: Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora in Pravilnika o dodeljevanju zabojnikov za mešano embalažo v občini Kranjska Gora. V nasprotnem primeru bi moral akte objaviti v Uradnem listu RS, česar tudi ni storil. Župan svojih nalog ne opravlja. Bravo Jani.

 1. Nespoštovanje obstoječe zakonodaje – javna naročila

Področje, ki ga ureja Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, prej ZJN-2) je pri nas »tabu« tema. Javna naročila so se na občini »drobila« (istemu izvajalcu so se dodeljevala istovrstna dela v istem letu na podlagi naročilnic zato, da se je naročnik izognil postopku javnega naročanja in s tem transparentnosti), izdajale so se naročilnice do 40.000 EUR za gradbena dela istemu izvajalcu in do 20.000 EUR za storitve (navajamo en primer, ker je vseh preveč: leto 2016 – Odprava posledic škode na GC Erika-Krnica, Pavčnik d.o.o., Dol pri Hrastniku, 38.170 EUR in Odprava posledic škode na GC Erika-Krnica 2. Faza, Pavčnik d.o.o., Dol pri Hrastniku, 37.906 EUR). »Brihtne glave« so istovrstna dela enemu izvajalcu v istem letu celo »uradno« razdelile v dve fazi in tako »obšle« zakonodajo. Enak problem se pojavlja na Komunali od 1.1.2017 naprej, ko se je zamenjal direktor (primer: dobava in polaganje asfalta-ceste Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Gorenjska gradbena družba d.d., 64.548 EUR) in tudi v javnem zavodu Turizem Kranjska Gora od 1.3.2016, ko se je tudi zamenjal direktor (primer: podjetje GP d.o.o. (»povezave« med obema direktorjema poiščite sami) je leta 2016 opravilo za 31.570,63 EUR storitev (meja 20.000 brez DDV), leta 2017 za 47.582,73 EUR in leta 2018 že za 33.991,02 EUR). Odveč je pripominjati, da verjetno niso enkrat »inštalirali« programske opreme, drugič prodajali krompir in tretjič morda izvajali »duhovne storitve« ali masaže, pač pa so ves čas opravljali istovrstne storitve brez javnega razpisa. Bravo Jani!

 1. Investicije – »butični« projekti

Jani Hrovat je v začetku mandata napovedal, da bo on delal butične projekte in ne megalomanskih, tako kot Žerjav. Dobili smo naravno kopališče Jasna, parkirišče Topolino v Mojstrani in kar nekaj »vstopnih točk« (navadni občani ničesar od tega ne uporabljamo). Za občutek »o kakšnih denarjih« govorimo, bi lahko samo za sredstva obnove osnovne šole v Kranjski Gori (»megalomanski« projekt Žerjava) v vrednosti preko 5 mio EUR brez opreme, postavili 40 počivališč Topolino (v vsako naselje občine po štiri, na vsako stran neba po enega) in 20 naravnih kopališč tipa Jasna (v vsako naselje po dve), vstopno točko, bi lahko imela vsaka ulica (tudi za izstopno bi bilo dovolj denarja). Kanalizacije smo v tem mandatu zgradili bolj malo (nekaj sto metrov), čeprav je proračunska postavka »kar bogata«. V začetku mandata je Jani bentil nad mešanim kanalizacijskim vodom iz Jasne do Kranjske Gore (»to je okoljska katastrofa in obljubljam, da bom vse vpletene spravil tja, kamor jim paše«). Jezili so se ribiči, glasni so bili okoljevarstveniki. Dopisnik Dela (sedaj županski kandidat na Jesenicah) je na kranjskogorski kanalizaciji »lomil peresa«. Po štirih letih je kanal še vedno mešan, tak, kot je bil še za časa Kotnika, nanj pa so dodatno priključena še javna stranišča »za kopalce« v Jasni. Občani tako lahko vidimo, da župan predalčka probleme v probleme in probleme, na katere opozarja zgolj takrat, ko je »to nujno zgolj zaradi pridobivanja političnih točk. Krivi so pa so za vse itak drugi, on nikoli. Obnove občinskih cest so postale v tem mandatu »misija nemogoče«. Projektanti so dobili »dodatne projektante« (na gradbiščih v Kranjski Gori je bila večkrat videna tudi žena župana in usmerjala delavce), ki so strokovno delo še dodatno »oplemenitili«. Tako smo dobili pri vstopu v Kranjsko Goro novo občinsko cesto med hotelom »Larix« in gostiščem Bor v širini, da se dva avtobusa ne moreta srečati. O trajanju del ni potrebno izgubljati besed, roki za izgradnjo in pogodbena kazen so v pogodbah verjetno zgolj zaradi tega, ker so »prednastavljeni« že v vzorcih pogodb. Sezonska dela so se raztegnila na dve sezoni in še zimo vmes. Bravo Jani!

 1. Področje urejanja prostora

To področje je najbolj občutljivo v vseh občinah, tudi pri nas. Predvolilni očitek »bivši garnituri« je bil, da občina leta 2014 še ni imela sprejetega Občinskega prostorskega načrta. Župan s svojo ekipo se je dela »resno lotil«. Področje prostora je prevzel podžupan Bogdan Janša in ob »resnem licu« na sejah občinskega sveta smo občani pričakovali, da bo občinski prostorski načrt sprejet že leta 2015. Kmalu se bo pisalo leto 2019, pa o njem ne duha ne sluha. Znali pa so »strokovnjaki« spremeniti Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB4) (Uradni list RS 18/2017), zmanjšati odmike od sosednih zemljišč in spremeniti ter dopolniti 9. člen odloka. Za čigav interes? Verjamemo, da je za večino občanov branje predpisov dolgočasno in suhoparno. Vseh »radosti« zapisanega v prostorskih aktih se bodo zavedli šele takrat, ko jim bodo praktično na parcelno mejo pričeli »postavljati« 12 in več m visoke nastanitvene objekte – hotele (vse za razvoj turizma). Leta 2016 je bil sprejet tudi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2), kjer naj bi se tudi gradili hoteli. Tudi v tem primeru se bo večina občanov zavedla šele takrat, ko bodo hoteli prodani po apartmajskih enotah (primer Lesnine), ko bodo novi lastniki »zagradili« svoja zemljišča, obiskovalci smučišč pa parkirali na njihovih dvoriščih (tako kot v Jasni). »Izbrani« posamezniki bodo takrat z mastnimi denarci »Bog ve kje«. Bravo Jani!

 1. Koriščenje EU sredstev

Eden od predvolilnih očitkov bivši garnituri je bil leta 2014, da »ne zna črpati« EU sredstev. Kljub temu, da župan s svojo ekipo ni poznal možnosti za koriščenje sredstev občin v obdobju 2014–2020, je takrat javno (brez kakršne koli podlage) obljubljal večjo učinkovitost. Direktorica občinske uprave pa si je želela večjo učinkovitost občinske uprave. Prepričani smo, da še danes ne poznata 11 ciljev, znotraj katerih lahko članice EU pridobivajo sredstva EU. »Drobtine«, se tudi za občine najdejo, le razpise je potrebno »znati brati« in znati pripraviti ustrezne projekte.

Izkazalo se je, da je občina Kranjska Gora v tem mandatu počrpala zgolj 72.419 EUR nepovratnih sredstev EU. Res je, da statistika izkazuje, da je občina prejela 1,17 mio EUR v letu 2015, ki šteje v ta mandat, vendar jih je prejela za nazaj za obnovo Ljudskega doma v Kranjski Gori in je potrebno te rezultate pripisati bivši garnituri (tudi tistim, ki so v noči iz neke nedelje na ponedeljek za dobro občine stali na bencinski črpalki v Žalcu in nekaj sekund po polniči med prvimi v Sloveniji oddali prijavo za sofinanciranje Ljudskega doma v Kranjski Gori in ta sredstva tudi pridobili in niso bili nikoli nikjer s »trona občine« omenjeni). Hvala Jani!

Kljub »jamranju« župana zaradi izpada infrastrukturnih projektov v tej finančni perspektivi in dajanju prednosti t.i. »mehkim vsebinam«, so na podlagi Dogovora za razvoj regij, občine v Sloveniji upravičene do dodatnih 418 mio EUR, ki jih bodo lahko koristile že leta 2018. Razvojni svet gorenjske regije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta 13. julija 2018 podpisala dopolnitev dogovora za razvoj regije. Potrjenih je bilo 21 dodatnih infrastrukturnih projektov v skupni vrednosti 46 milijonov evrov, od česar bo država prispevala 23,6 milijona evrov. Koliko projektov se bo izvajalo in bodo sofinancirani v naši občini? Drage občanke, spoštovani občani NIČ (0)! Bravo Jani!

 1. Prekinitev koncesijske pogodbe za izgradnjo in upravljanje kanalizacijskega sistema

Župan je večkrat povedal, da je koncesija za izgradnjo kanalizacijskega sistema slaba (kriminal) in jo bo prekinil, vpletene pa spravil tja, kamor »jim paše«. To je tudi storil in koncesionarja – nemško podjetje WTE »nagnal« s 1.7.2016 iz Kranjske Gore. Zanj je bila zadeva zaključena, saj naj bi si s predstavnikom nemškega podjetja celo »segla v roke«. No zadeve pri multinacionalkah niso tako enostavne (tudi tam so ljudje, ki skrbijo za svoje dobro ime in »zavarovanje« poslovnega interesa), kot si jih predstavlja preprost mož iz Podkorena (Bedanc v Kekčevi deželi), še posebej, če pridejo predstavniki iz Nemčije z namenom, da bi se pogovarjali in celo dogovorili o razvezi poslovnega sodelovanja in morebitnih obveznostih. Naši strani se to žal ni zdelo vredno. Zato je podjetje WTE vložilo tožbo pri Arbitražnem sodišču na Dunaju, kjer med drugim zahteva vračilo cca 400.000 EUR davka, ki ga je na podlagi odločitev prvega župana Kotnika plačal koncesionar namesto občine. Občina se je že leta 2000 zavezala, da bo v primeru, da se bodo davčni organi odločili, da je davek »strošek posla«, ta »založen« denar vrnila koncesionarju. Slišati je, da so se tudi o tem, na kakšen način bi občina lahko povrnila založena sredstva, želeli pogovarjati Nemci, žal z našimi veljaki neuspešno. Zato naši predstavniki »hodijo« (oprostite: prevaža jih zasebnik iz Pokorena, čeprav ima občina svoj »davkoplačevalski« kombi) na Dunaj in iščejo izgovore, ter »izgubljajo« dokumente na občini. Bolj zanimivo je, da so za sodne stroške, stroške odvetniške pisarne in stroške prevajanja do sedaj (v letu 2017 in 2018) plačali že 377.447 EUR iz občinskega proračuna (kar predstavlja preko 90 % dolgovanega davčnega zneska). Včasih se je denar iz proračunske postavke 150221 FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE porabljal za izgradnjo kanalizacijskega sistema in dobrobit občanov, v tem mandatu pa za sodne stroške in prevajalske storitve (te brez javnega razpisa, čeprav bi moral biti po mnenju Državne revizijske komisije izveden). Ko bomo »pri koncu«, bodo vsi stroški za občinski proračun, kot kaže, milijonski. Kaj je kriminal pri vsej zgodbi, bomo zvedeli prav kmalu in tudi zahtevali osebno odgovornost za povzročeno škodo iz samovolje (prekinitev je bila izvedena brez odločitev in sprejetih sklepov občinskega sveta). Bravo Jani!

 1. Odnos do drugače mislečih

Občinski svet je parlament. Parlamentirati pomeni, pogovarjati, dogovarjati, pogajati se… . Pri nas se pač v tem mandatu, »pod geslom Jest«, na sejah občinskega sveta to ni dogajalo. Dopustno je bilo pohvaliti oblast in ustvarjati vtis kako dobra je, dopustno je bilo pokazati (verjetno prej dogovorjenega) navdušenja samega nad sabo in se pohvaliti, ni pa bilo dopustno izražati svojega mnenja ali mnenja volivcev, če je bilo to v nasprotju z »vizijo« župana. To sta občutila na svoji koži predvsem občinska svetnika Vesna Kovačič in Jure Žerjav (enkrat pa je bil okaran tudi dr. Mlinar, ker je klepetal). Če sta svetnika kdaj podvomila v pravilnost odločitev, ju »je znal« župan hitro in žaljivo utišati. Javni uslužbenci so zanj očitno manj vredni kot »prvoborci« v gospodarstvu. Najbrž zato, ker si ne morejo privoščiti treh BMW-jev v enem mandatu, tako kot župan. Župan se »je spustil« celo tako nizko, da je na sejah občinskega sveta posegal v zasebno življenje občinskih svetnikov, ki nima nobene zveze z delom in predlaganimi gradivi na sejah občinskega sveta. Takšen odnos je za nas nerazumljiv, saj glasov teh svetnikov župan niti ni potreboval za sprejemanje odločitev in je kot kaže bolj značajske narave posameznika.

Župan se je rad »javno ponorčeval« iz vseh, ki mu niso bili po volji, ali pa so se mu kakorkoli postavili po robu, ker niso hoteli biti njegove marionete in predmet zaničevanja. Kadar ni bilo javnega obtoževanja s ciničnem nasmeškom, ker ni sklical seje, »je pisal« kazenske ovadbe, ki pa bodo najverjetneje zavržene. Takrat bo »puščica izstreljena v drugo smer« in župan bo moral odgovarjati za t.i. krive ovadbe. V to ssmo prepričani in samo upamo lahko, da odškodnin ne bomo plačevali davkoplačevalci, ker nam tega res ni treba. Bravo Jani!

Zaključek

Spoštovani! Kranjskogorske-novice smo pisali dve leti (bilo nas je veliko), kot odgovor na Facebook stran »Radi mamo Kranjsko Goro«, ki je prav tako nastala dobri dve leti pred lokalnimi volitvami leta 2014. Z deskriditacijo bivšega župana in predvsem direktorice LTO, največkrat na podlagi laži in nepreverjenih informacij (npr. bivši župan ni nikoli imel nepremične na Floridi, kot je bilo tam zapisano in zatrjevano), se nismo mogli strinjati. Še posebej nizkotno in ponižujoče za vse občane pa je bilo igranje skladbe Tišina (skladbo igrajo na pogrebih), na trobento dne 5.10.2014 pred Občino Kranjska Gora. Kaj so zmagovalci na volitvah s tem želeli povedati, nam ni znano. V svojih prispevkih se nismo »spuščali na nivo« merjenja višine trave med kockami na trgu v Kranjski Gori ali štetja opek za Ljudski dom, pač pa smo na podlagi preverjenih podatkov in dejstev želeli prikazati občanom podrobnosti pri poslovanju občinske oblasti, ki na prvi pogled morda niso vidne, so pa »odločitve« večinoma plačane iz javnih sredstev in se tičejo nas vseh in ne zgolj koristi za posameznike. V »zaposlovanje zaslužnih« (ker so zadaj mlade in perspektivne osebe, ki iščejo svojo priložnost in jih občinska politika največkrat ne zanima) se »nismo spuščali« in nismo podajali očitkov v tej smeri, čeprav bi jih marsikdaj lahko. Naj mladi pokažejo kaj znajo, če je »stvar prava in uspešna«, bomo imeli koristi vsi. Ne glede na delitve občanov, ki jih je uvedla ta oblast (na »naše« in »njihove«).

Na podlagi javno dostopnih podatkov smo želeli razkriti »kamenčke v mozaiku« poslovanja občine Kranjska Gora v tem mandatu, ki bi moralo biti, na podlagi predvolilnih obljub iz leta 2014 vzorno in zgledno, vsekakor pa boljše kot prej, glede na predvolilno kritiziranje bivše garniture. Občina Kranjska Gora je bila do leta 2014 »pojem dobre občine« in med bolj aktivnimi občinami pri pripravi predpisov in sodelovanja z združenji občin. Zaposlene na njej, so večkrat povabili, da so svoje izkušnje in primere dobrih praks prenašali drugim občinam na raznih seminarjih in posvetih. Marsikateri pravilnik je nastal med prvimi v Sloveniji in so ga druge občine »uporabile« za svojo podlago (to dobro vedo npr. na občini Gorje). Temu sedaj žal ni več tako. Predstavnikov občine ni videti na seminarjih, srečanjih, posvetovanjih in imamo občutek, da je osebna iniciativa zaposlenih zamrla, kljub drugačnim predvolilnim obljubam župana.

Trudili smo se biti objektivni in pisati zgolj na podlagi preverjenih dejstev. Kakšno stvar smo zapisali na šaljiv način, nikakor pa ni bil naš namen kogarkoli žaliti, pač pa zgolj opozoriti na nepravilnosti, ki so se kdaj lahko zgodile tudi nehote. Nihče ne ve vsega, zato je potrebno tudi poslušati druge, se učiti od tistih, ki imajo znanje in ga uporabiti pri svojem delu, v korist nas vseh. Zaničevanje drugih v družbenih razmerjih, še posebej v javnosti, ni perspektivno. Zaničevani se po navadi umaknejo, tisti, ki zaničuje pa na koncu vedno ostane sam, s kopico problemov, še posebej, če je prvi in odgovorni mož občine.

Zahvaljujemo se vsem, ki so posredovali svoje prispevke. Vseh žal nismo mogli objaviti, ker je šlo tudi za nepreverjene podatke. Pohval nismo objavljali, prav tako ne žalitev. Tudi sovražnosti, ki jih ni bilo malo, nismo tolerirali. Vsi skupaj pa se lahko kot družba vprašamo, kakšne osebe so ljudje, ki ne znajo prenesti kritike, ki se skriti za anonimnostjo na vsak prispevek odzovejo s sovražnim govorom, nestrpnostjo in grožnjami, saj živijo med nami in so del naše družbe. To vedo predvsem njihovi najbližji (če koga sploh imajo).

Zakaj zaključujemo s prispevki na Kranjskogorskih-novicah. Zato, ker se danes 18.10.2018 izteče rok za vlaganje kandidatur za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti in se jutri 19.10.2018 prične volilna kampanja za naslednji štiriletni mandat. V času volilne kampanje ne želimo nobenemu kandidatu pomagati in tudi nikogar onemogočati z ustvarjanjem javnega mnenja. S tem bi delali krivico ljudem, ki so pripravljeni za našo družbo kaj narediti in se javno izpostaviti. Ne želimo sodelovati v negativni kampanji, še posebej ne v taki, kot je bila leta 2014. Naj si kandidati »pošteno pogledajo v oči«, naj se predstavijo z lastnim znanjem, brez podtikanj in omalovaževanj drugih, zmagajo pa naj tisti, ki so res najboljši in primerni za naše predstavnike. Volilvke in volivci bomo z malo sreče lahko izbrali najboljšo županjo ali župana, ki bo delal za občane. Če bo kandidat za župana samo eden, pa tudi sreče ne potrebujemo in jo bomo »unovčili« kdaj drugič. Potem bomo imeli župana, »kot si ga zaslužimo« in mirno bo lahko »obrnil« 40 mio EUR našega denarja, kot si bo zamislil sam, ljudje mu bodo ploskali in za kakšno »drobtinico« nekateri tudi »padali na kolena« pred njim. Srečno Zgornjesavska dolina!

 

425. Še ena lovska

V 10. številki Zgornjesav’ca je bil na strani 5 objavljen članek o obnovi trga v Podkorenu. Direktor Komunale Blaž Knific je povedal, da če bo šlo vse po načrtih bodo dela končana do sredine meseca. Izvajalec, ki je bil izbran na razpisu, podjetje Jeko, bo zamenjal tlakovce in uredil odvodnjavanje. Poraja se vprašanje ali do sedaj odvodnjavanje ni bilo urejeno? Bo to uredil šele sedaj direktor Komunale v stilu “Blaž pomagaj” (saj se ga še spomnite kot svetnika občinskega sveta v prejšnjem mandatu). Bivši zaposleni na občini na področju prostora se s tem verjetno ne bi strinjali. Lovska pa je izjava, da je bilo javno komunalno podjetje JEKO z Jesenic (ja to je tisto, kjer je bil Blaž Knific prej zaposlen) izbrano na razpisu. Razpisa ni bilo, ne najdemo ga na Portalu javnih naročil, niti na spletni strani občine. Še enkrat bo izdana zgolj naročilnica s strani naročnika Občine Kranjska Gora. In kaj ima pri vsem tem direktor naše komunale?

 

424. Moralne vrednote/vežejo se na dolžnosti, odgovornosti

Moralne vrednote, so v občini Kranjska Gora, izgubile pomen. Spoštovanje, kultura, poštenost itd., je samo nekaj, kar so pozabili vsi, ki danes vodijo občino…

Svetniki in svetnice ne prepoznajo sovražnosti svojega “idola”, do vseh drugače mislečih. Stiskanje za vrat šoferja, porivanje v prepad nadzornika, arogantno in ošabno obnašanje na sejah OS, poraba občinskega denarja za poplačilo svojih ……znikov, bi moralo postati razlog, da smo lahko skrajno zaskrbljeni.
Ni razpisov, se pa pojavljajo zneski (nakazila) na računih ljudi, ki z izvedbo del (Jasna) nimajo nobene veze. Na ta način župan poplača svoje “pristaše”, ki ne morejo oz. ne smejo odpreti svojega podjetja. Je to kaznivo ali ne, ni moj problem, je pa vse to moralno zelo sporno, kar bi moralo svetnicam in svetnikom že zdavnaj postati jasno. Mogoče jim tudi je ali jim je bilo vsaj na začetku…sedaj pa jim je enostavno postala navada, zato takšne in podobne goljufije ne predstavljajo več razloga, da jim zazvonijo vsi alarmi.
Prav tako, bi morali tudi občani spoznati, da bahač ni prava izbira in, da si zaslužijo človeka, ki bo gradil vrtce, šole, podporne zidove itd., predvsem pa spoštoval svoje občane.

F.K.

 

423. Rad bi bil podjetnik – 3. del

Po poklicu sem, kot bi rekel župan, šolan kader v gostinstvu, na katerega je župan tako ponosen v naši dolini. Ker gostinstvo pri nas »laufa«, bi tudi jaz rad imel svojo gostilno in to v domačem kraju. Dogovorim se z občino, da mi (»skrijem« se za zadrugo) odda hišo, ki jo prazna in jo je pred leti (pod županom Kotnikom) lepo obnovila in v kateri je 200 let stara izba in starinska preša, kar bo pritegnilo goste. Ker hiša ni namenjena gostinstvu jo moram predelati v gostilno, namestiti kuhinjo, narediti strop, da bo lahko več obiskovalcev deležnih mojih dobrot. Najemnine ne plačujem, ker se z občino dogovorim, da ne bo imela nobenih stroškov s hišo in bom sam plačeval tudi nujna vzdrževalna in investicijska dela. Do tu super! Otvoritev, hvala, gostilna ima odlično ponudbo in se počasi »prijemlje«. Poleg gostinstva se ukvarjam še z drugimi stvarmi, politiko, vmes so volitve, vodim predvolilna srečanja, župan se zamenja in ob vseh aktivnostih imam vedno manj časa za goste, ki so postali kar preveč zahtevni. »Krajšam« jedilnik, skrajšujem delovni čas in korak za korakom se izkaže, da je gostinstvo zame prezahtevno in preveč naporno. Kljub temu, da mi pogodba o najemu tega ne dovoljuje, poskušam najti podnajemnika. Objavim oglas, neuspešno! Gostilno zaprem (na spletni strani Turizma Kranjska Gora boste dobili drugačne podatke) in prekinem najemno pogodbo.

V 15. členu pogodbe je zapisano, da moram lastniku predati oddane prostore v enakem stanju, kot sem jih prejel v namen (torej tudi brez lukenj v stenah o katerih je govoril župan in zavajal na 24. seji OS). Glede notranje opreme, ki sem jo namestil, pa se lahko z lastnikom drugače dogovorim. Zakaj pa ne, saj sem dovolj dobrega storil za župana? Da ne bo izgledalo »kičasto«, bo župan ustanovil komisijo, ki bo namesto njega »prevzela odgovornost« in predlagala, da naj občina odkupi mojo gostinsko opremo za 70.000 €. Tako dobim povrnjena sredstva in zaključim svojo avanturo v »kruti« svet gostinstva, kot zmagovalec in brez izgube. Edino me mogoče malo skrbi, če bi se našel kdo, ki je dovolj »siten« in zadevo prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije. Čeprav o tem ne vem nič, se mi vseeno zdi, da bi šlo mogoče za omogočanje koristi posamezniku s porabo javnih sredstev. Sicer, pa kaj me briga, saj moj primer ni niti prvi, niti zadnji. Tudi, če predsednik nadzornega odbora na seji OS »dobi svojih pet minut«, ne stori nič, le malo »opozarja in predlaga«. Prav »firbčen« pa sem, ali bo občina našla novega najemnika, ki mu bo ob plačevanju najemnine gostilna »laufala«, če meni, ki sem vrhunski kader, brez plačevanja teh stroškov ni?

422. 24. seja OS

Predlagam članom in članicam liste Na pravi (Janijevi) poti, da naslednjič kar postavijo zelene kartice na mizo in doma počnejo stvari, ki jih bolj veselijo kot pa sedenje in dolgočasenje na seji. Edini izjemi (na tej listi) sta Jože Dovžan in včasih Žiga Židan. Ostali ostajajo nemi npr. Blaž Lavtižar do danes še ni “spacal” dveh pametnih stavkov, Branku Hlebanji sta uspela ravno dva in pol. Sejnino pa dobivata ravno takšno, kot  npr. ga Vesna Kovačič, pri kateri se vidi, da je na sejo prišla pripravljena in pri debati tudi aktivno sodeluje. Ne vem, ali je imel Jani res tako nesrečno roko pri izbiri kandidatov za svojo listo. Verjetno da, saj tudi iz poročila NO o poslovanju KS Podkoren vidimo, da so bili člani sila neaktivni. Člani so pa prav vsi iz Janijeve liste. In ravno ti bodo metali slabo luč na prebivalce te prelepe vasice, saj kar se vidi ko se peljemo mimo, so med najbolj aktivnimi v dolini. Mogoče so pa “ta pridni” le premalo ubogljivi.
Jani, več sreče prihodnjič.
Lp!  J.K.
Opomba: Jani, po štirih letih županovanja bi (poleg neumnosti o odkupu inventarja v Katri za 70.000 € in floskulah o iskanju dobrega gospodarja) lahko vedel, da je občinski svetnici “Viki Žerjav”, kot si jo poimenoval na seji(33:20), ime Janja in se piše Dolhar.

 

421. Jest ne “rabm” avtov

Se še spomnite 2. Redne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora. Podana je bila informacija (od 1:30:00 ure dalje) o prodaji službenega vozila VW Passat 2.0 TDI. Župan je z nasmeškom na obrazu povedal , da je treba delat zakonito, da se bodo zbirale ponudbe za prodajo (pa se niso!). Zelo »na široko« je dejal: »Jest ga ne rabm, jest mam svoje avte tako, da ne rabm ne avtomobilov, ne potnih stroškov, tud goriva za to ne rabm.«

Vprašamo se lahko, kaj rabi župan? En rdeč avtobus za cca. 60.000 EUR, ki ga ni nikjer več? En kombi VW za 26.900 EUR, ki ga občani bolj poredko vidimo v uporabi občinskih uslužbencev (ali pa sploh ne)? Leta 2018 pa si je z rebalansom proračuna privoščil še električni avto Renault za 22.457 EUR, ki goriva res ne potrebuje, pač pa je potrebno vsak mesec plačati 90 EUR za najem elektične baterije. Če zanemarimo stroške polnjenja baterije, bo samo najem baterije občino stal letno 1080 EUR (786 l  95 oktanskega goriva). S tem gorivom, bi lahko opravili 13.000 km na leto.

Županove »igrače« so občane tako stale preko 100.000 EUR v tem mandatu. Če prištejemo še stroške popravil avtobusa, ki je čudežno izginil, pa še precej več. Bravo Jani! Res je udobno zapravljati tuj (naš) denar.

 

420. Kranjskogorski haiku ali uspehi na komunalnem področju

Kotnik ustanovil komunalo,
Žerjav zgradil komunalno bazo,
Hrovat postavil Knifica za direktorja!
Knific »pokliče« JEKO, da trge pri nas gradi (v Podkorenu),
sam sebi imeniten se zdi!
(javnega razpisa pa ni in ni)

419. Nimamo časa

V sredo 10.10.2018 bo 24. seja Občinskega sveta Občine Kranjska Gora. Na njej se bo svetniki seznanili tudi s poročilom Nadzornega odbora občine o pregledu Zaključnega računa proračuna za leto 2017 (upamo, da si bo predsednik nadzornega odbora vzel čas in prišel ugotovitve predstavit).

Nadzorni obor je pri pregledu proračunske postavke 160355 Javne sanitarije, na kontu 420299 Nakup druge opreme in napeljav, odkril, da je občina poslovala »pa damače« in mimo Zakona o javnem naročanju. Kot je razvidno iz poročila je postopek vodil celo direktor javnega zavoda Turizem Kranjska Gora (in ne zaposleni na občini?, kdo je skrbnik proračunske postavke na občini?, kdo je predstavnik občine, ki je naveden v poročilu?, ima občina na podlagi takrat veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti sklep o določitvi upravljalca in pogodbo o prenosu v upravljanje svojih osnovnih sredstev javnemu zavodu?).

Najbolj zanimiv pa je odgovor, ki ga je občina v postopku nadzora dala Nadzornemu odboru:

»Pojasnila nadzorovane osebe: Zaradi izjemnega povečanja turističnega obiska v destinaciji, so se morali odločiti za dodatno nabavo javnih sanitarij. Zaradi pomanjkanja časa javnega naročila niso uspeli izvesti. Nadzorovana oseba se zaveda, da so s tem kršili določila ZJN-3, ki ga bodo v bodoče tudi na tem področju dosledno upoštevali.«

Drage občanke, spoštovani občani (bi rekel župan)! Kaj bi rekli, če bi vam v bolnici povedali, da so vas sicer operirali, vendar vas niso zašili, ker niso imeli časa? Kaj bi rekli, če bi vam učiteljica na govorilnih urah povedala, da vaš otrok sicer zna poštevanko do 8, več pa ne, ker ga ni imela časa naučiti? Kaj bi rekli, če bi vam na upravni enoti povedali, da imate v osebni izkaznici sicer napisano ulico prebivališča, kraja pa ne, ker niso imeli časa? Bi rekli, no ja, če ni časa pa lahko »ablast« dela tudi mimo zakonov?

Nadzorni odbor je odkril nepravilnost, jo obelodanil, člani so prejeli sejnine (12.104,58 EUR  v letu 2017 za sejnine in izobraževanje) in zadeva je rešena? NE PA NI!!!

Zakon o lokalni samoupravi je jasen: »Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.«

Tudi Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (Ur. l. RS, št. 90/2015) je jasen:

»43. člen

V primeru, ko nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v roku petnajst (15) dni od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

Hujše kršitve predpisov pri poslovanju so naslednje:

 1. nezakonito razpolaganje s premoženjem občine (ravnanje s premoženjem v nasprotju z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti),
 2. nenamenska poraba proračunskih sredstev (poraba proračunskih sredstev za namene, ki niso določeni v proračunu občine),
 3. nepravilnosti pri poslovanju ali poslovanje v nasprotju z zakonom (kršitev določb Zakona o javnih financah, kršitev določb Zakona o javnih naročilih).«

Nadzorni odbor se je dolžan odzvati in opraviti svoje delo »do konca«! Če se ne bo, se bomo mi,  vsi tisti občani te občine, ki že od leta 2015 opozarjamo na nepravilnosti (vzeli si bomo čas). Kršitev zakona o javnem naročanju ni le ta, ki jo je ugotovil nadzorni odbor, ampak jih je veliko več, dogajajo se tudi v javnem podjetju Komunala Kranjska Gora od 1.1.2017 in v javnem zavodu Turizem Kranjska Gora od 1.3.2016). Javnih sredstev ni moč »deliti izbranim« (žal je pri nas prisoten sindrom »bratrancev in sestričen« in sindrom dajanja dela po načelu »malo zame zasebno in veliko za občino«) pač pa transparentno na podlagi javnih razpisov, z izbiro najugodnejšega ponudnika! Bravo Jani, res si se izkazal, ti in tvoja ekipa (»Na pravi poti«).

 

418. Dunaj in naš župan

Prihaja predvolilni čas, zopet bomo izbirali župana in občinske svetnike. Kaj bomo sploh imeli na izbiro?
Sedanji župan Jani Hrovat je že najavil svojo kandidaturo. Sprašujem se ali bodo volivke in volivci v naši občini res take “ostrižene ovce”, da bodo ponovno izvolili njega in njegovo ekipo, ki nas je dobesedno potisnila v ne-izhodni položaj pred arbitražno sodišče na Dunaju. Koliko nas bo to stalo? Med 1,5 in 2 milijona evrov. česa vse ne bomo mogli izgraditi, obnoviti, urediti, ker ne bo v proračunu tega denarja?
Zakaj smo se znašli v takem položaju? Zaradi dokazovanja ega, zato, da bi se znebili tistih, ki “našemu” Janiju ne ustrezajo?
Pa ponovimo dejstva: župan Janez Hrovat je na lastno pest, brez soglasja občinskega sveta odpovedal koncesijsko pogodbo tujemu partnerju SHW. Pogodbo, ki je bila podpisana s strani nekdanjega župana Jožeta Kotnika pred dvajsetimi leti in bi se itak iztekla. Prekinil jo je približno eno leto pred iztekom. Na pozive koncesionarja, naj tega ne stori, se je odzval v svojem stilu, arogantno. Češ “jest lahko delam vse kar hočem, saj so me izvolili za župana”. Ne, “jest”, ne moreš delati vsega. Kot “podjetnik” (kar tako rad poudarjaš), bi moral vedeti, da se je treba držati pogodb in jih ne moreš kar enostransko prekiniti. Kot župan pa bi moral vedeti, da je pač potrebno spoštovati tudi zakonodajo in nisi vsemogočen samo zato, ker si župan. Če bi s svojim predlogom prišel pred občinski svet, bi ti vsaj dva svetnika povedala, da ni tako enostavno. Ostali so tako ali tako “ostrižene ovce” in niti ne preberejo materialov, o katerih glasujejo. Da bi jih razumeli? To je pa že drugo poglavje.
Tako pa zdaj sediš nesrečen ob Pišnici, iščeš milijon izgovorov za svojo potezo, iščeš krivce vse naokoli. Samo “jest” ni nič kriv. Veš “jest” moral bi odgovarjati s svojim premoženjem za tako potezo. Tako pa bo tvoje ravnanje nas davkoplačevalce, občanke in občane prikrajšala za obnove občinskih cest, nove pridobitve, kakšen vrtec. Vse to bo nas “koštalo” med 1,5 in 2 milijona evrov. Nas, ki nimamo vpliva na to, kaj dela naša “ablast”. Kako že pravijo “s tujim k…. je lahko po koprivah mahat”.
Občanke in občani ali boste res izvolili tega nesposobneža, ki mu je mar samo za njegov “jest” in njegov žep.
O žepih pa naslednjič.

LP!  M.N.

Opomba: če bo Janez Hrovat edini kandidat za župana je dovolj, da na volitvah obkroži sam sebe in je to, to. No, pa najbrž ne?

 

417. “Medsosedska pomoč”

Pozdravljeni!
Ko se človek usede za računalnik in malo “pofirbca” komu in koliko plačuje naša občina (seveda z našim denarjem), najbolj v oči zbodejo nakazila županovem sosedu. Celo leto ima “hvala Jani” že tišino v okolici svoje hiše, saj žaga stoji, pa vendar občinskih nakazil ne manjka. Samo v zadnjih dneh avgusta so nakazali 46.898,76 €. Brez razpisov! Brez dela? seveda razpisa ni treba, saj je znesek razdrobljen. Ampak, “ne hvala Jani” mi nismo slepi. Pri takih nakazilih se človek vpraša, le koliko ima tako podjetje zaposlenih, pa vendar nam stran www.bizi.si razkrije, da ni nobenega zaposlenega. Mogoče gre malo meni malo tebi? KAKO TO? KJE JE NADZORNI ODBOR? Aja, pri Martinu na kosilu…
“Ne hvala Jani”, poišči si svojo lesko.
LP!  J.K.

 

416. Dosežki 2014 – 2018

Drage občanke, spoštovani občani (bi rekel župan),

Štiri leta hitro minejo in čas je, da se pokažejo dosežki župana in njegove ekipe v mandatu 2014 – 2018. In res, župan je objavil rezultate kar na svoji Facebook strani, kje je ponosno zapisal, da si je že v prvem županskem mandatu lahko privoščil tri BMW-je, pa tudi časa za potovanja ima očitno dovolj. Vodenje občine je očitno manj zahtevno, kot je do sedaj mislila večina občanov. Bravo Jani!

Kaj si bodo o tem zapisu mislili župani ostalih občin, ki so »na tronu« že več mandatov in opravljajo funkcijo poklicno in ne tako kot naš nepoklicno (ljubiteljsko). Kaj si o njegovem zapisu lahko mislimo občani, koliko BMW-jev (da Porschejev niti ne omenjamo) si lahko privoščijo šele tisti, ki vodijo občine tri, štiri ali več mandatov. Je kakšna povezava med njegovo uspešnostjo in dodeljevanjem del v občini »priznanim domačim« izvajalcem brez javnih razpisov? Kaj si o njegovem zapisu lahko mislijo na Računskem sodišču, Komisiji za preprečevanje korupcije, Državni revizijski komisiji,…. Rezultati v njegovih podjetjih in znesek “pod črto” za nepoklicno opravljanje funkcije “kažejo drugače”. V Nadzornem odboru občine, ki je prvi organ nadzora proračunske porabe očitno nič, »gledajo v Savo in Pišnico« (pa še to na »preskok«).

V »lepo luč« je postavil vse župane slovenskih občin. Bravo Jani! Mi te »globoko cenimo«, sama osebno pa sem vesela, da moj 12 let star Clio dobro dela in se lahko vsak dan odpeljem na delo 50 km daleč in se tudi ponosno vrnem v občino, ki ima tako uspešnega »vodjo«. Ne vem pa, kaj bom naredila, ko bo “crknil”, bo župan “zrihtal” kakšen nov avtobus?

LP!      S.M.

 

415. Obnova občinske ceste na Dovjem

Župana vljudno in ponižno obveščamo, da bodo 18. novembra 2018 lokalne volitve in bo potrebno z obnovo občinske ceste na Dovjem pohiteti, da bodo krajani lahko sploh prišli do volišč in volili zanj.

Lp! Volivec z Dovja

 

414. Obnova državne ceste skozi Gozd Martuljek

O obnovi te ceste je bilo že prelitega precej črnila, na to temo je bilo veliko sestankov in tudi groženj prebivalcev Gozd Martuljka, da bodo zaprli državno cesto v času planiških prireditev, če država zadeve ne uredi. Zahtevali so obvoznico in razbremenitev prometa skozi naselje.

Se spomnite sestanka krajanov s predstavnikom Direkcije za državne ceste leta 2003 g. Kolenovičem. Država je takrat ponudila obnovo regionalne ceste R1-201 skozi naselje, z izgradnjo obojestranskega pločnika in javne razsvetljave (od table z oznako naselja, do table z oznako konec naselja). Po takratni zakonodaji je bila vsa ta infrastruktura v pristojnosti države, ki jo je takrat bila dolžna tudi financirati. Občine takrat obnova ne bi stala nič. Krajani so rekli: »Ali obvoznica ali pa nič«. Predstavnik države je zaprl blok in rekel: »potem pa nič« in odšel. Zadeva se je lepo zavlekla do leta 2018.

Po sedanji zakonodaji je izgradnja pločnikov in javne razsvetljave v pristojnosti občin (država se je s spremembo zakonodaje »razbremenila« stroškov izgradnje pločnikov in javne razsvetljave v naselju in je te stroške “prevalila” na občine). Naš župan je (če smo sploh hoteli kaj dobiti) podpisal sporazum in pogodbo o sofinanciranju investicije, ki občino stane 328.065,37 EUR. Občani smo mislili, da bomo dobili obojestranski pločnik skozi celotno naselje z javno razsvetljavo. Kaj smo dobili  (oziroma bomo dobili po treh aneksih h pogodbi o podaljšanju roka izgradnje) pa si v teh dneh lahko ogledate kar na sami cesti skozi naselje. O obojestranskih pločnikih skozi celotno naselje lahko le sanjamo. Pločnik je na strani, kjer ni hiš (gasilski dom), na strani, kjer so hiše in celo javni objekt – cerkev, ga ni). O pločniku v Sp. Rutah lahko prebivalci  le sanjajo.

Se še spomnite ene od sej občinskega sveta, kako se je župan norčeval iz bivše garniture, da ni odkupila vseh zemljišč in kako bo on vse uredil. Je mogoče sedaj “preveril” zakaj ni pločnika tudi tam, kjer so bila zemljišča zagotovo odkupljena še pod bivšo garnituro? V pogodbi je žal naveden le kot plačnik sofinancerskega dela, ki očitno o ničemer ne odloča (občina ni nikjer navedena kot “partner v projektu”, nikjer ni naveden pooblaščeni predstavnik občine, ki bi ga država o poteku projekta vsaj obveščala). Bo povedal, ali se bo spet “obrnil vase” in šel sedet pod most, na kamen ob Pišnici? Mi pa bomo lahko modrovali, za kaj pravzaprav smo porabili 328.000 EUR iz občinskega proračuna, če investicija ni v celoti zaključena. Mogoče so pa prebivalci Gozd Martuljka sedaj zadovoljni?

 

413. Odziv na uvodnik v Zgornjesavcu

Ko berem uvodnik v Zgornjesavcu ,  ko župan sedi na kamnu in modruje, se mi vse skupaj zdi malo čudno.

Po skoraj štirih letih županovanja se človek obrne sam vase, pregleda svoja pretekla dejanja in se zamisli nad tem, ali je res naredil toliko dobrega za VSE OBČANE, da bo ponovno kandidiral; ali so VSI OBČANI res zadovoljni z narejenim; ali imajo VSI OBČANI res kaj od tega, za kar se je v tem času porabljal občinski denar.

Nikakor pa ne razumem, da po vsem tem času župan še vedno išče nepravilnosti v delu prejšnjega vodstva, ki je ne glede na vse napisano naredilo za VSE OBČANE veliko, predvsem na področju šolske infrastrukture, kulturne infrastrukture, vsako leto je bil zgrajen del kanalizacijskega sistema.

Kaj pa lahko župan pokaže po vsem tem času dobrega za VSE OBČANE – tukaj smo mišljeni vsi občani in ne samo tisti, ki se ukvarjajo s turizmom in so njegovi privrženci.

 • Dobili smo veliko številko zastonjskih parkirišč, ki so zjutraj polni smeti, saj čez noč parkirajo avtodomi. Redarjev pa je tako premalo, da bi lahko kontrolirali vsa ta parkirišča.
 • Dobili smo urejene vstopne točke, kjer se na tuji lastnini porablja občinski denar VSEH OBČANOV.
 • Dobili smo več varovanih plezalnih poti, za katere se še danes ne ve, kdo uradno skrbi za njih in kdo bo prevzel odgovornost, če se komu na teh poteh kaj zgodi.
 • Dobili smo obnovitev in preplastitev DRŽAVNIH CEST, s katerimi se župan ne bi smel hvaliti, saj je to državni in ne občinski projekt.
 • Dobili smo seveda tudi obnovo in preplastitve občinskih cest, v tistih okoljih, ki so všečna županu ; tudi če niso bila sredstva za to planirana v občinskem proračunu.
 • Dobili smo kolesarske poti po privatnih poteh; morda zato, da bi »nekolesarji« ostali v dolini in prinašali zaslužek turističnim delavcem v gostinstvu.
 • Dobili smo urejeno Jasno, ki pa je s tem izgubila ves svoj čar in je postane ob koncu dneva eno veliko smetišče, saj komunalni delavci ne zmorejo vsega očistiti in pospraviti, ker je ljudi enostavno preveč.
 • Dobili smo nov oz. rabljen rdeči avtobus, ki je stal veliko denarja in OBČANI od njega nismo imeli kaj dosti. Mislim, da je prinašal samo izgubo, ki smo jo spet krili VSI OBČANI. Kje pa sedaj leži pozabljen, bi se pa morda lahko spomnil župan, ko je sedel na kamnu.

Morda se bo župan ob naslednjem pisanju uvodnika usedel na kakšno klopco  nekje v miru (če jo bo našel, glede na to, da so vse poti dobro označene) in ponovno razmislil o tem, da občino predstavljajo VSI OBČANI, ne glede na spol, starost, izobrazbo. In  bo morda napisal, kaj je storil do sedaj za VSE OBČANE, tisto, kar je dobro tudi za:

 • otroka v vrtcu;
 • starejšo upokojenko, ki živi ob nekje na samem in bi rada imela še nekaj miru;
 • delavca, ki dela nekje izven občine in se pozno popoldan vrača v dolino brez miru, saj jo je preplavilo ogromno število turistov;
 • kmeta, ki mu obiskovalci šotorijo na travniku, vozijo s kolesi po gozdu, puščajo smeti vsepovsod in delajo »selfije« sredi travnikov

LP! Občanka

 

412. Povabilo na Dovje

Pred štirimi leti smo prejeli letak, na katerem nas četvorka poziva k spremembam. Zdaj mi vabimo edino, ki je tistega leta 2014 pozivala, pa ni bila iz naše krajevne skupnosti, da si ogleda neverjetne spremembe, ki smo jih doživeli na Dovjem! Ker smo kmetska vas, so spremembe več kot »dobrodošle«. Kvaliteta naših življenje se je v zadnjih štirih letih neverjetno dvignila, še posebej pa v zadnjih pol leta, ko se do svojih domov in polj prebijamo na vse možne načine. Res se nadejamo, da nas bo svetnica obiskala in se na lastne oči prepričala kam so pripeljale »spremembe«. In seveda, pomagala reševati nastalo situacijo.

Z ostalo trojico je namreč takole. Eden je dobil obljubljeno mesto direktorja komunale, vodovodni in kanalizacijski vod na kmetijsko zemljišče, kjer bo, bojda, gradil hišo. Druga članica skupine se na Dovje vrača le na obisk. Tretji, takrat novi obraz njihove stranke, pa je zasedel mesto predsednika KS Dovje Mojstrana in v letošnjem letu rešil »veliko vprašanje hiše Pr´Katr«. Dobil plačilo iz občinskega proračuna za nekajletno brezplačno uporabo in obmolknil!  Razrita  (že tretjič) vas ga ne moti! O tem krajevna skupnost ni rekla ne bele ne črne.

Se pa velikokrat sprašujemo kako bi bilo, če bi morali posredovati gasilci ali reševalci. Koliko »pametnih« tovarišev bi potem modrovalo?

Lepo povabljena! Z veseljem razkažemo stenske poslikave na zidovih hiš, priklope na kmetijskem zemljišču, kulturni dom, ki je bil potreben širitve le v sklicu OS 2010/2014, zdaj pa ne več, »oviratlon« Dovje, kašto, za katero občina nima denarja (najbrž ker ni lesena), pet dodatnih parkirnih površin, ki prav kaj rešijo, pa še kaj.

Res lepo povabljena! zaskrbljeni Dovžani

Preblisk:

Ob branju zadnjega uvodnika občinskega glasila se mi je utrnila stara ljudska modrost:

»Lastna hvala, cena mala.«

Lp!  S.O.

 

411. Očistimo Slovenijo 2018

V soboto 15. septembra bo širom Slovenije potekala okoljska akcija Očistimo Slovenijo s pomenljivim naslovom “Še zadnjič”. To še ne pomeni, da bo akcija organizirana zares zadnjič, pač pa je naslovljena na vse tiste, ki odlagajo odpadke v naravnem okolju, da tega ne bi počeli več. Akcija ima poleg okoljevarstvene funkcije tudi socialno noto, saj je priložnost za druženje ljudi in spodbujanje občutka, da so nekaj koristnega storili  za družbo in tudi zase (pa čeprav morajo pospravljati za “pujsi”, ki največkrat za svoja dejanja ostanejo nekaznovani). Tu nastopijo občine, ki prevzamejo organizacijo, prispevajo zaščitna sredstva, vrečke, organizirajo odvoz zbranega materiala  in zagotovijo tudi kakšno malico za udeležence. Čeprav je bila naša občina v preteklosti aktivna in med prvimi udeleženci obeh prejšnjih akcij pred leti (ja takrat je bila na občini še “bivša garnitura”), letos temu ni tako. Žal je naša občina na zemljevidu sodelujočih označena z rdečo barvo. Tudi, če je občina tako čista, da akcije ne bi bilo potrebno organizirati, gre lahko za simbolno dejanje župana in občinske uprave pred prihajajočimi lokalnimi volitvami. Pri nas tega očitno ne razumejo. Bomo rajši sedeli na kamnu pod mostom ob Pišnici in gledali v vodo. Direktor Komunale pa bo ob “spremljavi” direktorice občinske uprave, občinskega inšpektorja, in policistov (tako kot 13.9.2018 v Kranjski Gori) posnel kakšno fotografijo in potem “mahal z njo”. Bravo Jani!

 

410. Županov uvodnik

Uf, kar na jok mi gre od čustev, ki so me preplavila ob branju županovega uvodnika v septembrski številki Zgonjesav´ca. Naslovil me je z spoštovani občan zato menim, da je pismo namenjeno tudi meni, čeprav ga nisem volil leta 2014. Po dolgem razmišljanju je čisto iz globin njegovega srca in duše »privrela« odločitev, da smo občani vredni tega, da nam nekaj napiše (ne vem sicer, če se obrača na vse občane, ali pa morda le na tiste, ki so se pred štirimi leti odločili, da mu zaupajo krmilo »tako čudovite barke« kot je Občina Kranjska Gora). Kakorkoli že, berem naprej, saj namreč tudi sam preko občinskega proračuna sofinanciram izdajo tega čudovitega glasila in se zato »čutim upravičen« do županove pozornosti.

Da z županom ni lahko itak vemo, še posebej gospod iz malega traktorčka, kakšen nadzornik TNP, bivši in sedanji uslužbenci na Občini, WTE, LTO, Komunali in še kje. Njegovega priznanja (da z njim ni lahko) ne potrebujemo, saj govorijo dejstva in izkušnje same zase.

Birokracija in mlatenje prazne slame?

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je izraz birokracija označen kot: »družbeni sloj uradništva, ki vodi javno upravo«. Glede na to, da je župan neposredno izvoljen funkcionar, ki predstavlja in zastopa občino in je hkrati predstojnik svojim uradnikom, ki sodijo v javno upravo, očitno tega izraza ne pozna. Sam je namreč najvišji »birokrat« v občini. Morda ne »prenese samega sebe« ali pa s svojimi floskulami zgolj »mlati prazno slamo«? Če je slabšalno mislil, da mora pri svojem delu župana spoštovati in izvajati vrsto predpisov, ki zanj očitno niso pomembni, mu moramo povedati, da predpisi urejajo družbeno življenje skupnosti za vse enako in upoštevati smo jih dolžni vsi enako že zato, da ni »krega« med nami. Žal nekateri v naši družbi mislijo, da lahko delajo vse (npr. v TNP), kar se jim zahoče brez soglasij, da za izvajanje gospodarske dejavnosti ne potrebujejo uporabnih dovoljenj za zgradbe, ki so bile zgrajene za čisto drug namen, da lahko v javnem sektorju trošijo javni denar brez javnih razpisov, čeprav »pravila igre« določajo drugače.

Družbena razmerja so kompleksna, zapletena in jih ni mogoče urejati na »horuk«. Tako npr. že na »gojišču trave« (ali dveh) v Kranjski Gori, kjer »trdo dela« dvaindvajset »vrtnarjev v dveh izmenah« potrebujemo osebo (sodnika), da  »garače pravilno usmerja« in se ne »zbrcajo med seboj«, kaj šele v zapletenem svetu »birokracije«, kjer se bodo npr. gradili večnadstropni hoteli sredi vaških jeder. Funkcija župana ni tek na en krog, je maraton, kjer se krogi kar vrstijo eden za drugim. V vsakem je kakšna ovira, ki povzroči »napako«. Seštevek vseh »napak« je potem visok. V trenutkih, ko naš župan ne ve več kam, bodo sigurno prišla vabila na njegov naslov, ki ga bodo »znala pravilno usmeriti«. »Potne stroške« pa bomo plačali občani (tudi tisti, ki ga nismo volili) in šli v lastni minus (brišem solze).

Župan po štirih letih (in še prej dveh »pljuvanja« na Facebook profilu »Radi mamo (imamo) Kranjsko Goro«) sedi na robu obupa na kamnu ob Pišnici in se čudi, kako so njegovi predhodniki pohlepno, v pehanju za dobičkom in lagodnimi položaji na koncu prevarali naravo in še samega sebe (brišem solze od silnega čustvovanja, ker on res ne sodi mednje).

Medtem, ko sta bivša župana Kotnik in Žerjav zgradila 74 kilometrov kanalizacije (in na koncu »prevarala samega sebe«) je sedanjemu županu uspelo v štirih letih zgraditi 325 metrov nove kanalizacije v Kranjski Gori na Borovški cesti za 102.100 EUR (projektantska cena) kar znese 314 EUR na tekoči meter (brez projektne dokumentacije in plačila služnosti). To pa je več kot dvojna cena po kateri je gradil koncesionar, ki za nas »ni bil dovolj dober« (pohlep?). Če bi gradili s tempom 325 metrov na leto, bi za izgradnjo že zgrajene kanalizacije v občini Kranjska Gora potrebovali 227 let. Na ločen kanalizacijski vod iz Jasne, tam kjer je župan dal postaviti nova stranišča za turiste in jih brez dovoljenj (nepotrebne birokracije) priključil na mešan kanal, lahko kar pozabimo (ribiči, ki jim na Jesenicah iz ČN »nič ne smrdi«, pa tudi). Še dobro, da župan, kot pravi v svojem nagovoru, ne trpi lenobe, drugače bi se čas izgradnje verjetno podaljšal v tisočletje.

Župan išče odgovore od ljudi, ki »so zaverovani sami vase« in predvideva, da jih verjetno nikoli ne bo dobil. Mar je pozabil, kako je na kakšni seji občinskega sveta »vsemogočno« jemal besedo, ni dopuščal razprave ali pa tistih, ki bi znali kaj pojasniti in zadeve razložiti, sploh ni povabil pred kamere? Iz tega sklepam, da razlogov sploh ni iskal, pač pa zgolj potrditev, da ima on prav. In marsikdo je globoko »kimal«. Če bo župan želel dobiti odgovore na svoja vprašanja, bo moral najprej »dobiti« sogovornika, ki se bo z njim sploh pripravljen pogovarjati in še pred pogovorom sam pri sebi razčistiti nekaj osnovnih pojmov, kot so: Kaj je javna infrastruktura, kaj so zasebni priključki, obveznost priključitve, sankcije za nespoštovanje predpisov in še kaj. Predvsem pa, kaj pomeni sukcesivna (postopna) izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Kranjska Gora, v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi občinskega proračuna.

Sam s sedenjem na WC školjki nimam težav (malo se mi upira spuščati na županov nivo, vendar želim, da tudi on razume). Občina je leta 2002 zgradila javni kanal do roba moje parcele, nato sem zavihal rokave in zgradil še lastni priključek, tako kot večina drugih, ki za priključitev na kanalizacijski sistem nismo potrebovali nikakršne prisile. Veseli smo bili, da se občina razvija in napreduje. Nekateri pa razmišljajo drugače, za njih je občinski svet leta 2013 sprejel nov odlok, s kazenskimi določbami (»Kotnikov« odlok jih ni imel). Zakaj jih župan od leta 2015 ni uporabil in kaznoval tistih, ki še niso priključili svojih objektov na kanalizacijski sistem? To bo znal pojasniti sam. Ko na WC-ju potegnem vodo nimam nobenih skrbi, prevzame jih izvajalec javne službe. Pa tudi lagati mi ni potrebno nikomur (le zakaj bi?). Pri županu je to drugače. V proračunu za leto 2015 (pripravila ga je še »bivša garnitura«) je bila načrtovana izgradnja manjkajočega dela kanalizacije v Podkorenu (ravno tam, kjer živi župan). Z rebalansom proračuna je župan to investicijo črtal in še danes ni izvedena (prednost so dobili turisti). Verjamem, da ima sam zato na WC-ju v domačem Podkorenu slabo vest. Saj je eden redkih, ki imajo doma še vedno greznico in gredo »njihovi produkti« naravnost v podtalnico. Pa še za kakšnega predsednika, kakšnega nadzornega sveta, kakšnega občinskega podjetja, bi lahko to potrdili.

S kristalno jasnostjo je pa takole: Občani občine Kranjska Gora zahtevamo, da župan v skladu z 10. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (spet ta presneta birokracija) objavi obe študiji na spletni strani Občine Kranjska Gora, da skliče izredno sejo občinskega sveta na to temo in nanjo povabi tudi izvajalce javne službe in lastnike objektov, ki na javni kanalizacijski sistem še niso priključeni. Naj javno povedo svoje razloge. V primeru pa, da bo en sam hišni priključek (zasebna lastnina) »potiho« plačan iz javnih sredstev, bomo to zahtevali tudi ostali občani s peticijo ali pa občinskim referendumom. Koliko je že hišnih priključkov  v naši občini, okoli 2.000? Vsi lastniki so svoje zasebne priključke plačali sami (solze so se mi od jeze osušile).

Po štirih letih »oblasti« je dovolj javnega pljuvanja po tistih, ki so gradili in razvijali to občino. Prevzeti bo potrebno odgovornost za svoja dejanja, pisanja in tudi besede. Sedenje na kamnu, pod mostom ob Pišnici, na robu obupa ne bo pomagalo. Dunaj gor, Dunaj dol.  Kako je že bilo pred štirimi leti? »Za župana hočemo garača in ne jamrača«, potem pa »Tišina«.

Župani v drugih občinah režejo trakove novih občinskih pridobitev in se z njimi pohvalijo, občani ploskajo in se veselijo. Naš pa, na robu obupa sedi na kamnu pod mostom ob Pišnici in gleda v penečo “smrdljivo” vodo. Turist bo, ko bo prebral županov uvodnik, vprašal: Kam pa sem jaz prišel? Tu mora biti hudo narobe, če je še župan tak pesimist. Mu bomo že povedali, da stanje ni takšno, kot ga želi prikazati župan dva meseca pred volitvami. Ne nazadnje, v preteklosti je občina vsako leto naročala Allium (čebulne) teste, ki jih je opravil neodvisni laboratorij in so pokazali, da je stanje reke Pišnice zadovoljivo in iz leta v leto boljše. Zakaj jih je župan ukinil, ve on sam. Bravo Jani!

Občan (od leta 2002 priključen na kanalizacijo)

 

409. “Sporočilo z Dunaja”

“Človek mora imeti dober spomin, če se zlaže.” Pierre Corneille

“Kdor laže zate, bo lagal tudi proti tebi.” Srbski pregovor

 

408. Samo promocija se nadaljuje

Če »ne zna« Turizem Kranjska Gora izkoristiti priložnosti za promocijo turističnega gospodarstva, pa to obvlada direktor Komunale Kranjska Gora d.o.o.. Kako to gre? V medijih naročiš prispevek ali dva, ki ju je seveda potrebno plačati in poveš kar želiš. Tako lahko občani izvemo, da Komunala dobro posluje in se seznanimo z novostmi zbiranja odpadkov v Kranjski Gori.

Direktor je pozabil povedati, da je v prvem polletju praktično porabil vsa razpoložljiva sredstva v občinskem proračunu za izvajanje zimske službe do konca leta (bog nam daj lepega vremena v oktobru in novembru 2018), da je v zimski sezoni 2017/2018 »posul« preko 1.300 ton soli po naših cestah in posledično naravnem okolju (prej max. 850 ton), da je v letu 2017 iz občinskega proračuna prejel 1.520.863,79 EUR (prej max. 1,2 mio EUR), v osmih mesecih letošnjega leta pa že 1.265.448,09 EUR. Še posebej pa smo lahko veseli pojasnila direktorja, da bo inšpekcijska služba začela nadzirati odlaganje odpadkov v mesecu septembru 2018 (pozornost, ki jo bomo zopet deležni občani, »nadlegovati« turistov julija in avgusta se pač ne spodobi). Direktor Komunale Kranjska Gora je v prispevku pohvalil tudi Občino Kranjska Gora, ki očitno »pleše« tako, kot si je zamislil. Bravo Jani! Koliko pa nas bo to stalo? Bomo izvedeli iz zaključnega računa za leto 2018.

 

407. Poletna turistična ponudba na slovenskih smučiščih

Ekipa 24ur Inšpektor je konec avgusta naredila turistično izvidnico in pripravila prispevek o poletni turistični ponudbi na slovenskih smučiščih. Prispevek je dolg dobrih 18 (osemnajst) minut. V njem pa je Kranjska Gora dobila celih 10 (deset) sekund prostora za lastno promocijo, ki to žal sploh ni bila. Izvedeli smo, da v Kranjski Gori poleti zaslužijo le desetino prihodkov (10 %). Ali kdo verjame, da je to res? Kranjskogorski turistični delavci so zamudili še eno priložnost za brezplačno TV oglaševanje svoje ponudbe. Zamudili so npr. priložnost, da bi slovensko javnost seznanili, da ima voda v Jasni v juliju in avgustu 29 stopinj (v zgornjem jezeru 14 in v spodnjem 15), da turisti lahko brezplačno prenočujejo v avtodomih na parkirišču, kjer jim je varnost 100 % zagotovljena, saj so parkirišča v neposredni bližini policijske postaje, ponudili bi jim lahko monden glamping v občinskih hišicah ob vznožju kranjskogorskega smučišča, prirejali vodene oglede skakalnic v krožišču v Ratečah, ki jih zaliva avtomatski namakalni sistem (malo tudi travo ob vznožju),…

Kaj dela javni zavod Turizem kranjska Gora, katerega osnovna naloga je promocija turizma v sodelovanju s turističnimi ponudniki? Porablja denar iz občinskega proračuna. Letos v prvih osmih mesecih že 513.544,26 EUR. Za primerjavo je LTO Kranjska Gora v celem letu 2014 porabil 343.418 EUR. Pojavljanja v medijih je bilo takrat precej več, kot pa danes. Bravo Jani!

 

406. Pripombe 

Ko gledam prispevke v kranjskogorskih novicah( Propadajoče hišice,”Scheishauselne”,slaščičarno v Ratečah, “ratrack” in kolo ob cesti pri Kompasu,smučarja v Logu, turistični avtobus in še bi lahko našteval) se sprašujem:Kje je naš nadzorni odbor? Ali je res vse pregledano na preskok, kot je izjavil njegov predsednik. Za most pri “Topolinu” je svetnik Žerjav postavil vprašanje koliko je stal. Direktorica mu je naštela stroške za vso kramo v Topolinu. Za sam most pa niti besede. Prepričan sem,da bi za tako zapravljen denar lahko preplastili dobršen del kolesarske poti,če ne drugje pa vsaj mimo Podkuž, kjer je taka,da bi se gams ubil. L.Š.

 

405. Slaščičarna Rateče

Kaj je na sliki? Nič! Mišljena je bila slaščičarna ob kolesarski stezi v Ratečah. Pa “je plesala” eno samo poletje. Letos niti enkrat. Se ne splača? Koliko je pridobitev stala? Ni važno, saj je bila plačana iz občinskega proračuna. Z našim denarjem. Mogoče bi pa tudi na to pridobitev napisali: ” No sladoled this summer, sploh!“. Ali pa: “Drva na razpolago!”.

 

404. Kanalizacijske skrbi v Kranjski Gori

To je naslov članka, ki je bil objavljen v delu 23.8.2018. Imata jih predvsem župan in direktorica občinske uprave, ki bosta na Dunaju pojasnila zakaj je župan prekinil koncesijsko pogodbo brez sklepov občinskega sveta in brez izdane odločbe koncesionarju o prekinitvi pogodbe. Tokrat »pa damače« najbrž ne bo šlo. Upamo, da prič občine, ki so bile aktivne do leta 2002, ne bo nenadoma zapustil spomin. »Ocene za umetniški vtis« nastopajočih tokrat ne bodo delili “lokalni novinarji” na podlagi “mislimo, domnevamo, govori se,…”, ampak priznani sodniki – arbitri arbitražnega sodišča na Dunaju na podlagi dokazov.

Pa srečno vsi, ki imate “tako radi” Kranjsko Goro!

 

403. RMKG – ne boste verjeli, mi tudi

RMKG, se počasi prebuja iz štiriletnega sna, za potrebe lokalnih volitev. Ja, res je.. Na spletu (facebook), že lahko uživate ob branju pravljice, ki je tako kot vse ostale pravljice, ostala samo pravljica (!). Avtor se še zahvali županu z ” Hvala Jani” in s tem se dokončno potrdi uspešnost Janijevega županovanja. Pa je res tako….

V štirih letih je župan “hvala Jani” dal zgraditi največ objektov v zadnjih desetletjih. Seveda govorimo o lesenih barakah, ki so prinesla lep zaslužek ljudem, ki so uspešno lezli v ..t “hvala Janiju”. Barake sedaj klavrno propadajo ob žičnici “Brsnina”.

Topolino…Vstopna točka za kolesarje, ki brezplačno parkirajo svoja vozila, na mizah pojedo svojo, s seboj prinešeno malico in se odpravijo uživat na brezplačno kolesarsko stezo, ki smo jo zgradili z denarjem občanov. Na tej stezi domačini nismo zaželjeni, saj toliko psovk in žalitev namenjenih nam s strani zastonjkarskih kolesarjev, človek težko prebavi. Seveda gre ob tem povedati, da ti kolesarji skrbijo za naravo (prijazni do narave), saj njihova kolesa ne onesnažujejo naše doline. Da se vije kolona avtomobilov iz smeri Ljubljane v jutranjih urah proti Kranjski Gori in v večernih v obratni smeri, seveda ni omembe vredno. Tudi ni omembe vredno, da smo zaradi navala zastonjkarskih kvazi gostov, postali ujetniki v svojem okolju. Mogoče pa se vseeno kakšen odstotek teh ljudi, ustavi na kosilu pri županu..

Info točke…Leseni mostički in platforme, ki nikakor ne zgledajo več tako “fajn”, kot ob izgradnji. Les je osivel, okoli teh “hvala Janijevih” info točk, pa je nemalokrat videti smeti in tudi človeške in pasje iztrebke.

Jasna…Vse tisto, kar je bila in ni več…Ljudje so tam poiskali mir in uživali ob pogledu na nam ljube očake. Danes domačini  v Jasno večinoma ne gredo več. V tem prostoru ni več miru, “hvala Jani” je namreč iz prelepega mirnega kotička, brez ustreznih dovoljenj in  posveta z domačini, ta prostor spremenil v nekaj, kar  kot domačin, nikoli ne bi smel dopustiti.

Gozdne prometnice… Gozdarji in lastniki gozdov, menda tako zanemarjenih gozdnih cest, v preteklosti niso videli. Na teh cestah sedaj kraljujejo kolesarji, ki jih je “hvala Jani” dal celo označiti kot kolesarske poti. Kot povedo ljudje, je delo v gozdovih preko poletja praktično nemogoče, kar pa “hvala Janija” seveda ne moti preveč.

Kaznovanje v prometu… Na prakiriščih in lokalnih cestah so napačno parkirana motorna vozila, na parkiriščih opazimo postavljene šotore in avtodome, v katerih prenočujejo gostje v naši mondeni občini. Nihče od njih ni prijavljen kot gost na policijo, nihče ne plača turistične takse…A vseeno nikogar ne kaznujejo. Za kaznovanje bo bolj primeren čas po koncu sezone in to seveda domačine.

Da pa mladi zadnja leta ostajajo v tej dolini, je neumnost brez primere…Lahko je “saditi rožice”, toda realnost je drugačna. To se jasno vidi tudi in predvsem iz menjavanja personala v gostilni pri “hvala Janiju”.

LP!  F.K.

Opomba:

Tole pa ni pravljica! To so podatki Statističnega urada RS. Število prebivalcev v naši občini drastično pada. Največji “primanjkljaj” je ravno v starostni skupini 25 – 35 let. Ja dragi “pravljičarji” od 135 oseb se je iz naše občine izselilo 110 mladih. Jih je kdo vprašal zakaj, nočejo biti sobarice, kuharji in natakarji ??? Še malo, pa bomo občina z manj kot 5.000 prebivalci. Kako dolgo še? Do prve vlade, ki bo takšne občine ukinila in RMKG bo lahko “navijala” le še za Krajevno skupnost Kranjska Gora. Tako kot je včasih že bilo. Na pota stare slave, a ne?.

 

402. Strokovnjak za tampone

Ko krajani Dovjega gledamo kaj nam vgrajujejo v cesto si ne moremo kaj, da se ne bi spomnili na dejavnega občinskega svetnika Blaža, ki je na sejah občinskega sveta neutrudno zahteval certifikate za vgrajene materiale (tampone).

Zdaj, ko je direktor komunale pa pričakujemo, da se bo izkazal in tudi sam posredoval ustrezna dokazila.
Zapisniki sej občinskega sveta:

19/10 Blaž Knific – vprašanje – ustno Glede na ugotovitve nadzornega odbora, da imamo slab nadzor nad izvajalci del, so že večkrat podali predloge, da bi se zadeve izboljšale. Naša občina pa se na njihove predloge ni odzvala. Na KS Dovje Mojstrana so mnenja, da nadzor ni dober. To se je pokazalo pri sanaciji cest v KS Dovje Mojstrana. Najbolj jih je zmotilo, da so v spodnji ustroj cest vgrajevali materiale, ki niso primerni. Izvajalec je s tem prenehal šele na pobudo KS, kljub temu, da so obvestili nadzor. Izrazil je upanje, da se bodo zadeve na tem področju izboljšali. V preteklih letih so se prepričali, da je slab nadzor lahko zelo drag za občino.

27/20 – Blaž Knific – vprašanje – ustno Še vedno ni prejel odgovora glede sanacije cest v KS Dovje Mojstrana glede vgrajenih materialov. S krajani Podkorena si je ogledal tudi sanacijo ceste proti poligonu. Skupaj so ugotovili, da vgrajeni materiali niso primerni. Prosil je, da mu nadzor pripravi pisni odgovor glede materiala vgrajen v spodnji ustroj ceste.

 

LP! “Dovžan”

 

401. Ogledalo direktorja

Na komunalni bazi Tabre nastajajo ob regionalni cesti veliki kupi požaganega drevja, odpadnih palet in druge lesene krame, zadaj pa še deponija gradbenega materiala. Očitno raste nova živa meja bolj počasi, pa si je direktor omislil drugačno “kuliso”, ki se res poda k novi podobi komunalnega podjetja, o kateri nas je podučeval na zadnji seji občinskega sveta. Mogoče pa se želi pred kom skriti? Zdi se nam, da stopamo na “pota stare slave” res z velikimi koraki. Mimo vozečim turistom pa ponujamo izjemna doživetja vsega lepega v naši občini.

 

400. Pismo občana

Ko gledam tele “kandelabre”  ob glavni cesti v Rutah se mi zdi, da so  precej visoki.
Ker žal nisem videl:

 1. javne razgrnitve projekta rekonstrukcije cestišča ali da bi dobil kje ustrezno informacijo, da bi si projekt pogledal na internetu (vsako javno naročilo mora biti v celoti javno dostopno);
 2. niti javne obvestilne table na gradbišču, kdo je nadzornik in kdo je projektant

Na internetu sem našel tole predavanje oz. informacijo o svetlobi na cestah: http://lrf.fe.uni-lj.si/e_sv_tehnika/SI/i_ProjektiranjeCestna.pdf

Zanima me kje bi lahko dobil razlago o:

 1. osvetlitvi cestišča v Gozd Martuljku;
 2. o izračunu višine “kandelabrov” (glede na to, da imajo LED svetila širok kot osvetlitve, velike višine niso potrebne)
 3. o vrsti svetilk (kakšna barva svetlobe bo v svetilkah, kar vpliva na kvaliteto osvetlitve, motenja živali, svetlobno onesnaževanje,…)

Torej zadeva ni nedolžna in glede na to, da plačujem davke redno lahko zahtevam tudi razlago porabe mojega denarja.

Lep pozdrav DZ!

 

399. Krožišče v Ratečah

Na regionalni cesti v Ratečah se te dni zaključujejo dela na krožišču, kjer je odcep tudi za Planico (kdo je ne pozna?). Krožišče po skoraj enem letu dobiva končno podobo, vključno z vsebino na sredini. Vsebino krožišč na regionalnih (državnih) cestah določajo občine, ki so zadolžene tudi za financiranje »simbolov« po katerih so po navadi najbolj prepoznavne. Pri nas je župan izbiro vsebine krožišča v Ratečah prepustil svetu Krajevne skupnosti Rateče – Planica in dobili smo vrhunski umetniški izdelek (javni natečaj, javni razpis, predstavitev idejnih zasnov občanom, izbira najboljšega projekta s strani krajanov, kaj pa je to???). Dragi obiskovalci, skulpture v sredini niso »žlice za čevlje« (saj nismo v Tržiču) in niso strelovodi, kot se nekateri na naš račun že šalijo na Facebooku. So simbol svetovno znane Planice, ki je le streljaj od krožišča. Izdelane so iz »korten« jekla, ki se prevleče s samozaščitno patino rjave barve. Tako smo dobili trajen izdelek na leseni podlagi (ja kakšna pa naj bi bila v naši občini?). Nimamo pravice soditi dela umetnika, imamo pa pravico oceniti ali sodi »tovrstna mojstrovina« v enega izmed naših krajev v občini in imamo pravico povedati, ali nam je všeč ali pa ne. Če je ne bodo »posvojili zbiralci kovin«, jo bomo gledali še dolga leta vsak dan. Člani Sveta KS Rateče Planica v mandatnem obdobju 2014-2018 pa tudi. Župana pa vljudno naprošamo naj prinese eno skalco z napisom »Alpska lista na pravi poti« in jo postavi na sredino krožišča, da ne bo »tako prazno«.

 

PS: Če vam je v teh dneh vroče in vam temperaturo dodatno dvigujejo naši prispevki, vas vabimo v naravno kopališče Jasna. Ohladitev garantirano zagotovljena. Voda je imela samo v sezoni 2014 od 20 – 21 °c, po tem pa nikoli več (sedaj 14 -16 °c).

 

398. Dragi občani: No “kanta” today

Spomin je sposobnost organizma, da lahko ohrani in kasneje obnovi podatke (iz Wikipedije). Šaljivih dogodkov se lažje spomnimo in jih dalj časa obdržimo v spominu. Ko pomislimo na burek, se nehote spomnimo obvestila, ki je bilo pred leti objavljeno na eni od prodajaln.

Pri nas je bil na 23. seji občinskega sveta sprejet Pravilnik o dodeljevanju zabojnikov za mešano embalažo v Občini Kranjska Gora, ki pa še vedno ni bil objavljen v Uradnem listu RS (po več kot dveh mesecih), zato še vedno ni podlage za dodelitev zabojnikov občanom. Predlagamo, da Komunala na svoji spletni strani objavi s svojim novim logotipom obvestilo z naslednjo vsebino (in nas vsaj malo spravi v dobro voljo): 

Razumeli ga bomo itak vsi, najbrž tudi tisti, ki svojega dela, za katerega »so mastno« plačani, ne opravljajo.

 

397. Žalostno stanje na ekoloških otokih

Članek s tem naslovom je objavljen na spletni strani Komunale Kranjska Gora d.o.o.. Podjetje poziva vse občane, da »odpadke ločujejo in odlagajo dosledno, saj s svojim mačehovskim odnosom škodujejo izgledu celotne Kranjske Gore. Divja odlagališča in kupi odpadkov na eko otokih niso problem in odraz dela komunale, temveč malomarnega, neodgovornega odnosa občanov«.

Uf, moram priznati, da mi je pisec članka (če ga že ni napisal, ga je pa vsaj »požegnal« direktor javnega podjetja, kot odgovorna oseba) pošteno dvignil pritisk. Sam dosledno ločujem odpadke in pravočasno plačujem položnice, pa sem potisnjen v isti koš, kot tisti, ki odlagajo odpadke na EKO otokih tudi poleg zabojnikov. Trdim, da nisem malomaren in neodgovoren občan, kot meni komunala, ki me je potisnila mednje. Če bi si direktor javnega podjetja pri svojih nedeljskih obhodih vzel čas in kakšno urico prebil v bližini EKO otokov v naši občini in ne samo »vihtel« fotoaparata, bi videl kdo nam podtika »kukavičja jajca«. Najbrž občani nismo tisti, ki kupujemo cele zaboje Derby banan, nismo tisti, ki naenkrat pripeljemo več deset kilogramov steklenic na EKO otok in še kakšno vrečo drugih “gostilniških” odpadkov. Prav tako je najlažje odložiti smeti v nedeljo popoldan in se za pet dni odpeljati drugam, do naslednjega vikenda bo že pospravljeno. Pa je Komunala Kranjska Gora skupaj z inšpekcijsko službo že kaj naredila, da bi bilo stanje boljše? Je že pripravila kataster hišnih zabojnikov? Ima evidenco, kateri lastnik sekundarnega bivališča (vikenda) ga še nima? Zakaj je bil uveden kodni sistem nadzora hišnih zabojnikov? Ima komunala sklenjene pogodbe o odvozu komunalnih odpadkov in odpadkov od dejavnosti z vsemi gospodarskimi subjekti in podjetniki (predvsem s področja turizma in gostinstva ter še kakšnim »eko« kampom za povrhu)? Koliko lastnikov sekundarnih bivališč je pri komunali naročilo odvoz kosovnih odpadkov v soboto ali nedeljo, ko so tukaj in prenavljajo svoja stanovanja (od tam je najbrž tudi kakšen stol na sliki)? Imajo oddajalci sob primerno velike zabojnike za čas, ko so njihove kapacitete zapolnjene, odvoz na 14 dni je takrat verjetno premalo? In ne nazadnje, ste že videli kakšnega dnevnega obiskovalca, ki bi embalažo hrane, ki jo je prinesel s seboj odpeljal v npr. Ljubljano, Celje, Mursko Soboto ali drugam?

Direktorju Komunale Kranjska Gora sporočamo, naj najprej naredi red pri sebi, potem pa naj se s tako ponižujočim odnosom obrača na občane občine Kranjska Gora. Tako opevan turizem ni samo »cekin v žepu gostilničarja«, pač pa sistem ravnanja vseh, še posebej aktualne oblasti, ki mora vzpostaviti takšne pogoje, da bodo v korist vsem, tudi občanom. Kot strokovnjaka ga sprašujem, če je že slišal za načelo »Povzročitelj plača«? Mogoče pa bo potrebno razmisliti in se izseliti iz občine ter se vračati ob vikendih kot turist. Vsaj cenjen bom bolj! Odpadke pa bom v nedeljo zvečer seveda pustil na prvem EKO otoku, tako čisto iz »gušta«.

Lep pozdrav!   Vaš občan

 

396. Palčkova dežela ali deponija odsluženih hišk

Pozdravljeni!

Rezultati projektov župana se kažejo že na vsakem koraku. Lesene hiške, ki smo jih drago plačali, so namesto na vstopnih točkah ali pred cerkvijo končale ob kolesarski stezi proti Podkorenu. Že tako gnijoče hiške so postavljene na tla in ob rob gozda, kar bo zaradi vlage proces gnitja samo pospešilo. Ampak pri nas to ni problem, saj denarja nam nikoli ne zmanjka. Seveda, za določene stvari.

Mogoče pa bila to lahko dodatna ponudba za belgijske skavte, ki so po Mojstrani slepo iskali zastonj prenočišča, da bi jim hiške ponudili kot prenočišča, seveda zastonj, kot še mnoge druge stvari v naši občini.

Lep pozdrav!  J.K.

 

395. Ujetega Zgornjesavca tožba

J… V… M…, Z… S… T… V… T… V… R…

Najraje bi prispevek začel s temi besedami, pa vendar vem, da kaj tako grdega ne bi smeli objaviti.

Kje naj začnem? V redu, tam kjer začne tudi turist kalvarijo po naši občini v času poletne sezone, se pravi v Gozd Martuljku. Nepregledne kolone, ki se ne premaknejo nikamor, saj enkrat semaforji delajo, drugič delavci mahajo z loparčki. Vmes kamion, bager in zmeda je tu. Nam domačinom, ki si ne moremo privoščiti športnega avta (“jest” si ga seveda lahko), jaški ki gledajo iz ceste seveda ne naredijo nobene škode, za tiste 4 amortizerje, ki jih uničijo ogromne luknje pa ja zaslužimo na leto. Pa vendar ima veliko “petičnih” gostov, ki na veliko zapravljajo denar v naših krajih dobre avte, zato si ne predstavljam njihovega veselja, ko se peljejo proti mondeni Kranjski Gori in se za njimi iskri kot za šalo.

V teh dneh smo doživeli tudi dolgotrajno delo na cesti proti Korenskem sedlu. Za 2 dni so si privoščili celo popolno zaporo, tako da si lahko le predstavljamo kaos v tej idilični vasici, ko so skozi vas drveli kamioni, avtobusi, avtodomi, motorji, avti in “nebodigatreba” tudi kakšen traktor. Označeno nič, turisti niti niso vedeli kam morajo zaviti.

V Ratečah se končno zaključujejo dela, čeprav kar so “nasrali” sredi krožišča še zdaleč ne zgleda končano. Upamo lahko le, da je to šele osnutek in da bo na koncu to skrpucalo dobilo obliko, vredno naše Planice.

Da o urejenosti novega dela ceste mimo hotela Prisank ne govorimo. Odvodni kanal narejen iz granitnih kock, ne razumem kakšen snežni plug bomo letos dobili na komunali. Pri bivšem TICu, pa bomo rabili spet drugačnega, saj so nekako uspeli na cesti narediti otoček iz kock, za kar bi pa rabili mehak plug, da ne bodo že po enem letu kocke ležale po cestišču. Glede na preteklo kvaliteto izvedenih del (stebrički od Vope proti smučišču so že rijasti, plavajoči tlakovci pred Mercatorjem), me že sedaj resno skrbi kaj šele bo. Prepričan sem bil, da bodo vodilni delali tako, da bodo narejene stvari zdržale vsaj do konca mandata, pa zgleda “našemu” županu bolj ustreza, da bi v enem mandatu nekaj naredil dvakrat. Saj se tako lahko dvakrat slika pred deloviščem in se hvali kako sposoben je. Pa večino dela trenutno v občini dela država, ne on.

Ob vsem napisanem pa mi na misel pade še spomin na čase, ko je bil župan še g. Jure. Na avstrijski strani Korenskega sedla, so se Avstrijci odločili sekati les ob cesti in so posledično imeli zapore ceste. Takrat so se naši hotelirji in gostinci družno obračali proti g. Žerjavu, da mora v Avstrijo poslati protestno noto, da morajo odpreti cesto, saj trpi celotno turistično gospodarstvo. In to sredi sezone. Danes janiju (ja j) nihče ne upa reči nič, saj že vsi vedo kako zamerljiv je.

Pozdrav iz zapora v Zgornjesavski dolini!  J.K.

 

394. Še marsikaj je mal drago

Naša velika drevesa je Komunala požagala, pa sadi ali pa tudi ne nova. Drago, ker starim ni nič manjkalo. Drago plačujemo tudi reklamo direktorja , zraven pa je na zadnji občinski seji rekel da v enem letu še ni vsega osvojil in dela v nedeljah nadure. Drago! Kako lahko župan kot podjetnik to gleda. Čudno?? Drage so tudi lesene stvaritve, ki bodo čez 5 let zgnile.

LP! M.M.

Opomba: Na 23. seji občinskega sveta (posnetek od 2:24:30 ure dalje) je direktor javnega podjetja Komunala Kranjska Gora podal odgovor svetniku Juretu žerjavu na vprašanje, ki ga je postavil na 21. seji OS dne 13.12.2017 (potreboval je skoraj pol leta):

21/4 – Jure Žerjav – vprašanje – ustno

Okoli čistilne baze Tabre so odstranili približno 2 metra visoko živo mejo, ki je zastirala pogled na čistilno napravo. Nadomestili so jo z novo živo mejo, ki je visoka 0,5 metra. Prosil je za razlog, zakaj je to tega prišlo?

Direktor Blaž Knific je povedal, da so živo mejo odstranili, ker je bila posajena na pesek in se je po tolikih letih (15 letih) začela sušiti. Pokaže nekaj slik (žal nima niti enega posnetka »posušene« žive meje, ki bi jo bilo nujno potrebno nadomestiti) nato pa pove, da so začeli na komunalni bazi spreminjati podobo, tako zunanjo kot tudi grafično, imajo tudi že nove napise (če smo opazili).

S »prozornim« odgovorom glede zamenjave žive meje se seveda ne bomo sprijaznili. Živa meja je bila zasajena leta 2013, kar je lepo razvidno tudi iz Googlovih posnetkov iz leta 2013. Živa meja je bila lepa in zdrava. Zadnji posnetek žive meje s katerim razpolagamo je iz leta 2016, saj nismo vedeli, da bo novi direktor najprej »udaril« po njej.

Živa meja ni suha, pač pa njen dobršen del lepo raste naprej. Delavci so skrbno odstranili sadike s koreninami, ki so sedaj posajene na različnih privatnih zemljiščih širom občine (bolje tako kot, da bi končale na kompostarni ali v peči). In koliko nas »nova podoba« komunalne baze, ki si jo je omislil direktor stane? Iz spletne aplikacije ERAR je razvidno, da je Komunala Kranjska Gora plačala Okrasni drevesnici Žiher-Špur skupaj 8.378,41 € (predpostavljamo, da cca 7.000 € v letu 2017 za zamenjavo žive meje). S čigavim denarjem? Našim – občinskim!

Postavlja pa se nam splošno vprašanje, kjer je vsaka podrobnost nenamerna in zgolj slučajna. Kakšni so občutki, če se mora  npr. odgovorna oseba za zagovarjanje svojih nerazumnih dejanj v službi (javno) sprenevedati (da ne omenimo močnejše besede lagati?

 

393. Našel se je turistični avtobus

Končno! Če ni za vozit, je pa za pojest. Samo malo drag je bil, ane? Koliko že? Podjetje Infrasport je bilo maja 2015 dokapitalizirano s 125.000 EUR občinskega denarja za takšne hece!

 

392. Išče se turistični avtobus

V poletni turistični sezoni 2018 se išče turistični avtobus z registrsko številko “KR  GOR”. Upamo, da tja tudi ni odšel (za vedno).

 

391. Populizem, kaj je to?

Jutri je petek in nov Gorenjski glas. Me je kar strah, da iz njega ne skoči kakšen “Knific”.  Že v junijskem Zgornjesavcu smo prebrali reklamo direktorja. Potem ista reklama v Gorenjskem glasu in zopet julija v Zgornjesavcu. Zakaj toliko člankov z isto vsebino. Kje je tu pamet, da se tako zapravlja denar. Ena objava je za običajne ljudi dovolj. Za ta denar bi lahko kupil in zasadil drevesa. Iz svojega žepa jih zgleda ne bo. Občanom je zelo žal za naša drevesa.

Srečno! M.

Opomba:
Jan-Werner Müller, profesor političnih ved na Princeton University je izdal knjigo z naslovom »Kaj je populizem«, ki je konec leta 2017 izšla tudi pri nas v slovenskem jeziku. V njej  definira značilnosti populizma ter globlje vzroke za njegov vzpon in volilni uspeh politikov, kot so Donald Trump, Silvio Berlusconi, Marine Le Pen in Hugo Chávez. Knjiga analizira psihološki profil populista v »ljudskosti ljudskega človeka« (kar hoče on, hočemo mi, ki smo njegovi podporniki).

Vam je to znano? Postavljanje »apsolutno« sebe v ospredje (»jest«, moji, mi…), do sedaj je bilo vse zanič, zato bomo naredili spremembe, mi smo najboljši in edini, ki smo sposobni, vsi ostali so zanič (Bog ne daj, da nam kdo oporeka), nam ni potrebno nikogar nič vprašati, tako bo kot se bom “jest” odločil (predpisi sprejeti po skrajšanem postopku, brez javne razprave, brez ustreznih sklepov), da pa bodo ljudje vedeli kako smo dobri (če se slučajno to nikjer ne vidi) se je pač potrebno reklamirati v medijih in ljudi prepričati, da je to kar mi delamo, dobro tudi za narod. Pa je temu res tako? To bo pokazal čas, kmalu. Na spletu je za “pokušino” objavljen odlomek iz knjige. Želimo vam prijetno dopustniško branje!

 

390. Reklamiranje v naši občini

Če še niste opazili, krožišče v Ratečah je skoraj nared. Manjka še vsebina v sredini in zatravitev. Kolesarska steza v krožišču je tudi že dokončana in označena. Pripelje vas do tovorne prikolice, ki tam stoji že več kot pol leta, očitno zgolj v reklamne namene. Da ne bo dolina “pusta in siva” imajo takšne ali drugačne reklame prednost celo pred kolesarji na kolesarski stezi.

 

389. Turizem, ki sredi sezone ponuja gradbišča

S tem naslovom je bil danes v Delu objavljen članek v katerem se turistični delavci pritožujejo zaradi gradbenih del sredi turistične sezone. Pri nas? Ne v Portorožu. Naše občine s piransko ni moč primerjati. Pri nas se gradbena dela izvajajo preko celega leta, ne le zgolj v poletni turistični sezoni. Obnova ceste skozi Gozd Martuljek se je začela že januarja, izgradnja krožišča v Ratečah pa že lansko leto. Pri nas se ne pritožujemo. Pri cestnih zaporah mirno čakamo 20 in več minut in potrpežljivo menjamo amortizerje na avtomobilih.  Vemo, da bo enkrat bolje. Dela izvaja država, z njimi pa se hvali občinska oblast.

 

388. Kdo koga »farba«?

V Gorenjskem glasu je bil objavljen članek z naslovom »Komunala lani z dobičkom«. Direktor je novinarki očitno povedal: »Občina Kranjska Gora je sicer konce lanskega leta kupila 320 zabojnikov za zbiranje embalaže, ki so jih v začetku leta razdelili v brezplačni najem občanom. Na ta način želijo zmanjšati uporabo plastičnih vrečk, ki je bila za te namene v veljavi doslej.«. To seveda ne drži, zato bomo direktorja spomnili na nekaj dejstev.

Občina je res plačala nakup 320 zabojnikov za zbiranje odpadne embalaže (cca. 9.000 EUR), ki pa jih še ni razdelila uporabnikom storitev in »počivajo« v komunalni bazi na Tabrah. Vzrok je v tem, da se mora vsaka stvar, ki je plačana iz javnih sredstev, razdeliti na podlagi jasnih pravil in po postopku, ki je določen z zakonom in predpisi na podlagi zakona.

Občinski svet je na zadnji 23. seji dne 23.5.2018 sprejel Pravilnik o dodeljevanju zabojnikov za mešano embalažo, ki ga je, kot je razvidno iz gradiva pripravil direktor Blaž Knific.

Sama vsebina pravilnika je res zabavna, kar človeka spravi v dobro voljo. Že v prvem členu izvemo, da je namen »zmanjšanje količine odpadne mešane embalaže med mešanimi komunalnimi odpadki iz občine Kranjska Gora, ki se odlagajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla«. Torej dragi občani, če boste odložili prazno konzervo od rib v zabojnik, namesto v vrečko, boste drastično zmanjšali količino odpadne embalaže, ki se odlaga na odlagališču Mala Mežakla. Direktor očitno, kljub izobrazbi “komunalnega inženirja” ne ve, da odpadke ločujemo »na izvoru« zato, da se reciklirajo in ponovno uporabijo, nikakor pa ne odlagajo na odlagališču.

»Občina Kranjska Gora lahko, v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev za posamezno leto, izvede nakup zabojnikov za mešano embalažo, prostornine 120 l in 240 l in jih po postopku iz tega pravilnika dodeli občanom v brezplačno uporabo.« Lahko pa tudi ne, ničesar jo ne zavezuje, da to tudi mora storiti!?

Najbolj zanimiv pa je 4. člen: »Zabojnik v brezplačno uporabo kandidat pridobi s prijavo, ki jo odda na Komunalo Kranjska Gora d.o.o.. Prijava mora vsebovati: ime in priimek prijavljenega kandidata, izjavo, da je kandidat plačnik komunalnih storitev na območju občine Kranjska Gora in izjavo, da kandidat ne opravlja gospodarske dejavnosti.« Torej dragi občani, če boste te stvari (ime in priimek, dve izjave, pri čemer je drugi pogoj, da ne opravljate gospodarske dejavnosti (tudi, če imate npr. zlatarno na Jesenicah in pri nas gospodinjstvo???) pravilno napisali, boste avtomatično pridobili zabojnik v brezplačno uporabo. Bravo, tudi ko bo vseh 320 že razdeljenih boste upravičeni do zabojnika in ga imate pravico zahtevati, saj pravilnik ne določa nobenih drugih pogojev.

Zakaj prijave še ne morete oddati? Zato, ker v skladu z 10. členom ta pravilnik še ni bil objavljen v Uradnem listu RS, ki je uradno glasilo Občine Kranjska Gora. Morda pa se je župan, na podlagi opozorila občinskega svetnika na seji spoznal, da ga je njegova ekipa polomila in bo »popravljen« pravilnik še enkrat predlagal občinskemu svetu v sprejem (»in bodo to skrpucalo seveda razveljavili«).

Dobra volja pa nas mine, ko preberemo 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), ki določa postopke dodelitve sredstev subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranj iz proračuna in so ga občine dolžne spoštovati in se po njem ravnati. Kaj hitro lahko ugotovimo, da je naš pravilnik nezakonit (manjka razpisna dokumentacija, javni razpis, ki ga je potrebno objaviti v Uradnem listu RS, komisija….! Vprašamo se lahko, kaj počneta Nadzorni odbor občine in Statutarno pravna komisija?

Žalostni pa smo, ko ugotovimo, da je Občina, ki je bila še do nedavnega zaupanja vredna upravna ustanova, postala navadna »Kekčeva dežela«, kjer ne znajo napisati niti preprostega pravilnika.

Kar pa se dobička Komunale Kranjska Gora d.o.o. za leto 2017 tiče, pa napovedujemo v mesecu septembru (oktobru) rebalans proračuna občine in ponovno povišanje sredstev za komunalno podjetje, da bo to lahko »preživelo«.

 

387. Odličnjaki

V kroniki tedna dne 24.6.2018 je župan povedal, da je že četrtič pripravil slavnostni sprejem odličnjakov (župan: Sami najbolj vztrajni, najboljši, najbolj perspektivni kranjskogorski in mojstranški učenci na kupu). Župan jim želi, da se marsikdo tudi vrne v našo prelepo občino (ja saj še niso nikamor šli!), da si ustvarijo lepo zgodbo kranjskogorskega turizma (odličnjaki so najbolj primerni za natakarje in kuharje, ki prejemajo dohodek v višini zajamčene plače!), gospodarstva, kranjskogorskega vsega kar že je in da v tej naši občini zamenjajo naše direktorje, naše vodje javnih zavodov, da bodo postali prijetni učitelji, učiteljice, znanstveniki, »tud« župani »rabmo tud« mladino, da nas bo zamenjala na teh pozicijah v Kranjski Gori (to pa res, če bo le kdo hotel kandidirati, ko bo star najmanj 18 let, zagotovo ima naše glasove).

Upamo, da se bo vsaj eden od štirinajstih odličnjakov po končani srednji šoli lotil medijskih in komunikacijskih študij in da bo dobil zaposlitev na Občini Kranjska Gora in takratnemu županu (kdorkoli že bo) pripravil kakšen govor za javni nastop, kot se ob taki priložnosti spodobi. Da nas, ko poslušamo sedanjega župana, ne bo sram. Župan očitno itak ne ve kaj govori (govor “iz glave” mu pač ne gre). Na Občini, LTO in Komunali je imel zaposlene odličnjake, pa niso bili dovolj dobri zanj. Zanj so bolj primerni direktorji, ki so obiskovali skrajšan srednješolski program. Odličnjaki pa pazite, da ne boste v najbolj produktivnih letih ostali “z delovno knjižico” v roki na cesti, zaradi politike kakšnega preveč zamerljivega in ambicioznega župana. Pa ne bo tako hudo, se boste že znašli, saj ste najboljši. Čestitke in mislite s svojo glavo tudi v prihodnje!

 

386. Andrejčkov tek

Prestavitev trase Andrejčkovega teka je “INVESTICIJA V PRIHODNOST”! Saj, ko bo na Vitranc vozila gondola, se bodo navijači podali na in z gore z njo. Do takrat pa vrlim organizatorjem s super županovo ekipo ostane le, da ga sploh uspe organizirat! Letos jim ga namreč ni!

Lp! H.S.

385. Tek na Vršič ” Andrejčkov tek

Turistično društvo Kranjska Gora že več kot 20 let organizira tradicionalni Andrejčkov tek oziroma Tek na Vršič. Vsako leto se ga je udeležilo veliko,včasih tudi več kot 500 tekačev. Letos pa naj bi ga ukinili in zamenjali s tekom na Vitranc. Ideja se je lahko porodila samo nekomu z “Geburtsfehlerjem”. Predvidevam,da zato ker poteka tek na Vršič mimo Tonkine koče in je cesta v času teka nekaj časa zaprta. BOG se jih usmili!  L.Š.

“Geburtsfehler” = prirojena napaka.

 

384. Da ne bo fovšije

Priznati je treba, da ima kranjskogorska Komunala “enake vatle” za vse. “Lepo” ureja tudi okolico v Kranjski Gori v bližini igrišča za golf (glej prispevek št. 377). Predlagamo nov slogan podjetja (ki ga lahko za naš denar napišejo celo na fasado poslovnega objekta na Tabrah): “Delamo za vas, temeljito do korenin“.

 

383. Ko te povozi čas

Kaj pomeni izraz “povozil ga je čas” najbolj nazorno pokaže tale primerjava: Na Jesenicah vozi prvi 100 % hibridni avtobus v Sloveniji. Njih ni povozil čas, zazrti so v prihodnost, sledijo razvoju.
Kaj pa mi v Kranjski Gori? Ja, nas je pa povozil čas. Dobesedno.
Mi smo šli pa na pota stare slave, po kateri so nas, hočeš nočeš,  potisnili naš župan in njegovi “podrepniki”. No zdaj nas še povoziti več ne zmore. Samo še žalostno sameva, star, poklapan, izrabljen, s tehnologijo iz prejšnjega stoletja, ki je noben mehanik ne zna “poštimati”. Kar seveda drago plačujemo mi, občani, iz našega davkoplačevalskega denarja.

“Kdo zna noč temno razjasnit, ki tare duha.” Dr. France Prešeren

M.N.

382. Nova pridobitev za kolesarje

No, pa smo občani spet dobili nekaj novega, kar nam bo izjemno koristilo pri vsakdanjem življenju v turistični občini. Tokrat leseno kolo – velociped iz 19. stoletja. Če že imajo v Srbiji Drvengrad znanega režiserja Emira Kusturice, zakaj ne bi še mi imeli svojega “Etno sela” župana Janeza Hrovata. Les je vendar lep!

Želimo pa župana spomniti, da bi morala občina na podlagi novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (50. člen) uskladiti svoj odlok o turistični taksi do 15. junija 2018. Tako bi že v letošnji poletni turistični sezoni lahko zaračunala turistom višjo turistično takso (do 2,5 EUR na noč). Samo nov občinski odlok o turistični taksi bi moral župan predlagati občinskemu svetu v sprejem, pa tega ni storil. Je s svojo “učinkovito” ekipo to spregledal? Občinski proračun in občani bomo tako izgubili (med brati) 300.000 EUR do konca leta (koliko lesenih velocipedov je to?). Verjamemo, da bo tudi pri nas turistična taksa 2,5 EUR, saj smo mondena občina, a ne? Samo interese bo potrebno poenotiti.

 

381. Uvodnik revije Ona

Imate tudi vi občutek, da je odgovorna urednica revije Ona gledala TV prenos 23. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora?

Uvodnik revije ONA

 

380. Občinske investicije

Poslušamo koliko smo investirali v zadnjem mandatu. Investicije naj bi bile vredne od 2,5 mio EUR v letu 2018 pa do 3,2 mio EUR po 1. rebalansu proračuna. Med večjimi investicijami naj bi bil celo nakup električnega avtomobila (smo ekološko usmerjeni).

Da ne bo nepotrebnih ugibanj koliko občinskega denarja gre dejansko za investicije, vam predstavljamo tabelo v kateri so prikazani odhodki občinskih proračunov, ki so bili namenjeni investicijam v občinsko infrastrukturo ali v infrastrukturo javnih zavodov, ki so v lasti občin. V prejšnjih mandatih je bilo za investicije namenjenega povprečno 42.71 % odhodkov občinskega proračuna na leto. V zdajšnjem mandatu 40,25 %. Zelo primerljivo! In katere nove nepremičnine smo dobili za to (obnovljenih objektov ne štejemo):

Prej: dvorano Vitranc, lastno občinsko stavbo s knjižnico, Slovenski planinski muzej, Komunalno bazo Tabre, kompostarno Tabre, Ljudski dom v Kranjski Gori, dve novi telovadnici, Gasilski dom in KS v Gozd Martuljku, nove vodohrane (Log, Kranjska Gora- železnica, Rateče)…

Sedaj: lesen pomol, lesene vstopne točke, lesen mostiček, lesene hiške, turistični avtobus (ga upravičeno štejemo med nepremičnine), silos za sol, lesen ratrak, leseno kolo, leseno…

 

379. SIW 2018

Slovenska turistična borza (Slovenian Incoming Workshop – SIW) 2018 se je  od 7.- 9. junija 2018 odvijala v dvorani Vitranc v Kranjski Gori. Na spletni strani občine o njej niti besede. Na spletni strani Turizma Kranjska Gora zgolj obvestilo o dogodku.

Naši turistični »guruji« na občini in LTO se očitno ne zavedajo, da je to največji poslovni dogodek s področja turizma v Sloveniji in dobra priložnost za predstavitev kranjskogorske turistične ponudbe tujim obiskovalcem. Naš župan se očitno ne zaveda, da je predstavnik občine in »zadolžen« za njeno zastopanje navzven. Na zaključni prireditvi »Slovenski večer« v Nordijskem centru Planica ga ni bilo. Pa samo par besed udeležencem borze bi lahko izrekel, če že kaj več ne zmore: »Hvala, ker ste za ta poslovni dogodek izbrali našo občino, upamo, da ste se imeli lepo in smo vam pokazali vse, kar vam lahko ponudimo in se kmalu zopet vidimo«. Tako pa žal spet ignoranca in tuji turistični agenti so nas lahko res dobro »začutili«.

Kaj lahko pri tem opazi »navaden« občan? Da Nordijski center Planica »pač ni županov projekt«. Drugače si ne znamo razlagati tudi dejstva, da naši turistični promotorji na predstavitev načrtov za poletno turistično sezono predstavnikov Nordijskega centra Planica  v Slovenski planinski muzej niso niti povabili (Kronika tedna 3.6.2018), kljub pridobljeni organizaciji svetovnega nordijskega prvenstva leta 2023.

 

378. Odziv

Pozdravljeni.
To kar dela Komunala-vodstvo je že prav grozljivo.Travnik poln cvetic je pašnik metuljem, čebelam,…Ali ne poznajo skrbi za ohranjanje čebel? Drevesa in grmovje ob kolesarski poti  in po vaseh so potolkli do tal. Tudi na pokopališču na Dovjem živo mejo. Pa imamo sedaj lepo? Niti slučajno. Drevesa naj na svoje stroške in ne na naše zasadi vodstvo. Pa preden bodo zrasla, kdo bo dajal kisik in senco?

Lp! M&M

Opomba: Naš župan se je 1. Svetovnega dneva čebel, 20. maja 2018 v Žirovnici, udeležil. Slikal se je, če se je kaj o čebelah naučil, pa ne vemo. No, ima pa ekipo, ki “obvlada v nulo”, tudi košnjo travnikov.

 

377. Cvetoči travnik v občini Kranjska Gora

Naravni travniki so polni cvetočega rastlinja. Na povprečnem naravnem travniku lahko najdemo več kot 150 različnih rastlinskih vrst, številne žuželke in druge živali. Konec aprila, maja in junija se takšni travniki bohotijo s cvetlicami, med katerimi lahko najdemo tudi takšne, ki so pri nas ogrožene. Takšen travnik je na pogled lep in zanimiv za vsakega, ki obožuje naravo in rastlinje. (Vir: www.vrtnarava.si)

Namesto cvetočega travnika na ‘vstopni točki’ Podkoren – sever, turiste pa tudi domačine, pričaka brutalno ‘pomulčan’ kos zemlje. Fotografije pričajo, da se barbarstvo nad naravo (lepi jeglič, sečnja ob kolesarski stezi v času gnezdenja ptic, gradnja na območju Nature 2000…..) nemoteno vrši!

Lep pozdrav!   S.C.

 

376. Turizem smo ljudje (in občinski denar)

Trail days 2018 so za nami. Kranjska gora je spet očiščena in cca 2.000 kolesarjev iz pretežno nemško govorečega področja je zadovoljnih odšlo domov. Kako človek ne bi prišel v gostoljubno deželico z edinstveno lepoto Triglavskega narodnega parka in potmi (za kolesarje), kakor daleč seže oko. Poleg tega je še veliko prostora za šotore in kamperje. Tako nekako je Trail days 2018 oglaševal tuji prireditelj na svoji spletni strani. Na isti spletni stran je celo napisano, da lahko prijavljeni udeleženci postavijo šotore in avtodome zastonj. Kolesarjem pa so na voljo že obstoječe in tudi nove kolesarske poti (specialno zgrajene za njih!?).

Vse več občanov (predvsem lastnikov kmetijskih zemljišč v Karavankah) se sprašuje, kaj imamo od prijetnega druženja kolesarjev domačini? Kdo je plačal najemnine zemljišč, občinskega parkirišča in travnika za šotorišče, ki naj bi bil namenjen kmetijski dejavnosti, če je bilo za udeležence vse zastonj? Koliko turistične takse je pobrala občina? Če je župan izdal sklep o oprostitvi, na kakšni podlagi je to storil? Kakšen je bil gospodarski učinek prireditve za lokalno turistično gospodarstvo? Če lahko »oblast« krši lastne predpise, ali jih lahko tudi občani (kampiranje na kmetijskih zemljiščih)? Kot lahko razberemo s spletne strani, so tuji organizatorji pripeljali celo »kamion za tuširanje« s seboj za prijetno »shower« izkušnjo udeležencev. Koliko je občino konkretno stala koordinacija javnega zavoda Turizem Kranjska Gora? V proračunu 2018 je preko 200.000 € za več prireditev. Ko bomo »potegnili črto« pod prihodke in odhodke prijetnega druženja kolesarjev, bomo verjetno ugotovili, da je odhodkov več, kot prihodkov (našega občinskega denarja, da se razumemo). Takrat bo najbrž tudi županu in njegovi ekipi jasno, zakaj se je prireditev Trail days na Južnem Tirolskem (Latsch) odvijala zgolj dvakrat. Zato, ker tam razumejo turizem kot gospodarsko dejavnost, ki prinaša prihodek od katerega živi lokalno prebivalstvo (fantje, brez denarja, ni zabave, razen za redke »lojalne« posameznike, npr. prevoznike kolesarjev »na hribe« po gozdnih poteh). Želimo si, da bi nas župan s svojo ekipo in turistično gospodarstvo prepričalo v nasprotno s konkretnimi številkami. Pa ne pozabite na stroške Komunale Kranjska Gora. Delavci so priložnostni kamp lepo očistili smeti, ob »slalomiranju« med »kakci«, ki so nam jih pustili udeleženci v čudoviti naravi. Mondeno!

 

375. Mondena Kranjska Gora

V zadnjih petih dneh (od 30.5.do 3.6.2018) smo med “druženjem” kolesarjev lahko doživeli “mondeno” Kranjsko Goro v polnem sijaju. Je to tista, ki jo je župan obljubljal leta 2014 ,ali se mu je v silni želji kaj sfižilo? Brisače kolesarjev se pa ob državni cesti bolje sušijo, čemur pripomore “lahkoten” vetrič od avtomobilov. 

 

374. Dnevi “druženja” kolesarjev 2018

Nikjer niti besedice o kampiranju, niti o organizirani vožnji po gozdnih cestah, ki mimo grede nimajo niti lokacijskega dovoljenja, niti gradbenega dovoljenja in posledično uporabnega dovoljenja. Te površine, po katerih se in jih(!) z raznimi motornimi vozili vozijo na Jureževo planino, niso bile nikoli odkupljene od lastnikov, kar pomeni, da bi morala za takšno prireditev UE od prireditelja zahtevati soglasja lastnikov zemljišč, po kateri se danes množično vozijo.
Žalostno je, da o tem niti besede od Zavoda za gozdove, saj verjetno poznajo namembnost teh gozdnih prometnic, ki so bile zgrajene za potrebe spravila lesa, pa seveda lovcev, gasilcev, policije….Nikakor pa ne za športno dejavnost, ki glede na objavo na strani UE Jesenice nima dovoljenja, niti ga glede na zakon ne more pridobiti…
Hura za vse tiste, ki bi morali ukrepati, pa zavestno sodelujejo pri nespoštovanju zasebne lastnine in zakonov !!
Domačini pa ne hodite v gozd delat, saj se vam lahko kaj hitro zgodi, da boste noč prespali v prostorih PP, zaradi kolesarja, ki se vam bo pripeljal pod podirajoče se drevo ali delovni stroj. F.K.
Opomba:
Saj se še spomnite prispevkov št. 337. in 340.? V času planiških prireditev je bilo na istem mestu “vse” prepovedano, po dveh mesecih pa isti  predpisi za “oblast” ne veljajo več. Je pač tako, nekateri živijo od turizma (predvsem tuji organizatorji), mi pa “posojamo” našo naravo. Kdo bo imel dobiček od tega? Medtem, ko so udeleženci zasedli javne površine, je Kamp Špik bolj ali manj prazen! Nam pa bodo spet ostali le odpadki.
373. Ni možno

Zdi se nam, da dveh stvari nikoli ne bomo videli:

 1. Lesenega šporheta (štedilnika na trda goriva)
 2. Našega župana na protestnem shodu “Proti sovraštvu v politiki”.

 

372. 23. seja Občinskega sveta

Drage občanke, spoštovani občani!

Za razliko od župana (»jest«), pa »mi« kot občani občine Kranjska Gora nismo veseli, da imamo takšno lokalno samoupravo, kot jo imamo in tudi nismo ponosni na obnašanje župana na 23. seji Občinskega sveta, ki je bila 23.5.2018.  Župan je žal še enkrat pokazal nestrpnost do vseh, ki se mu upajo po njegovem mnenju oporekati in razpravljati na seji občinskega sveta še posebej, če besede sogovornika ne pomenijo hvale zanj in njegovo ekipo. Pokazal je, da ne pozna bontona, spoštovanja do drugih in se je na koristne predloge občinskega svetnika Jureta Žerjava odzval osebno z diskriminacijo, zasmehovanjem in grobim posegom v zasebno življenje posameznika, ki nima zveze z odločitvami občinskega sveta (kdaj kdo hodi v službo, ni stvar župana in občinskega sveta, temveč zasebna zadeva posameznika). Pri tem je župan pozabil, da so tudi občinski svetniki izvoljeni predstavniki ljudstva, ki predstavljajo in zastopajo dobršen del občanov. Občina pa javna upravna inštitucija, ki je bila leta 1995 ustanovljena za zadovoljevanje interesov občanov in ne zgolj župana.

Lokalna samouprava je bila ustanovljena na podlagi ideje, da bi lahko vsak posameznik in vsaka družbena skupina izrazila svoje mnenje in vplivala v stvareh, ki se nanašajo na njihove interese in koristi. O zadevah tako lahko odločajo tisti, ki se jih zadeve tičejo. Samouprava tako pomeni, da neki krog interesentov, preko svojih izvoljenih predstavnikov, upravlja s svojimi zadevami, pri tem pa strokovne naloge izvaja občinska uprava.

Pod vodstvom župana Janeza Hrovata smo v občini Kranjska Gora žal priča »razpadu« lokalne samouprave. Na 23. seji občinskega sveta se je jasno pokazalo, da občino Kranjska Gora vodi politika izključevanja (utišanja posameznikov) in popolna nestrokovnost župana, kot predlagatelja gradiv, površnost strokovnih delavcev (upravnih delavcev) in nepoznavanje delovnega področja predstavnika izvajalca gospodarskih javnih služb. Žal se tudi občinski svetniki niso (razen treh izjem) potrudili in vsaj prebrali sicer nestrokovnih gradiv. Tako bi lahko na pomanjkljivosti opozorili, gradiva umaknili s seje, oziroma zahtevali dvofazni postopek obravnave aktov.

Pa naj svoje navedbe podkrepimo z dokazi:

Pod 3. točko 23. seje (od 20:20 minute dalje) smo izvedeli, da je bil Statut Občine Kranjska Gora  že usklajen leta 2017 in je potrebno uskladiti še Poslovnik Občinskega sveta Občine Kranjska Gora s pripombami Ministrstva za javno upravo in zahtevo po uskladitvi občinskih aktov z zakonom. Med drugim smo izvedeli, da je potrebno besedo pečat zamenjati z besedo žig, ker tako določa Zakon o lokalni samoupravi (tretji odstavek, 10. člena ZLS: Samoupravne lokalne skupnosti uporabljajo žig, ki mora vsebovati označbo in ime samoupravne lokalne skupnosti).

V predlogu novega Poslovnika občinskega sveta (in ne proračuna, kot je bilo večkrat na seji pomotoma navedeno) nam »občinska oblast« ponuja skoraj prepisan člen starega poslovnika, v katerem še vedno uporablja besedo pečat:

»7. člen

(pečat občinskega sveta)

Občinski svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom občine ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime občinskega organa “ OBČINSKI SVET”.

Občinski svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih aktih in aktih o drugih odločitvah, ki jih sprejme občinski svet ter na dopisih.

Pečat občinskega sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa občinskega sveta.

Pečat občinskega sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor občinske uprave.«

Župan, občinska uprava, direktorica občinske uprave, Statutarno pravna komisija in tudi Nadzorni odbor občine, člani občinskega sveta, v novem aktu je potrebno uporabiti besedo »ŽIG«. Kljub opozorilom občinske svetnice Janje Dolhar in občinskega svetnika Jureta Žerjava, je bil sprejet sklep: »Sprejme se Poslovnik občinskega sveta«. Župan in direktorica občinske uprave, Statutarno pravna komisija, sprejeli ste torej sklep: Sprejme se Poslovnik občinskega sveta”, brez dopolnitev in popravkov, po skrajšanem postopku? Čestitke!

Slišali smo, da je Statut Občine Kranjska Gora že usklajen z Zakonom o lokalni samoupravi. Pa je res?

V njem je kljub poročanju uprave o »uskladitvi« in objavi v uradnem glasilu« beseda pečat navedena štirikrat od tega trikrat v 6. členu:

»6. člen

(grb, zastava in praznik občine)

Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.

Občina Kranjska Gora ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Kranjska Gora, v zunanjem krogu na spodnji polovici kroga pa naziv organa občine – Župan, Občinski svet, Nadzorni odbor, Občinska uprava, Volilna komisija. Velikost, uporabo in hrambo pečatov občine določi župan s svojim aktom.

Za prispevek k razvoju na posameznih področjih podeljuje občina zaslužnim občanom, organizatorjem in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.«

Morda se vam bodo zdele naše pripombe »dlakocepske«, vendar vam sporočamo, da je na takšen način »upravljanja« občine porušeno načelo varstva zaupanja v pravo, ki izhaja iz občana, ker le ta upravičeno pričakuje ter zahteva zaupanje v obstoj državnih in občinskih norm, kar mu omogoča, da jih upošteva pri njegovih dispozicijah in pričakovanjih. Zato je načelo zaupanja v pravo element pravne varnosti in s tem tudi načel pravne države. Pri nas tega ni potrebno upoštevati, pri nas bomo bolj po domače, potem pa gremo na kozarček in vse skupaj pozabimo, saj gre končno le za akte, ki zadevajo poslovanje občine. Kaj pa, ko gre za akte, ki zadevajo pričakovanja in koristi nas občanov? O tem pa naslednjič.

 

371. Drevo 

V našem vrtu je raslo drevo, mogočno je razprostiralo veje, cvetelo, dajalo med pridnim čebelicam. Skrbelo je za uravnotežen razvoj vrta, dajalo ravno prav sence tako, da so se lepo razvijale vse rastline pod njim.
Pa so prišli sekači. Govorili so: drevo je treba posekati, saj krati možnost razvoja podrastju in grmovnicam pod njim. Preveč je mogočno, kaj ne vidite. Nekaj let so ponavljali te besede in podrastje je začelo vzklikati: ja, sekači, prav imate, posekajte drevo, da bomo šli na pravo pot.
In sekači so posekali drevo, še več, hoteli so izkoreniniti njegove štiristoletne korenine, uničiti vsako sled, izpuliti še zadnje sledi in poganjke.
Pa so minila leta. Ni bilo več drevesa, ki bi dajalo ravno pravšnjo senco in skrbelo za razvoj.
Razbohotila se je podrast, vrt so prerasle koprive.
In je začela podrast moledovati k preostalim koreninam drevesa, oh drevo, nismo vedeli, kaj naklepajo sekači, nismo vedeli kaj se nam bo zgodilo, nismo vedeli, da pripravljajo teren za koprive. Še nekateri sekači so hodili k drevesu in jamrali in se opravičevali za svojo napako.
Pa nič ne pomaga. Ko drevo posekaš, ne zraste več. Počakati bo potrebno na novo drevo, ki bo dovolj močno, da bo preraslo koprive in se uprlo sekačem.
Do takrat pa si poglejte naslednje odlomke iz Disneyjeve risanke Levji Kralj in “uganite”, kdo je drevo, kdo sekači in, kdo koprive:

Vsaka podrobnost je zgolj namerna. M.N.

 

 

370. 23. seja Občinskega sveta Občine Kranjska Gora

Namesto zapisnika bo dovolj naslednja misel:

 

369. Manj prometa v dolino Vrata

Na RTV SLO je bil objavljen zanimiv prispevek o urejanju prometa v dolino Vrata. Izvedeli smo, da je turizem lahko tudi nekakovosten, če je obiskovalcev, ki se želijo s svojimi avtomobili pripeljati  neposredno do znamenitosti »preveč«.  Turistični »guruji« so morda spoznali, da je vrsta, oblika in kakovost turistične ponudbe odvisna od nas samih in se mora hitro in odzivno prilagajati povpraševanju. V prispevku se je župan razgovoril in povedal celo tri besede: »To so začetki pogajanj«.

Za začetek naj župan prebere študijo iz leta 2009, s svojo ekipo naj pripravi in uskladi prostorske akte občine, zagotovi sredstva za izvedbo v proračunu,  potem se bo pa lažje pogajal z državo glede ureditve prometa na državni cesti, v korist vseh. Skrbi nas le, da po štirih letih mandata, začetka pogajanj ne bi zamudil.

Do takrat pa bomo imeli poskusne dneve, ki po besedah direktorja Turizma Kranjska Gora ne pomenijo niti zapiranja doline, niti umirjanja prometa, pač pa bodo obiskovalci zgolj morali parkirati v Mojstrani in uporabiti javni prevoz (dolina pa »bo odprta«). In 18. avgusta 2018 bomo vsi zadovoljni!

PS: da bi ubili dve muhi na en mah, lahko direktor Komunale Kranjska Gora ta dan izvede še suho vajo zimske službe pred sezono 2018/2019.

 

368. Basen o vrabčku

Majhen vrabček je sredi snežnega viharja obtičal na stezi in od hudega mraza pričel zmrzovati. Opazila ga je krava in se ji je zasmilil. Približala se mu je in nanj izločila blato. Toplota kravjeka je vrabčka rešila pred bridkim koncem in mi nudila zavetje pred mrazom. Presrečen je zažvrgolel. Takrat pa ga je opazila lisica. Prikradla se je do vrabčka, ga potegnila iz kravjeka in požrla…

Nauk: Ni vsak ki te potisne v drek tvoj sovražnik, kakor ni vsak, ki te iz dreka potegne tvoj prijatelj.

 Na 17. seji občinskega sveta dne 11.6.2008 so se člani občinskega sveta opredeljevali do strokovnih stališč k 6. spremembam in dopolnitvam prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora, ki jih je na pripombe in predloge, podane v času javne obravnave, pripravil izbrani pripravljavec Urbi d.o.o. Ljubljana. Iz zapisnika te seje izhaja naslednje:

»2.17 Predlog Janez Horvat

Predlaga, da se 25.člen predloga dopolni z naslednjimi dejstvi: – zemljišče na katerem stoji Julijana po novi parcelaciji stoji na parc. št. 141/43 in 141/42 – predlaga, da se dopusti etažnost objekta na K+P+M, klet bi potrebovali za hrambo športne opreme in sanitarije.

Stališče pripravljavca: Pripomba se upošteva. V odloku se popravijo navedbe parc.št. v 141/43 in 141/42, dopusti se etažnost objekta v K+P+M.

Razprava: Blaž Knific: Zanimalo ga je, kako velik bo nov objekt. Saša Dalla Valle: Nov objekt naj bi bil velik 80 kvadratnih metrov. Blaž Knific: Nov objekt bo še enkrat večji kot je sedaj. Predlog ne bo podprl, ker je proti pozidavi vaških jeder. Problem so parkirni prostori. Na svetu KS Dovje Mojstrana so sprejeli stališča vaških jeder. Andrej Žemva: Investitor je na področju turizma kraju velijo doprinesel, zato je mnenja, da bi morali zadevo podpreti. Te gradnje ne smejo mešati z gradnjo apartmajev, saj bo to turistična agencija. Jože Zupančič: Pojasnil je, da bi morali zadevo podpreti. Janez Mlinar: Podprl je zadevo. Občina bi morala pristopiti k ureditvenemu načrtu na tem območju. Razmisliti bi morali o možnosti parkirne hiše pod zemljo. Bogomir Košir: Strogo morajo ločiti gradnjo za apartmaje in gradnjo za dejavnost. Slavko Miklič: Objekt bi morali čim lepše umestiti v prostor.

Po koncu razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep: SKLEP 17/21:

Pripomba 2.17 se upošteva, kot je v stališču pripravljavca.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 14 ZA – 13 PROTI – 0 Sklep je bil sprejet.«

Opomba:  Danes tam stoji lep objekt v katerem je turistična agencija. Na vrhu pa tudi dva apartmaja, čeprav jih investitor leta 2008 »ni predvidel«, kar je razvidno tudi iz razprave na seji. Vsaj en (nagrajeni) občinski svetnik bi danes verjetno glasoval drugače, tudi pomanjkanje parkirnih prostorov ne bi bilo moteče (danes so na stroške občanov celo na novo asfaltirani in urejeni). Investitor pa je ob poudarjanju lastne poštenosti, že takrat pokazal koliko »velja beseda« nasproti lastnim interesom.

 

367. To pri nas ni možno

Vlado Kreslin je napisal naslednjo pesem:

To pri nas ni možno,
ne, ne, pri nas se to ne da,
da bi drevo se razcvetelo
in da bi zraslo do neba.

V nebesa se pri nas ne hodi,
mi raje ostajamo doma,
na tujem se lahko razbije
podoba lastna čislana.

Potlej pa v varnem zavetju,
v gosteh, pri tleh,
roka roki natoči,
začne se bratski ples.

Sami naši so zbrani,
vsak vsakega pozna
roka roki natoči,
najlepše je doma.

To pri nas ni možno,
ne, ne, pri nas se to ne da,
da bi drevo se razcvetelo,
in da bi zraslo do neba.

Mi raje malo povoluhar’mo
drevo poderemo na tla,
podrast in nizko grmičevje,
mi smo v gozdu večina.

Opomba: Zdi se nam, da je pesem pisana na kožo tistim, ki pri nas ne marajo sence (ob državni kolesarski stezi) in kot predstavniki občine ne znajo izkoristiti priložnosti za promocijo občine Kranjska Gora, ki se nam ponujajo. Zadnja taka priložnost je bila  v Grčiji pred nekaj dnevi (blagovno znamko  Kranjska Gora rajši ponujamo mimo vozečim na silosu Komunale Kranjska Gora v Tabrah). Žal ima pesem mnogo, mnogo globlji pomen, ki ga nekateri nikoli ne bodo razumeli.

 

366. Planici nordijsko svetovno prvenstvo 2023!

Čestitke vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da je Planica v četrtem poizkusu uspela in bo leta 2023 organizirala nordijsko svetovno prvenstvo: Entuziastom, ki so verjeli, domačinom iz Rateč, ki so zemljišča za izgradnjo Nordijskega centra prodali in takratnim organom občine, ki so omogočili brezplačen prenos zemljišč, državnim organom, ki so pridobili nepovratna evropska sredstva in zagotovili lastna, vladam RS, upravnim organom, ki »so razumeli«, da Slovenija tak center potrebuje, načrtovalcem, vodstvu projekta, gradbenikom, zaposlenim v NC, organizatorjem tekmovanj, športnim ekipam, vsem ostalim neimenovanim in ne nazadnje vsem Slovencem, ki s svojim obiskom svetu vsako leto pokažejo, da je Planica slovenska.

Kam se je letos »profiliral« kranjskogorski župan? Nikamor! V slovenski delegaciji ga na kongresu Mednarodne smučarske zveze v Grčiji ni bilo. Menda ni imel časa. Glede na prispevek v lanskoletnem videu, ko se je hvalil, da bo v občini Kranjska Gora v desetih letih investiranega 100 mio EVROV v turizem, je njegov umik razumljiv. V današnjem članku v Delu ga tudi ni. Tako je, če ignoriraš novinarje. Oglasil pa se je na svoji Facebook strani in napisal celo naslednji stavek:

»Nordic Ski World Championship Planica 2023 je naš!!! Juhej občina Kranjska Gora – juhej cela Slovenija???«.

Župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat, Nordic Ski World Championship Planica 2023 je res “naš”, od enih malo bolj, od drugih malo manj. Predvsem pa ne pozabi na Ratečane, tudi oni bodo novembra volili. Sedaj pa hitro »irharce gor« in dva kroga peš (avtobus je pokvarjen) po Planici (tako kot na otvoritvi Ljudskega doma v Kranjski Gori, a ne?), zaradi splošnega veselja in ponosa tudi jodlanje ni prepovedano.

 

365. “Apartmaji v Jasni v Černjakove roke”

To je naslov članka, ki je bil 15.5.2018 objavljen v Delu. Jasna je končno dobila »aktivnega« lastnika. Kot je razvidno iz zadnjega stavka članka: »Z občine Kranjska Gora, ki jo vodi župan Janez Hrovat, mnenja o investiciji in oživljanju ponudbe ob jezeru nismo prejeli niti po enem tednu čakanja.«, pa ta »pridobitev« našega župana ne zanima. Verjetno se je pričel zavedati, da noben lastnik, ki bi plačal za objekt milijonsko vsoto in izvajal gostinsko dejavnost ter moral plačevati občini vse dajatve, na »svojem pragu« ne bo trpel gostinskih ponudnikov v lesenih hiškah, ki pridejo brez javnega razpisa na občinsko zemljišče le »v času žetve«. Za nagrado pa jim občina na svoje stroške zagotavlja še javne sanitarije in drugo potrebno infrastrukturo.

 

364. Vam povem mojo zgodbo ali “Uporabnike povprašali o zadovoljstvu s storitvami v zdravstvenem domu” 

Naj se vam najprej predstavim. Sem upokojenka, ki že kar nekaj let živim v občini Kranjska Gora. Svojega osebnega zdravnika splošne prakse in zobozdravnika pa imam še vedno v enem ljubljanskih zdravstvenih domov. Storitve zdravstvenega osebja Zdravstvene postaje v Kranjski Gori sem sama potrebovala le enkrat pred več kot desetimi leti, dvakrat pa so njihove storitve potrebovali moji znanci. 

Na anketo, ki je potekala v mesecu marcu, me je opozorila moja soseda. Povedala je, da je sodelovanje v njej odklonila. Pogovor ob kavi, novica, ki se me pravzaprav niti ni dobro dotaknila. Z njo (anketo), se nisem več ukvarjala. Nanjo sem pozabila.

Čez nekaj dni, sem tudi jaz prejela klic. V trenutku sem se odločila, da v anketi sodelujem! Z gospo sva sklenili dogovor. Na koncu mi bo povedala kdo je naročnik. Pa sva začeli. Na vprašanja sem odgovarjala korektno, kratko in hitro. Kot bi mignil sva bili pri koncu. Jaz sem svoj del dogovora izpolnila, zdaj je bila na vrsti gospa na drugi strani »žice«. Tudi ona se ga je.

Razkrila mi je naročnika ankete. Presenečenje z moje strani je bilo popolno. Anketo je naročila Občina Kranjska Gora! Zakaj je bilo to zame presenečenje? To vam razkrijem zdaj.

Vsakdo, ki je kadarkoli pisal seminarsko nalogo, kaj šele, da je pisal diplomsko nalogo, ve, da se je na izvedbo ankete potrebno temeljito pripraviti. Na kakšen način se »dokoplješ« do podatkov, ki ti bodo služili za vnaprejšnjo obdelavo in interpretacijo rezultatov, je ključen. Kako so anketarji prišli do mojih podatkov: uporabnica, prebivalka, celo telefonske številke (ni objavljena), mi ni jasno. Ostaja uganka. To si lahko razlagam na dva načina:

 1. Podatke so pridobili iz registra, ki ga uporablja Zdravstvena postaja Kranjska Gora (Hipokrat?)!
 2. Uporabili so register prebivalstva občine.

Ker vemo, da so osebni podatki s katerimi rokujejo zdravstveni delavci in delavci v javni upravi po Zakonu o varovanju osebnih podatkov zelo občutljiva zadeva, se sprašujem, mar res v tej »božji« občini ne velja nič!

Zastavljena vprašanja so bila nestrokovna (ali sem zadovoljna s postavljeno diagnozo, prijaznostjo osebja, delovnim časom, odzivnostjo na telefonski klic, opremljenostjo…). Vprašanja, da te ob njih lahko zadane kap! Kako naj vem, kakšna je opremljenost postaje, kako naj vem kakšna strokovnost se skriva za utrujenimi obrazi? Kako naj jaz sodim o stvareh, za katere nimam potrebnih znanj?! Pravzaprav, kdo sem jaz, da bi sodila? (Po Frančišku!) Ob postavitvi kakšne diagnoze naj bo pacient zadovoljen? Ima ta vedenja? Kaj je merilo zadovoljstva ob postavitvi diagnoze, napotitvi na nadaljnje zdravljenje? 

Naročnik, občina Kranjska Gora, je po mojem mnenju, padla na izpitu. Strokovne službe bi morale biti prve, ki bi takemu naročilu (sklep OS, kakšne komisije, navodilo župana..?) morale nasprotovati. Predvsem pa ga morale podučiti kako in na kakšen način se izvajajo ankete. Moj primer je več kot zgovoren. Koliko takih S. je še med tistimi, ki so odgovarjali. Anketiranje uporabnikov, sem dokazala, se loči od anketiranja »uporabnikov«. Edini pravi način bi bil: izročiti vprašalnik uporabniku in mu ponuditi pisemsko ovojnico. Zbrati reprezentativno število le teh in potegniti črto!

Za zaključek pa, spoštovani!

Zaradi mojih odgovorov v anketi, naj spomnim, da nisem uporabnica zdravstvenih storitev ZP Kranjska Gora, je anketa popolnoma neuporabna. Iz članka v občinskem glasilu, pa sem celo izvedela, da naj bi za parkirne prostore poskrbel kar ZD Jesenice. Verjetno bo za parkiranje na parkiriščih ob zdravstveni postaji skrbel/a triažni zdravstveni tehnik (podcenjevanje znanj in veščin)!

Malo resnosti, prosim. V prihodnosti lahko pričakujem podobno anketo v zvezi z dejavnostjo in zadovoljstvom občanov Policijske postaje Kranjska Gora! Ali pač ne?

Pustite stroki naj opravlja svoje, vi pa skrbite za kvalitetno življenje občanov! Za urejene šole in vrtce, zdravstveno postajo, knjižnico vam res ni potrebno skrbeti. Za vse to je bilo poskrbljeno že v preteklosti, za kakšno pravočasno snega očiščeno ulico (ne po treh dneh) in urejeno pokopališče (vidim, da kranjskogorsko ni izjema), pa bi bili predvsem starejši občani, nadvse hvaležni.

S. H., Kranjska Gora

 

363. Urejanje javnih površin

Za urejanje javnih površin je v občini Kranjska Gora zadolženo javno podjetje Komunala Kranjska Gora. V skladu s »turistično usmerjenostjo« župana, njegove ekipe in »servisno« naravnanemu direktorju komunalnega podjetja (naši imajo prednost) daje komunalno podjetje absolutno prednost pri urejanju javnih površin počivališču Topolino pri Mojstrani, naravnemu kopališču Jasna in ostalim »vstopnim točkam«.

Za urejanje ostalih javnih zelenih površin (parkov, drevoredov, cvetličnih nasadov, pokopališč, otroških in športnih igrišč), ki jih uporabljamo predvsem občani, pa med tednom zmanjka časa, zato mora direktor organizirati proces dela v komunalnem podjetju tudi ob sobotah in nedeljah. Tako so delavci komunalnega podjetja prisiljeni kršiti 10. točko 6. člena Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Kranjska Gora, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 18. redni seji dne 27.07.2008:

»10. od ponedeljka do sobote, od 20. ure zvečer do 7. ure zjutraj, v času od prvega junija do tridesetega septembra pa od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj ter ob nedeljah in praznikih uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne žage in druge naprave z motorji na notranje izgorevanje, vrtalne in brusne stroje, kladiva in žage ter izvajanje drugih hrupnih in hišnih opravil, ki povzročajo v okolju visoke ravni hrupa.«

Takrat je bil član občinskega sveta in celo podžupan tudi Blaž Knific in kot je razvidno iz zapisnika te seje na vsebino odloka ni imel pripomb. Zato se na nepoznavanje predpisov ne bo mogel sklicevati. Občinska oblast s svojo »podaljšano roko – komunalnih podjetjem« nam občanom na tako ignorantski način daje jasen signal: »predpisi so zato, da jih kršimo«. Zakaj jih potem ne bi še občani?

Obstaja pa seveda rešitev, ki jo predlagamo. Namesto »udarnih in hrupnih delovnih skupin« naj ob nedeljah proti večeru direktor komunale organizira zgolj proces vzpostavitve dežurne službe, ki bo »pospravila spominke« dnevnih obiskovalcev naših turističnih znamenitosti, ki so nam jih prinesli v zahvalo za naše gostoljubje. So (ste) nam v velik ponos!

Foto: Facebook

 

362. Urejenost pokopališč

V majski številki Zgornjesav´ca nas je župan nagovoril z naslednjimi stavki: “Pričenja se mesec maj, mesec mladosti, razcveta in novega življenja. Tudi narava se je prebudila in si bo v mesecu, ki je pred nami, opomogla sama in morda tudi nekoliko z našo pomočjo.”

Narava se je prebudila tudi na pokopališčih in si že precej opomogla tudi z našo pomočjo, kot je razvidno iz slike. Na isti problem smo direktorja Komunale opozarjali že lansko leto (prispevek št. 117), nismo pa vedeli, da ga je potrebno na zanemarjenost naših pokopališč opozarjati vsako leto. Tudi to lahko storimo, če bo kaj pomagalo.  Pa na proces “dovoza” klopc na pokopališča ne pozabite. Upamo, da je “standard” procesa urejanja občinskih pokopališč enak, kot na počivališču “Topolino” in v Jasni, kjer se že “vse blešči” od urejenosti.

 

361. “Umirjanja motornega in mirujočega prometa na območju naselja Kranjska Gora” – odziv občana

Spoštovani!

Podrobno sem prebral e-KnjiGco »Umirjanja motornega in mirujočega prometa na območju naselja Kranjska Gora« in imam na njeno vsebino kar nekaj pripomb. Prosim vas, da jih objavite kar na vaši strani, naj bo z njimi seznanjena tudi širša javnost.

 1. Stran 3/33:

Izdelovalec študije podjetje ERTA d.o.o. iz Ankarana pomanjkljivo navaja pravne podlage. Ne upošteva sprememb zakonov do 19.4.2018 (do datuma, ki ga nosi študija), ne upošteva občinskih odlokov: Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Kranjska Gora (Uradni list RS št. 53/2011), Odloka o občinskih cestah (UVG 20-99), Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občina 22/2013), Odloka o ureditvi prometa na osrednjem vaškem trgu v Kranjski Gori (UVG18-01), Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih in ostalih kategoriziranih občinskih cestah (UVG 26-99), ne upošteva prostorskih dokumentov Občine Kranjska Gora in Odredbe o seznamu potrjenih tehničnih specifikacij za javne ceste (Uradni list RS, št. 8/12, 42/12 in 99/15) –  tehnične specifikacije za javne ceste – TSC 03.341:2011 Krožna križišča.

 1. Stran 6/33, Ukrep 1:

Študija na odseku Borovške ceste med območjem za pešce na zahodni strani in Vršiško cesto na vzhodni strani)  predvideva enosmerno cesto z dvosmernim kolesarskim prometom, pri čemer predmetni odsek Borovške ulice, oznaka LK 190212, obravnava kot »pomembnejša kolesarska smer« ne samo občinskega pač pa tudi državnega pomena. Težava se pojavi na zaključku omenjenega odseka na zahodni strani, ko se pomembna kolesarska smer državnega pomena konča z območjem za pešce (od hotela Kotnik, do bivšega hotela Razor). Kaj se pričakuje na tem območju, da bodo kolesarji na daljinski kolesarski poti, ki je del mednarodnega kolesarskega omrežja, en del te poti »premagovali« peš s kolesi na rami? Zato parcialno reševanje urejanja prometa v Kranjski Gori ne pride v poštev in bi morala študija zajemati celotno območje, še posebej pa jasno urediti »kontinuirani« kolesarski promet.

 1. Stran 8/33, Ukrep 2:

Pripravljavec študije je zapisal: »Obstoječa parkirišča so se umeščala stihijsko, glede na sprotne potrebe. S tem stavkom se ne strinjam, ker pisec sam sebe postavlja v nasprotujoč položaj. Če so bile izražene sprotne potrebe, so le te narekovale določena dejanja in zato zapis o stihijskem umeščanju ne zdrži (Slovar slovenskega knjižnega jezika: stihíja  -e ž (ȋ) 1. nenačrtno, nekontrolirano dogajanje). Dokaz, da se v preteklih mandatih stvari niso dogajale stihijsko najdete tukaj in tukaj (se še spomnite, kako so se odločili občinski svetniki).  Zanimivo je, da se kot srednje ročni ukrep predlaga vzpostavitev »odzemne« (op. verjetno podzemne) garažne hiše v centru naselja Kranjska Gora pod obstoječim javnim parkiriščem, in sicer z uvozom iz Kolodvorske ulice. Srednje ročni ukrep je po navadi mišljen kot ukrep, ki se bo izvršil v naslednjih petih letih. Torej se pod parkirišči dvorane Vitranc predvideva v naslednjih petih letih podzemna garaža, na drugi strani pa pripravljavec študije »na strehi te garaže« že sedaj predvideva zasaditev dreves (slika na strani 9). Upamo, da bo Blaž Knific še direktor komunale, ki bo pred gradnjo podzemne garaže verjetno dobila naročilo za posek teh istih dreves. Pripravljavec študije je zapisal, da je ukrep v skladu z načeli pametnih in trajnostno naravnanih izhodišč (velja tudi za ukrep 3) ter Celostno prometno strategijo Občine Kranjska Gora, vendar mora biti podprt s cenovno politiko ter občinskim sklepom. Priznati moram, da navedenih dokumentov ne poznam in se mi zdi, da vsaj drugi ne obstaja. Upam le, da je imel pripravljavec pri izhodiščih v mislih poglavje 2. Pametna, trajnostna in vključujoča rast iz sporočila Evropske komisije EVROPA 2020 Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Vsekakor bi moral dokumente, ki jih tako »stihijsko« opiše v besedilu, navesti tudi med viri.

 1. Stran 11/33, Ukrep 3:

Z omejitvijo hitrosti se strinjam. Pripravljavca pa želim opozoriti, da v Kranjski gori ni Goriške ceste, kot navaja, pač pa je na severni strani obravnavanega odseka Koroška cesta, ki jo je imel verjetno v mislih.

 1. Stran 13/33, Ukrep 4:

Stavka »Predlagana ureditev krožišča je trajnostno oblika reševanje urejanja mirujočega prometa in preprečevanje tranzitiranja skozi center naselja Kranjska Gora« ne razumem. Kako bo krožišče preprečevalo tranzit skozi center naselja Kranjska Gora? Kot mi je znano se stvari v prometu preprečujejo s prometnimi znaki za prepoved. Postavljam vprašanje: Ali je pripravljavec za »mini« krožišče upošteval Tehnične specifikacije za javne ceste – TSC 03.341:2011 Krožna križišča. V študiji namreč niso navedene.

 1. Stran16/33, Zaključek:

V študiji je zapisano: »V strateškem ravnanju gre predlagane ukrepe razumeti kot cilj prometne politike širše . »zmanjševati izpuste toplogrednih plinov z zmanjševanjem potrebe po osebnem prevozu ter s spodbujanjem uporabe javnega, kolesarskega in peš prometa«. Poleg tega je pametno upoštevati sodobne ukrepe umirjanja prometa v naseljih in vaških jedrih, kjer se ponuja možnost razvoja drugih vsebin, npr. za turizem potrebnih ‘’programov’’. Na odseku Borovške ceste je že danes navzoč močan kolesarski tok, ki zahteva čim bolj neposredno, udobnejšo in varnejšo primarno kolesarsko povezavo, ne nazadnje navezano na pot daljinskega državnega kolesarskega omrežja.«

Spoštovana oblast (še posebej podžupan Bogdan Janša, zadolžen za področje prostora), spoštovani pripravljavci študije! Potreba občanov po prevozu v naši občini, ni potreba zaradi turizma, pač pa vsakodnevna potreba po obisku trgovine (ker je ni v vseh naseljih občine), po obisku zdravnika (ker ga ni v vseh naseljih občine), po obisku pošte (ker je ni v vseh naseljih občine), banke (ker je ni….), knjižnice (ker je ni…) in še vrsti drugih aktivnosti (ker jih drugje ni). Do omenjenih storitev moram z avtom, ker javnega prevoza v Kranjski Gori ni. Zato zaradi mene izpust toplogrednih plinov ne bo nič manjši. Če je za vas sodobni ukrep umirjanja prometa v naseljih plačevanje parkirnine, potem vam sporočam, da se bom za nabavo življenjskih potrebščin v prihodnje mirno zapeljal na Jesenice, namesto v Kranjsko Goro (razdalja ni bistveno večja) in potem se ne sprašujte, zakaj bo »ta« ponudnik zaprl vrata svoje prodajalne, pa naslednji,… Saj se še spomnite, kako je bilo, ko smo bili nekaj let brez mesarja?

In ne nazadnje, koliko nas bo stala ta študija s katero pridobimo 16 parkirnih mest na Borovški cesti, za ceno enosmerne ceste? Župan ima v proračunu za leto 2018 na proračunski postavki 130220 Novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest 57.084 €, ki so planirana za izdelavo projektne dokumentacije za ceste, ki so predvidene za obnovo, krožišča v Kranjski Gori in umirjanje prometa na Borovški cesti. Bomo videli.

Pa še nekaj, draga oblast! Ko se obračate s svojimi izdelki na javnost, je potrebno sprejeti takle sklep. Radi pomagamo, zato ker je direktorica na začetku mandata želela učinkovitejšo upravo. Tudi mi občani.

Lep pozdrav! Gradbenik (izključno na svoje stroške)

 

360. Zaračunavanje parkirnine za obisk knjižnice

Kot bralec predvsem tiskanih izdaj knjig sem si ogledal e-KnjiGco “Umirjanja motornega in mirujočega prometa na območju naselja Kranjska Gora”. In nekako ne razumem občinske oblasti, kako razmišlja.

Sofinancira delovanje knjižnice Kranjska Gora, celo povečala je njene prostore. Sedaj pa razmišlja o zaračunavanju parkirišč v okolici , ki se uporabljajo tudi za obisk knjižnice. Zanima me, ali je župan kdaj obiskal knjižnico in ali sploh pozna, kaj vse nudi in kaj obiskovalci tam počnejo?

Predvsem si obiskovalci vzamejo čas, da si izberejo knjigo, ki bi jo želeli prebrati. Mogoče prelistajo kakšno revijo in časopis, si ogledajo knjižne novosti, se s prijaznimi knjižničarkami pogovorijo o vsebini novih knjig. Starši ali stari starši pripeljejo otroke, da bi “povečali” branje, ki je v upadanju. V knjižnici se izvajajo razne delavnice za otroke in mladino, potekajo predavanja za občane.  In sedaj bi morali občani plačevati parkirnino, da bi sploh lahko obiskali knjižnico.

Iz tega se vidi, da v tej občini občan nima več veljave, ampak je vse podrejeno samo turizmu in prihodku iz tega (ki pa ga imajo samo tisti, ki se s tem ukvarjajo – tudi župan).

Morda pa bi župan lahko kdaj obiskal knjižnico in si izposodil kakšno knjigo z nasveti o tem, kako razmišljati z zdravo pametjo za dobrobit občanov in kakšne so posledice prevelike samohvale in lastnega poveličevanja.

Lepo pozdravljeni! K.M.

 

359. Transparentnost

No, pa je pomagalo. Včasih tudi kakšna konstruktivna kritika (v želji po izboljšanju razmer) pomaga (prispevek št. 355). Županova ekipa je včeraj (7.5.2018) na spletni strani občine objavila  študijo e-KnjiGco “Umirjanja motornega in mirujočega prometa na območju naselja Kranjska Gora“. Ker je na spletni strani občine povezava objavljena nekoliko “sramežljivo” in jo je težje najti, si študijo lahko ogledate tudi tukaj. Predlagamo, da študijo pozorno preberete in seveda občini sporočite svoja mnenja. Ko boste za obisk zdravnika, pošte, občinske knjižnice, banke in celo občine morali plačati parkirnino, bo po “toči zvoniti” prepozno.

 

358. Odziv na posek drevja

Kot občan občine  berem prispevke, kako se direktor Komunale Kranjska Gora lahko samovoljno odloča o gozdarskih posegih v okolici kolesarskih poti.  Kot je znano, je zemljišče okoli kolesarske poti v državni lasti ali v lasti Slovenskih železnic, torej posegajo delavci Komunale v tujo lastnino. Obenem pa se postavlja vprašanje, kaj delajo delavci Zavoda za gozdove, saj so dolžni v primeru nedovoljenega posega v gozdno maso tak poseg ustrezno obravnavati. Primerno in pošteno bi bilo, da bi postopali enako kot postopajo v primerih, ko občani opravijo nepravilen  gozdarski poseg v okolico.

 

357. Sizifovo delo

Sizif je bil grški kralj. Ker je izdal glavnega boga Zevsa, ga je ta poslal v Hades (prebivališče umrlih). Sizif, ki je to kazen pričakoval, je že pred tem naročil ženi, naj ne žaluje za njim in naj mu ne položi darov v grob. S tem si je izboril pri Tanatosu (bogu smrti) izhod iz Hadesa, da bi ženo opomnil na njene dolžnosti. Po prihodu iz sveta mrtvih je priredil veliko zabavo na račun bogov. Zevs je ponorel in ponovno poslal ponj in mu naložil grozno kazen. Sizif je bil vržen v Tartar med največje grešnike. Tam je moral za kazen celo večnost valiti ogromno skalo na vrh hriba. Vsakič, ko je pririnil skalo skoraj na vrh, pa mu je ta ušla in se skotalila do vznožja. (vir: https://www.liza.si/aktualno/sizifovo-delo-delo-brez-smisla-nikoli-koncano-delo)

Imaš drevo. Daje ti senco. Naročiš, da drevo požagajo. Nimaš več sence. Kupiš (na stroške drugih) novo sadiko in počakaš, da drevo zraste. Spet imaš senco. Požagaš drevo, … .

V čem je poanta? Delo ima »nekdo«, katerega plačajo drugi, »koristi« imaš pa sam. Sizifovo delo na prvi pogled, na koncu le ni tako »Sizifovo«.

 

356. “Jest (še vedno) vse lahko”,  čeprav zakonodaja veleva drugače!

Na spletni strani Občine Kranjska Gora lahko opazite, da so bili prazniki na občini »delovni«. Župan je za obravnavo Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 ( travnik) v Mojstrani – I. obravnava med prazniki sklical 9. Dopisno sejo Občinskega sveta, ki je trajala od 26.4.2018 do 4.5.2018.

To, da se pomembne zadeve za občane obravnavajo na dopisnih sejah ni nič novega, novo pa je to, da tako pomembna zadeva, kot je sprejem odloka, ki določa finančne obveznosti, na dopisni seji ne bi smela biti obravnavana.

Statut Občine Kranjska Gora (Ur.l. RS, št. 31/2017) v četrtem odstavku 112. člena določa, da  postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.

Prvi odstavek 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2015) je jasen:

»Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic redne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje).«

Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 ( travnik) v Mojstrani je splošni akt občine, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za občinski podrobni prostorski načrt za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani: obračunska območja komunalne opreme, skupne in obračunske stroške komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka – torej dajatve, ki jo morajo investitorji plačati občini.

Zato se tako pomemben splošni akt občine ne bi smel obravnavati na dopisni seji občinskega sveta!

Razlog za obravnavo na redni seji občinskega sveta (z vprašanji naših predstavnikov – občinskih svetnikov, s kamerami in neposrednim prenosom na lokalni TV) pa je še en. Omenjeni odlok ne obravnava stroškov povečave vodohrana »Vapš«, ki je nujno potrebna za realizacijo novogradenj v Mojstrani, kot je to lepo zapisano v prvem odstavku 30. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani (Uradni list RS št. 14/2015). Bomo stroške povečave vodohrana (ne gre za obnovo obstoječih »kapacitet« temveč povečavo) plačali le občani iz proračuna, glede na to, da povečava količine zajete pitne vode ni predmet tega odloka (OPPN)?

Pojavlja se še kup drugih vprašanj z morebitnimi odškodninskimi odgovornostmi občine, če infrastrukture za gradnjo ne bo pravočasno zagotovila. Z njimi pa naj se pozabavajo pristojni organi občine (nadzorni odbor, komisije občinskega sveta), ki so za svoje delo dobro plačani. Za začetek naj splošne akte občine, ki so v postopku sprejema, vsaj preberejo! “Bodo lažje nosili so-odgovornost.”

 

355. Za boljši promet 

V prispevku 348. Točno opoldne smo se ponorčevali iz termina, ko je župan sklical javno predstavitev načrtovanih ukrepov urejanja prometa na območju naselja Kranjska Gora (19.4.2018 ob 12. uri) in upali, da se bo kaj naučil iz tega. Pa se je?

Poglejmo: Na spletni strani Občine Kranjska Gora nas »oblast« v prispevku »Umirjanja motornega in mirujočega prometa na območju naselja Kranjska Gora« vabi naj si v nadaljevanju javne razprave ogledamo strokovne podlage »KnjiGco za boljši promet« in ji posredujemo svoja vprašanja, mnenja oz. predloge vezane na predstavljene ukrepe na e-naslov obcina@kranjska-gora.si.

Že pri prebiranju tega prispevka se nam poraja nekaj vprašanj, pa »KnjiGce za boljši promet še videli nismo«:

 1. Kako bo župan in njegova ekipa še umirjala že mirujoči promet, kot izhaja iz naslova (bodo parkirane avtomobile še zabetonirali?)?
 2. Kje si lahko »preberemo KnjiGco za boljši promet« (v županovi pisarni ob kozarčku?)?
 3. Je v županovi ekipi sploh kdo, ki pozna zakonodajo, ki jo mora občina izvajati?

Na podlagi 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja mora občina posredovati v svetovni splet (po navadi je to spletna stran občine) programe, strategije, stališča, mnenja in navodila, ki so splošnega pomena ali so pomembna za poslovanje organa s fizičnimi in pravnimi osebami oziroma za odločanje o njihovih pravicah ali obveznostih, študije in druge podobne dokumente, ki se nanašajo na delovno področje organa, predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Za neizvajanje je predpisana globa za odgovorno osebo.

Torej draga »oblast«, tudi »KnjiGco za boljši promet« (kdo in kdaj jo je potrdil, sprejel?), ki je po svoji naravi strategija (študija), boste morali objaviti na svetovnem spletu (na spletni strani občine). Potem pa jo bomo občani doma pregledali, prebrali, ocenili in vam na e-naslov posredovali svoja mnenja oz. predloge, ki ne bodo zgolj obče narave, kot ste zapisali, pač pa praktične narave od vsakodnevnih uporabnikov občinskih cest. Dobili boste mnogo več vprašanj in mnenj, kot pa dve, od treh občanov, ki so se udeležili javne obravnave.

V preteklosti so se za takšna vprašanja, kot jih obravnava omenjena »knjigca« sklicali zbori  občanov in se jim predlogi »oblasti« temeljito predstavili. Sedaj pa se očitno pričakuje, da bomo občani hodili na občino spraševat kako in kaj. Ne draga »oblast« najprej boste naredili to kar morate narediti, za naš denar!

PS: Pa še vse tiste zapisnike zborov občanov, ki »še« niso objavljeni, objavite.

 

354. Pa to še ni vse...

Poglejte kaj pričaka vaše turiste na avtobusni postaji v Kranjski Gori in na zgornjem uvozu v kraj!!!!

‘Nazaj v preteklost!’ Edino geslo, ki zdrži. Predpotopni bus, leseni polizdelki kratkega veka, razsvetljava ulic, ki to niso, božične lučke od avgusta do avgusta, “krampanje” po Naturi 2000 in TNP – ju….
Ni konca in kraja! Skratka ‘kranjskogorci’ nimate pojma!
G. iz L.
Opomba: ja žal bi pri nas nekateri lahko praznovali tudi praznik “ne-dela”. Mogoče pa to že počno.

 

353. Kranjska Gora se predstavi

Na dan, 29.04.2018, (nedelja), se v občini Kranjska Gora svojim obiskovalcem predstavljamo z naslednjimi oglasnimi sporočili! Lepo povabljeni na prireditve, ki sledijo/so se zgodile v mesecu marcu!

Izrek: ‘Na pota stare slave,’ še kako drži.

Lp, Š
Opomba: včasih je za “občinska” oglasna mesta skrbelo javno podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o.. Sedaj, ko dejavnost “na zahtevo” župana opravlja podjetje Infrasport d.o.o., stvari “odlično” delujejo. Nakazilo iz občine so verjetno že dobili?
352. Kam izginjajo drevesa?

Javno sprašujem, kam izginjajo drevesa.

Direktor Komunale je odredil posek vseh dreves ob kolesarski poti in še drugje na javnih površinah. Veliko lepih zdravih smrek. kam so izginile in, kdo ima koristi od tega.
Ali si nekdo polni svoje žepe?  M.N.

 

351. Program dela

Pa bi bilo res fino prebrati program dela direktorja javnega podjetja Komunala Kranjska Gora. Je vanj zapisal tudi to, da bo dal podreti večino drevja ob kolesarski stezi na stroške občanov? Komisija za MVVI, ki je program prebrala in direktorja izbrala, bo že vedela. Kolesarji se pa tudi veselimo sončnih dni, ko bomo odšli kolesarit na otok Pag. “Osenčenje” kolesarskih poti bo letos podobno našim.

 

350. Ne pozabite plačati pravočasno

Ne pozabite pravočasno plačati položnic za komunalo. Rok plačila je namreč 15.4.2018, čeprav ste jih prejeli “že” 19.4.2018. Direktor bi se lahko svojih uporabnikov spomnil s kakšnim obvestilcem na spletni strani in da ne bo zaračunal zamudnih obresti.

 

349. Komentar na “Točno opoldne”

Kot kažejo slike na občinski spletni strani se je “opoldanskega obračuna” (po županovo: javne predstavitve, ki je bila odprta za javnost) na občini Kranjska Gora  udeležilo le malo “vaških revolverašev”, zato pa niso bili nič manj glasni. “Obračun so vsi preživeli” brez večjih posledic. Izvedeli smo, da je bil malo ranjen samo ego “vaškega šerifa ” (“Jest sem”), ker niso bile gladko potrjene vse njegove ideje. “Hrabrim upornim revolverašem” se v imenu vseh “dobro hotečih” občanov in krajanov zahvaljujemo, ter jim obljubljamo podporo  pri “končnem obračunu” v javni razpravi.

 

348. Točno opoldne

Točno opoldne (High Noon) je bil “čas obračunov” med revolveraši na Divjem zahodu. High Noon  nosi naslov odličnega vesterna iz leta 1952, z Gary Cooperjem v glavni vlogi. High Noon  (točno opoldne) je tudi čas, ko se na Občini Kranjska Gora odvijajo javne predstavitve, za občane pomembnih aktivnosti občine, z županom v glavni vlogi.

Tako bo v četrtek  19. 4. 2018, ob 12.00 uri, v prostorih Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b   Javna predstavitev načrtovanih ukrepov urejanja prometa na območju naselja Kranjska Gora. To je v času, ko je večina delavno aktivnih prebivalcev Kranjske Gore v službah. Od njih je vsaj polovica zaposlena v drugih  občinah, če ne celo državah. Da bi jemali dopust, ni pričakovati. Upamo, da bo uvodni nagovor Janeza Hrovata, župana Občine Kranjska Gora naletel na buren aplavz »vseh treh« občanov (zainteresirane javnosti), ko jim bodo skozi Kranjsko Goro “namalali” enosmerne ceste, s parkirnimi prostori za obiskovalce gostiln ob strani (predvsem tistih na Borovški cesti). Kakšne so bile že obljube leta 2014? Mi bomo, za nas ni delavnika, mi delamo 24 ur na dan za naše občane, če je treba! Najlepša hvala, ni treba!

“Bang, bang!” (kar pomeni: Lep pozdrav!)

 

347. “Krajani Mojstrane so opazili, da je bila uporaba soli rentabilnejša”

O 30 % prihranku pri izvajanju zimske službe, ki ga je javno napovedal direktor Komunale Kranjska Gora Blaž Knific od 1.1.2017, smo že pisali v prispevku št. 291. Letošnja zima je bila obilnejša s snežnimi padavinami, kot prejšnje, vendar »bolj mila« kot npr. zimi 2011 in 2013, pa nam je, kljub temu uspelo porabiti precej več soli za posipanje cest, kot pa takrat.

Komunala Kranjska Gora je po podatkih v vsej svoji zgodovini porabila največ 800 ton soli na zimsko sezono, pri precej bolj neugodnih vremenskih razmerah, kot se bile letošnje. Pa se spomnimo koliko žolča je bilo zaradi osebnih mnenj občanov da »prekomerno solijo ceste« prelitega na sejah občinskih odborov, sveta, svetov krajevnih skupnosti in zborov občanov. Samo nekaj zadnjih primerov iz uradnih zapisnikov tega mandata:

 1. seja Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 25. januarja 2016 (Komunala je takrat še imela direktorico):

»Izidor Podgornik pa je izpostavil tudi možnost prihranka sredstev, če bi manj solili in posipali ceste. Le-teh naj se ne posipa in soli pri temperaturah nad ničlo. Opaža, da so ceste preveč soljene in zato predlaga,  da   podjetje   JP Komunala malce bolj racionalno  posipa in soli ceste. Tudi v Ratečah so opazili, da so ceste preveč soljene  in  so na JP Komunala  že naslovili dopis, vendar so prejeli odgovor, da solijo toliko, ker so v nasprotnem primeru možni padci in posledično tožbe. Žiga Židan bo problematiko sprožil na seji Občinskega sveta.«

 1. seja Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek, 20.junija 2016:

»Klavdija   je   spomnila   tudi   na   problem   prekomernega   soljenja.   Direktorica   je   občanom pojasnila kako je s soljenjem. Težko je ustreči vsem, vendar se soljenje opravlja glede na ugotovitve, ki jih preglednik opravi ponoči oz. zgodaj zjutraj. Na JPK dobijo več priporočil, da bi določenih ulic ne čistili in solili, vendar to lahko odgovarja tistim, ki tam živijo. Če pa ne tej slučajno pade kdo drug, potem odgovornost za ta padec nosi upravljavec cest. Ponovno je poudarila, da je zelo težko ugoditi vsem, tudi varnostnim zahtevam, vendar se bo pogovorila s svojimi sodelavci, da bi v prihodnje bili še bolj pozorni na temperaturne spremembe – otoplitve.«

 1. seja Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek, 21.novembra 2016:

»Izidor Podgornik je sicer že v lanskem letu dal pobudo na KS Mojstrana, da bi zagotovili delavca preko javnih del, ki bi počistil zaraščene površine in sicer na Prodah v Mojstrani in tudi na ostalih površinah, ki so javno dobro in za katere nihče ne skrbi. To bi lahko zagotovili tudi v drugih krajevnih skupnostih in bi tako poskrbeli, da bi bila okolica urejena in lepa. Predlaga, da se sredstva za zagotovitev tega vzamejo s postavke zimske službe, saj meni, da je soljenje – posipanje cest prekomerno.«

 1. seja Odbora za gospodarstvo in gospodarske   javne  službe, ki je bila v ponedeljek, 5.6.2017 (nov direktor Komunale):

»Po  predstavitvi   poročila   so   člani   Odbora   izpostavili   še   nekaj  vprašanj,  na  katera  jim   je direktor podal odgovore. Branka Vovk: Izpostavila je, zimsko službo. Meni, da je bilo manj stroškov, zaradi mile zime. Direktor je pojasnil, da vsa sredstva niso privarčevana na račun zime. Stroški so nižji zaradi novih pristopov (zamenjava soli, zamenjava preglednega vozila, …). Izidor Podgornik je pohvalil izvajanje zimske službe. Krajani Mojstrane so opazili, da je bila uporaba soli rentabilnejša

Če povzamemo, do 1.1.2017 vse zanič, od takrat dalje, ko je direktor Blaž Knific, pa vse O.K.. Pa je res? »Občinskim nergačem« in ustvarjalcem negativnega javnega mnenja za dosego svojih političnih ciljev (zagotavljanje služb in funkcij »svojim«) predlagamo naj v prihodnje svoja osebna mnenja v javnosti podkrepijo tudi z dokazi. Dejstva v zimski sezoni (kot jo obravnava Agencija RS za okolje od 1.12. – 1.3.) so glede porabe soli namreč naslednja:

Dne 11.9.2017 je direktor Komunale Kranjska Gora podpisal Okvirni sporazum s podjetjem MA.CO.T. d.o.o. za dobavo kamene soli za posipanje cest, za tri zimske sezone v okvirni količini 2.100 ton, ali 700 ton na zimsko sezono. V letošnji zimski sezoni je dobavitelj izstavil račune za dobavo soli Komunali Kranjska Gora d.o.o. v višini 139.713,27 €. Če odštejemo DDV je Komunala Kranjska Gora v letošnji zimi za posipanje občinskih cest naročila in bo tudi plačala za 114.519 € soli. Če po podatkih iz okvirnega sporazuma upoštevamo povprečno ceno soli 77 €/tono, je direktor v tej sezoni naročil 1.478,26 ton soli. Če upoštevamo, da je silos velikosti 100 m3 poln in je nekaj soli v rinfuzi in v vrečah še na zalogi in odštejemo 178,26 ton, dobimo številko, ki so je bile deležne naše ceste, javne površini in travniki ob cesti,…. v tej zimski sezoni. To je 1.300 ton soli. Ja drage občanke in spoštovani občani, še nikoli toliko!

Toliko o racionalnosti za politične potrebe, dejanski rezultati in vsakdanje življenje so pa nekaj povsem drugega.  Pravočasno opozarjamo: »prihaja čas rdečih številk«! Kdo bo kriv? Jest ne!

 

346. Občina podarila električno kolo

Župan občine Kranjska Gora je Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu  predal novo električno kolo, katerega bodo občinski redarji uporabljali pri svojem delu na območju občine Kranjska Gora.

Občina Kranjska Gora je končno izpeljala pametno investicijo. Upamo le, da ima to kolo domet električnih baterij tudi do gostilne Pri Martinu, kjer parkirani avtomobili  redno onemogočajo izvoz intervencijskim vozilom in to na cesti umirjenega prometa, kjer je vsakršno parkiranje prepovedano. Vsaj do leta 2014 je bil to velik problem, sedaj pa očitno nekoliko manjši.

V tem mandatu se je izoblikovala nova teorija reševanja problemov (“Janezkov aksiom”):

Problemi niso zato, da bi jih reševali (“oblast ni namenjena temu”). Problemi so zato, da se nanje navadimo in jih ne opazimo več (nekateri pa imajo zato lahko celo koristi)!

 

345. Pojasnilo

V aprilski številki Zgornjesavca (št. 4, 2018) nam župan na peti strani v svojem »gradbeno naravnanem« uvodniku, ki se začne z »Drage občanke, spoštovani občani«, ponuja tudi pojasnilo v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2018, ki žal (zopet) ne zdrži niti laične presoje, kaj šele izobrazbe in strokovne usposobljenosti njegove ekipe in znanja, ki bi ga moral imeti vsak župan. Zakaj?

Odločb o odmeri NUSZ namreč niso prejeli samo občani, kot je navedeno v pojasnilu, pač pa vsi zavezanci. Ti so navedeni v 19. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (lastnik, uporabnik, najemnik), torej tudi tisti, ki niso občani občine Kranjska Gora (da jim ne rečemo »vikendaši«).

Pisec pojasnila trdi, da je višina nadomestila višja le v nekaterih primerih, mi pa trdimo, da je višja v vseh primerih, in sicer najmanj za 1 %. Sklep o tem povišanju je sprejel občinski svet na svoji 21. redni seji, pod točko 3.

Pisec pojasnila bralce v nadaljevanju podučuje, da razlog za povišanje nadomestila v nekaterih primerih ni v povišanju vrednosti točke, iz katere se izračuna višina nadomestila (vrednost točke se je s sklepom občinskega sveta zgolj uskladila z gibanjem cen in povečala zgolj za 0,01 odstotka). Dragi ali spoštovani, kakorkoli že, župan, v tem primeru gre za zavajanje v višini 100 kratne razlike. Toliko je namreč med 0,01 odstotkom in 1 odstotkom (dokaz: če delimo 1 z 0,01 dobimo 100).

Razlog za povišanje NUSZ, ki zdrži, pa je v uskladitvi občinskih evidenc s podatki iz katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS. Drage občanke, spoštovani občani, uporabniki, najemniki in lastniki, če ste dobili položnice višje za 100 % in več (sto odstotkov in več) ni kriv župan s svojo ekipo (Jest nisem nič kriv), kot je razbrati iz pojasnila, pač pa uskladitev občinskih podatkov z evidenco GURS (to so drugi ne Jest). Upravičeno nas zanima zakaj župan ni uskladil občinskih podatkov z evidenco GURS že za leto 2015, 2016 in 2017. Takrat je menda GURS, na podlagi zadnjega popisa nepremičnin v zvezi z uvajanjem davka na nepremičnine, podatke že imel. Kolikšno je v tem primeru oškodovanje občinskega proračuna (merjeno v 100.000-ih evrih) in ali bo za to”šlamastiko” kdo odgovarjal? Kdo je že odgovorna oseba občine?

PS: podatke iz odločb NUSZ lahko primerjate s podatki GURS na njihovi spletni strani in se prepričate, če je izračun pravilen. Glede na “izpričano” poznavanje matematike, nismo povsem prepričani.

 

344. Županijaki

V časniku Finance je dne 26. marca 2018 gostujoči komentator Miha Šalehar objavil članek z naslovom Županijaki. Pri nas čez 2.500 let ne bo kaj pokazati. Les bo strohnel, če ga  lokalna oblast prej ne bo umaknila, tako kot je to storila z “občinskimi plankami” pri dveh zasebnih stanovanjskih objektih na Koroški ulici  v Kranjski Gori (prispevek št. 229) in “WC plankah” v Ratečah na kolesarski stezi (prispevka št. 8 in 185). Nas pa čez 2.500 let kot, da nikoli tu ni bilo in tudi občinskega denarja, ki je bil porabljen za “planke” ni več. Lokalni pesniki bi lahko na ta račun napisali dobro žalostinko z naslovom “Občinske planke, kje ste zdaj?”.

 

343. Uvedba sodobnih tehnologij

Da je župan s svojo ekipo “naklonjen sodobnim tehnologijam”, smo že zapisali. Je potreben dokaz? Za naročilo kosovnega odvoza pri Komunali Kranjska Gora je potrebno pravočasno poslati izpolnjeno dopisnico na naslov podjetja. Znamke najbrž nimate pri roki, veliko občanov tudi Pošte Slovenije nima pri roki, da bi kupili znamko, zato pri naslednjem obisku Kranjske Gore, Gozd Martuljka ali Mojstrane ne pozabite na obisk pošte. S seboj morate imeti izpolnjeno dopisnico (ali dve), saj tudi poštnega nabiralnika v kraju bivanja najbrž nimate pri roki. Ima pa skoraj vsako gospodinjstvo računalnik in internet. Vsi ti imajo najmanj en elektronski poštni naslov, preko katerega komunicirajo s svetom. Preko elektronske pošte pa bi lahko naročali tudi storitve pri javnem komunalnem podjetju.  Zaradi sposobnosti “našega” direktorja  je žal za marsikoga bližja Avstralija, kot pa Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek (naslov Komunale).

 

342. 2. april

Za prvim aprilom je prišel drugi april in vse bo žal spet resnično.

 

341. Železnica MVT

Izvedeli smo, da so se med planiškimi prireditvami pri nas oglasili predstavniki svetovnega tehnološkega koncerna SIMEMS. Razlog so objavljeni prispevki predstavnika občine, da želimo nekoč v prihodnosti zgraditi visokostebrno fotovoltaično elektromagnetno železnico na relaciji Mojstrana – Vrata – Trenta (prispevki 324 -327). Ker je že vsak »pridevnik« tovrstne železnice tehnični izziv zase, so se prišli strokovnjaki pozanimati še o tem, kakšno višinsko razliko je potrebno na omenjeni relaciji premagati, ne da bi okrnili pogled potnikov na naravno okolje (proga brez predorov). Strokovnjaki SIMEMSA bodo baje združili moči in prvi na svetu pri nas izdelali vlak na elektromagnetni zobati blazini za premagovanje velikih višinskih razlik. Prvi na svetu naj bi pri nas uporabili miniaturne tako imenovane »žepne« magnetke iz novih materialov, ki »držijo«  vlak 1 cm nad progo in so še posebej primerni, ker pri nizkih temperaturah delujejo bolje, kot pri visokih. Zaradi svoje izjemne moči pa magnetno polje odbija snežinke tako, da velike količine snega v Julijskih Alpah te vrste vlaka »ne morejo ustaviti«, saj je proga tudi pozimi kopna. Strokovnjaki so nam zaupali, da razvijajo tudi novo vrsto foto celice, ki bo podobno kot toplotna črpalka (obrnjen princip hladilnika) lahko proizvajala električno energijo tudi ponoči (obrnjen princip dneva). Električne energije naj bi bilo po izračunih tako dovolj. In zakaj naj bi ravno pri nas prvi na svetu izvedli to novost? Zato, ker je lokalna politika zelo naklonjena uvedbi sodobnih tehnologij v vsakdanje življenje in menda po svojih najboljših močeh podpira znanje. No ja, malo gre pa tudi za prepoznavnost in ugled občine.

»Padel« je tudi že prvi predlog za ime naše železnice: Visokostebrna – Fotovoltaična – Elektromagnetna – Zobata – železnica MVT (Mojstrana – Vrata – Trenta).

Lepo pozdravljeni, NT, Kranjska Gora, 1.4.2018

 

340. Dobrodošli!

Spoštovani lastnik oz. uporabnik avtodoma. Če ne veste kateri odlok ima v mislih občinska uprava (župan s svojo ekipo), naj vam pomagamo:

 1. gre za 11. člen Odloka o varstvu javnega reda in miru v občini Kranjska Gora – (Uradni list RS 87/2008)
 2. in za 9. člen Odloka o ureditvi mirujočega prometa v občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2013)

Tako boste vsaj vedeli “od kod pozornost” v višini 200,00 oz. 80,00 evrov.

Želimo vam prijetno bivanje v turistični (na plakatu manjka) destinaciji Kranjska Gora. Po prejeti kazni verjamemo, da vas bo daleč slišati – super navijaški obisk tudi v času, ko pri nas ni nobene prireditve.

 

339. “Skesanci”

Direktor je priznal, opravičila pa iz prispevka ni videti.

 

338. Transferne cene med povezanimi osebami

Na 22. seji Občinskega sveta bo direktor javnega podjetja Komunala Kranjska Gora pri 6. Točki dnevnega reda »Predlog za spremembo cen letnega in zimskega vzdrževanja od 1.4.2018« verjetno znal pojasniti zakaj predlaga dvojne cene. Ene veljajo za Občino, druge pa so tržne. Občani se lahko upravičeno vprašamo katere cene bodo veljale za nas, če bomo npr. potrebovali tovornjak za 1 uro. Nam bo direktor zaračunal »občinsko« ceno ali bo pri nas želel zaslužiti in nam zaračunal tržno ceno?

Če bi direktor prebral Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16 in 69/17) in se podučil o transfernih cenah, dvojnih cen zagotovo ne bi predlagal. Mogoče pa o tem vedo kaj občinski svetniki? Če ne, pa naj vprašajo člana nadzornega sveta podjetja iz Mojstrane.

 

337. Planica 2018

Tako, največja prireditev je za nami. Poleg brezhibne organizacije 800-tih prostovoljcev si jo bomo zapomnili še po nečem.  Hotelski ponudnik je iznašel Hamburger Planica tako, da se bo poleg blejskih »kremšnit« in trojanskih krofov sigurno znašel na vrhu slovenskih kulinaričnih znamenitosti. Ja, to je tisti hotelski ponudnik, ki v času planiške prireditve zaračuna prenočišče v dvoposteljni sobi preko 200 €. Drugo dobrodošlico pa je oblast izrekla obiskovalcem z avtodomi. Se še spomnite, kako so lansko leto prenočevali kolesarji na istem parkirišču (prispevek št.188 Trail Days 2017)?

Naša oblast se je odločila za politiko palice in korenčka, najprej korenček, nato pa palica! Sram naj vas bo vse »turistične veljake«, ki ste tako radi kritični do drugih!

 

336. Po svetu z ugašanjem luči spominjajo na okoljske težave

Po svetu z ugašanjem luči spominjajo na okoljske težave. V Kranjski Gori gorijo noč in dan božične lučke še za Veliko noč.
Povzeto po MMC:

Ob 20.30 po krajevnih časih so po vsem svetu ugasnile luči. Na milijone ljudi je tako podprlo pobudo ura za Zemljo. Luči so ugasnili tudi ponekod v Sloveniji, med drugim v Ljubljani, Mariboru, Celju in Postojni.

Globalna vsakoletna akcija, letos enajsta zapovrstjo, je tokrat potekala pod geslom Connect2Earth (poveži se z Zemljo) in se osredotočala predvsem na ohranjanje biološke raznovrstnosti s poudarkom na gozdovih, oceanih, ohranjanju divjine, okoljevarstveniki pa po poginu zadnjega samca severnega belega nosoroga opozarjajo tudi na zaščito živalskih vrst.

Več na  www.rtvslo.si.

Kranjskogorski župan in ostali veljaki pa ignorirajo vse in še za Veliko noč gori božična razsvetljava podnevi in ponoči. Ignorirajo tako tradicijo kot tudi okolje. Tako kot je mozaik sestavljen iz majhnih kamenčkov, tako dejanje vsakega posameznika šteje tudi pri varstvu okolja. Predvsem pa je pomemben odnos. Naš župan kaže čisto ignoranco do vsega, kar njemu osebno ne prinaša profita.

Vsak praznik ima svoj pomen. Lučke se prižigajo decembra, ker je tema, ker je advent pričakovanje luči (Stara zaveza). Povsod lučke ugasnejo najkasneje 6. januarja. Pri nas pa še kar svetijo. Pri nekaterih so in najbrž bodo še 15. avgusta?

Marca je pomlad. Vas bi, kljub pozni zimi, morala biti okrašena s pomladnim  cvetjem. Danes je vendar cvetna nedelja, čez en teden Velika noč.

Naš župan ignorira vse, tudi največji slovenski športni dogodek v Planici. Prikazal se je za par minut, oblečen kot “hostar” in poniknil neznano kam. Očitno ne ve, da ima funkcija župana tudi vlogo gostitelja. Protokola pa itak ne pozna ali pa ga ignorira.

Smeje se nam cela Slovenija, zdaj pa tudi cel svet. Vsaj tisti, ki so prišli k nam na polete v Planico.

M.N.

335. Unikum

Za 22. Sejo Občinskega sveta Občine Kranjska Gora je predlagana točka: Predlog za spremembo cen letnega in zimskega vzdrževanja od 1.4.2018. Direktor Komunale Kranjska Gora predlaga znižanje cen dela za 3% in znižanje stroškov uporabe strojev za 3%. Cena soli, ki jo podjetje zaračuna občini, pa naj bi se pocenila celo za 15 % (po našem izračunu za 13,36%).

Sedaj veljavne cene se uporabljajo od 1.7.2008 in so skoraj 10 let nespremenjene. Direktorjeva ekonomija poslovanja podjetja je očitno naslednja: zaposleni so vsako leto mlajši in jih je potrebno zato manj plačati za 3 %, stroji se z leti »utečejo«, zato je vsako leto manj okvar in stroškov vzdrževanja, ter lahko ceno znižamo za 3 %. Cena soli je pa sploh poglavje zase. V gradivu seveda ni navedeno kaj “sestavlja ceno soli”. Nakup novega silosa za cca 90.000 € in amortizacija le tega lahko zniža ceno soli iz 138.5 € na 120 €. Unikum!

Drugače nas pa občanov s takšnimi »všečnimi« potezami občinska oblast ne more prepričati. Na koncu bomo občani iz proračuna plačali številko, ki bo nastala na postavki zimskega in letnega vzdrževanja občinskih cest. Matematika direktorja 3% + 3% + 15 % + …… = 30% obljubljenega prihranka – se ne bo izšla. O tem pa prihodnjič.

Takole pa po podatkih SURS rastejo stroški dela!

 

334. Sodišča

Se spomnite, kako je sedanji župan na začetku mandata javno stokal, da mora hoditi na sodišča zaradi prejšnje garniture (Op.: Jasna, vodarna,…)  Da tega pač ni navajen in, da je to zanj nekaj popolnoma nenavadnega – novega.

No, sedaj mu je končno le prišlo v navado. Poleg samovolje glede WTE-ja, bo obiskoval “dopolnilni pouk” na sodišču tudi zaradi odrivanja in porivanja nadzornika v prepad. Menda se dopolnilnih uric že pridno udeležuje.

Je pa že v naprej jasno, da rek: “Kar se Janezek nauči, to Janez tudi zna”, še posebej drži zanj….

LP!  F.K.

 

333. Mnenje bralca

Dolga leta že zasledujemo kako je pozimi snega očiščena Kranjska Gora. Nobenkrat ni bila tako slabo očiščena kot letos. Me je kar malo sram, da sem občan Kranjske Gore. Vsa leta dokler je bila stara garnitura in pa H.Z. so jo Avtoprevozništvo xxxx  resnično zgledno očistili.  Vse ulice, Vitranška, Podbreg, Borovška, okolica Občine, Zdravstveni dom so bile odlično očiščene, pa pojdite danes pogledat …  Resnično, to kar se pod novim direktorjem komunale dogaja, je “čisti poden”.  LP! N

 

332. 8. Dopisna seja Občinskega sveta Občine Kranjska Gora

Danes 13.3.2018 smo bili občani na spletni strani občine celo »učinkovito« obveščeni, da od 8.3.2018 do 14.3.2018 poteka 8. Dopisna seja Občinskega sveta Občine Kranjska Gora. Na njej bodo, precej po izteku mandata prejšnjih, imenovani trije člani nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Kranjska Gora, ki je dolžna imenovati občina kot ustanovitelj.

Kar zmoti je, da poteka imenovanje, kot je že ustaljena praksa župana, zopet na dopisni seji, tokrat že osmi. Odločitev bo padla daleč stran od kamer in možnosti, da občani neposredno spremljamo razpravo članov občinskega sveta preko lokalne TV. Še bolj pa zmoti, da je vse tri kandidate, ki jih predlaga komisija za MVVI v sestavi  Tjaša Prusnik, Bogdan Janša, Žiga Židan in Branislava Vovk imenovala KS Dovje Mojstrana.

Občina Kranjska Gora se je očitno »skrčila« na KS Dovje Mojstrana, saj predloga KS Rateče za imenovanje člana nadzornega sveta komisija za MVVI ni upoštevala. Še eno tiho pravilo lokalne demokracije, da se člane svetov javnih zavodov, nadzornih svetov in raznih občinskih komisij imenuje tako, da so enakomerno zastopane vse KS v občini je šlo »po komandi rakom žvižgat«.

Ne dvomimo, da bo znal npr. hišnik bolj uspešno nadzorovati poslovanje javnega podjetja kot npr. bivši direktor več gospodarskih družb, saj v končni fazi za svojo »strokovnost« v nadzornem svetu odgovarja tudi s svojim premoženjem. Kdo pa bo nadziral strokovnost nadzornega sveta? Mi občani – uporabniki storitev!

 

331. Blagovna znamka Kranjska Gora

Ko se boste v večernih urah peljali mimo komunalne baze v Tabrah, boste v vsem svojem sijaju zagledali na (novi pridobitvi) silosu za sol svetlobni napis blagovne znamke Kranjska Gora:

Želje direktorja po prepoznavnosti Komunale Kranjska Gora so se uresničile in vozniki dobaviteljev ne bodo več vozili mimo komunalne baze, ker je ne bi našli, kot je povedal na eni od sej občinskega sveta.

Ne pozabimo, da je blagovno znamko Kranjska Gora izdelalo podjetje Hosting leta 2005. Sprejet in določen je bil sistem upravljanja z blagovno znamko turistične destinacije. Določen je bil tudi skrbnik turistične blagovne znamke in odgovornost za trženje. To je bil takratni LTO Kranjska Gora, danes pa Turizem Kranjska Gora.

»Pravila igre« danes očitno ne veljajo več. Blagovno znamko lahko uporablja vsak kot se mu zdi, saj jo lahko vidimo na vseh mogočih in nemogočih mestih.

Direktorju Komunale Kranjska Gora zato svetujemo, da se prične ukvarjati še s procesom prodaje turističnih spominkov:

in njegov šopek procesov, ki jih je že preučil, bo skoraj popoln.

Manjka le še imenovanje »razumevajočih občinskih« članov Nadzornega sveta podjetja, ki je že v teku, saj se je mandat prejšnjim nadzornikom iztekel že konec leta 2017 in uskladitev aktov podjetja, v skladu z ugotovitvami Nadzornega odbora občine, ki pa jih “učinkovita občinska uprava” še ni uspela izvesti. Račune pa tako ali drugače plačujemo občani!

 

330. Zanimiv članek

V Delu je bil objavljen zanimiv članek o “sodobni telovadnici na snegu”, ki “naj se bi zgodila” pri nas. Kdaj? Župan pravi, da  v dveh do treh letih. Ja, mogoče mu bo pa do takrat uspelo urediti postajališče za avtodome? Kaj pa so zanj racionalni vložki?

 

329. Hidrantno omrežje

Se še spomnite »tovariši« kako je takrat svetnik, danes pa direktor javnega podjetja Komunala Kranjska Gora na sejah občinskega sveta v prejšnjem mandatu zaskrbljeno povpraševal po delu civilne zaščite v naši občini:

34/24 – Blaž Knific – vprašanje – ustno: Še vedno ni dobil poročila civilne zaščite.

33/14 – Blaž Knific – vprašanje – ustno: Kako je s planom civilne zaščite?

32/18 – Blaž Knific – pobuda – ustno: Še vedno ni zasledil plana in poročila civilne zaščite.

Tudi v tem mandatu je na 4. seji »padlo« vprašanje glede civilne zaščite:

4/1 – Jože Dovžan – vprašanje – ustno Kakšno funkcijo in načrte ima civilna zaščita?

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je področje civilne zaščite pod njegovo pristojnostjo. Civilno zaščito bo potrebno reorganizirati. O tem se je že pogovarjal z gasilci.

Civilna zaščita je danes reorganizirana, imamo novega poveljnika, aktivne gasilce in vse je OK. Pa je res?

V prejšnjem mandatu je bil sprejet Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kranjska Gora, ki določa, da se za javno službo šteje tudi oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo. V okviru storitev javne službe pa  upravljavec javnega vodovoda (Komunala Kranjska Gora) zagotavlja tudi redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari.

Danes je nedelja, to je dan, ko se direktor javnega podjetja Komunala Kranjska Gora usede v službeni avto in opravi ogled občine ter obvezno posname nekaj fotografij. Danes mu tega ne bo treba storiti, ker smo stanje hidrantov v naši občini na dan 2.3.2018 posneli mi (brez stroškov za javno podjetje). Rajši naj vzame lopato v roko in očisti hidrante, če ni sposoben organizirati dela v javnem podjetju, ki je namenjeno zadovoljevanju potreb IN VARNOSTI občanom! Pa bog ne daj, da bi prišlo do požara. Gasilci dobro vedo, da so takrat pomembne sekunde, ne pa floskule: »prizadevali si bomo, bomo preučili, se bomo sestali, radi bi,…).

Na pomoč!

328. Čestitka

Iskreno čestitamo županu in direktorju javnega podjetja Komunala Kranjska Gora, ki sta poskrbela, da je Kranjska Gora pričakala obiskovalce 57. Pokala Vitranc 2018 dne 2.3.2018 “zares pripravljena”.

 

 

327. Ponudba bralca

Gospodu Janši za začetek ponujam tole rešitev:

F.K.

 

326. Zametki visoko stebrne fotovoltaične elektromagnetne železnice že pred sto leti?

Če pogledamo razglednico izpred sto let, bi morda dobili občutek, da so že takrat pričeli graditi visoko stebrno fotovoltaično elektromagnetno železnico na relaciji Mojstrana -Vrata – Trenta. V resnici pa je šlo za rake na betonskih stebrih, ki so z vodo oskrbovale cementarno v Mojstrani, ki je obratovala od leta 1893 do leta 1935.  Nazaj na pota stare slave!

325. Znanstvena fantastika

Spoštovani,

sem redni obiskovalec prelepe narave in tudi vaš bralec. Prejšnji prispevek po mojem mnenju presega vse meje in kaže na “samopašnost” lokalne oblasti. Vaš podžupan »prodaja« res neverjetne stvari. Takrat, ko bo »on zgradil« visokostebrno fotovoltaično elektromagnetno železnico, bomo turistična potovanja podoživljali, ob uporabi visoke tehnologije, kar doma v domačem fotelju. Neokrnjena narava, bo takrat za tiste, ki bodo želeli peš, z vodičem, v gojzarjih stopiti na varovano območje Julijskih Alp, verjetno tako draga, da si je ne bo mogel privoščiti vsak.

Razumel bi, da bi podžupan Občine Kranjska Gora razmišljal tako daleč v prihodnost, če bi po Sloveniji že sedaj vozili vlaki na elektromagnetni blazini npr. Maglev. Tako pa ne pozabimo, da je podžupan (kot sem razbral iz medijev) zaposlen na Slovenskih železnicah kot strojevodja. Potnik potrebuje za razdaljo 284 km na relaciji Murska Sobota – Koper kar 6:21 ure (šest ur enaindvajset minut). Vsaka ideja, naj bi zato ljudi, ob sedanji uporabi muzejskih vlakov, neizmerno razveselila in navdihnila z upanjem, pa čeprav je neizvedljiva. Vendar so časi “prodajanja buč” že davno minili.

PS: Domačini vedo povedati, da je podžupan Bogdan Janša pred volitvami leta 2014 Ratečanom obljubljal, da bo poskrbel za postavitev muzejske lokomotive na bivši železniški postaji v Ratečah, kot turistično zanimivost, pa še tega “ni mogel izpeljati”. Še ena stvar, ki jo boste občani občine Kranjska Gora v zgodovino zapisali pod rubriko »mi bomo….«.

Lep pozdrav!  S.Ž.

 

324. Umirjanje prometa v dolino Vrata

O umirjanju prometa v dolino Vrata smo že veliko prebrali. Za to je poskrbel podžupan Občine Kranjska Gora Bogdan Janša, ki projekt promovira v tiskanih medijih in na spletni strani občine. Čeprav dobimo občutek, da je projekt nov in je idejni vodja prav podžupan, pa temu ni tako. Kdaj se je projekt začel si lahko preberete na spletni strani gore-ljudje. Leta 2009 je bil pripravljen projekt Umirjanje prometa v Julijskih Alpah. Sedaj pa nam Bogdan Janša predava kako bo občina umirila promet v dolino Vrata.  Torej parkirišča, asfalt in prevoz (upamo, da ne z »ekološkim« rdečim turističnim avtobusom) so stvari, ki bi že morale biti narejene, ne pa, da se o njih še kar pogovarjamo. Na desetem diapozitivu je v predstavitvi navedeno tudi, da bo v šesti fazi projekta po letu 2030 (to je že čez  12 let) zgrajena visoko stebrna, fotovoltaična el.-magnetna železnica, na relaciji Mojstrana – Vrata – Trenta.

To čudo tehnike je predstavil tudi v zadnjem članku v Slovenskih novicah, ki so ga povzeli tudi drugi mediji. Ali nimate občutka, da so se začeli novinarji z vso resnostjo norčevati iz nas (oziroma naših predstavnikov). Podžupana Bogdana Janšo pa javno pozivamo naj javno predstavi kako izgleda visoko stebrna, fotovoltaična elektromagnetna železnica, ki nam bo omogočila potovanje na relaciji Vrata – Trenta z edinstvenim ogledom naravnih znamenitosti (možno je da bodo potniki ugledali tudi našo edinstveno žival Svizbca). Od vsega projekta so »fizikalno« izvedljivi le visoki stebri, na streho vagonov pa je seveda možno namestiti fotovoltaične panele (za poslušanje radia). Kako močni električni tokovi za ustvarjanje magnetnega polja so potrebni in kakšen je potreben presek električnih vodnikov se pa našemu podžupanu očitno »ne sanja«. Sicer ne bi promoviral takšnih neumnosti. No, ni čisto tako. O zadevi bi se splačalo razmisliti, ko bodo Bohinjci organizirali olimpijske igre in bo obisk naših krajev dodatno povečan.  Strošek izgradnje visoko stebrne, fotovoltaične elektro-magnetne železnice pa bo v primerjavi s stroškom olimpijskih iger malenkosten.

 

323. Zavarovanje naravnega rezervata Zelenci

Občinski svet je v prejšnjem mandatu leta 2013 sprejel Odlok o naravnem rezervatu Zelenci, s katerim je kot naravni rezervat, skupaj z državo, zavaroval Območje izvirov in povirja Save Dolinke v Zelencih in na Drneh pri Podkorenu.

Občinski svet je na predlog župana in občinske uprave na 18. redni seji dne 13.9.2017 sprejel 2. (druge) spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017. Občina se je z Agrarno skupnostjo Podkoren dogovorila, da bo vzela v dolgoročni zakup za 18 let parkirišče in zemljišče na katerem stoji brunarica v skupni izmeri 1952 m2.

Občina je agrarni skupnosti dne 2.10.2017 nakazala 37.999,98 EUR. To je toliko davkoplačevalskega denarja, da bi lahko vsako leto posebej kupila 1952 m2 gozda po ceni 1 EUR za m2. Ne pozabimo, da parkirišča ni zgradila agrarna skupnost, pač pa je dobila le »vrnjenega« v naravi (premoženje, ki so ga zgradili in plačali drugi).

Bistvo problema pa je drugje. Dokler je bila »gospodar« agrarna skupnost je bil vsaj delno omogočen dostop obiskovalcem tudi z avtomobili. Občinska oblast si zavarovanje naravnega rezervata, sedaj ko je že plačala zakupnino, predstavlja drugače (razvidno iz slike). Naravni rezervat ima tudi v zimskem času veliko obiskovalcev, ki parkirajo na parkirišču 50 m nižje, nato pa se po regionalni cesti zaradi visokega snega peš prebijajo, do potke, ki vodi v naravni rezervat. Zelo nevarno!

Občinski oblasti še enkrat čestitamo za “izjemen prispevek” k turizmu, ki se ne odvija le v Kranjski Gori (okoli agencije Julijana) in v Mojstrani, pač pa v celotni občini. Predlagamo, da si direktorica občinske uprave (želela je učinkovitejšo upravo), skupaj z odgovornimi zaposlenimi vsaj prebere odlok, če ga že ne izvaja (predvsem deseto točko, ki določa upravljanje rezervata (tudi, ko gre za varnost obiskovalcev).

322. Mreža postajališč za avtodome

Projektu nosilne občine Mirna “Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji” se je pridružila tudi občina Kranjska Gora. V projekt je trenutno vključenih 82 slovenskih občin, ki so prepoznale pomen “avtodomarskega” turizma.  Če naš župan s svojo ekipo in turistično gospodarstvo (RTC Žičnice Kranjska Gora) potrebuje ideje glede ureditve postajališč za avtodome (in tudi možnosti sofinanciranja), lahko pridobi podatke pri županu “turistične” občine Mirna. Lahko pa naše turistično gospodarstvo (LTO) pošlje tudi kakšno fotografijo na spletno stran http://www.camperstop.si/postajalisca/ in se “skromno” predstavi trenutno z enim urejenim postajališčem za avtodome v Planici, poleg dveh avtokampov v Gozd Martuljku in na Dovjem.

321. Iz postajališča v parkirišče

Iz medijev smo izvedeli, da so RTC Žičnice Kranjska Gora d.d. ukinile postajališče za avtodome in ga “preuredile” v parkirišče, ki je odprto od 7. do 23. ure. Več si lahko preberete na spletni strani www.avtokampi.si (vključno s komentarji).

Še leta 2015 je župan v Gorenjskem glasu “prodajal” povsem drugo zgodbo z naslovom “Več postajališč za avtodome”. Bo treba še kaj narediti in ne samo govoriti in obljubljati.

 

320. Zmerom svojo goni slavček

dr. France Prešeren:

Orglar

Popustí posvetno rabo
orglarček in gre v pušavo,
tam prepevat božjo slavo,
svoje citre vzame s sabo.

Pesmi svoje med stoglasne
v gójzdu zliva tičov kore,
od prihóda zlate zore,
dokler sonca luč ne ugasne.

Al veselje v srcu vtóni
sčasam mu za petje slavcov,
in vseh gójzda prebivavcov,
ker vsak svojo vedno goni.

On ob drugi si pomladi
zbere tiče mladokljune,
jim prebira svoje strune
in jih raznih pesem vadi.

Kosa, trdokljunsko dete,
od preljubga Avguština,
vélkoglávega kalina
nauči pét pesmi svete.

Zmeram svojo goni slavček,
zmeram od ljubezni bíje
srcu sladke melodije,
toži ga Bogú pušavček:

“Lej, kalin, debeloglavec,
trdokljunast kos je svoje
pesmi pustil, lepši poje,
podučit ne da se slavec!”

Al Bog slavca ni posvaril,
le posvaril je pušavca:
“Pusti péti mojga slavca,
kakor sem mu grlo stvaril.

Pel je v sužnosti železni
Jeremíj žalost globoko;
pesem svojo je visoko
Salomon pel od ljubezni.

Komur pevski duh sem vdihnil,
ž njim sem dal mu pesmi svoje;
drugih ne, le té naj poje,
dokler, de bo v grobu vtihnil.”

opomba:

Oj ti »trdoglavi« slavček
a res ne moreš tako peti,
da ponosen in vesel bo naš orglarček.

 

319. Prešernov dan

8. februar je slovenski kulturni praznik v spomin na leta 1849 umrlega pesnika, dr. Franceta Prešerna, imenujemo ga  tudi Prešernov dan.

V februarski številki Zgornjesav´ca, ki je bila izdana v nakladi 19.230 izvodov, nas je nagovoril župan z “Drage občanke, cenjeni občani”. Predzadnji odstavek se glasi takole:

“In ker narod brez kulture ne more preživeti, Slovenci pa smo imeli velikana pisane besede Prešerna rojenega v mesecu februarju, vas prav tako vabim, da se spomnite nanj. Morda pa se udeležite kakšnega dogodka, ki nas spominja nanj.”

“Velekulturnemu” županu sporočamo, da se je France Prešeren rodil 3. decembra 1800 v kmečki družini v Vrbi na Gorenjskem. 8. februarja pa obeležujemo dan njegove smrti, leta 1849 v Kranju.

Nanj smo se spomnili med drugim tudi z odlomkom iz soneta Apel in čevljar:

Apel podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vsevprek posluša, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi.

 

318. Anketa – vse OK

V preteklih dneh je bila opravljena telefonska anketa o zadovoljstvu občanov z delom župana in Občinskega sveta Občine Kranjska Gora. Gospa, ki je anketo opravljala se je sicer predstavila z imenom, ni pa želela povedati za koga opravlja anketo. Ker smo o delu župana že veliko napisali, naj vas seznanimo še z delom občinskega sveta.

Naloga članov občinskega sveta je zastopanje občanov, ki so jih izvolili. Kako so nas zastopali od 2. (1. je bila zgolj ustanovna) do 20. seje (zapisnika 21. seje še ni), kolikokrat so se vključili v razpravo in povedali mnenje občanov, ki so jih izvolili ali svoje mnenje, si lahko ogledate na naslednji tabeli. Očitno je občinska politika tako dobra, da se svetnikom k vsem točkam dnevnega reda ni bil treba oglasiti več kot 8,8 krat na posamezni seji.

Imamo tudi svetnico, od katere imamo zgolj sliko, tona pa ne, saj se ji do sedaj ni uspelo razpravljati niti enkrat. Izjemen prispevek smo dobili tudi od Katarine Štravs in Antona Požarja, ki sta se uspela oglasiti celo enkrat v treh letih mandata. Čestitke! Občutek imamo, da je v naši občini vse OK. Če ne bi bilo “špilferderberjev” Žerjava, Kovačičeve in včasih Mlinarja, bi pri nas tudi pozimi cvetele rožice (če se že ledene skulpture v Kranjski Gori pri teh temperaturah žal ne obdržijo).

Opomba: “Špilferderber” – tisti, ki kvari igro. V našem primeru tisti, ki “si drzne” razpravljati o delu župana in pravilnosti njegovih odločitev.

317. Bi se lahko…

V prispevku “Po idealnem scenariju bi se z vrha Vitranca lahko spet smučalo že leta 2020” smo izvedeli, da so se stvari zavlekle, da ne poteka vse tako, kot je župan obljubljal leta 2014, ko je s traktorjem po občini “vlačil” alpsko hišico s pivom in golažem. Kolikokrat smo slišali: “Za nas ni ovir, mi bomo…”. Po skoraj štirih letih pa poslušamo floskule o idealnih scenarijih. Pa še proga z veljavnim gradbenim dovoljenjem ni zgrajena! Res je, da se te dni vpisujejo služnosti, kaj pa 8 mio evrov? Kdo jih ima, kdo jih bo dal? Žičnice, občina, kranjskogorski podjetniki? “Mala malca”!

 

316.  Pomanjkanje kadrov

Tudi sam sem prebral članek v Nedeljskem dnevniku “Na klepet z županom v gostilno” in od vsega me je zelo zmotil podatek o nerealno visoki številki prostih delovnih mest.
Če bi bilo vse to res, potem bi bila “kranjska – sanjska” za vse iskalce zaposlitve, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Pa temu ni tako.
Žal je razmišljanje sodobnih podjetij in podjetnikov, ki v Kranjski Gori opravljajo gostinsko in turistično dejavnost, naravnano najprej dobičkonosnost, medtem ko je plačilo zaposlenih ena od zadnjih postavk in še ta je marsikomu previsoka.
Vsi bi zaposlovali, nihče pa ne bi plačeval zaposlenih tako, kot bi DOBER gostinski in turistični kader moral biti plačan. In zato tudi takšnega kadra  (z nekaj svetlimi izjemami) v tej dolini žal ni.
Ljudje, ki vodijo turizem v tej dolini (z nekaj svetlimi izjemami) imajo pač svoj pogled na zaposlovanje kadrov. Vsi bi imeli zaposlene s primerno izobrazbo in dodatnimi znanji, veliko motivacije za delo in morali bi znati delati z ljudmi. Na drugi strani pa jim ponujajo delo vse dni v tednu, opravljanje nadurnega dela, deljen delovni čas in vse to za minimalno plačo, mogoče 60 % povračilo stroškov prevoza na delo enkrat dnevno (ne glede na to, da se je v primeru deljenega delovnega časa pripeljati dvakrat) in v pogodbi napisano prehrano na delovnem mestu (vprašanje pa je, koliko časa jim pri tem tempu dela sploh ostane za malico).
In dokler bo miselnost v tej dolini takšna, toliko časa ne bo prijaznih turističnih in gostinskih delavcev  in toliko časa bo pomanjkanje dobrih kadrov.
Vprašati pa se je potrebno  le to , koliko časa bodo gostje pri vsej ponudbi, kar jo je v Sloveniji in bližnji tujini,  še hodili v to dolino, kjer je edino zveličavna cena, kar pa se tiče kadrov  (z nekam svetlimi izjemami) pa ostaja nekje zadaj in čaka boljše čase.
LP!  T.B.

 

315. Odziv

Ne morem si kaj, da ne bi tudi sam dodal nekaj stavkov k hvalospevu “našemu”(?) županu.

To je zapis novinarja, ki predvsem slovi po “globokoumnih” prispevkih v Nedeljcu na zadnji strani in »Rdeči podmornici«, plošči, ki je bila v železnih časih prej kot ne, posneta po naročilu tedanje oblasti. Vsi ostali (njegovi), meni poznani prispevki, pa so na nivoju tokratnega.

Pa poglejmo….Bili so časi pred štiridesetimi leti, ko so bili v Kranjski Gori že(!) zgrajeni hoteli, na pobočju Vitranca pa žičniške naprave. Mogoče res ne tako moderne, vendar se je na smučišču trlo smučarjev. Prihajali so od vsepovsod. Pa naštejmo : Angleži, Danci, Švedi, Holandci in seveda gosti iz republik nekdanje skupne države. Za potrebe turistov je obratovala smučarska šola, izposojevalnica smučarske opreme, na smučiščih so bile postavljene okrepčevalnice, na Vitrancu in na “Esu” pa koče.

V večernih urah so gostje obiskovali diskoteke: Prisank, Alpina, Klub 70, bar Kompas in ob koncu tedna ples v Larixu in Alpini. Hodili so drsat v Zagmajnico, množično pa so obiskovali tudi “kafiče”: Enka, Pinki, itd. Imeli smo kegljaške steze v Kompasu in Larixu.

Kaj ponujamo danes več? Lesene hišice, takšne, kot so jih nam včasih izdelali stari starši, da smo se otroci igrali, info točke, ki ne pripeljejo v naš konec niti gosta več in seveda rdečo pošast, ki je “spustila dušico”. Menda nam manjka delavcev v gostinstvu, vendar vseeno govorimo o navdušenju nad turistično dejavnostjo. Le zakaj ?

To ve prav gotovo tudi Tof, ki se je pač prilagodil novim ljudem, ki vodijo občino. Tisti, s katerimi je včasih prijateljeval, so žal pokojni, tako se pravzaprav nikomur ne bo zameril. Bo (je) pa dobil verjetno dobro kosilo pri sedanjem oblastniku, ki komaj najde prazen kotiček v svoji gostilni. Menda, a mu vsega res ni treba verjeti….

LP!  F.K.

314. Na klepet z županom v gostilno

V Nedeljskem dnevniku je bil 17. januarja 2018 objavljen članek Toneta Fornezzija: Na klepet z županom v gostilno. Janez Hrovat je spregovoril o svoji občini. Mojstrana je izziv za mlade poslovneže. V Kranjski Gori je ta trenutek prostih sto delovnih mest. To so stavki iz uvodnika omenjenega članka.

Ker smo občani neposredno vpeti v občino se moramo na ta članek, ki je poln pomanjkljivih informacij in neresnic, tudi odzvati. Menimo, da je ena velika žalost in še enkrat dokaz, da papir prenese vse. Zakaj?

Občina Kranjska Gora je samoupravna lokalna skupnost s približno 5.300 prebivalci, ki so upravno povezani v eno občino, ki »je njihova« in ne od župana Janeza Hrovata. On je zgolj izvoljeni predstavnik občanov, ki jih ima pravico in dolžnost zastopati, ne pa »uzurpirati«.

Ko govori novinar o preteklosti, govori kaj »se je postavilo« (prve smučarske vlečnice). Samo od sebe se ni postavilo nič, za vsako pridobitvijo so zadaj entuziasti, ljudje s pozitivno energijo in željo po razvoju domačih krajev. Ko govori novinar v sedanjiku poveličuje Janeza Hrovata, npr. kot pobudnika tržnice na trgu v Kranjski Gori. Kot, da ni bilo tržnice že prej, kot da se niso izdelki domače obrti tam prodajali že v preteklih desetih in več letih? Koliko pa je izdelkov naših občanov?  Je smisel tržnice v tem, da prihajajo ponudniki od drugod, v najbolj obiskanem času novega leta in zimskih počitnic in »poberejo smetano«? Se je kdo na občini in LTO vprašal, kako bodo preživeli domači ponudniki, ki imajo zaposlene preko celega leta in plačujejo dajatve za lokale (tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) preko celega leta, če bo »šla smetana« drugam? Naj domači ponudniki seznanijo »oblast«, koliko zaslužka ostane aprila, oktobra in novembra. Ko novinar piše o dosežkih bi bilo prav, da omeni dosežke vseh, ne le sedanjega župana. Drugače izgleda tako, da se do »nove turistične ere« v naši občini ni naredilo nič. Kot, da razvoj ni potekal kontinuirano skozi vsa desetletja, seveda v skladu z možnostmi. Novinar pravi, da se Kranjska Gora iz dolgočasne vasi razvija v sodobno turistično središče z množico lokalov in lokalčkov. Nas še ni zapustil spomin in prav dobro se spomnimo, kako je bila Kranjska Gora živahna tudi pred tremi, štirimi desetljetji. Imela je celo diskoteke, sobotne plese z živo glasbo, ki jih danes žal ni več. Novinar piše, da se je župan v korist občine odpovedal mesečni plači. Še eno zavajanje. Svojo funkcijo opravlja nepoklicno, za kar prav tako dobiva nadomestilo za nepoklicnega funkcionarja. Če bi župan opravljal svojo funkcijo poklicno, bi se moral v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije odpovedati opravljanju poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi. Kot nepoklicni župan, pa lahko »sedi na več stolčkih hkrati«. K sreči pa zato stopnja odgovornosti na mestu župana ni nič manjša.

Župan samozavestno pove, da je občina Kranjska Gora na četrtem mestu po dohodku na prebivalca. Če analiziramo podatke FURS-a o vplačani dohodnini (ki naj bi bila “odraz” dohodkov prebivalstva) za samo šest občin (štiri sosednje in Ljubljano) ugotovimo, da smo res na četrtem mestu. V Sloveniji pa je 212 občin. Med vsemi se uvrščamo na… (nam je nerodno napisati).

Posebna »cvetka« pa je opis gradnje gondole na Vitranc. Župan upa, da bo v letu 2018 pridobil vsa gradbena in druga dovoljenja. Da ne bomo vsi skupaj  preveč optimistični, naj si »s svojo« ekipo prebere Zakon o  žičniških napravah za prevoz oseb, predvsem njegov 20. člen, na podlagi katerega mora investitor za graditev žičniške naprave pridobiti koncesijo. Za gondolo jo podeli država na podlagi vloge. Kakšne pogoje mora izpolnjevati investitor pa si župan lahko prebere tudi v uredbi (koncesijskem aktu) ene izmed zadnjih podeljenih koncesij. Da nima zagotovljenih sredstev v občinskem proračunu nam pa sploh ni potrebno omenjati. Tudi »o stotih« prostih delovnih mestih smo že pisali. Mlade izobražence sigurno navdušujejo prekarne zaposlitve za tri mesece za plačilo v višini zajamčene plače.

Toliko o verodostojnosti našega predstavnika ljudstva, da bi lahko upokojeni »štrudl maister« prepustil pisanje člankov v vaških gostilnah mladim izobraženim novinarjem (tudi brezposelnim), ki bi podatke pred objavo preverili, pa verjetno ni potrebno posebej utemeljevati.

313. Narava odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo

Pozdravljeni!

Na družabnem omrežju sem zasledil, da so prihajajoči dogodek Ledena trofeja prestavili na presihajoče jezero Ledine v Ratečah. Domačini vemo kako pomembno je to jezero za različne vrste živali, organizatorji pa bi lahko vsaj na Wikipediji prebrali, da je to jezero zelo pomemben biotop. Ali pa bi jih na to opozorili na občini. Ampak… Saj smo v teh treh letih županovega mandata že dodobra spoznali, da je denar vedno pred varovanjem narave. Čakam še na objavo dogodka Spust s kolesom po poti iz Male Pišnice ali Lov na čaplje po Zelencih. Nagrad ne bo zmanjkalo. Že po zadnjem dogodku, Nočni šprint po Kranjski Gori, smo lahko videli, da so sneg, poln peska, soli za posipanje(!) in verjetno tudi nekaj smeti razvozili po travnikih pod Kranjsko Goro. Za vsega skupaj nekaj gledalcev.

Živel turizem!    J.K.

Opomba: Ledine pod Ratečami so naravna vrednota državnega pomena. Več o tem si organizatorji lahko preberejo na spletni strani Agencije RS za okolje. Da se ne bodo izgovarjali na nevednost, tako kot pred časom predstavniki prestižne avtomobilske znamke.

 

312. Turizem smo ljudje

 

311. Ni še vse izgubljeno

Naš turistični avtobus lahko poceni koristno uporabimo. Imamo vse. Avtobus in les. Podrobna navodila (sicer v angleškem jeziku) lahko najdete na naslednji spletni strani: “Da Chicken Bus”. Pa veselo na delo.

 

310. R.I.P. (počivaj v miru)